Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 17 november 2005
gepubliceerd op 07 december 2005

Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de samenstelling van de adviesraad voor alternerende opleiding

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005203296
pub.
07/12/2005
prom.
17/11/2005
ELI
eli/besluit/2005/11/17/2005203296/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

17 NOVEMBER 2005. - Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de samenstelling van de adviesraad voor alternerende opleiding


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

Gelet op het decreet van 19 juli 1993 van de Raad van de Franse Gemeenschap betreffende de overheveling van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het samenwerkingsakkoord betreffende de organisatie van een afwisselende kwalificerende opleidingsfilière, op 18 juni 1998 te Namen gesloten door de Regering van de Franse Gemeenschap en de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het decreet van het Waals parlement van 17 maart 1999 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord;

Op de voordracht van de Minister van Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De hiernavermelde personen worden als vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties die zitting hebben in de « Conseil économique et social de la Région wallonne » (Sociaal-economische raad van het Waalse Gewest) benoemd tot lid van de adviesraad voor alternerende opleiding : - Mevr. Sophie De Muynck, juridisch adviseur « E.W.C.M. »; - Mevr. Ingrid Sobantka, adviseur « emploi-formation U.W.E. »; - De heer Thierry Devillez, directeur van de afdeling « emploi-formation U.W.E. ».

Art. 2.De hiernavermelde personen worden als vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties die zitting hebben in de « Conseil économique et social de la Région wallonne » benoemd tot lid van de adviesraad voor alternerende opleiding : - Mevr. Isabelle Michel, vertegenwoordigster van de « F.G.T.B. »; - Mevr. Marie-Hélène Ska, vertegenwoordigster van de « C.S.C. »; - Mevr. Fabienne Tinant, vertegenwoordigster van de « C.S.C. ».

Art. 3.Mevr. Dominique Lejeune wordt als vertegenwoordigster van het Directoraat-generaal Economie en Tewerkstelling benoemd tot lid van de adviesraad voor alternerende opleiding.

Art. 4.De hiernavermelde personen worden benoemd tot vertegenwoordiger van de Waalse Regering : - Mevr. Carol Descamps; - Mevr. Raymonde Yerna; - De heer Pierre Wéry.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 6.De Minister van Vorming is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 17 november 2005.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Vorming, Mevr. M. ARENA

^