Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 12 mei 2005
gepubliceerd op 27 mei 2005

Besluit van de Waalse Regering betreffende de werking van de onafhankelijke instantie voor de controle en de opvolging inzake geluidshinder van luchthavens in het Waalse Gewest

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2005201444
pub.
27/05/2005
prom.
12/05/2005
ELI
eli/besluit/2005/05/12/2005201444/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 MEI 2005. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de werking van de onafhankelijke instantie voor de controle en de opvolging inzake geluidshinder van luchthavens in het Waalse Gewest


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 8 juni 2001 houdende instelling van een onafhankelijke instantie voor de controle en de opvolging inzake geluidshinder van luchthavens in het Waalse Gewest, inzonderheid op artikel 3, § 4 en artikel 4;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 maart 2005;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 17 maart 2005;

Gelet op de instemming van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 16 maart 2005;

Gelet op het protocolakkoord nr. 449 met de conclusies van de onderhandeling die op 4 mei 2005 plaatsvond binnen het Sectorcomité XVI;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, Besluit :

Artikel 1.Het in bijlage I bedoelde huishoudelijk reglement van de onafhankelijke instantie voor de controle en de opvolging inzake geluidshinder van luchthavens in het Waalse Gewest wordt door de Waalse Regering goedgekeurd.

Art. 2.Het in bijlage II bedoelde huishoudelijk reglement van de onafhankelijke instantie voor de controle en de opvolging inzake geluidshinder van luchthavens in het Waalse Gewest wordt door de Waalse Regering goedgekeurd.

Art. 3.Het besluit van de Waalse Regering van 25 april 2002 wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt met uitzondering van artikel 1 en bijlage I die op 28 mei 2002 uitwerking hebben.

Art. 5.De Minister tot wiens bevoegdheden het beheer van Luchthavens behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 12 mei 2005.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

BIJLAGE I Onafhankelijke instantie voor de controle en de opvolging inzake geluidshinder van luchthavens in het Waalse Gewest Huishoudelijk reglement

Artikel 1.Zetel van de onafhankelijke instantie 1. De zetel van de onafhankelijke instantie is in Namen gevestigd.

Art. 2.Werking van de onafhankelijke instantie 1. De onafhankelijke instantie komt, na bijeenroeping van haar voorzitter, één keer per maand op een zaterdag, in gewone zitting bijeen en dit, minstens tien zaterdagen per jaar behalve in buitengewone omstandigheden.2. Wanneer de omstandigheden het vereisen, roept de voorzitter de onafhankelijke instantie zo spoedig mogelijk voor een plenaire vergadering bijeen.3. De voorzitter maakt het huishoudelijk reglement van de plenaire vergaderingen op.Elk lid kan aan de voorzitter voorstellen dat elke vraag die behoort tot de bevoegdheden van de onafhankelijke instantie, in de agenda van de zittingen wordt vermeld.

De vraag zal minstens zeven werkdagen vóór de vergadering ingediend worden. 4. De voorzitter kan elke externe persoon voor advies uitnodigen op de vergaderingen van de onafhankelijke instantie behalve indien daar niet mee wordt ingestemd door de meerderheid van de leden die uiterlijk zeven werkdagen vóór de vergadering zijn verwittigd. Deze uitgenodigde personen wonen de vergaderingen van de instantie niet bij. 5. Onder dezelfde voorwaarden kan de voorzitter de vertegenwoordigers van elk bestuur ook op de vergaderingen uitnodigen.6. De onafhankelijke instantie wijst uit haar midden een ondervoorzitter aan.7. De onafhankelijke instantie vergadert in niet-openbare plenaire vergadering.De instantie beraadslaagt op geldige wijze als minstens de helft van haar leden aanwezig is. Indien het quorum na een eerste bijeenroeping niet bereikt is, kan de onafhankelijke instantie, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen tijdens een tweede zitting die daartoe met een opzeggingstermijn van vijftien dagen wordt bijeengeroepen. 8. De leden van de onafhankelijke instantie zijn verplicht de beraadslagingen geheim te houden.9. De beslissingen worden genomen met een meerderheid van twee derde van de aanwezige leden. De stemming bij handopsteken is de regel. Die wordt vastgesteld door de secretaris van de vergadering en door de voorzitter afgekondigd. 10. De onafhankelijke instantie kan commissies met een permanente of tijdelijke aard, waarvan ze de taken, opdrachten en werkingsmodaliteiten bepaalt, oprichten of een beroep doen op deskundigen.11. Het door het secretariaat opgestelde jaarlijkse activiteitenverslag wordt na goedkeuring van de instantie overgemaakt aan het Waalse Parlement, aan de Regering en aan het Overlegcomité voor leefmilieu voor elke luchthaven.

