Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 27 april 2017
gepubliceerd op 30 mei 2017

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2009 betreffende de overdrachten van bevoegdheden aan de statutaire personeelsleden van de Waalse Overheidsdienst

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017202741
pub.
30/05/2017
prom.
27/04/2017
ELI
eli/besluit/2017/04/27/2017202741/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 APRIL 2017. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2009 betreffende de overdrachten van bevoegdheden aan de statutaire personeelsleden van de Waalse Overheidsdienst


De Waalse Regering, Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2009 betreffende de overdrachten van bevoegdheden aan de statutaire personeelsleden van de Waalse Overheidsdienst, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 15 juli 2010, 23 juni 2011, 31 mei 2012, 31 januari 2013, 28 november 2013, 20 maart 2014, 15 mei 2014, 26 maart 2015 en 24 maart 2016;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 april 2017;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 27 april 2017;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 5, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2009 betreffende de overdrachten van bevoegdheden aan de statutaire personeelsleden van de Waalse Overheidsdienst worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "goedkeuring" wordt vervangen door het woord "aanneming".2° de woorden "het gunnen" worden vervangen door de woorden "de toewijzing".

Art. 2.In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 15 juli 2010 en bij het besluit van de Waalse Regering van 23juni 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "artikel 1, 2°, a) van het koninklijk besluit van 31 mei 1966 houdende regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven in de diensten van algemeen bestuur van de Staat" vervangen door de woorden "artikel 6 van het besluit van de Waalse Regering van 28 november 2013 tot organisatie van de interne controle en de interne audit met betrekking tot de begroting en de boekhouding, evenals van de administratieve en begrotingscontrole";2° in het tweede lid wordt het woord "ordonnanceren" vervangen door het woord "vereffenen".

Art. 3.In artikel 9, 1°, van hetzelfde besluit, worden de woorden "buitengewone rekenplichtigen" vervangen door de woorden "gedecentraliseerde penningmeesters".

Art. 4.In artikel 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2011, wordt het woord "te ordonnanceren" vervangen door het woord "te vereffenen".

Art. 5.In artikel 11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "ordonnanceren" wordt vervangen door het woord "vereffenen";2° het woord "basisallocaties" wordt vervangen door het woord "basisartikelen";3° de woorden "en van de begroting van de "Office wallon des déchets" (Waalse dienst voor afvalstoffen) (titel V)" vervallen.

Art. 6.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "ordonnanceren" wordt vervangen door het woord "vereffenen";2° het woord "basisallocaties" wordt vervangen door het woord "basisartikelen";3° de woorden "en van de begroting van de "Office wallon des déchets" (titel V) " vervallen.

Art. 7.In artikel 13 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juli 2011 en bij het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1 wordt het woord "ordonnanceren" vervangen door het woord "vereffenen";2° in § 2 wordt het woord "ordonnanceren" vervangen door het woord "vereffenen";3° in § 3 vervallen de woorden "en van de begroting van de "Office wallon des déchets" (titel V) ";4° in § 3 wordt het woord "ordonnanceren" vervangen door het woord "vereffenen", wordt het woord "basisallocaties" vervangen door het woord "basisartikelen" en worden de woorden "Departement Algemene Zaken" vervangen door de woorden "Departement Communicatie".

Art. 8.In artikel 14 van hetzelfde besluit wordt het woord "ordonnanceren" vervangen door het woord "vereffenen".

Art. 9.In artikel 15 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "ordonnanceren" wordt vervangen door het woord "vereffenen";2° het woord "basisallocaties" wordt vervangen door het woord "basisartikelen";3° de woorden "en van de begroting van de "Office wallon des déchets" (titel V) " vervallen.

Art. 10.In artikel 16 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "basisallocaties" wordt vervangen door het woord "basisartikelen";2° de woorden "en van de begroting van de "Office wallon des déchets" (titel V) " vervallen.

Art. 11.In hetzelfde besluit wordt het opschrift van onderafdeling 2 van afdeling 4 van Hoofdstuk 1 vervangen door wat volgt: "Bepalingen betreffende de keuze van de gunningswijze, de aanneming van de opdrachtdocumenten, de kwalitatieve selectie en de toewijzing, de verificatie van de prijzen van de opdracht of de toekenning van een concessie van openbare werken".

Art. 12.In artikel 18 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2011 en bij het besluit van de Waalse Regering van 28 november 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in het eerste lid worden de woorden ", wanneer de bij de bepalingen van dit besluit verleende delegaties betrekking hebben op een overheidsopdracht waarvoor het Gewest als aanbestedende overheid optreedt, " vervangen door de woorden "in het kader van een overheidsopdracht";b) in 1° worden de woorden "het bericht van opdracht, het bijzonder bestek alsook de bijgaande plannen of de documenten die deze vervangen goed te keuren" vervangen door de woorden "de opdrachtdocumenten aan te nemen";c) in 3° wordt het woord "ordonnanceren" vervangen door het woord "vereffenen";d) in het tweede lid worden de woorden "het bijzonder bestek evenals de bijgevoegde plannen of de plaatsvervangende stukken goed te keuren" vervangen door de woorden "de opdrachtdocumenten aan te nemen".

Art. 13.In artikel 19, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "het bijzonder bestek of de documenten die deze vervangen goedkeuren " vervangen door de woorden "de opdrachtdocumenten aannemen".

Art. 14.In artikel 22 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid vervangen als volgt: "De secretaris-generaal of de betrokken directeur-generaal heeft evenwel delegatie voor, enerzijds, de beslissingen in verband met de gewone uitvoering van de door de Minister toegewezen opdrachten, en anderzijds, voor de instemmingen met een overdracht van een opdracht.".

