Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 21 december 2006
gepubliceerd op 31 januari 2007

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 december 2004 tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "La Maison liégeoise, SC"

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007200295
pub.
31/01/2007
prom.
21/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 december 2004 tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "La Maison liégeoise, SC"


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 29 oktober 1998 tot invoering van de Waalse Huisvestingscode, inzonderheid op de artikelen 170 en 174;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 oktober 2005 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2004 tot regeling van de werking van de Regering, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 16 september 2004 en bij het besluit van de Waalse Regering van 15 april 2005;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 9 december 2004 tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "La Maison liégeoise, SC", gewijzigd bij het regeringsbesluit van 22 december 2005;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 7 juli 2005 tot verlenging van het mandaat van de bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "La Maison liégeoise, SC";

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 1 juni 2006 tot bepaling van de werkingsmodaliteiten van het comité voor de begeleiding en de opvolging van de bijzondere regeringscommissarissen, ingesteld overeenkomstig artikel 174bis van de Waalse Huisvestingscode, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 december 2006;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 21 december 2006;

Gelet op het advies uitgebracht door het Comité voor de begeleiding en de opvolging van de bijzondere commissarissen, d.d. 6 december 2006;

Overwegende dat artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 9 december 2004 tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "La Maison liégeoise, SC" bepaalt dat de opdracht van de bijzonder commissaris een verlengbare oorspronkelijke duur van twee periodes van zes maanden heeft;

Overwegende dat de opdracht van de bijzonder commissaris voortgezet moet worden om voor 31 januari 2007 een verslag te kunnen neerleggen, met een organogram van de gefuseerde entiteit "Maison liégeoise et Atlas", alsmede een financiële projectie van de gefuseerde entiteit, en om over te gaan of te laten overgaan tot de aanwerving van een nieuwe directeur-zaakvoerder, Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, Besluit :

Artikel 1.Artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 9 december 2004 tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "La Maison liégeoise, SC", wordt aangevuld als volgt : « over te gaan of te laten overgaan tot de aanwerving van een nieuwe directeur-zaakvoerder, overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 14 november 2006 tot bepaling van de aanwervingsvoorwaarden en -modaliteiten voor de directeur-zaakvoerder en van het personeel van een openbare huisvestingsmaatschappij; - voor 31 januari 2007 een verslag in te dienen, met een organogram van de gefusioneerde entiteit "Maison liégeoise et Atlas", alsmede een financiële projektie van de gefusionneerde entiteit. »

Art. 2.Overeenkomstig artikel 3 van hetzelfde besluit wordt de opdracht van de heer François Thibaut de Maisières als bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "La Maison liégeoise, SC", gelegen parvis des Ecoliers 1, 4020 Luik, door de Waalse Regering verlengd met een laatste periode van drie maanden.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2007.

Namen, 21 december 2006.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

^