Art. 3.Vergaderingen van de onafhankelijke instantie 1. De onafhankelijke instantie mag slechts beraadslagen over de agendapunten die minstens zeven werkdagen van tevoren aan de voorzitter zijn gericht of bij wijze van uitzondering over de punten die haar tijdens de vergadering worden voorgelegd omdat ze dringend zijn.2. De voorzitter of zijn vervanger leidt de beraadslagingen. Onder vervanger wordt verstaan de ondervoorzitter. Bij het niet-verschijnen van deze laatste wijst de voorzitter elk ander lid aan om hem te vervangen. 3. Het secretariaat van de vergaderingen van de onafhankelijke instantie wordt waargenomen door een ambtenaar die binnen de diensten van de Regering is aangewezen.4. De plenaire vergaderingen worden genotuleerd.De notulen worden door de voorzitter van de vergadering en door de secretaris getekend.

Daarin wordt gewag gemaakt van de aanwezige leden en van de genomen beslissingen.

Een exemplaar van het ontwerp van notulen wordt aan elk lid van de onafhankelijke instantie overgemaakt. Het wordt voor goedkeuring gevoegd bij de oproeping voor de volgende vergadering.

Wanneer het goedgekeurd wordt, wordt een exemplaar van de notulen gericht aan elk lid en aan de Minister tot wiens bevoegdheden de uitrusting en de exploitatie van luchthavens behoren. 5. Aangezien de beraadslagingen niet openbaar zijn, kan de onafhankelijke instantie bij een bijzondere beslissing genomen met eenparigheid van stemmen de bekendmaking ervan in de vormen en inhouden die ze gepast acht, toelaten.In dit geval worden de beslissingen bekendgemaakt.

Art. 4.De begroting 1. De voorzitter stelt de Minister tot wiens bevoegdheden de uitrusting en de exploitatie van luchthavens behoren, de jaarlijkse begroting voor de werking van de onafhankelijke instantie alsmede elke begrotingswijziging die gedurende het begrotingsjaar nodig is, voor.

Art. 5.Bezoldiging van de leden van de onafhankelijke instantie 1. De leden van de onafhankelijke instantie hebben recht op presentiegelden voor hun aanwezigheid op de plenaire vergaderingen. Het presentiegeld is een bruto forfaitair bedrag van 240 euro.

Dit bedrag is gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen van februari 2002. 2. De leden van de onafhankelijke instantie hebben recht op vergoedingen voor reiskosten overeenkomstig de bepalingen die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Waalse Regering en met name hoofdstuk I van Titel II van Boek IV van de Waalse Ambtenarencode.3. De leden van de onafhankelijke instantie ontvangen een uurvergoeding voor de diensten verleend buiten de plenaire vergaderingen. De uurvergoeding wordt bepaald op een bruto geïndexeerd bedrag van 60 euro. 4. Het lid van de onafhankelijke instantie wiens woonplaats niet in België is gevestigd, zal op basis van bewijsstukken de terugbetaling van alle kosten die hij heeft gemaakt om de vergaderingen bij te wonen, genieten.5. In het kader van de verplaatsingen naar het buitenland zal elk lid van de onafhankelijke instantie op basis van bewijsstukken recht hebben op de terugbetaling van de in tijdens zijn opdracht gemaakte uitgaven.

Art. 6.Technische bijstand van de instantie 1. De leden van de diensten van de Waalse Regering die belast zijn met de technische bijstand van de instantie, genieten een maandelijkse toelage overeenkomstig artikel LIV.TI.5. van de Waalse Ambtenarencode die als volgt wordt vastgesteld : - voor de secretaris : een bruto bedrag van 250 euro per maand; - voor een technisch assistent van niveau A : een bruto bedrag van 170 euro per maand; - voor een technisch assistent van niveau B : een bruto bedrag van 125 euro per maand.

Deze toelage is ten laste van de begroting van instantie. 2. Als een in punt 1 bedoeld lid door de instantie erom verzocht wordt een verplaatsing in het buitenland te doen, heeft hij recht op basis van bewijsstukken op de terugbetaling van de in het kader van zijn opdracht gemaakte uitgaven.

Art. 7.Financiële delegatie Delegatie wordt verleend aan de Directeur van de Afdeling Programma's en Luchthavenbeheer (D 323) om de uitgaven betreffende de aangiften van schuldvorderingen voor de bezoldigingen en kosten bedoeld in artikel 5 goed te keuren en te betalen.

Art. 8.Diverse opdrachten § 1. Voorzitter De voorzitter is met name ermee belast : - de vergaderingen van de onafhankelijke instantie voor te bereiden; - de agenda van de zittingen te bepalen : - ervoor te zorgen dat de aan de onafhankelijke instantie toevertrouwde opdrachten worden vervuld; - het jaarlijkse verslag en het door het secretariaat opgestelde financiële verslag te onderwerpen aan de goedkeuring van de onafhankelijke instantie; - de persoon belast met het vertegenwoordigen in hoedanigheid van de onafhankelijke instantieten opzichte van derden te vertegenwoordigen en af te vaardigen; - ervoor te zorgen dat het verband wordt gelegd tussen de werkgroepen en de onafhankelijke instantie. § 2. De ondervoorzitter De ondervoorzitter is met name ermee belast de voorzitter te vervangen voor alle of voor een gedeelte van zijn functies als hij verhinderd is of op delegatie van de voorzitter.