Art. 15.In artikel 25 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in 1 ° worden de woorden "en voor de administratieve rechtbanken" ingevoegd tussen de woorden "de rechtbank" en de woorden "te dagen";b) in 2° van de Franse versie wordt het woord "faire" ingevoegd voor het woord "procéder".

Art. 16.In artikel 26 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in 1° van de Franse versie wordt het woord "lors" opgeheven;b) in 2° van de Franse versie wordt het woord "lors" opgeheven; c) er wordt een punt 2°/1 ingevoegd, luidend als volgt : "2°/1 alle beslissingen inzake minnelijke schikking of regeling, ten belope van 75.000 euro, te nemen en alle eraan verbonden uitgaven goed te keuren"; d) in 3° wordt het woord "ordonnanceren" vervangen door het woord "vereffenen".

Art. 17.In artikel 27 van hetzelfde besluit wordt het woord "ordonnanceren" vervangen door het woord "vereffenen".

Art. 18.Artikel 33 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2011, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 33.De titularis van de volgende ambten wordt tot en met het bedrag dat naast de ambtstitel afgedrukt staat, gemachtigd om elke uitgave betreffende de communicatie van de Waalse Overheidsdienst en toerekenbaar op de basisartikelen 12, klasse 1, van titel I, 74, klasse 7, van titel II, van programma 06, 12.02, 12.03, 12.05, 12.09, 12.13, 12.16 en 74.01 van programma 03, 12.02 en 12.05 van programma 04 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen : - secretaris-generaal: 50.000 euro; - inspecteur-generaal: 25.000 euro; - directeur: 12.000 euro.".

Art. 19.In artikel 34 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "ordonnanceren" wordt vervangen door het woord "vereffenen";2° het woord "basisallocaties" wordt vervangen door het woord "basisartikelen".

Art. 20.In artikel 35 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juli 2011 en bij het besluit van de Waalse Regering van 31januari 2013 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "ordonnanceren" wordt telkens vervangen door het woord "vereffenen";2° het woord "basisallocaties" wordt telkens vervangen door het woord "basisartikelen".

Art. 21.Artikel 36 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 36.De inspecteur-generaal van het Departement Beheer van het Personeel krijgt delegatie om de bezoldigingen en uitkeringen voor het personeel toerekenbaar op de basisartikelen 11, klasse 1, van titel I, van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen alsook om de personeelsvergoedingen toerekenbaar op de basisartikelen 12, klasse 1, en elke andere personeelsuitgave toerekenbaar op basisartikelen van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest, met uitzondering van de uitgaven van de ministeriële kabinetten vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen.".

Art. 22.Artikel 37 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2013, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 37.De titularis van de volgende ambten wordt tot en met het bedrag dat naast de ambtstitel afgedrukt staat, gemachtigd om elke uitgave betreffende de archieven en de documentatie van de Waalse Overheidsdienst die toerekenbaar is op de basisartikelen 12.01 en 12.03, titel 1, en op basisartikel 74.01, van titel II van programma 06 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest en vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen : - secretaris-generaal: 50.000 euro; - inspecteur-generaal van het Departement Communicatie: 25.000 euro; - directeur van de Directie Regionale Documentatie en Archief: 12.000 euro.".

Art. 23.In artikel 38 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juli 2011 en bij het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "ordonnanceren" wordt vervangen door het woord "vereffenen";2° het woord "basisallocaties" wordt vervangen door het woord "basisartikelen".

Art. 24.In artikel 40, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2011, bij het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2012 en bij het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in 2° worden de woorden "Boek III" ingevoegd tussen de woorden "Hoofdstuk IV" en de woorden "van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003";b) in 5° worden de woorden "artikel 10 van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009" vervangen door de woorden "artikel 9 van het besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2014";c) er wordt een punt 6° ingevoegd, luidend als volgt : "6° het vrijwillig ontslag".

Art. 25.In artikel 48, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2012 en bij het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2013, worden de woorden "van het Departement Algemene Zaken" vervangen door de woorden "van het Departement Beheer van het Personeel".

Art. 26.In artikel 49/2, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2014, worden de woorden "artikel 10, § 1, van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009 " vervangen door de woorden "artikel 9, § 1, van het besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2014".

Art. 27.Artikel 50 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2011, wordt opgeheven.

Art. 28.In artikel 51 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "ordonnanceren" wordt vervangen door het woord "vereffenen";2° het woord "basisallocatie" wordt vervangen door het woord "basisartikel".

Art. 29.In artikel 52 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "ordonnanceren" wordt vervangen door het woord "vereffenen";2° het woord "basisallocaties" wordt vervangen door het woord "basisartikelen".

Art. 30.In artikel 53 van hetzelfde besluit wordt het woord "ordonnanceren" vervangen door het woord "vereffenen".

Art. 31.In de artikelen 54, 55, 56, 57 en 58 van hetzelfde besluit wordt het woord "ordonnanceren" telkens vervangen door het woord "vereffenen".

Art. 32.In hoofdstuk IV, afdeling 2, onderafdeling 1, wordt een artikel 61/2 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 61/2.De directeur-generaal, of een daartoe door hem aangewezen personeelslid van niveau A, krijgt delegatie om binnen de medeëigenaarsvergaderingen en in de raad van medeëigendom te zetelen om het Gewest te verbinden binnen de perken van de basisakten en de regelingen over de medeëigendom".

