Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 26 februari 2015
gepubliceerd op 18 maart 2015

Besluit van de Waalse Regering betreffende de Verkavelingscomités, Ruilcomités en Provinciale Verkavelingscomités

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015201248
pub.
18/03/2015
prom.
26/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de Verkavelingscomités, Ruilcomités en Provinciale Verkavelingscomités


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Landbouwwetboek, inzonderheid op de artikelen D.269, D.335, D.424 en D.425;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 mei 1974 waarbij de ruilverkaveling van goederen gelegen op het gebied van de gemeenten van Focant - Beauraing - Martouzin - Neuville - Hour - Honnay - Wanlin wordt uitgevaardigd en waarbij de Raad voor de uitvoering ervan wordt aangewezen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 betreffende de landinrichting van de landeigendommen, inzonderheid op de artikelen 2, 3, 4, 5 en 7;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 juli 2014 tot vastlegging van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2014 tot regeling van de werking van de Waalse Regering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2014 betreffende het Verkavelingscomité « Rèves »;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 mei 1983 houdende minnelijke oprichting van een provinciaal Verkavelingscomité voor de provincie Luxemburg;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 mei 1983 houdende minnelijke oprichting van een provinciaal Verkavelingscomité voor de provincie Henegouwen;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 februari 1984 tot instelling van het Ruilcomité van « Moustier-Marcq » overeenkomstig artikel 3 van de wet van 12 juli 1976;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 maart 1985 tot instelling van het Verkavelingscomité van « Walhain »;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 december 1991 waarbij een gebruiksruilprocedure op het grondgebied van de gemeenten Doornik-Rumes-Brunehaut-Antoing wordt toegelaten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 december 1992 tot instelling van het verkavelingscomité van Forville; Gelet op het ministerieel besluit van 3 maart 1993 waarbij een gebruiksruilprocedure op het grondgebied van de gemeenten Aat-Brugelette-Silly wordt toegelaten;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 maart 1993 waarbij een gebruiksruilprocedure op het grondgebied van de gemeenten Chièvres-Aat wordt toegelaten;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 maart 1993 waarbij een gebruiksruilprocedure op het grondgebied van de gemeenten Edingen-Rebecq-Tubeke wordt toegelaten;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 november 1994 tot instelling van het verkavelingscomité van "Longueville";

Gelet op het ministerieel besluit van 2 oktober 1995 tot instelling van het verkavelingscomité van "Fexhe-le-Haut-Clocher";

Gelet op het ministerieel besluit van 2 oktober 1995 tot instelling van het verkavelingscomité van "Aineffe";

Gelet op het ministerieel besluit van 8 november 1995 tot instelling van het verkavelingscomité van "Erneuville";

Gelet op het ministerieel besluit van 8 juli 1996 tot instelling van het verkavelingscomité van "Bleid";

Gelet op het ministerieel besluit van 25 november 1996 tot instelling van het verkavelingscomité van "Falmagne";

Gelet op het ministerieel besluit van 6 februari 1997 tot instelling van het verkavelingscomité van "Orp-Jauche";

Gelet op het ministerieel besluit van 10 februari 1998 tot instelling van het verkavelingscomité van "Lincent";

Gelet op het ministerieel besluit van 19 november 1998 waarbij wordt besloten om tot verkaveling over te gaan, tot vastlegging van het perceelsgewijs plan op het grondgebied van de gemeenten Pont-à-Celles, Les Bons Villers en van de steden Genepiën en Nijvel en tot instelling van het Comité en de Adviescommissie ter uitvoering daarvan;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 juni 1999 tot instelling van het verkavelingscomité van "Edingen";

Gelet op het ministerieel besluit van 4 april 2000 tot instelling van het verkavelingscomité van "Hotton";

Gelet op het ministerieel besluit van 5 juli 2000 tot instelling van het verkavelingscomité van "Jamagne";

Gelet op het ministerieel besluit van 13 oktober 2000 waarbij een gebruiksruilprocedure op het grondgebied van de gemeente Leuze-en-Hainaut wordt toegelaten;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 december 2009 tot instelling van het verkavelingscomité van "Péruwelz" alsook de adviescommissie ervan;

Gelet op het voorstel van INFRABEL Right On Track van 1 augustus 2014;

Gelet op het voorstel van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Luik van 1 augustus 2014;

Gelet op het voorstel van het « Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service Public de Wallonie » (Operationeel directoraat-generaal Wegen en Gebouwen van de Waalse Overheidsdienst) van 25 augustus 2014;

Gelet op het voorstel van het Provinciecollege van de Provincie Namen van 5 februari 2014;

Gelet op het gezamenlijke voorstel van het Departement Steun, van het Departement Ontwikkeling en van de Directie Landelijke ontwikkeling van de Waalse Overheidsdienst van 15 september 2014;

Gelet op het voorstel van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Luxemburg van 16 september 2014;

Gelet op het voorstel van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Waals-Brabant en van het arrondissement Brussel-Hoofdstad van 17 september 2014;

Gelet op het voorstel van het Provinciecollege van de Provincie Henegouwen van 22 september 2014;

Gelet op het voorstel van het Provinciecollege van de Provincie Luxemburg van 23 september 2014;

Gelet op het voorstel van het Departement Natuur en Bossen van de Waalse Overheidsdienst van 15 oktober 2014;

Gelet op het voorstel van het Provinciecollege van de Provincie Waals-Brabant van 20 oktober 2014; Gelet op het voorstel van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Namen van 13 november 2014;

Gelet op het voorstel van het Provinciecollege van de Provincie Luik van 19 november 2014;

