Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 10 juni 2021
gepubliceerd op 20 juli 2021

Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van steenkolenmijnen van Heure-le-Romain

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021203509
pub.
20/07/2021
prom.
10/06/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2021. - Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van steenkolenmijnen van Heure-le-Romain (nr. 193)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet op de mijnen van de Waalse Gewestraad van 7 juli 1988, artikel 71;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 30 april 1992 tot vaststelling van de procedure en de voorwaarden betreffende de intrekking van een mijnvergunning, artikel 29;

Gelet op het verslag, plannen en bijlagen inbegrepen, van 18 december 2020, van de Directie Industriële, Geologische en Mijnrisico's (hierna DRIGM genoemd), Departement Leefmilieu en Water, Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en Leefmilieu;

Overwegende dat de huidige concessie van Heure-le-Romain krachtens het koninklijk besluit van 26 augustus 1900 is gevormd, waarbij de steenkolenmijn van Heure-le-Romain over een oppervlakte van 653- ha, onder het grondgebied van de gemeenten Haccourt en Heure-le-Romain aan de erfgenamen van wijlen Renier Malherbe wordt toegekend;

Overwegende dat de huige eigenaren van de concessie aldus nog altijd, zonder enige andere nadere bepaling, erven zijn van Renier Malherbe;

Overwegende dat de concessie van Heure-le-Romain afgebakend is als opgenomen op plattegrond als bijlage; dat zij zich uitstrekt over een areaal van 653 hectare op de voormalige gemeenten van Haccourt en Heure-le-Romain en onde de nieuwe gemeente van Oupeye;

Overwegende dat de concessie van Heure-le-Romain benoorden de concessie van Biquet-Gorée ligt (steenkolenmijn nr. 346);

Overwegende dat huidige mijnconcessie niet onderworpen is aan een verklaring van afstand en zich dus in een toestand bevindt waarin een intrekking van ambtswege door de Waalse Regering mogelijk is;

Overwegende dat er geen mijnbouwwerken beveiligd dienen te worden;

Overwegende dat de Directie Risico's inzake Industrie Geologie Mijnbouw een gunstig advies uitbrengt over de intrekking van de mijnconcessie van Heure-le-Romain;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De steenkoolmijnconcessie van Heure-le-Romain (nr. 193) wordt ingetrokken.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 10 juni 2021.

Voor de Regering : De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER

^