Art. 9.Overlijden, ontslag of herroeping Voorzitter Bij overlijden of ontslag van de voorzitter wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebreke van hem door de door hem afgevaardigde persoon tot de benoeming van een nieuwe voorzitter.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2005 betreffende de werking van de onafhankelijke instantie voor de controle en de opvolging inzake geluidshinder van luchthavens in het Waalse Gewest.

Namen, 12 mei 2005.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

BIJLAGE II ONTWERP VAN PROCEDUREREGLEMENT A. Toepassingsgebied van dit reglement

Artikel 1.Deze bepalingen stellen de modaliteiten vast van de uitoefening van de advies- en bemiddelingsopdrachten van de onafhankelijke instantie voor de controle en de opvolging inzake geluidshinder van luchthavens in het Waalse Gewest, inzonderheid op artikel 2, 6° en 7° van het decreet van 8 juni 2001 houdende instelling van deze instantie.

B. Indiening van de aanvraag om advies of bemiddeling

Art. 2.§ 1. Elke aanvraag moet wat volgt vermelden : 1° haar op duidelijke en beknopte wijze uiteengezette doel;2° de identiteit van de persoon die ze indient;3° elk lopend verhaalrecht voor een rechtbank; § 2. Elke aanvraag moet vergezeld gaan van : 1° het afschrift van de documenten die de aanvrager bezit, die van dien aard zijn dat ze zijn aanvraag steunen;2° de vermelding dat gepaste administratieve stappen bij de betrokken instellingen en instanties zijn ondernomen of dat administratieve beroepen uitgeoefend zijn. C. Ontvangst van de aanvraag om advies of bemiddeling

Art. 3.Wanneer een aanvraag bij de instantie wordt ingediend, bericht het secretariaat er binnen 15 dagen aan de aanvrager ontvangst van.

D. Onderzoek van de bevoegdheid van de instantie

Art. 4.§ 1. Het dossier wordt behandeld door de juridische cel van de instantie die haar bevoegdheid om kennis te nemen van de aanvraag, onderzoekt. De juridische cel bereidt een ontwerp van advies ter attentie van de instantie voor. § 2. Het advies over de bevoegdheid wordt door de instantie goedgekeurd. § 3. Wanneer de aanvraag rechstreeks onder de bevoegdheid van de instantie ressorteert, wordt ze volgens de hierna bepaalde modaliteiten behandeld. § 4. Wanneer de aanvraag de aangelegenheid van de geluidshinder van de luchthavens in het Waalse Gewest niet rechtstreeks betreft, wordt binnen 30 dagen nadat de instantie het advies heeft ontvangen, aan de aanvrager bij aangetekende brief betekend dat zijn aanvraag niet behandeld zal worden.

Art. 5.Als de instantie onbevoegd is, kan ze aan de aanvrager aanraden om zich te wenden bij een instantie.

E. Ontvankelijkheid van de aanvraag

Art. 6.De instantie behandelt slechts een aanvraag voorzover ze door een duidelijk geïdentificeerd burger ingediend wordt.

F. Behandeling van de aanvraag

Art. 7.Wanneer de instantie bevoegd wordt verklaard, beslist ze over de te voeren onderzoeken en over het eventuele beroep op deskundigen.

Naargelang van de complexiteit van de aanvraag evalueert de instantie de redelijke termijn voor haar behandeling.

Voorzover mogelijk is deze termijn niet langer dan 60 dagen.

De instantie belast er het secretariaat mee om de aanvrager in kennis te stellen van de geëvalueerde termijn.

Art. 8.Het secretariaat, bijgestaan door de juridische cel, maakt na onderzoeken een ontwerp van advies of aanbeveling op, dat aan de instantie wordt overgemaakt.

Art. 9.De dossiers betreffende de aanvraag om advies met inbegrip van de ontwerpen van aanbevelingen, worden door het secretariaat ter beschikking gesteld van de leden van de instantie.

Ze kunnen elk ogenblik ter plaatse geraadpleegd worden.

Art. 10.Behoudens formele en schriftelijke vergunning van de instantie mogen de lopende dossiers betreffende de aanvraag om advies niet geraadpleegd worden door andere personen dan de leden van de instantie en de leden van de diensten van de Regering die voor haar werking zijn aangesteld.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2005 betreffende de werking van de onafhankelijke instantie voor de controle en de opvolging inzake geluidshinder van luchthavens in het Waalse Gewest.

Namen, 12 mei 2005.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

^