Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 29 september 2022
gepubliceerd op 24 oktober 2022

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, voor wat betreft het duurzame beheer van stikstof in de landbouw, en tot toekenning van een afwijking van de spreidingsperiodes bedoeld in artikel R.203, § 4, van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt

bron
waalse overheidsdienst
numac
2022206247
pub.
24/10/2022
prom.
29/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBER 2022. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, voor wat betreft het duurzame beheer van stikstof in de landbouw, en tot toekenning van een afwijking van de spreidingsperiodes bedoeld in artikel R.203, § 4, van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt


De Waalse Regering, Gelet op Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, de artikelen D.177 en R.203;

Gelet op artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het rapport van 19 september 2018, opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Overwegende dat artikel R.203, § 4, van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, de aanpassing van de spreidingsperiodes op weiland van organische meststoffen met een snelle werking alsook van zachte mest van 16 september tot en met 30 september, ten belope van maximum 80 kg stikstof per hectare, mogelijk maakt;

Overwegende dat de weersomstandigheden van de zomer 2022 het niet mogelijk maken organische meststoffen met een snelle werking op weiland te verspreiden zonder de onderliggende bedekking te beschadigen of te vernietigen;

Overwegende dat het dringend noodzakelijk is om, gezien die uitzonderlijke en onvoorzienbare omstandigheden, de mogelijkheid te openen om de bovengenoemde periode in 2022 te verlengen tot na 30 september;

Overwegende dat die spreidingsperiodes voor het jaar 2022 op uitzonderlijke en in de tijd beperkte wijze aangepast moeten worden;

Overwegende dat die wijziging een geringe wijziging van het plan voor duurzaam stikstofbeheer in de landbouw is;

Overwegende dat deze toestemming de landbouwers in staat zal stellen een laatste oogst van voedergewassen te verrichten alvorens deze te verspreiden onder aanvaardbare voorwaarden voor de waterkwaliteit, de bescherming van de bodembedekking en de luchtkwaliteit, en aldus te zorgen voor voldoende voorraden tot het voorjaar;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel R.203, § 4, van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, wordt aangevuld als volgt : "In afwijking van het eerste lid kan de Minister bevoegd voor Waterbeleid de periode voor de spreiding op weiland van organische meststoffen met een snelle werking alsook van zachte mest ten belope van maximum 80 kg stikstof per hectare tot en met 15 oktober van het jaar 2022 verlengen.".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt aangenomen.

Art. 3.De Minister, bevoegd voor het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 29 september 2022.

Voor de Regering : De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER

^