Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 26 oktober 2017
gepubliceerd op 13 november 2017

Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het addendum bij het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Durbuy

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017205776
pub.
13/11/2017
prom.
26/10/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

26 OKTOBER 2017. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het addendum bij het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Durbuy


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988, 12 januari 1989, 16 januari 1989, 16 juli 1993 en 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de Gewesten en de Gemeenschappen;

Gelet op het decreet van 11 juni 2014 betreffende de plattelandsontwikkeling;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van Durbuy van 1 februari 2017 waarbij het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma is goedgekeurd;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202262 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Durbuy type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202261 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Beauraing sluiten tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Durbuy;

Gelet op de ministeriële omzendbrief 2015/01 van 24 augustus 2015 met betrekking tot het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma;

Overwegende dat de gemeente Durbuy de kosten van de nodige aankopen en werkzaamheden niet alleen kan dragen;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, Besluit :

Artikel 1.Het addendum bij het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2024 van de gemeente Durbuy betreffende de « aanleg en de uitrusting van het « Parc Roi Baudouin » te Durbuy Vieille Ville » wordt aangenomen.

Art. 2.De gemeente vraagt de toelagen aan overeenkomstig de geldende wettelijke en regelgevende bepalingen.

Art. 3.De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Namen, 26 oktober 2017.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN

^