Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 21 december 2006
gepubliceerd op 31 januari 2007

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 december 2004 tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Les Habitations sociales de Binche et Environs SC", te Binche

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007200333
pub.
31/01/2007
prom.
21/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 december 2004 tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Les Habitations sociales de Binche et Environs SC", te Binche


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 29 oktober 1998 tot invoering van de Waalse Huisvestingscode, inzonderheid op artikel 174 van dat Wetboek;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 oktober 2005 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2004 tot regeling van de werking van de Regering, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 16 september 2004 en bij het besluit van de Waalse Regering van 15 april 2005;

Gelet op de artikelen 55 tot 58 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de rijkscomptabiliteit;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 16 december 2004 tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Les Habitations sociales de Binche et Environs SC", te Binche;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 december 2005 tot verlenging van het mandaat van de bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Les Habitations sociales de Binche et Environs SC", te Binche;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 29 juni 2006 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 december 2004 tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Les Habitations sociales de Binche et Environs SC", te Binche;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 december 2006;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 21 december 2006;

Gelet op het advies uitgebracht door het comité voor de begeleiding en de opvolging van de bijzondere commissarissen, d.d. 22 november 2006;

Overwegende dat artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 16 december 2004 tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Les Habitations sociales de Binche et Environs SC", te Binche, bepaalt dat de opdracht van de bijzonder commissaris een verlengbare oorspronkelijke duur van één jaar heeft;

Overwegende dat de maatschappij waarbij de bijzonder regeringscommissaris wordt aangewezen, voortvloeit uit een fusie van meerdere maatschappijen; dat haar beheer bijgevolg geoptimaliseerd moet worden en dat de aanwerving van een directeur-zaakvoerder noodzakelijk is;

Gelet op het maatschappelijke doel en de opdrachten van de openbare huisvestingsmaatschappij "Les Habitations sociales de Binche et Environs SC";

Gelet op het verslag uitgebracht door de bijzonder commissaris op 22 november 2006;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Besluit :

Artikel 1.Artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 16 december 2004 tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Les Habitations sociales de Binche et Environs SC" wordt aangevuld als volgt : "- een financieel plan van de gefuseerde eenheid uit te werken op grond van de tabel voorgesteld door de Cel voor financiële informatie; - over te gaan of te laten overgaan tot de aanwerving van een nieuwe directeur-zaakvoerder, overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 14 november 2006 tot bepaling van de aanwervingsvoorwaarden en -modaliteiten voor de directeur-zaakvoerder en van het personeel van een openbare huisvestingsmaatschappij; - de oprichting van de toekomstige raad van bestuur van de maatschappij te begeleiden."

Art. 2.Overeenkomstig artikel 3 van hetzelfde besluit wordt de opdracht van de heer Stéphane Dierick als bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Les Habitations sociales de Binche et Environs SC", gelegen avenue Wanderpepen 52, 7130 Binche, verlengd met een laatste periode van zes maanden.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2007.

Het houdt op uitwerking te hebben zestig dagen na afloop van de opdracht van de bijzonder commissaris.

Namen, 21 december 2006.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

^