Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 22 maart 2007
gepubliceerd op 04 april 2007

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 januari 2005 betreffende de toekenning van subsidies voor de uitvoering van indicatieve onderzoeken in geval van definitieve sluiting van een tankstation

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007201002
pub.
04/04/2007
prom.
22/03/2007
ELI
eli/besluit/2007/03/22/2007201002/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

22 MAART 2007. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 januari 2005 betreffende de toekenning van subsidies voor de uitvoering van indicatieve onderzoeken in geval van definitieve sluiting van een tankstation


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 15 mei 2003 tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 13 december 2002 betreffende de financiering van de sanering van de tankstations;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 4 maart 1999 tot wijziging van titel III van het Algemeen Reglement op de arbeidsbescherming ingevolge de invoeging van specifieke bepalingen voor de installatie en de uitbating van benzinestations, zoals gewijzigd bij besluit van de Waalse Regering van 30 november 2000 en bij besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2003;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 20 januari 2005 tot toekenning van subsidies voor de uitvoering van indicatieve onderzoeken in geval van definitieve sluiting van een tankstation, zoals gewijzigd bij het besluit van 7 juli 2005 betreffende de sanering van de tankstations;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 juni 2006;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 22 maart 2007;

Gelet op het advies van de "Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable" (Waalse Milieuraad voor Duurzame Ontwikkeling), gegeven op 14 september 2006;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne" (Hoge raad van de steden, gemeenten en provincies van het Waalse Gewest), gegeven op 17 oktober 2006;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 9 januari 2007;

Overwegende dat het samenwerkingsakkoord van 13 december 2002 betreffende de financiering van de sanering van de tankstations bepaalt dat de uitbater, de bezetter of de eigenaar van een verontreinigd terrein die in geval van sluiting zijn recht op de tegemoetkoming van het Fonds wenst te laten gelden, vanaf de datum van bekendmaking van de erkenning van het Fonds in het Belgisch Staatsblad over een termijn van twaalf maanden beschikt om zijn aanvraag tot tegemoetkoming bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst in te dienen, op straffe van verval;

Overwegende dat een wijziging in het samenwerkingsakkoord voor de aanvraag van de tegemoetkoming van het Fonds voorziet in een bijkomende termijn die zes maanden na de inwerkingtreding ervan verstrijkt;

Overwegende dat het past via een gewestelijke subsidie aan te zetten tot de uitvoering van indicatieve onderzoeken vóór de indiening van dergelijke aanvragen, enerzijds, en het gelijkheidsbeginsel te waarborgen, anderzijds;

Dat het besluit van de Waalse Regering van 20 januari 2005 de toekenning van subsidies beperkt tot de aanvragen ingediend vóór 1 januari 2006;

Dat de mogelijkheid tot indiening van een subsidieaanvraag verlengd moet worden met een voldoende termijn na afloop van de termijn voorgeschreven bij het samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 13 december 2002;

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid ingeroepen moet worden daar de vervaldatum van 31 december 2005 overschreden is en dat de potentiële begunstigden aangezet moeten worden tot de uitvoering van een indicatief onderzoek vóór de inwerkingtreding van het samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 13 december 2002;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 5 van het besluit van de Waalse Regering van 20 januari 2005 tot toekenning van subsidies voor de uitvoering van indicatieve onderzoeken in geval van definitieve sluiting van een tankstation worden de woorden "31 december 2005" vervangen door de woorden "twaalf maanden na de inwerkingtreding van het samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 13 december 2002 betreffende de financiering van de sanering van de tankstations".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 22 maart 2007.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

^