Art. 33.In artikel 62 van hetzelfde besluit worden de woorden "buitengewone rekenplichtigen" telkens vervangen door de woorden "gedecentraliseerde penningmeesters".

Art. 34.In artikel 68 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "ordonnanceren" wordt vervangen door het woord "vereffenen";2° het woord "basisallocaties" wordt vervangen door het woord "basisartikelen".

Art. 35.In hetzelfde besluit worden de artikelen 69/3 tot 69/5 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 69/3.De directeur-generaal of een door hem aangewezen personeelslid van niveau A krijgt delegatie voor de toekenning van vergunningen voor het in het verkeer brengen van uitzonderlijke voertuigen, bedoeld in artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 29 november 2012 betreffende de afgifte van een vergunning voor uitzonderlijk vervoer.

Art. 69/4.De directeur-generaal, of een daartoe door hem aangewezen personeelslid van niveau A, krijgt delegatie voor de homologatie van radarinstallaties en andere instrumenten gebonden aan de gewestelijke bevoegdheden.

Die delegatie dekt de modelgoedkeuring, de eerste ijk, de herijk en de technische controle van deze instrumenten.

Deze delegatie dekt ook de afgifte van gebruiksvergunningen voor niet-geijkte meetsystemen bedoeld in het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 betreffende de gebruiksvergunningen voor niet-geijkte meetsystemen.

Art. 69/5.De directeur-generaal of een daartoe door hem aangewezen personeelslid van niveau A krijgt delegatie om een machtiging te verlenen voor de plaatsing van borden en de organisatie van het signaleren van werken op de autosnelwegen binnen de perken van zijn ambtsgebied overeenkomstig artikel 78.1.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.".

Art. 40.In artikel 70 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 28 november 2013, wordt 10° opgeheven.

Art. 41.In Hoofdstuk V van hetzelfde besluit, wordt een afdeling 2, die artikel 70/1 omvat, ingevoegd, luidend als volgt: "Afdeling 2 - Bijzondere bepalingen

Art. 70/1.De directeur-generaal krijgt delegatie voor de beslissingen betreffende de technische dossiers en de bestekken van de projecten bedoeld in de § § 2 tot 4 van artikel L3343-6 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie.".

Art. 42.Artikel 71 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2011, wordt aangevuld met een nieuw lid, luidend als volgt : "In afwijking van artikel 8, tweede lid, worden de titularissen van de volgende ambten ten belope van het bedrag dat naast hun graad afgedrukt staat, gemachtigd om elke uitgave betreffende de levering van elektriciteit die het voorwerp uitmaakt van een provisionele vastlegging toegelaten overeenkomstig het eerste lid van artikel 8 te vereffenen: - directeur-generaal: 250.000 euro; - inspecteur-generaal: 125.000 euro; - directeur: 50.000 euro.".

Art. 43.Artikel 72 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 72.De directeur-generaal krijgt delegatie om: 1° inzake het personenvervoer : de vergunning af te leveren bepaald in de artikelen 32 en 33 van het decreet van 1 april 2004 betreffende het schoolvervoer en de plannen inzake schoolverplaatsingen;2° inzake waterwegen: a) de scheepvaart te verbieden op de waterwegen in de gevallen verantwoord door de noden van de dienst;b) het verkeer te verbieden meer bepaald op de bruggen, de jaagpaden en de wegen langs de waterwegen in de gevallen verantwoord door de noden van de dienst;c) de overeenkomsten te sluiten met de provincies, de gemeenten en andere overheidsinstellingen, met het oog op de overdracht van het beheer van de dienstwegen of de wegen langs de bevaarbare waterwegen;d) wanneer de belangen van het Gewest of de veiligheid van de scheepsvaart het vereisen, elke buitengewone tijdelijke afwijking van de scheepvaartvoorschriften bedoeld in het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 houdende regeling van de scheepvaart op de waterwegen in het Waalse Gewest toe te kennen en zelfs op te leggen; e) huurovereenkomsten van de sluiswachterhuizen, stuwdamhuizen en van regiegebouwen te sluiten voor zover de jaarlijkse huur 125.000 euro niet overstijgt; f) overeenkomsten te sluiten ter regeling van de vergoedingen wegens huurschade voor zover het bedrag ervan 125.000 euro niet overstijgt; g) overeenkomsten te sluiten met de beheerders van elektriciteitsnetten voor de aansluiting van de installaties;3° inzake energieleveringen: opdrachten te gunnen met de betrokken verdelers voor het leveren van elektrische energie aan de verscheidene diensten van de Regering en de ministeriële kabinetten;4° inzake technische voorwaarden waaraan de auto's en hun aanhangwagens moeten voldoen, te beslissen over: a) de coördinatie van de activiteiten van de instellingen;b) de voorschriften in de keuringsstations en in de instellingen.

Art. 44.In Hoofdstuk VI, afdeling 2, van hetzelfde besluit wordt een artikel 72/2 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 72/2.De directeur-generaal krijgt delegatie voor een periode langer dan 72 uur en de directeur van de betrokken territoriale Directie Waterwegen krijgt delegatie voor een periode van hoogstens 72 uur om: 1° onder de door hem bepaalde voorwaarden een tijdelijke afwijking toe te kennen wat betreft het tijdschema van de recreatieve en sportactiviteiten;2° onder de door hem bepaalde voorwaarden een tijdelijke afwijking toe te kennen wat betreft de bedieningstijden van de kunstwerken;3° een recreatieve activiteit te machtigen op minder dan 50 meter van een stuwdam en op minder dan 250 meter van een doorvaartkunstwerk;4° de scheepvaart te verbieden op de waterwegen in de gevallen verantwoord door de noden van de dienst;5° het verkeer te verbieden meer bepaald op de bruggen, de jaagpaden en de wegen langs de waterweg in de gevallen verantwoord door de noden van de dienst; 6° over te gaan tot een pooling van schepen in geval van waterstand.".

