Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 25 januari 2001
gepubliceerd op 08 februari 2001

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 november 1998 tot regeling van de toekenning van een vergoeding wegens rondreiskosten aan sommige ambtenaren van het bosbeheer

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027056
pub.
08/02/2001
prom.
25/01/2001
ELI
eli/besluit/2001/01/25/2001027056/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

25 JANUARI 2001. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 november 1998 tot regeling van de toekenning van een vergoeding wegens rondreiskosten aan sommige ambtenaren van het bosbeheer


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 november 1998 tot regeling van de toekenning van een vergoeding wegens rondreiskosten aan sommige ambtenaren van het bosbeheer, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2000;

Overwegende dat de overeenkomst tussen de Belgische Staat en het Waalse Gewest betreffende het behoud en het onderhoud van bosgebieden en biologisch waardevolle gebieden die in militaire domeinen gelegen zijn, in werking is getreden op 25 mei 1999;

Rekening houdend met de bijkomende reiskosten die gedragen worden door de bosbeambten die de gebieden bedoeld in bovenstaande overeenkomst moeten beheren;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, uitgebracht op 22 september 2000;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 27 september 2000;

Gelet op de instemming van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 22 september 2000;

Gelet op het protocol nr. 319 van Sectorcomité XVI, de dato 27 oktober 2000;

Gelet op de beraadslaging van de Regering op 27 september 2000 over de aanvraag om advies van de Raad van State binnen een maximumtermijn van één maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 20 december 2000, in uitvoering van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken en van de Minister van Landbouw en Rurale Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Waalse Regering van 19 november 1998 tot regeling van de toekenning van een vergoeding wegens rondreiskosten aan sommige ambtenaren van het bosbeheer, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2000, wordt een artikel 3bis ingevoegd dat luidt als volgt : «

Art. 3bis.Voor de toepassing van artikel 3 op de bosgebieden en de biologisch waardevolle gebieden bedoeld in de overeenkomst van 25 mei 1999 tussen de Belgische Staat en het Waalse Gewest betreffende het behoud en het onderhoud van de bosgebieden en de biologisch waardevolle gebieden die in militaire domeinen gelegen zijn, of bij elke andere wijzigings- of vervangsbepaling : 1° worden de bosgebieden gelijkgesteld met de bossen die onder het bosstelsel vallen en aanleiding geven tot de berekening van een aantal punten dat per hectare gelijk is;2° worden de biologisch waardevolle gebieden gelijkgesteld met de bossen van particulieren, de erkende natuurreservaten, de natuurparken en de biologisch waardevolle gebieden en geven aanleiding tot de berekening van een aantal punten dat per hectare gelijk is ».

Art. 2.Artikel 11, eerste lid, van het besluit van de Waalse Regering van 19 november 1998 tot regeling van de toekenning van een vergoeding wegens rondreiskosten aan sommige ambtenaren van het bosbeheer, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2000, wordt vervangen door volgend lid : « Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 januari 1997, met uitzondering van artikel 3bis dat uitwerking heeft vanaf 25 mei 1999 en ophoudt in werking te zijn bij beëindiging van de overeenkomst tussen de Belgische Staat en het Waalse Gewest betreffende het behoud en het onderhoud van bosgebieden en biologisch waardevolle gebieden die in militaire domeinen gelegen zijn of van elke vervangende overeenkomst. »

Art. 3.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 25 januari 2001.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Landbouw en Rurale Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL

^