Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 10 juni 2021
gepubliceerd op 20 juli 2021

Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van steenkolenmijnen van Clavier

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021203508
pub.
20/07/2021
prom.
10/06/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2021. - Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van steenkolenmijnen van Clavier (nr. 222)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet op de mijnen van de Waalse Gewestraad van 7 juli 1988, artikel 71;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 30 april 1992 tot vaststelling van de procedure en de voorwaarden betreffende de intrekking van een mijnvergunning, artikel 29;

Gelet op het verslag, plannen en bijlagen inbegrepen, van 30 december 2020, van de Directie Industriële, Geologische en Mijnrisico's (hierna DRIGM genoemd), Departement Leefmilieu en Water, Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en Leefmilieu;

Overwegende dat de huidige concessie van Clavier krachtens het koninklijk besluit van 26 juli 1828 is gevormd, waarbij de steenkoolmijnconcessie van Clavier over een oppervlakte van 104 ha 22 a 28 ca, onder het grondgebied van de gemeente Clavier in de provincie Luik aan de Heren G. L. F. de Trousset, J. L. Damoiseaux et J. B. Brahy wordt verleend;

Overwegende dat de huidige eigenaren van de concessie van Clavier aldus nog altijd, zonder enige andere nadere bepaling, erven zijn van de Heren G. L. F. de Trousset, J. L. Damoiseaux et J. B. Brahy;

Overwegende dat de concessie van Clavier zoals aangegeven op het plan in bijlage wordt afgebakend; dat zij zich over 104 ha 22 a 28 ca onder de gemeente Clavier uitstrekt: Overwegende dat de concessie van Clavier gelegen is : - benoorden de concessie van Bende (steenkoolconcessie nr 223); - ten oosten van de concessie van Bois-et-Borsu (steenkoolconcessie nr 221);

Overwegende dat huidige mijnconcessie niet onderworpen is aan een verklaring van afstand en zich dus in een toestand bevindt waarin een intrekking van ambtswege door de Waalse Regering mogelijk is;

Overwegende dat er geen mijnbouwwerken beveiligd dienen te worden;

Overwegende dat de Directie Risico's inzake Industrie Geologie Mijnbouw een gunstig advies uitbrengt over de intrekking van de mijnconcessie van Clavier;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De steenkoolmijnconcessie van Clavier (nr. 222) wordt ingetrokken.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 10 juni 2021.

Voor de Regering : De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER

^