Art. 45.Artikel 73 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 73.De directeur van de Directie Personenvervoer krijgt delegatie om: 1° de wijzigingen goed te keuren in de uurregelingen van de reguliere lijnen en de gespecialiseerde reguliere lijnen;2° de door de colleges afgeleverde vergunningen goed te keuren inzake de uitbating van de taxidiensten;3° de vergunningen af te leveren voor de diensten van verhuur van voertuigen met chauffeur en collectieve taxi's;4° de vervoersdiensten van algemeen belang te erkennen;5° het gebruik toe te laten van een individueel vervoersmiddel ten gunste van de leerlingen die het bijzondere gespecialiseerde of gewone onderwijs bezoeken;6° te beslissen over de aanvragen tot toekenning van het recht op vervoer overeenkomstig het decreet van 1 april 2004 betreffende het schoolvervoer en de plannen inzake schoolverplaatsingen;7° de vergunningen af te leveren voor het inleggen, wijzigen of afschaffen van de reguliere diensten;de vergunningen betreffende de tijdelijke diensten af te leveren; 8° de vergunningen af te leveren voor de extra ingelegde diensten;9° de vergunningen af te leveren voor het inleggen, wijzigen of afschaffen van de gespecialiseerde reguliere diensten, uitgezonderd de schoolophaaldiensten;10° de toegang tot het beroep van vervoerder van personen over de weg toe te kennen, op te schorten of in te trekken; 11° de voorstellen van de commissies van reguliere diensten, gespecialiseerde reguliere diensten en taxidiensen uit te voeren.".

Art. 46.In Hoofdstuk VI, afdeling 2, van hetzelfde besluit worden de artikelen 73/1, 73/2, 73/3 en 73/4 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 73/1.De directeur van de betrokken territoriale Directie Waterwegen krijgt delegatie om: 1° derden voorlopige vergunningen toe te kennen voor de bezetting, op eender welke titel, van het openbaar domein dat deel uitmaakt van de bevaarbare waterwegen en hun aanhorigheden, overeenkomstig de richtlijnen bepaald door de directeur-generaal;2° de functionele en sierbeplantingen te laten aanplanten, snoeien en omhakken langs de waterwegen en hun aanhorigheden;3° voorlopige vergunningen af te leveren voor allerlei werken langs de waterwegen en hun aanhorigheden binnen de perken bepaald door de regelgevingen en instructies;4° in het kader van concessiecontracten, meer bepaald te beslissen over de vrijmaking van borgstellingen en het sluiten van overeenkomsten betreffende hypothecaire mandaten en andere akten met eenzelfde bereik;5° een vaartuig toe te staan om te varen of te stilliggen, indien het gevaar loopt te zinken ten gevolge van gebrekkige bouw, ouderdom, gebrek aan onderhoud, overlading of averij;6° het gebruik van banden als fenders en wrijfhouten toe te laten.

Art. 73/2.De directeur van Directie Beheer Waterwegen krijgt delegatie om: 1° een vaartuig toe te laten te varen indien zijn afmetingen, met inbegrip van zijn lading, de maximale toegelaten afmetingen van de schepen, zoals bepaald in de bijzondere reglementen, niet naleven en dan ook de veilige doorvaart van kunstwerken, niet mogelijk maken;2° alle ladingen van de schepen die zich ten minste 0,10 meter binnen het vlak der zijgangen van het schip bevinden toe te laten;3° een vaartuig in een doorvaartkunstwerk toe te laten wanneer zijn lengte, roer inbegrepen, minstens hoger is dan 0,30 meter en zijn breedte hoger is dan 0,20 meter van de nuttige lengte en breedte van het kunstwerk;4° een getuigschrift af te leveren voor het slagen voor het examen matroos voor de binnenvaart;5° de vakbekwaamheid voor de uitoefening van het beroep van vervoerder van goederen over de waterweg af te leveren, te wijzigen, te verlengen of in te trekken;6° de vaarbewijzen A en B voor het besturen van binnenvaartuigen bestemd voor het goederen- en personenvervoer voorlopig of definitief af te leveren;7° de aantekening betreffende de bekwaamheid voor het besturen van een vaartuig met radar op de vaarbewijzen aan te brengen;8° het vaarbewijs voor een schip van meer dan 12 personen, de bemanning niet meegerekend, af te leveren;9° op de vaarbewijzen de vermelding aan te brengen dat de schippers ouder dan 65 jaar aan de medische voorschriften voldoen.

Art. 73/3.De directeur van de Directie Luchthavens krijgt delegatie om: 1° tijdelijke beslissingen te treffen over de opening of de sluiting van luchthavens of vliegvelden;2° verslagen op te stellen van luchtvaartongevallen of -incidenten;3° de boorddocumenten van de luchtvoertuigen en van de voertuigen die op de luchthavensite in verkeer zijn, op te vragen;4° de toegangsbadges, met uitzondering van de bezoekerbadges, af te leveren, de verificatie van de voorgeschiedenis van de aanvragers door de bevoegde overheden te coördineren en het toezicht uit te oefenen op het gebruik van die badges;5° de pilootlicenties van de luchtvoertuigen na te kijken;6° het gebruik van de luchthaveninfrastructuren in te perken in de gevallen verantwoord door de noden van de dienst. Bij afwezigheid van de directeur of van een daartoe gemachtigde ambtenaar van niveau A, worden de bevoegdheden uitgevoerd door de luchthaveninspecteur belast met de luchthavenbeveiliging, die zijn hiërarchie hiervan op de hoogte brengt.