Gelet op het voorstel van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst van 21 november 2014;

Gelet op het voorstel van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Henegouwen van 25 november 2014;

Overwegende dat de samenstelling van de Verkavelingscomités, Ruilcomités en Provinciale Verkavelingscomités krachtens artikel D.424, § 1, tweede lid, van het Waalse Landbouwwetboek, dienen te worden aangevuld;

Overwegende dat sommige leden van de Verkavelingscomités, Ruilcomités en Provinciale Verkavelingscomités dienen te worden vervangen;

Overwegende dat de zetel van de provinciale Comités dient te worden bepaald;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Verkavelingscomité van "Focant"

Artikel 1.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 mei 1974 waarbij de ruilverkaveling van goederen gelegen op het gebied van de gemeenten van Focant - Beauraing - Martouzin - Neuville - Hour - Honnay - Wanlin wordt uitgevaardigd en waarbij de Raad voor de uitvoering ervan wordt aangewezen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 16 februari 1989 en 21 juni 2000, worden de leden 2 tot 5 vervangen door wat volgt: « 1° de heer Vincent Godeaux, eerste attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter; 2° mevr.Marie-Christine Claes, attaché bij de Directie Landelijke ontwikkeling van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst - Buitendienst van Ciney, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake landbouw; 3° de heer Thibaut Defrance, gegradueerde bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake natuurbehoud;4° de heer Marc Tournay, directeur bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;5° de heer Pierre Courtois, specifiek eerste attaché bij de « Office provincial agricole » van Ciney, wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de Provincie Namen;6° de heer Reinhard Hoste wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Namen;7° de heer Nestor Floymont wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Namen;8° de heer Eric Meganck, attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter;9° de heer Edgar Gabriel, attaché bij de Directie Landelijke ontwikkeling van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst - Buitendienst van Ciney, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake landbouw;10° de heer Dominique Jacques, wnd directeur bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake natuurbehoud;11° de heer Pierre Danzain, eerste gegradueerde bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;12° Mevr.Marie Muselle, arrondissementscommissaris, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de Provincie Namen; 13° de heer Jean-Luc Dewez wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Namen;14° de heer René Ladouce wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer.». HOOFDSTUK II. - Provinciaal minnelijk ruilverkavelingscomité van de provincie Henegouwen

Art. 2.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 10 mei 1983 houdende minnelijke oprichting van een provinciaal ruilverkavelingscomité voor de provincie Henegouwen, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2012 wordt vervangen door wat volgt : «

Artikel 1.Er wordt een provinciaal minnelijk ruilverkavelingscomité van landeigendommen opgericht voor de provincie Henegouwen.

Dit Comité bestaat uit: 1° de heer Eric Meganck, attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon voorzitter;2° de heer François Otten, attaché bij de Directie Landelijke ontwikkeling van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst - Buitendienst van Aat, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake landbouw;3° de heer Damien Bauwens, directeur bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake natuurbehoud;4° de heer Patrick Roussille, directeur bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;5° de heer Claude Boigelot, wnd.inspecteur-generaal bij de provincie Henegouwen wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de provincie Henegouwen; 6° de heer Jacques Cossement wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Henegouwen;7° de heer Paul Félix wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Henegouwen;8° de heer Frédéric Robinet, attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter;9° de heer Jean-Claude Delvaux, eerste attaché bij de Directie Landelijke ontwikkeling van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake landbouw;10° de heer Jean-François Dulière, attaché bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake natuurbehoud;11° Mevr.Cécile Danis, attaché bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening; 12° de heer Francis Personne, wnd directeur bij de provincie Henegouwen wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de provincie Henegouwen;13° de heer Gilbert Verstraete wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Henegouwen;14° de heer Freddy Debeck wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Henegouwen. De zetel van het provinciaal minnelijk ruilverkavelingscomité voor de provincie Henegouwen is gevestigd op het adres van zijn secretariaat bij de Administratie. ». HOOFDSTUK III. - Provinciaal minnelijk ruilverkavelingscomité van de provincie Luxemburg

Art. 3.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 10 mei 1983 houdende minnelijke oprichting van een provinciaal ruilverkavelingscomité voor de provincie Henegouwen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 november 2010 wordt vervangen door wat volgt : «

Artikel 1.Er wordt een provinciaal minnelijk ruilverkavelingscomité van landeigendommen opgericht voor de provincie Luxemburg.

Dit Comité bestaat uit: 1° de heer Vincent Godeaux, eerste attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter;2° de heer Pascal Pochet, attaché bij het Departement ontwikkeling van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake landbouw;3° de heer Marc Ameels, attaché bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake natuurbehoud;4° de heer Jean-Luc Aubertin, directeur bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;5° de heer Henri Ramet, specifiek attaché bij de provincie Luxemburg, wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de Provincie Luxemburg;6° de heer Philippe Neuville wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Luxemburg;7° de heer Régis Tibesar wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Luxemburg;8° de heer Frédéric Robinet, attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter;9° de heer Bruno Bilas, eerste assistent bij de Directie Landelijke ontwikkeling van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake landbouw;10° de heer Damien Rouvroy, attaché bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake natuurbehoud;11° de heer José Schwanen, eerste gegradueerde bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;12° de heer Marc Nevreumont, specifiek attaché bij de provincie, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de Provincie Luxemburg;13° de heer Vincent Neerinck wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Luxemburg;14° de heer Jean-Marie Felten wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Luxemburg. De zetel van het provinciaal minnelijk ruilverkavelingscomité voor de provincie Luxemburg is gevestigd op het adres van zijn secretariaat bij de Administratie. ». HOOFDSTUK IV. - Ruilcomité « Moustier-Marcq »

