Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 28 januari 2016
gepubliceerd op 09 februari 2016

Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Sivry-Rance

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016200553
pub.
09/02/2016
prom.
28/01/2016
ELI
eli/besluit/2016/01/28/2016200553/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JANUARI 2016. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Sivry-Rance


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 1, § 3;

Gelet op het decreet van 12 juni 2014 betreffende de plattelandsontwikkeling;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van Sivry-Rance van 24 september 2015 waarbij het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma is goedgekeurd;

Gelet op het advies van de "Commission régionale d'aménagement du territoire" (Gewestelijke commissie voor ruimtelijke ordening) van 17 december 2015;

Overwegende dat de gemeente Sivry-Rance de kosten van de nodige aankopen en werkzaamheden niet alleen kan dragen;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, Besluit :

Artikel 1.Het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Sivry-Rance is goedgekeurd voor een periode van tien jaar, die ingaat op de datum van ondertekening van dit besluit.

Art. 2.Er kunnen toelagen aan de gemeente verleend worden voor de uitvoering van haar plattelandsontwikkelingsprogramma.

Art. 3.Deze toelagen worden verleend binnen de perken van de daartoe jaarlijks beschikbare begrotingskredieten en onder de voorwaarden die bij overeenkomst bepaald worden door de Minister die voor plattelandsontwikkeling bevoegd is.

Art. 4.De toelagen bedragen hoogstens 80 % van de kosten van de aankopen en werkzaamheden die nodig zijn voor de uitvoering van het programma, bijkomende kosten inbegrepen.

Art. 5.De gemeente vraagt de toelagen aan overeenkomstig de geldende wettelijke en regelgevende bepalingen.

Art. 6.De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Namen, 28 januari 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN

^