Art. 73/4.De directeur van de Directie Certificering en Homologatie krijgt delegatie om: 1° inzake de rijbewijzen en de rijscholen: a) een toestemming om rijonderricht te geven of om een rijschool te leiden, af te leveren, op te schorten of in te trekken;b) de leden van de examencommissie inzake brevetten van beroepsbekwaamheid van het leidend personeel dat rijonderricht geeft in de rijscholen, onder wie een voorzitter van bedoelde examencommissie te benoemen;c) een erkenning van een rijschool toe te kennen of te wijzigen;d) een exploitatievergunning van een vestigingseenheid toe te kennen of te wijzigen;e) een goedkeuring van een oefenterrein toe te kennen of te wijzigen;f) de lokalen, bestemd voor het theoretische onderricht en voor de administratie van de rijschool te erkennen;g) de getuigschriften afgeleverd door de organisatoren van de opleidingsactiviteit van de rijschooldirecteurs, adjunct-rijschooldirecteurs en instructeurs die houder zijn van een toestemming om te leiden of onderricht te geven te weigeren wanneer de jaarlijkse opleiding het aantal voorziene uren niet omvat en niet over de bepaalde onderwerpen gaat;2° inzake technische voorwaarden waaraan de auto's en hun aanhangwagens moeten voldoen, te beslissen over: a) de aanvragen tot keuring van voltooide, onvoltooide en volledige voertuigen;b) de aanvragen voor een proces-verbaal van benaming;c) de aanvragen voor de goedkeuringen van systemen, onderdelen en technische eenheden met uitzondering van de helmen;d) de aanvragen voor de bekrachtiging van het conformiteitattest afgeleverd door een Staat van de Europese Unie;e) de afgifte van documenten die de overeenstemming met de technische voorschriften aantonen;f) de aanvragen voor de oorspronkelijke evaluatie van de fabrikanten en de naleving van de processen bij de keuringen;g) de wijziging van de reikwijdte van de oorspronkelijke evaluatie van een fabrikant of van zijn "COP" (Conformity of production);h) de aanvragen voor de erkenning van technische diensten;i) de aanvragen van bijlagen, uitbreidingen en herzieningen van keuringsdossiers;j) de aanvragen van de attesten voor de herinslag van een chassisnummer k) de aanvragen van conformiteitattesten wanneer de fabrikant niet meer bestaat;l) de aanvragen van duplicaten van documenten gebonden aan de goedkeuring van voertuigen;3° inzake de aangelegenheden betreffende de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de autovoertuigen die in het verkeer worden gebracht: a) de werking van een inspectielijn van een keuringstation ten gevolge van de vaststellingen tijdens een inspectie van een ambtenaar van de Waalse Overheidsdienst op te schorten;b) voorschriften te geven inzake de opleiding van de personeelsleden van de instellingen belast met de keuring van de voertuigen; c) te beslissen over de aanvragen om informatie aan de instellingen en over de bezoeken van de installaties van de stations.".

Art. 47.In artikel 74 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "ordonnanceren" wordt vervangen door het woord "vereffenen";2° het woord "basisallocatie" wordt vervangen door het woord "basisartikel".

Art. 48.In artikel 75 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "ordonnanceren" wordt vervangen door het woord "vereffenen";2° de woorden "en van de begroting van de "Office wallon des déchets" (titel V) " vervallen.

Art. 49.In artikel 76 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2011, wordt het woord "ordonnanceren" vervangen door het woord "vereffenen".

Art. 50.In artikel 77 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "ordonnanceren" wordt vervangen door het woord "vereffenen";2° het woord "basisallocaties" wordt vervangen door het woord "basisartikelen".

Art. 51.In artikel 78 van hetzelfde besluit wordt het woord "ordonnanceren" vervangen door het woord "vereffenen".

Art. 52.In artikel 79 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "ordonnanceren" wordt vervangen door het woord "vereffenen";1° de woorden "buitengewone rekenplichtige" worden vervangen door de woorden "gedecentraliseerde penningmeester";3° het woord "basisallocaties" wordt vervangen door het woord "basisartikelen".

Art. 53.In artikel 80 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "ordonnanceren" wordt vervangen door het woord "vereffenen";2° het woord "basisallocatie" wordt vervangen door het woord "basisartikel".

Art. 54.In artikel 81 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2011, wordt het woord "ordonnanceren" vervangen door het woord "vereffenen".

Art. 55.In Hoofdstuk VII, afdeling 1, onderafdeling 4 van hetzelfde besluit wordt een artikel 81/1 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 81/1.De titularis van de volgende ambten wordt tot en met het bedrag dat naast de ambtstitel afgedrukt staat, gemachtigd om de uitgaven die toerekenbaar zijn op basisartikel 12.01, van titel I, van programma 03 van organisatieafdeling 15 en die betrekking hebben op de opvang van dieren en expertisekosten bedoeld in artikel 3 en in artikel 8 van het besluit van de Waalse Regering van 14 april 2016 tot bepaling van de modaliteiten voor de administratieve inbeslagneming bedoeld in artikel 42 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen : - directeur-generaal: 50.000 euro; - inspecteur-generaal: 25.000 euro; - directeur: 12.000 euro; - daartoe gemachtigde ambtenaar van niveau A : 3.000 euro.".