Art. 4.Artikel 2 van het ministerieel besluit van 24 februari 1984 tot instelling van het Ruilcomité « Moustier-Marcq » overeenkomstig artikel 3 van de wet van 12 juli 1976, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 6 juli 1990, 17 november 1994, 8 juli 1996 en 21 juni 2000 en bij het besluit van de Waalse Regering van 21 november 2013 wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 2.Voor de uitvoering van deze gebruiksruil, wordt een Ruilcomité ingesteld, samengesteld als volgt : 1° de heer Eric Meganck, attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon voorzitter;2° de heer Charles Langhendries, directeur bij het Departement Steun van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake landbouw;3° de heer Albert Depoitre, eerstaanwezend assistent bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake natuurbehoud;4° de heer Patrick Roussille, directeur bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;5° Mevr.Sophie Emery, technisch afdelingshoofd bij de provincie Henegouwen wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de provincie Henegouwen; 6° de heer Michel Balcaen wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Henegouwen;7° de heer Dominique Couplet wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Henegouwen;8° de heer Yves Fobelets, directeur bij het Wegendistrict van Bergen van het operationele Directoraat-generaal Wegen en Gebouwen van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Opdrachtgever;9° de heer Vincent Godeaux, eerste attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter;10° de heer Stéphane Hasbroucq, eerste assistent bij het Departement Steun van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake landbouw;11° de heer Jean-François Dulière, attaché bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake natuurbehoud;12° de heer Pascal Lermusieaux, gegradueerde bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;13° de heer Pascal Chanoine, technisch beambte bij de provincie Henegouwen wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de provincie Henegouwen;14° de heer Gilbert Verstraete wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Henegouwen;15° de heer Jacques Cossement wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Henegouwen;16° Mevr.Laurence Dewez, attaché bij het Wegendistrict van Aat van het operationele Directoraat-generaal Wegen en Gebouwen van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Opdrachtgever. ». HOOFDSTUK V. - Verkavelingscomité van "Walhain"

Art. 5.Artikel 2 van het ministerieel besluit van 18 maart 1985 waarbij de ruilverkaveling van goederen gelegen op het gebied van de gemeenten van Walhain, Chastre, Perwez en Gembloux-sur-Orneau wordt uitgevaardigd, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 17 december 1999, 8 februari 2000, 21 juni 2000, 14 juli 2000 en 6 mei 2005, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 2.Voor de uitvoering van deze verkaveling, wordt een Ruilcomité ingesteld, samengesteld als volgt : 1° de heer Vincent Godeaux, eerste attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon voorzitter;2° de heer Xavier Dubois, attaché bij de Directie Landelijke ontwikkeling van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake landbouw;3° de heer Albert Depoitre, assistent bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake natuurbehoud;4° de heer Christian Radelet, wnd directeur bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;5° Mevr.Jocelyne De Kerckhove, specifiek attaché bij de provincie Waals-Brabant, wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de Provincie Waals-Brabant; 6° de heer Victor Masson wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Waals-Brabant;7° de heer Pierre Houbotte wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Waals-Brabant;8° de heer Eric Meganck, attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter;9° de heer Philippe Nihoul, attaché bij het Departement Ontwikkeling van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake landbouw;10° de heer Jean-François Plumier, attaché bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake natuurbehoud;11° de heer Pierre Collard, attaché bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;12° de heer Daniel Decerf, technisch beambte bij de provincie Waals-Brabant, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de Provincie Waals-Brabant;13° de heer André Batter wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Waals-Brabant;14° de heer Georges Mattard wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Waals-Brabant.». HOOFDSTUK VI. - Ruilcomité « Rumes-Brunehaut »

Art. 6.Artikel 3 van het ministerieel besluit van 18 december 1991 waarbij een gebruiksruilprocedure op het grondgebied van de gemeenten Doornik-Rumes-Brunehaut-Antoing wordt toegelaten, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 17 november 1994, 8 juli 1996, 21 juni 2000 en 20 februari 2002 en bij het besluit van de Waalse Regering van 21 november 2013, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 3.Voor de uitvoering van deze gebruiksruil, wordt een Ruilcomité ingesteld, samengesteld als volgt : 1° de heer Eric Meganck, attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon voorzitter;2° de heer Charles Langhendries, directeur bij het Departement Steun van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake landbouw;3° de heer Benoît Van Renterghem, eerstaanwezend assistent bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake natuurbehoud;4° de heer Patrick Roussille, directeur bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;5° de heer Paul-Henry Devroede, technisch bureauchef bij de provincie Henegouwen, wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de provincie Henegouwen;6° de heer Jacques Cossement wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Henegouwen;7° de heer Jules Conem wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Henegouwen;8° de heer Christophe Rubbens, burgerlijke manager engineering area CE bij INFRABEL RIGHT ON TRACK, wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Opdrachtgever;9° de heer Vincent Godeaux, eerste attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter;10° de heer Stéphane Hasbroucq, eerste assistent bij het Departement Steun van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake landbouw;11° de heer Jean-François Dulière, attaché bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake natuurbehoud;12° de heer Pascal Lermusieaux, gegradueerde bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;13° de heer Christian Cleppe, technisch beambte bij de provincie Henegouwen wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de provincie Henegouwen;14° de heer Stéphane Ecrepont wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Henegouwen;15° de heer Michel Degraeve wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Henegouwen;16° de heer Rony Leleux, burgerlijke manager engineering area CE bij INFRABEL RIGHT ON TRACK, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Opdrachtgever.». HOOFDSTUK VII. - Verkavelingscomité van « Forville »

