Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 27 mei 2010
gepubliceerd op 22 juni 2010

Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de interventieomtrek van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" voor de bouw van een sluis te Ampsin en de bijbehorende kunstwerken ervan

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010203338
pub.
22/06/2010
prom.
27/05/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MEI 2010. - Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de interventieomtrek van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren) voor de bouw van een sluis te Ampsin en de bijbehorende kunstwerken ervan


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988, 5 mei 1993, 16 juli 1993, 13 juli 2001 en 12 augustus 2003;

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, inzonderheid op artikel 57, §§ 2 en 3;

Gelet op het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren), inzonderheid op artikel 8, § 1, gewijzigd bij de decreten van 8 februari 1996, 4 februari 1999, 27 november 2003, 23 februari 2006, 3 april 2009 en 10 december 2009;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009027145 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009027144 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 2010, inzonderheid op de artikelen 9, 11 en 12;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009027145 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009027144 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering, inzonderheid op artikel 13;

Overwegende dat de interventieomtrek van de SOFICO (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren) die nodig is voor voor de bouw van de sluis van Ampsin en de bijbehorende kunstwerken ervan, onverwijld moet worden bepaald;

Op de voordracht van de Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, Besluit :

Artikel 1.De interventieomtrek van de SOFICO, die nodig is voor de bouw van een sluis van 225 x 25 m te Amay, Ampsin-Neuville en de bijbehorende kunstwerken ervan, opgenomen in het plan E3 dom 6392, wordt gevormd door de grenzen van de kadastrale percelen die geheel of gedeeltelijk moeten worden onteigend zoals vermeld op de onteigeningsplannen.

Art. 2.De in artikel 1 bedoelde plannen liggen ter inzage bij de Directie Waterwegen Luik waarvan de kantoren gelegen zijn te 4000 Luik, rue Forgeur 2, en op de maatschappelijke zetel van de SOFICO waarvan de kantoren gelegen zijn te 4031 Angleur, rue du Canal de l'Ourthe, 9 bus 3.

Art. 3.De Minister van Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 27 mei 2010.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, B. LUTGEN

^