Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 25 januari 2001
gepubliceerd op 17 februari 2001

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging, in het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, van het algemeen reglement op de bouwwerken wat betreft de ruimten en gebouwen of gedeelten van gebouwen die bestemd zijn voor het publiek of voor gemeenschappelijk gebruik en hun toegankelijkheid voor en gebruik door personen met verminderde beweeglijkheid

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027098
pub.
17/02/2001
prom.
25/01/2001
ELI
eli/besluit/2001/01/25/2001027098/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JANUARI 2001. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging, in het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, van het algemeen reglement op de bouwwerken wat betreft de ruimten en gebouwen of gedeelten van gebouwen die bestemd zijn voor het publiek of voor gemeenschappelijk gebruik en hun toegankelijkheid voor en gebruik door personen met verminderde beweeglijkheid


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, inzonderheid op artikel 76, eerste lid, 6°, vervangen bij het decreet van 27 november 1997, op artikel 414, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999, en op de artikelen 415/1, 415/10 en 415/16, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 20 mei 1999;

Gelet op het advies van de "Conseil consultatif wallon des personnes handicapées" (Waalse raad van advies voor gehandicapte personen), gegeven op 26 juni 2000;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" (Waals agentschap voor de integratie van gehandicapte personen handicapées), gegeven op 29 juni 2000;

Gelet op de beraadslaging van de Waalse Regering over de aanvraag om adviesverlening door de Raad van State binnen uiterlijk één maand;

Gelet op het advies 30.550/4 van de Raad van State, uitgebracht op 27 september 2000 krachtens artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 414 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999, wordt vervangen als volgt : «

Art. 414.§ 1. Dit hoofdstuk is van toepassing op de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is overeenkomstig artikel 84, § 1, en die uitgevoerd worden in volgende gebouwen, gedeelten van gebouwen en ruimten : 1° gebouwen waar bejaarde of gehandicapte personen worden opgevangen of ondergebracht;2° ziekenhuizen en klinieken;3° centra die medische, psychische, familiale en sociale hulp verlenen;4° gebouwen en ruimten die bestemd zijn voor sociaal-culturele, sport-, ontspannings- of toeristische activiteiten, alsmede speelruimten;5° inrichtingen die bestemd zijn voor de eredienst, rouwcentra en begraafplaatsen;6° schoolgebouwen en -infrastructuren, universitaire en vormingsinfrastructuren, internaten en studententehuizen;7° strafinrichtingen en heropvoedingscentra;8° infrastructuren waar openbare opdrachten uitgevoerd worden, namelijk gemeentehuizen, hoven, rechtbanken en griffies, postkantoren, stations, luchthaventerminals en spoorweg-, metro- en busstations, met inbegrip van de perrons; 9° banken en andere financiële instellingen;, 10° gebouwen die bestemd zijn voor kantoren, winkels, handelscentra, hotels, herbergen, restaurants en cafés;11° de gemeenschappelijke gedeelten, met inbegrip van de ingang van iedere woning in flatgebouwen met lift, de gemeenschappelijke gedeelten, met inbegrip van de ingang van iedere gelijkvloerse woning in gebouwen zonder lift, die met woningen gelijkgesteld worden, alsmede studio's, flats en studentenkamers;12° parkeerterreinen met minstens 10 plaatsen en gebouwen die voor parkeerruimten bestemd zijn;13° openbare toiletten;14° voetpaden en openbare of privé-ruimten die toegang verlenen tot de in deze § bedoelde gebouwen en infrastructuren, alsook het stadsmeubilair waarmee ze uitgerust zijn". § 2. Dit hoofdstuk is niet van toepassing : 1° op handelingen en werken in bestaande gebouwen : - indien ze geen belangrijke verbouwing tot gevolg hebben; - indien de voor het publiek toegankelijke oppervlakte van de in § 1, 10°, bedoelde gebouwen minder dan 150 m2 bedraagt; - indien de handelingen en werken een belangrijke verbouwing tot gevolg hebben en de liftkokers, gangen en overlopen die zich op de verplichte doorgang van personen met verminderde beweeglijkheid bevinden, niet breder zijn dan 90 cm of bij richtingsveranderingen, niet meer dan een diameter van 120 centimeter bewegingsvrijheid toelaten; - indien de verschillende functies van het gebouw en de sanitaire lokalen toegankelijk blijven voor personen met verminderde beweeglijkheid.

Belangrijke verbouwingen zijn handelingen en werken die de draagstructuur van het gebouw of van de infrastructuur kunnen beschadigen, de bestemming ervan geheel of gedeeltelijk wijzigen of een uitbreiding ervan tot gevolg hebben; 2° op werken voor de vernieuwing van de verharding van de in § 1, 14°, bedoelde voetpaden en openbare of privé-ruimten, voor hun instandhouding of hun onderhoud;3° indien de onroerende goederen als monument beschermd zijn of op de beschermingslijst opgenomen zijn en, wat de voetpaden en openbare ruimten betreft, op de oppervlakten die onder het algemeen reglement op de bouwwerken vallen dat van toepassing is op de beschermde gebieden van bepaalde gemeenten inzake Stedenbouw, zoals bedoeld in hoofdstuk XVII van titel I, boek IV;4° op ruimten bestemd voor sociaal-culturele, sport- en toeristische activiteiten, indien ze wegens hun specifieke karakter klaarblijkelijk ontoegankelijk zijn voor personen met verminderde beweeglijkheid.»

Art. 2.In artikel 415/1, eerste lid, inleidende zin, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 20 mei 1999, wordt de zin "Alle gebouwen, lokalen of ingesloten ruimten bedoeld in artikel 414 alsmede de lokalen en gebouwen bedoeld onder de punten 2 en 3 van dit artikel beschikken" vervangen door de zin "Onverminderd artikel 414, § 2, beschikken alle gebouwen, gedeelten van gebouwen of ruimten bedoeld in artikel 414, § 1,".

Art. 3.In artikel 415/10, eerste lid, inleidende zin, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 20 mei 1999, worden de woorden "180 centimeter op 220 centimeter" vervangen door de woorden "150 centimeter op 150 centimeter".

Art. 4.In artikel 415/16, enig lid, inleidende zin, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 20 mei 1999, worden de woorden "De in artikel 414, 3°, bepaalde wegen, ruimten en straatmeubilair" vervangen door de woorden "De voetpaden, de ruimten en het straatmeubilair bedoeld in artikel 414, § 1, 14°".

Art. 5.In artikel 415/16, enig lid, 1°, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 20 mei 1999, wordt de zin "De helling van deze doorgangsweg bedraagt niet meer dan 2 centimeter per meter" vervangen door de zin "De dwarshelling van deze doorgangsweg bedraagt niet meer dan 2 centimeter per meter".

Art. 6.In artikel 415/16, enig lid, 7°, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 20 mei 1999, worden de woorden "schuifdeuren en geen kanteldeuren" vervangen door de woorden "geen naar buiten stekende deuren".

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 8.De Minister van Ruimtelijke Ordening is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 25 januari 2001.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET

^