Art. 7.Artikel 2 van het ministerieel besluit van 15 december 1992 tot instelling van het verkavelingscomité van Forville, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 30 september 2002 en 31 maart 2009 en bij de besluiten van de Waalse Regering van 2 februari 2012 en 21 november 2013, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 2.Voor de uitvoering van deze verkaveling, wordt een Ruilcomité ingesteld, samengesteld als volgt : 1° de heer Frédéric Robinet, attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon voorzitter;2° de heer Philippe Nihoul, attaché bij het Departement Ontwikkeling van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake landbouw;3° de heer Benjamin Snoeck, gegradueerde bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake natuurbehoud;4° de heer Marc Tournay, directeur bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;5° Mevr.Marie Muselle, arrondissementscommissaris, wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de Provincie Namen; 6° de heer Laurent Gomand wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Namen;7° de heer André Rigo wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Namen;8° de heer Vincent Godeaux, eerste attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter;9° Mevr.Agnès Kaisin, attaché bij de Directie Landelijke ontwikkeling van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake landbouw; 10° de heer François Laviolette, attaché bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake natuurbehoud;11° de heer Pierre Danzain, eerste gegradueerde bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;12° de heer Philippe Ballat, specifiek eerste attaché bij de provincie Namen, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de Provincie Namen;13° de heer René Ladouce wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de Provincie Namen;14° de heer Yves Petit wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de Provincie Namen.». HOOFDSTUK VIII. - Ruilcomité « Aat-Brugelette »

Art. 8.Artikel 3 van het ministerieel besluit van 3 maart 1993 waarbij een gebruiksruilprocedure op het grondgebied van de gemeenten Aat-Brugelette-Silly wordt toegelaten, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 17 november 1994, 8 juli 1996, 21 juni 2000 en 22 december 2009 en bij het besluit van de Waalse Regering van 21 november 2013, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 3.Voor de uitvoering van deze gebruiksruil, wordt een Ruilcomité ingesteld, samengesteld als volgt : 1° de heer Eric Meganck, attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon voorzitter;2° de heer Charles Langhendries, directeur bij het Departement Steun van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake landbouw;3° de heer Marc Daumerie, assistent bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake natuurbehoud;4° de heer Patrick Roussille, directeur bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;5° Mevr.Sophie Emery, technisch afdelingshoofd bij de provincie Henegouwen wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de provincie Henegouwen; 6° de heer Maurice Van Wynendaele wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Henegouwen;7° de heer Michel Balcaen wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Henegouwen;8° de heer Christophe Rubbens, burgerlijke manager engineering area CE bij INFRABEL RIGHT ON TRACK, wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Opdrachtgever;9° de heer Vincent Godeaux, eerste attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter;10° de heer Stéphane Hasbroucq, eerste assistent bij het Departement Steun van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake landbouw;11° de heer Jean-François Dulière, attaché bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake natuurbehoud;12° Mevr.Cécile Danis, attaché bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening; 13° de heer Arnold Colinet, technisch beambte bij de provincie Henegouwen, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de provincie Henegouwen;14° de heer Freddy Debeck wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Henegouwen;15° de heer Stéphane Feys wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Henegouwen;16° de heer Rony Leleux, burgerlijke manager engineering area CE bij INFRABEL RIGHT ON TRACK, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Opdrachtgever.». HOOFDSTUK IX. - Ruilcomité « Chièvres-Aat »

Art. 9.Artikel 3 van het ministerieel besluit van 3 maart 1993 waarbij een gebruiksruilprocedure op het grondgebied van de gemeenten Chièvres-Aat wordt toegelaten, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 17 november 1994, 8 juli 1996, 21 juni 2000 en 22 december 2009 en bij het besluit van de Waalse Regering van 21 november 2013, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 3.Voor de uitvoering van deze gebruiksruil, wordt een Ruilcomité ingesteld, samengesteld als volgt : 1° de heer Eric Meganck, attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon voorzitter;2° de heer Charles Langhendries, directeur bij het Departement Steun van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake landbouw;3° de heer Philippe Godart, eerstaanwezend assistent bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake natuurbehoud;4° de heer Patrick Roussille, directeur bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;5° Mevr.Sophie Emery, technisch afdelingshoofd bij de provincie Henegouwen wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de provincie Henegouwen; 6° de heer Stéphane Feys wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Henegouwen;7° de heer Michel Balcaen wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Henegouwen;8° de heer Christophe Rubbens, burgerlijke manager engineering area CE bij INFRABEL RIGHT ON TRACK, wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Opdrachtgever;9° de heer Vincent Godeaux, eerste attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter;10° de heer Stéphane Hasbroucq, eerste assistent bij het Departement Steun van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake landbouw;11° de heer Jean-François Dulière, attaché bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake natuurbehoud;12° Mevr.Cécile Danis, attaché bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening; 13° de heer Arnold Colinet, technisch beambte bij de provincie Henegouwen, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de provincie Henegouwen;14° de heer Gilbert Verstraete wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Henegouwen;15° de heer Dominique Couplet wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Henegouwen;16° de heer Rony Leleux, burgerlijke manager engineering area CE bij INFRABEL RIGHT ON TRACK, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Opdrachtgever.». HOOFDSTUK X. - Ruilcomité « Rebecq-Tubeke »