Art. 56.In Hoofdstuk VII, afdeling 2, onderafdeling 1, van hetzelfde besluit worden de artikelen 82/1 en 82/2 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 82/1.De titularis van de volgende ambten wordt tot en met het bedrag dat naast de ambtstitel afgedrukt staat, gemachtigd om alle uitgaven betreffende de kosten voor deskundigen die toerekenbaar zijn op basisartikel 12.01, van titel VII - "Fonds wallon des calamités naturelles" (Waals natuurrampenfonds) - afdeling 02 - "Fonds wallon des calamités agricoles" (Waals fonds voor landbouwrampen) - van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest in het kader van de activiteiten van het "Fonds wallon des calamités agricoles" vast te leggen, goed te keuren, te vereffenen of, in voorkomend geval, vrij te maken: - directeur-generaal: 50.000 euro; - inspecteur-generaal: 25.000 euro.

Art. 82/2.De titularis van de volgende ambten wordt tot en met het bedrag dat naast de ambtstitel afgedrukt staat, gemachtigd om elke uitgave toerekenbaar op de basisartikelen 34.01 en 43.01, van titel VII -"Fonds wallon des calamités naturelles" - afdeling 02 - "Fonds wallon des calamités agricoles" - van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest vast te leggen, goed te keuren, te vereffenen of, in voorkomend geval, vrij te maken : - directeur-generaal: 50.000 euro; - inspecteur-generaal: 25.000 euro.".

Art. 57.In Hoofdstuk VII, afdeling 2, van hetzelfde besluit wordt het opschrift van onderafdeling 2 vervangen als volgt: "Onderafdeling 2. - Departement Landbouw".

Art. 58.Artikel 83 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 83.Met uitzondering van de steun waarvan het beheer bij artikel D.255 van het Waalse Landbouwwetboek aan het betaalorgaan toevertrouwd wordt, krijgen de directeur-generaal en de inspecteur-generaal delegatie om aan elke persoon die een steunaanvraag, beheerd door het Departement Landbouw, indient, de redenen te laten geworden om welke niet op de aanvraag kan worden ingegaan.".

Art. 59.Artikel 85 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 85.De directeur-generaal, of een daartoe door hem aangewezen personeelslid van niveau A, krijgt delegatie om overeenkomsten te sluiten betreffende de tijdelijke concessie van persoonlijke rechten aan natuurlijke of rechtspersonen over onroerende goederen die aan het Gewest toebehoren en die beheerd worden door het Departement Natuur en Bossen voor zover de jaarlijkse huur of de jaarlijkse financiële compensatie 50.000 euro niet overstijgt.".

Art. 60.In artikel 87/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) 1° wordt vervangen als volgt: "1° de akten inzake grondinrichting, de akten inzake tijdelijke inrichting, de akten inzake minnelijke inrichting en de eventuele verbeterings- of aanvullingsakten die daarop betrekking hebben, alsook de akten inzake vrijwillige ruilverkaveling zoals bedoeld in het Waalse Landbouwwetboek;"; b) punt 4° wordt vervangen als volgt: "4° de akten om onroerende goederen aan te kopen of te vervreemden in het kader van het landbouwgrondbeleid bedoeld in het Waalse Landbouwwetboek."; c) punt 5° wordt opgeheven.

Art. 61.In de artikelen 89 en 90 van hetzelfde besluit wordt het woord "ordonnanceren" telkens vervangen door het woord "vereffenen".

Art. 62.In artikel 91 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "ordonnanceren" wordt telkens vervangen door het woord "vereffenen";2° in § 4, 1°, wordt het woord "basisallocaties" vervangen door het woord "basisartikelen";3° in § 4, 2°, worden de woorden "met uitzondering van de voorafgaande aanvragen tot premies bedoeld in artikel 7 van hetzelfde besluit" opgeheven.

Art. 63.In artikel 92 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "ordonnanceren" wordt vervangen door het woord "vereffenen"; 2° de woorden "op basisallocatie 01.02 van titel I en op de basisallocaties " worden vervangen door de woorden "op basisartikelen 01.02 en 01.03 van titel I en op basisartikelen".

Art. 64.In artikel 93 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "ordonnanceren" wordt vervangen door het woord "vereffenen";2° het woord "basisallocaties" wordt vervangen door het woord "basisartikelen".

Art. 65.In artikel 94, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "directeur-generaal" worden vervangen door de woorden "directeur van de Directie Duurzame Gebouwen";2° het woord "ordonnanceren" wordt vervangen door het woord "vereffenen";3° het woord "basisallocatie" wordt vervangen door het woord "basisartikel".

Art. 66.In Hoofdstuk VIII, afdeling 2, van hetzelfde besluit wordt een artikel 94/1 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 94/1.De directeur-generaal krijgt delegatie om te beslissen over de beroepen ingediend overeenkomstig artikel 28 van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen tegen de beslissingen tot invordering van de steun aan de natuurlijke personen en de verhuis- en huurtoelagen en de vestigingstoelagen.".

Art. 67.Artikel 98 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 26 maart 2015, wordt aangevuld met een § 7, luidend als volgt : " § 7. De directeur van de Directie Informatie en Controle krijgt delegatie om te beslissen over de beroepen ingediend overeenkomstig artikel 7bis van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen tegen de maatregelen beslist door de burgemeester overeenkomstig artikel 7 van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen.".

