Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 25 januari 2001
gepubliceerd op 17 februari 2001

Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het model en de afmetingen van het bericht bedoeld in artikel 7 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027096
pub.
17/02/2001
prom.
25/01/2001
ELI
eli/besluit/2001/01/25/2001027096/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

25 JANUARI 2001. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het model en de afmetingen van het bericht bedoeld in artikel 7 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, inzonderheid op artikel 7, § 3, tweede lid;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de gemeenten die over een gemeentelijke adviescommissie voor ruimtelijke ordening beschikken, krachtens artikel 7, § 2, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, verplicht worden gesteld hun respectievelijke commissie te vernieuwen binnen drie maanden na de installatie van de gemeenteraad;

Overwegende dat het bijgevolg dringend is de gemeenten waar dergelijke commissies werkzaam zijn in staat te stellen de samenstelling ervan binnen de bepaalde termijnen te vernieuwen;

Overwegende dat het bovendien onontbeerlijk is de oprichting van nieuwe gemeentelijke adviescommissies voor ruimtelijke ordening in de hand te werken;

Op de voordracht van de Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 251 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 251.Het in artikel 7, § 3, vereiste bericht moet overeenstemmen met het bijgevoegde model.

Wanneer het bericht in een dagblad, een gemeentelijk informatieblad of een reclameblad geplaatst is, moet het in het zwart gedrukt zijn, op één kolom in dezelfde drukletters als in de artikels over algemeen nieuws.

Wanneer het via aanplakkingen wordt bekendgemaakt, wordt het bericht in het zwart gedrukt op geel papier van minstens 35 dm2".

Art. 2.De Minister van Ruimtelijke Ordening is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 25 januari 2001.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET

Openbare oproep OPRICHTING, VERNIEUWING OF WIJZIGING (1) VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESCOMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Het college van burgemeester en schepenen kondigt de oprichting, de vernieuwing, de wijziging (1) van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening aan krachtens artikel 7 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium.

Dit bericht van (datum) . . . . ............................. vormt een oproep tot kandidaatstellingen voor de functie van lid of plaatsvervangend lid van deze Commissie.

Bovenvermeld artikel 7 bepaalt in § 3, vierde lid, wat volgt : "Binnen twee maanden na antwoord op de openbare oproep, kiest de gemeenteraad, op voordracht door één of meerdere gemeenteraadsleden, de leden waarbij gewaakt wordt over : - een gelijkwaardige geografische verspreiding; - een behartiging, eigen aan de gemeente, van de sociale, economische, patrimoniale en milieubelangen.

De ambtenaar die dossiers in verband met ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium in de gemeente moet behandelen of erover moet beslissen, mag geen lid zijn van de commissie.

Op straffe van onontvankelijkheid dienen de kandidaatstellingen vóór . . . . . . . . . .. bij aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen gericht te worden. Zij moeten naam, beroep en woonplaats van de kandidaat vermelden alsmede de belangen die hij/zij persoonlijk of als vertegenwoordiger van een vereniging behartigt. In dit geval zal het door de vereniging aan deze vertegenwoordiger toegewezen mandaat bij de kandidatuurstelling worden gevoegd.

NAMENS HET COLLEGE, De Secretaris, De Burgemeester, (1) naar gelang het geval, het gepaste woord gebruiken en schrappen wat niet past. Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 25 januari 2001 tot bepaling van het model en de afmetingen van het bericht bedoeld in artikel 7 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw artikel en Patrimonium.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

^