Art. 10.Artikel 3 van het ministerieel besluit van 3 maart 1993 waarbij een gebruiksruilprocedure op het grondgebied van de gemeenten Edingen-Rebecq-Tubeke wordt toegelaten, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 8 juli 1996, 21 juni 2000 en 14 april 2010, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 3.Voor de uitvoering van deze gebruiksruil, wordt een Ruilcomité ingesteld, samengesteld als volgt : 1° de heer Eric Meganck, attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon voorzitter;2° de heer Philippe Nihoul, attaché bij het Departement Ontwikkeling van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake landbouw;3° de heer Christian Fayt, eerstaanwezend assistent bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake natuurbehoud;4° de heer Christian Radelet, wnd directeur bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;5° Mevr.Jocelyne De Kerckhove, specifiek attaché bij de provincie Waals-Brabant, wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de Provincie Waals-Brabant; 6° de heer Francis Spirlet wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Waals-Brabant;7° de heer Pierre Houbotte wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Waals-Brabant;8° de heer Christophe Rubbens, burgerlijke manager engineering area CE bij INFRABEL RIGHT ON TRACK, wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Opdrachtgever;9° de heer Vincent Godeaux, eerste attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter;10° de heer Xavier Dubois, attaché bij de Directie Landelijke ontwikkeling van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake landbouw;11° de heer Jean-François Plumier, attaché bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake natuurbehoud;12° Mevr.Elena Forlante, attaché bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening; 13° Mevr.Patricia Van Haecke, technisch beambte bij de provincie Waals-Brabant, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de Provincie Waals-Brabant; 14° Mevr.Christiane Mauen wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Waals-Brabant; 15° de heer Bernard Deflandre wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Waals-Brabant;16° de heer Rony Leleux, burgerlijke manager engineering area CE bij INFRABEL RIGHT ON TRACK, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Opdrachtgever.». HOOFDSTUK XI. - Verkavelingscomité van "Longueville"

Art. 11.Artikel 2 van het ministerieel besluit van 17 november 1994 tot instelling van het verkavelingscomité van "Longueville", gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 juni 2000 en 6 mei 2005 wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 2.Voor de uitvoering van deze verkaveling, wordt een Ruilcomité ingesteld, samengesteld als volgt : 1° de heer Vincent Godeaux, eerste attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon voorzitter;2° de heer Xavier Dubois, attaché bij de Directie Landelijke ontwikkeling van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake landbouw;3° de heer Eric Chiliade, assistent bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake natuurbehoud;4° de heer Christian Radelet, wnd directeur bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;5° Mevr.Jocelyne De Kerckhove, specifiek attaché bij de provincie Waals-Brabant, wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de Provincie Waals-Brabant; 6° de heer André Batter wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Waals-Brabant;7° de heer Christian Reuliaux wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Waals-Brabant;8° de heer Eric Meganck, attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter;9° de heer Philippe Nihoul, attaché bij het Departement Ontwikkeling van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake landbouw;10° de heer Jean-François Plumier, attaché bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake natuurbehoud;11° de heer Pierre Collard, attaché bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;12° de heer Daniel Decerf, technisch beambte bij de provincie Waals-Brabant, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de Provincie Waals-Brabant;13° de heer Pierre Houbotte wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Waals-Brabant;14° de heer Marc Decoster wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Waals-Brabant.». HOOFDSTUK XII. - Verkavelingscomité van "Aineffe"

Art. 12.Artikel 2 van het ministerieel besluit van 2 oktober 1995 tot instelling van het verkavelingscomité van « Aineffe », gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 19 maart 1999, 21 juni 2000 en 19 oktober 2000 en bij het besluit van de Waalse Regering van 21 november 2013, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 2.Voor de uitvoering van deze verkaveling, wordt een Ruilcomité ingesteld, samengesteld als volgt : 1° de heer Frédéric Robinet, attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon voorzitter;2° Mevr.Marie Manguette, attaché bij het Departement Ontwikkeling van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake landbouw; 3° de heer Nicolas Delhaye, attaché bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake natuurbehoud;4° Mevr.Anne Valérie Barlet, wnd directrice bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening; 5° de heer Benoît Heens, specifiek eerste attaché bij de provincie Luik, wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de Provincie Luik;6° de heer René Schalenbourg wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Luik;7° de heer Désiré Stasse wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Luik;8° de heer Vincent Godeaux, eerste attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter;9° de heer Baudouin Legros, eerste assistent bij het Departement Steun van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake landbouw;10° de heer Michel Burghartz, eerste assistent bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake natuurbehoud;11° Mevr.Nicole Dumont, eerstaanwezend assistent bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening; 12° de heer Marc Bolly, technisch beambte bij de provincie Luik, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de provincie Luik;13° de heer Xavier Vandereyken wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Luik;14° de heer Jean-Marie Léonard wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Luik.». HOOFDSTUK XIII. - Verkavelingscomité van « Fexhe-le-Haut-Clocher »

Art. 13.Artikel 2 van het ministerieel besluit van 2 oktober 1995 tot instelling van het verkavelingscomité van « Fexhe-le-Haut-Clocher », gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 19 maart 1999 en 21 juni 2000 en bij het besluit van de Waalse Regering van 21 november 2013, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 2.Voor de uitvoering van deze verkaveling, wordt een Ruilcomité ingesteld, samengesteld als volgt : 1° de heer Frédéric Robinet, attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon voorzitter;2° Mevr.Marie Manguette, attaché bij het Departement Ontwikkeling van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake landbouw; 3° de heer Nicolas Delhaye, attaché bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake natuurbehoud;4° Mevr.Anne Valérie Barlet, wnd directrice bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening; 5° de heer Benoît Heens, specifiek eerste attaché bij de provincie Luik, wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de Provincie Luik;6° de heer Firmin Devillers wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Luik;7° de heer Paul Tossen wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Luik;8° de heer Vincent Godeaux, eerste attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter;9° de heer Baudouin Legros, eerste assistent bij het Departement Steun van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake landbouw;10° de heer Michel Burghartz, eerste assistent bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake natuurbehoud;11° Mevr.Nicole Dumont, eerstaanwezend assistent bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening; 12° de heer Marc Bolly, technisch beambte bij de provincie Luik, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de provincie Luik;13° de heer Désiré Stasse wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Luik;14° de heer Paul Hicter wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Luik.». HOOFDSTUK XIV. - Verkavelingscomité van « Erneuville »

