Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 27 augustus 2020
gepubliceerd op 11 september 2020

Besluit van de Waalse Regering tot invoeging van een artikel 413bis/2 in het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode en tot wijziging van artikel 431 van hetzelfde besluit.

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020203710
pub.
11/09/2020
prom.
27/08/2020
ELI
eli/besluit/2020/08/27/2020203710/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 AUGUSTUS 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot invoeging van een artikel 413bis/2 in het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode sluiten houdende de Waalse Ambtenarencode en tot wijziging van artikel 431 van hetzelfde besluit.


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode sluiten houdende de Waalse Ambtenarencode;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 april 2020;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 20 mei 2020;

Gelet op de instemming van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 20 mei 2020;

Gelet op het evaluatierapport van 22 april 2020 betreffende de weerslag van het project op de respectievelijke stand van zaken van vrouwen en mannen, overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het onderhandelingsprotocol nr. 779 van het Sectorcomité nr.

XVI, gesloten op 12 juni 2020;

Gelet op advies 67.633/2/V van de Raad van State, gegeven op 10 augustus 2020, overeenkomstig artikel 84, § 1,eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode sluiten houdende de Waalse ambtenarencode wordt een artikel 413bis/2 ingevoegd, luidend als volgt : "Art. 413bis/2. Om zijn aandoening te laten erkennen als ernstige langdurige ziekte overeenkomstig deze afdeling, dient het personeelslid een erkenningsaanvraag bij de medische controledienst in. Samen met de aanvraag wordt een advies van de behandelend geneesheer ingediend. Als de medische controledienst het nodig acht, wordt het personeelslid voor een onderzoek opgeroepen.

De medische controledienst neemt zijn beslissing binnen de dertig dagen te rekenen van de indiening van de aanvraag. Zijn beslissing wordt in de hierin vastgestelde termijn herbeoordeeld.

De erkenning van een aandoening als ernstige langdurige ziekte overeenkomstig deze afdeling geldt niet als erkenning van een aandoening als ernstige langdurige ziekte krachtens artikel 431.".

Art. 2.Artikel 431 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een nieuw lid, luidend als volgt : "De erkenning van een aandoening als ernstige langdurige ziekte overeenkomstig deze afdeling geldt niet als erkenning van een aandoening als ernstige langdurige ziekte krachtens artikel 413bis/2 behoudens andersluidende vermelding van de medische controledienst in de erkenningsbeslissing.".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen die ingaat op de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 27 augustus 2020.

Voor de Regering : De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE

^