Art. 68.Artikel 101 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 69.In Hoofdstuk VIII, afdeling 2, van hetzelfde besluit worden de artikelen 101/3 en 101/4 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 101/3.De inspecteur-generaal van het Departement Energie en Duurzame Gebouwen krijgt delegatie om te beslissen over de toekenning of de weigering van de erkenning ingevoegd overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 15 november 2012 betreffende de energie-audit van een woning.

Art. 101/4.De directeur van de Directie Bevordering van hernieuwbare energieën krijgt delegatie voor de afgifte van het attest bedoeld in artikel 49 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het verkrijgen van een belastingaftrek energiebesparende investeringen in de ondernemingen.".

Art. 70.In artikel 102 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "ordonnanceren" wordt vervangen door het woord "vereffenen";2° het woord "basisallocaties" wordt vervangen door het woord "basisartikelen".

Art. 71.In artikel 103 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1 worden de woorden "artikel 27, § 2 en § 3, van het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009 houdende uitvoering van het decreet van 6 december 2007 betreffende de hulpdiensten voor gezinnen en bejaarden" vervangen door de woorden "artikel 356, § § 2 en 3, van het regelgevend deel van het Waals wetboek van Sociale Actie en gezondheid"; 1° in § 2 worden de woorden "artikel 5, § 1, lid 3, van het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009 houdende uitvoering van het decreet van 2009 december 6 betreffende de hulpdiensten voor gezinnen en bejaarden" vervangen door de woorden "artikel 339, § 1, van het regelgevend deel van het Waals wetboek van Sociale Actie en gezondheid.".

Art. 72.Artikel 104 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2011, wordt opgeheven.

Art. 73.Artikel 105 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2011, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 105.§ 1. De directeur-generaal krijgt delegatie voor de toekenning of de weigering van : 1° de afwijkingen bedoeld in artikel 1481 van het regelgevend deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid;2° de afwijkingen bedoeld in artikel 1938 van het regelgevend deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid;3° de verlengingen van termijnen bedoeld in de artikelen 1477 en 1482 van het regelgevend deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid;4° de verlengingen van termijnen bedoeld in de artikelen 1932 en 1939 van het regelgevend deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid. § 2. De directeur-generaal krijgt delegatie voor de toekenning of de afkeuring van : 1° de eindrekening volgens de modaliteiten bedoeld in artikel 1471 van het regelgevend deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid; 2° de eindrekening volgens de modaliteiten bedoeld in artikel 1950 van het regelgevend deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid.".

Art. 74.In Hoofdstuk IX, afdeling 2, van hetzelfde besluit wordt een artikel 105/1 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 105/1.De directeur-generaal krijgt delegatie voor de toekenning of de weigering van de voorlopige werkingserkenning bedoeld in artikel 683 van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid.".

Art. 75.In Hoofdstuk IX wordt een afdeling 3, die de artikelen 105/2 en 105/3 omvat, ingevoegd, luidend als volgt: "Afdeling 3 - Bijzondere bepalingen voor het "Fonds wallon des calamités publiques" (Waals fonds voor openbare rampen)

Art. 105/2.De titularis van de volgende ambten wordt tot en met het bedrag dat naast de ambtstitel afgedrukt staat, gemachtigd om alle uitgaven betreffende de kosten voor deskundigen die toerekenbaar zijn op basisartikel 12.01, van titel VII -"Fonds wallon des calamités naturelles" - afdeling 01 - "Fonds wallon des calamités publiques" - van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest in het kader van de "Fonds des calamités publiques" vast te leggen, goed te keuren, te vereffenen of, in voorkomend geval, vrij te maken : - directeur-generaal: 50.000 euro; - inspecteur-generaal van het Departement Wetgeving Plaatselijke Besturen en Prospectief Onderzoek: 25.000 euro.

Art. 105/3.De titularis van de volgende ambten wordt tot en met het bedrag dat naast de ambtstitel afgedrukt staat, gemachtigd om alle uitgaven toerekenbaar op basisallocaties 34.01 en 43.01, titel VII -"Fonds wallon des calamités naturelles" - afdeling 01 - "Fonds wallon des calamités publiques" - van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest in het kader van de activiteiten van het "Fonds wallon des calamités publiques" vast te leggen, goed te keuren, te vereffenen of, in voorkomend geval, vrij te maken : - directeur-generaal: 50.000 euro; - inspecteur-generaal van het Departement Wetgeving Plaatselijke Besturen en Prospectief Onderzoek: 25.000 euro.".

Art. 76.In artikel 106 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "ordonnanceren" wordt vervangen door het woord "vereffenen";2° het woord "basisallocaties" wordt vervangen door het woord "basisartikelen".

Art. 77.Artikel 107 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2011, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 107.De titularis van de volgende ambten wordt tot en met het bedrag dat naast de ambtstitel afgedrukt staat, gemachtigd om elke uitgave die toerekenbaar is op basisartikel 31.01, van titel I, programma 32 en op basisartikel 01.01, van titel II van programma 34 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen : - directeur-generaal: 250.000 euro; - inspecteur-generaal: 25.000 euro.".

Art. 78.Artikel 108 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 79.Artikel 109 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 80.In artikel 110 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "ordonnanceren" wordt vervangen door het woord "vereffenen"; 2° de woorden "basisallocatie 51.02" worden vervangen door de woorden "basisartikel 31.02".

Art. 81.In artikel 111 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "ordonnanceren" wordt vervangen door het woord "vereffenen"; 2° de woorden "basisallocatie 61.01 van titel II, programma 31" worden vervangen door de woorden "basisartikel 45.07 van titel II, programma 31 en op basisartikel 01.01 van titel II, programma 34".