Art. 14.Artikel 2 van het ministerieel besluit van 8 november 1995 tot instelling van het verkavelingscomité van « Erneuville », gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 juin 2000, 15 januari 2009 en 22 april 2009 en bij de besluiten van de Waalse Regering van 2 februari 2012 en 21 november 2013, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 2.Voor de uitvoering van deze verkaveling, wordt een Ruilcomité ingesteld, samengesteld als volgt : 1° de heer Vincent Godeaux, eerste attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon voorzitter;2° de heer Pascal Pochet, attaché bij het Departement ontwikkeling van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake landbouw;3° de heer Damien Rouvroy, attaché bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake natuurbehoud;4° de heer Jean-Luc Aubertin, directeur bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;5° de heer Jean Leclercqs, specifiek attaché bij de provincie Luxemburg, wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de Provincie Luxemburg;6° de heer Michel Degros wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Luxemburg;7° de heer Alain Dehart wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Luxemburg;8° de heer Frédéric Robinet, attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter;9° de heer Bruno Bilas, eerste assistent bij de Directie Landelijke ontwikkeling van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake landbouw;10° de heer Pierre Warlomont, assistent bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake natuurbehoud;11° de heer José Schwanen, eerste attaché bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;12° de heer Aurélien Cornet, wegcommissaris bij de provincie Luxemburg, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de Provincie Luxemburg;13° de heer Jean-Marie David wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Luxemburg;14° de heer Aimé Quinet wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Luxemburg.». HOOFDSTUK XV. - Verkavelingscomité van "Bleid"

Art. 15.Artikel 2 van het ministerieel besluit van 8 juli 1996 tot instelling van het verkavelingscomité van « Bleid », gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 juin 2000, 14 januari 2000, 22 april 2009 en 14 april 2010 en bij het besluit van de Waalse Regering van 21 november 2013, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 2.Voor de uitvoering van deze verkaveling, wordt een Ruilcomité ingesteld, samengesteld als volgt : 1° de heer Vincent Godeaux, eerste attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon voorzitter;2° de heer Pascal Pochet, attaché bij het Departement ontwikkeling van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake landbouw;3° de heer David Storms, attaché bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake natuurbehoud;4° de heer Jean-Luc Aubertin, directeur bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;5° de heer Henri Ramet, specifiek attaché bij de provincie Luxemburg, wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de Provincie Luxemburg;6° de heer Jean-Marc Sizaire wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Luxemburg;7° de heer François Debilde wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Luxemburg;8° de heer Frédéric Robinet, attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter;9° de heer Bruno Bilas, eerste assistent bij de Directie Landelijke ontwikkeling van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake landbouw;10° de heer Marc Ameels, attaché bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake natuurbehoud;11° de heer José Schwanen, eerste attaché bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;12° de heer Hervé Brocard, wegcommissaris bij de provincie Luxemburg, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de Provincie Luxemburg;13° de heer Dominique Bilocq wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Luxemburg;14° de heer Pierre Barthel wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Luxemburg.». HOOFDSTUK XVI. - Verkavelingscomité van « Falmagne »

Art. 16.Artikel 2 van het ministerieel besluit van 25 november 1996 tot instelling van het verkavelingscomité van "Falmagne", gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 17 december 1999, 21 juni 2000, 3 juni 2002 en 31 maart 2009 wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 2.Voor de uitvoering van deze verkaveling, wordt een Ruilcomité ingesteld, samengesteld als volgt : 1° de heer Vincent Godeaux, eerste attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon voorzitter;2° de heer Edgar Gabriel, attaché bij de Directie Landelijke ontwikkeling van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst - Buitendienst van Ciney, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake landbouw;3° de heer Olivier Thomas, attaché bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake natuurbehoud;4° de heer Marc Tournay, directeur bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;5° de heer Philippe Ballat, specifiek eerste attaché bij de provincie Namen, wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de Provincie Namen;6° de heer René Ladouce wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de Provincie Namen;7° de heer Nestor Floymont wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Namen;8° de heer Eric Meganck, attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter;9° de heer Denis Procureur, gegradueerde bij de Directie Landelijke ontwikkeling van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake landbouw;10° de heer Dominique Jacques, wnd directeur bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake natuurbehoud;11° de heer Pierre Danzain, eerste gegradueerde bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;12° de heer Guy Marc, wegcommissaris bij de provincie Namen, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de Provincie Namen;13° de heer Reinhard Hoste wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Namen;14° de heer Philippe Diskeuve wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de Provincie Namen.». HOOFDSTUK XVII. - Verkavelingscomité van "Orp-Jauche"

Art. 17.Artikel 2 van het ministerieel besluit van 6 februari 1997 tot instelling van het verkavelingscomité van « Orp-Jauche », gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 17 december 1999, 21 juni 2000, 6 mei 2005 en 8 februari 2007 en bij het besluit van de Waalse Regering van 21 november 2013, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 2.Voor de uitvoering van deze verkaveling, wordt een Ruilcomité ingesteld, samengesteld als volgt : 1° de heer Vincent Godeaux, eerste attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon voorzitter;2° de heer Xavier Dubois, attaché bij de Directie Landelijke ontwikkeling van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake landbouw;3° de heer Stéphane Hubert, assistent bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake natuurbehoud;4° de heer Christian Radelet, wnd directeur bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;5° Mevr.Jocelyne De Kerckhove, specifiek attaché bij de provincie Waals-Brabant, wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de Provincie Waals-Brabant; 6° de heer Roger Baugniet wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Waals-Brabant;7° de heer André Batter wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Waals-Brabant;8° de heer Eric Meganck, attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter;9° de heer Philippe Nihoul, attaché bij het Departement Ontwikkeling van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake landbouw;10° de heer Jean-François Plumier, attaché bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake natuurbehoud;11° de heer Cédric Harmant, attaché bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;12° Mevr.Patricia Van Haecke, technisch beambte bij de provincie Waals-Brabant, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de Provincie Waals-Brabant; 13° de heer Marc Decoster wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Waals-Brabant;14° de heer Louis Boesmans wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Waals-Brabant.». HOOFDSTUK XVIII. - Verkavelingscomité van "Lincent"

Art. 18.Artikel 2 van het ministerieel besluit van 10 februari 1998 tot instelling van het verkavelingscomité van « Lincent », gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 19 maart 1999 en 21 juni 2000 en bij het besluit van de Waalse Regering van 21 november 2013, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 2.Voor de uitvoering van deze verkaveling, wordt een Ruilcomité ingesteld, samengesteld als volgt : 1° de heer Frédéric Robinet, attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon voorzitter;2° Mevr.Marie Manguette, attaché bij het Departement Ontwikkeling van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake landbouw; 3° de heer Nicolas Delhaye, attaché bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake natuurbehoud;4° Mevr.Anne Valérie Barlet, wnd directrice bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening; 5° De heer Benoît Heens, specifiek eerste attaché bij de provincie Luik, wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de Provincie Luik;6° de heer Jacques Cartuyvels wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Luik;7° de heer Michel Jadoul wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Luik;8° de heer Vincent Godeaux, eerste attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter;9° de heer Baudouin Legros, eerste assistent bij het Departement Steun van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake landbouw;10° de heer Michel Burghartz, eerste assistent bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake natuurbehoud;11° Mevr.Nicole Dumont, eerstaanwezend assistent bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening; 12° de heer Marc Bolly, technisch beambte bij de provincie Luik, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de provincie Luik;13° De Firmin Devillers wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Luik;14° de heer Jacques Anciaux wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Luik.». HOOFDSTUK XIX. - Verkavelingscomité van "Rèves"

Art. 19.In het ministerieel besluit van 19 november 1998 waarbij wordt besloten om tot verkaveling over te gaan, tot vastlegging van het perceelsgewijs plan op het grondgebied van de gemeenten Pont-à-Celles, Les Bons Villers en van de steden Genepiën en Nijvel en tot instelling van het Comité en de Adviescommissie ter uitvoering daarvan, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2014, wordt een artikel 3/1 ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 3/1.Voor de uitvoering van deze verkaveling, wordt een Ruilcomité ingesteld. ». HOOFDSTUK XX. - Verkavelingscomité van "Edingen"

Art. 20.Artikel 2 van het ministerieel besluit van 28 juni 1999 tot instelling van het verkavelingscomité van « Edingen », gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 juni 2000 en 14 april 2010 en bij het besluit van de Waalse Regering van 21 november 2013, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 2.Voor de uitvoering van deze verkaveling, wordt een Ruilcomité ingesteld, samengesteld als volgt : 1° de heer Eric Meganck, attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon voorzitter;2° de heer Charles Langhendries, directeur bij het Departement Steun van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake landbouw;3° de heer Eric Fauconnier, assistent bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake natuurbehoud;4° de heer Patrick Roussille, directeur bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;5° Mevr.Evelyne Smit, technisch bureauchef bij de provincie Henegouwen, wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de provincie Henegouwen; 6° de heer Firmin D'Haemer wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Henegouwen;7° de heer Louis Poulain wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Henegouwen;8° de heer Vincent Godeaux, eerste attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter;9° de heer Stéphane Hasbroucq, eerste assistent bij het Departement Steun van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake landbouw;10° de heer Jean-François Plumier, attaché bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake natuurbehoud;11° de heer Pascal Lermusieaux, gegradueerde bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;12° de heer Marc Vanhoudt, technisch beambte bij de provincie Henegouwen wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de provincie Henegouwen;13° de heer Didier Pecher wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Henegouwen;14° de heer Thierry Holvoet wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Henegouwen.». HOOFDSTUK XXI. - Verkavelingscomité van "Hotton"