Art. 82.In artikel 112 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "ordonnanceren" wordt vervangen door het woord "vereffenen";2° het woord "basisallocaties" wordt vervangen door het woord "basisartikelen".

Art. 83.In artikel 113 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) punt 1° wordt opgeheven;b) punt 4° wordt opgeheven;c) punt 5° wordt opgeheven.

Art. 84.In Hoofdstuk X, afdeling 2, onderafdeling 1, van hetzelfde besluit worden de artikelen 120/1, 120/2 en 120/3 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 120/1.In het kader van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerciële sector krijgt de directeur-generaal of de door hem aangewezen inspecteur-generaal delegatie voor: 1° de beslissingen tot toekenning, weigering, hernieuwing of weigering van de hernieuwing van de in artikel 8 bedoelde steun voor een maximaal bedrag van 5 punten en de beslissingen tot weigering gemotiveerd door de niet-indienstneming van bijkomende werkzoekende;2° de beslissingen die geen enkele bijkomende begrotingsimpact hebben en die de inhoud van het ontwerp niet wijzigen;3° de in artikel 12 bedoelde wijzigingsbeslissingen;4° de beslissingen tot onderlinge overdracht en ontvangst door de gemeenten en OCMW's van objectieve criteriapunten;5° de beslissingen over de "meervoudige geboorte" die niet het voorwerp uitmaken van een afwijking.

Art. 120/2.In het kader van het decreet van 2 mei 2013 betreffende de financiële incentives ter bevordering van de indienstneming van personeel bij sommige ondernemingen krijgt de directeur-generaal of de door hem aangewezen inspecteur-generaal delegatie voor: 1° de toekenningsbeslissingen die niet het voorwerp uitmaken van een verhogingsaanvraag;2° de beslissingen die geen enkele bijkomende begrotingsimpact hebben en die de inhoud van het ontwerp niet wijzigen.

Art. 120/3.In het kader van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming en van het besluit van de Waalse Regering van 12 juni 2003 houdende uitvoering van sommige bepalingen van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming krijgt de directeur-generaal delegatie voor het lanceren van de offerteaanvraag, de keuze van de uitgever van cheques en het opmaken van een overeenkomst met laatstgenoemde.".

Art. 85.In artikel 121 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "en Werkvergunningen" ingevoegd tussen de woorden "Directie Werk" en de woorden ", evenals de eerste attachés";2° in het tweede lid worden de woorden "voor seizoenarbeiders in de landbouwsector en voor leden van het verpleegkundige personeel die houder zijn van een diploma van het hoger onderwijs of een gelijkwaardig diploma of van het bekwaamheidsbewijs van gebrevetteerd verpleger(-ster)" vervangen door de woorden "voor arbeiders tewerkgesteld in het kader van functies waarvoor de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling) erkend heeft dat er zich een tekort aan arbeidskrachten voordoet".

Art. 86.In Hoofdstuk X, afdeling 2, onderafdeling 2 van hetzelfde besluit wordt een artikel 121/1 ingevoegd, luidend als volgt: "Art. In het kader van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen krijgen de inspecteur-generaal van het Departement Werk en Beroepsopleidingen, de directeur van de Directie Werk en Werkvergunningen, evenals de eerste attachés en de attachés delegatie om de aanvragen tot verkrijging, hernieuwing, verlenging of wijziging van de beroepskaart in geval van verlies ervan goed te keuren of te weigeren.".

Art. 87.In Hoofdstuk X, afdeling 2, onderafdeling 2, van hetzelfde besluit worden de artikelen 122/1en 122/2 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 122/1.In het kader van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming en van het besluit van de Waalse Regering van 12 juni 2003 houdende uitvoering van sommige bepalingen van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op het opstarten van een onderneming krijgt de directeur-generaal delegatie voor het lanceren van de offerteaanvraag, de keuze van de uitgever van cheques en het opmaken van een overeenkomst met laatstgenoemde.

Art. 122/2.In het kader van het Kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel, op 24 oktober 2008, tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, het decreet van 20 juli 2016 betreffende de financiële incentives toegekend aan de partnerbedrijven in het kader van de alternerende opleiding, aan de alternerende leerlingen en voor de sectorale coaches en van het besluit van de Waalse Regering van 20 oktober 2016 houdende uitvoering van het decreet van 20 juli 2016 betreffende de financiële incentives toegekend aan de partnerbedrijven in het kader van de alternerende opleiding, aan de alternerende leerlingen en voor de sectorale coaches krijgen de directeur-generaal, de inspecteur-generaal en de directeur van de Directie Overkoepelende Beleidsvormen Gewest-Gemeenschap delegatie voor de vereffening van de financiële incentives bedoeld in de artikelen 3, 5 en 6, eerste lid, 2°, van het decreet van 20 juli 2016.".

Art. 88.In hetzelfde besluit wordt de bijlage vervangen door wat volgt: "Keuze van de gunningswijze, aanneming van de overheidsopdrachtdocumenten, kwalitatieve selectie en toewijzing van de opdracht. Met uitsluiting van de dienstuitgaven anders dan die betreffende de overheidsopdrachten krijgt de titularis van onderstaande ambten tot en met volgende bedragen, BTW niet meegerekend, delegatie om de gunningswijze van de overheidsopdracht te kiezen, de overheidsopdrachtdocumenten aan te nemen en de procedure in te zetten : ".

Art. 89.De minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 27 april 2017.

De Minister-President, P MAGNETTE De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging en Energie, C. LACROIX

^