Art. 21.Artikel 2 van het ministerieel besluit van 4 april 2000 tot instelling van het verkavelingscomité van « Hotton », gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 juni 2000 en 22 april 2009 en bij het besluit van de Waalse Regering van 21 november 2013, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 2.Voor de uitvoering van deze verkaveling, wordt een Ruilcomité ingesteld, samengesteld als volgt : 1° de heer Vincent Godeaux, eerste attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon voorzitter;2° de heer Pascal Pochet, attaché bij het Departement ontwikkeling van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake landbouw;3° de heer Damien Rouvroy, attaché bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake natuurbehoud;4° de heer Jean-Luc Aubertin, directeur bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;5° de heer Jean Leclercqs, specifiek attaché bij de provincie Luxemburg, wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de Provincie Luxemburg;6° de heer Jean-Marie David wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Luxemburg;7° de heer Aimé Quinet wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Luxemburg;8° de heer Frédéric Robinet, attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter;9° de heer Bruno Bilas, eerste assistent bij de Directie Landelijke ontwikkeling van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake landbouw;10° de heer Emmanuel Francois, eerste assistent bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake natuurbehoud;11° de heer José Schwanen, eerste attaché bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;12° de heer Aurélien Cornet, wegcommissaris bij de provincie Luxemburg, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de Provincie Luxemburg;13° de heer Philien Pekel wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Luxemburg;14° de heer Alain Dehart wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Luxemburg.». HOOFDSTUK XXII. - Verkavelingscomité van « Jamagne »

Art. 22.Artikel 2 van het ministerieel besluit van 5 juli 2000 tot instelling van het verkavelingscomité van « Jamagne », gewijzigd bij het ministerieel besluit van 31 maart 2009 wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 2.Voor de uitvoering van deze verkaveling, wordt een Ruilcomité ingesteld, samengesteld als volgt : 1° de heer Vincent Godeaux, eerste attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon voorzitter;2° de heer William Peeters, eerste attaché bij het Departement Steun van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake landbouw;3° de heer François Laviolette, attaché bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake natuurbehoud;4° de heer Marc Tournay, directeur bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;5° de heer Philippe Ballat, specifiek eerste attaché bij de provincie Namen, wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de Provincie Namen;6° de heer Pierre Lorge wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Namen;7° de heer Stéphane Pierrard wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Namen;8° de heer Eric Meganck, attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter;9° de heer Jean-Marie Delpire, eerste assistent bij het Departement Steun van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake landbouw;10° de heer Benjamin Snoeck, gegradueerde bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake natuurbehoud;11° de heer Pierre Danzain, eerste gegradueerde bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;12° de heer Guy Marc, wegcommissaris bij de provincie Namen, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de Provincie Namen;13° de heer Gérard Fifis wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de Provincie Namen;14° de heer Jean Genin wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de Provincie Namen.». HOOFDSTUK XXIII. - Ruilcomité van « Leuze-en-Hainaut »

Art. 23.Artikel 3 van het ministerieel besluit van 13 oktober 2000 waarbij een gebruiksruilprocedure op het grondgebied van de gemeente Leuze-en-Hainaut wordt toegelaten, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 21 november 2013, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 3.Voor de uitvoering van deze gebruiksruil, wordt een Ruilcomité ingesteld, samengesteld als volgt : 1° de heer Eric Meganck, attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon voorzitter;2° de heer Charles Langhendries, directeur bij het Departement Steun van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake landbouw;3° de heer Michel Vandaele, eerstaanwezend assistent bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake natuurbehoud;4° de heer Patrick Roussille, directeur bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;5° de heer David Duelz, technisch bureauchef bij de provincie Henegouwen, wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de provincie Henegouwen;6° de heer Dominique Couplet wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Henegouwen;7° de heer Alain Dubois wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Henegouwen;8° de heer Yves Fobelets, directeur bij het Wegendistrict van Bergen van het operationele Directoraat-generaal Wegen en Gebouwen van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Opdrachtgever;9° de heer Vincent Godeaux, eerste attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter;10° de heer Stéphane Hasbroucq, eerste assistent bij het Departement Steun van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake landbouw;11° de heer Jean-François Dulière, attaché bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake natuurbehoud;12° de heer Pascal Lermusieaux, gegradueerde bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;13° de heer Christophe Conil, technisch beambte bij de provincie Henegouwen wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de provincie Henegouwen;14° de heer Arthur Windels wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Henegouwen;15° de heer Willy Vandecnocke wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Henegouwen;16° Mevr.Laurence Dewez, attaché bij het Wegendistrict van Aat van het operationele Directoraat-generaal Wegen en Gebouwen van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Opdrachtgever. ». HOOFDSTUK XXIV. - Verkavelingscomité van "Péruwelz"

Art. 24.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 22 december 2009 tot instelling van het verkavelingscomité van « Péruwelz » alsook de adviescommissie ervan, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 21 november 2013, wordt vervangen door wat volgt : «

Artikel 1.Er wordt een Verkavelingscomité van « Péruwelz » ingesteld, samengesteld als volgt : 1° de heer Eric Meganck, attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon voorzitter;2° de heer Charles Langhendries, directeur bij het Departement Steun van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake landbouw;3° de heer René De Sy, eerste adjunct bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake natuurbehoud;4° de heer Patrick Roussille, directeur bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;5° de heer David Duelz, technisch bureauchef bij de provincie Henegouwen, wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de provincie Henegouwen;6° de heer Gilbert Verstraete wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Henegouwen;7° de heer Dominique Couplet wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Henegouwen;8° de heer Vincent Godeaux, eerste attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter;9° de heer Stéphane Hasbroucq, eerste assistent bij het Departement Steun van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake landbouw;10° de heer Jean-François Dulière, attaché bij het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake natuurbehoud;11° Mevr.Cécile Danis, attaché bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening; 12° de heer Christophe Conil, technisch beambte bij de provincie Henegouwen wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de provincie Henegouwen;13° de heer Stéphane Ecrepont wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Henegouwen;14° de heer Pascal Leterme wordt benoemd tot plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de Provinciale landbouwkamer van de provincie Henegouwen.». HOOFDSTUK XXV. - Slotbepalingen

Art. 25.De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 26 februari 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN

^