Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 10 juni 2021
gepubliceerd op 20 juli 2021

Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van steenkolenmijnen van Micheroux

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021203506
pub.
20/07/2021
prom.
10/06/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2021. - Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van steenkolenmijnen van Micheroux (nr. 210)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet op de mijnen van de Waalse Gewestraad van 7 juli 1988, artikel 71;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 30 april 1992 tot vaststelling van de procedure en de voorwaarden betreffende de intrekking van een mijnvergunning, artikel 29;

Gelet op het verslag, plannen en bijlagen inbegrepen, van 18 december 2020, van de Directie Industriële, Geologische en Mijnrisico's (hierna DRIGM genoemd), Departement Leefmilieu en Water, Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en Leefmilieu;

Overwegende dat de huidige concessie Micheroux krachtens de volgende akten is gevormd : - koninklijk besluit van 23 september 1846 waarbij de concessie van steenkolenmijnen van Micheroux over een oppervlakte van 103 ha onder het grondgebied van de gemeenten Soumagne en Ayeneux aan Emile d'Oultremont en aan de baron Constantin de Copis wordt verleend; - koninklijk besluit van 29 april 1865 waarbij 4 ha 50 a op de gemeenten Soumagne en Ayeneux als uitbreiding van de koolmijn van Micheroux aan de graaf d'Oultremont de Warfusée worden verleend;

Overwegende dat de concessie door de N.V. van het bos van Micheroux is overgenomen maar dat geen document in de dossiers werd gevonden om dit te bewijzen. Deze onderneming, in vereffening, zorgde voor de sluitings- en beveiligingwerken van de zetel van Micheroux in 1959;

Overwegende dat de huige eigenaren van de concessie aldus nog altijd, zonder enige andere nadere bepaling, erven zijn van de graaf T.-E.-A.-J. d'Oultremont de Warfusée;

Overwegende dat de concessie Micheroux afgebakend is als opgenomen op plattegrond als bijlage; dat zij zich uitstrekt over een areaal van 107,5 hectare op de voormalige gemeenten Soumagne en Ayeneux en nieuwe gemeente Soumagne;

Overwegende dat de concessie Micheroux volledig opgenomen is in de reeds bestaande concessie Hasard-Cheratte (steenkolenconcessie nr. 208);

Overwegende dat huidige mijnconcessie niet onderworpen is aan een verklaring van afstand en zich dus in een toestand bevindt waarin een intrekking van ambtswege door de Waalse Regering mogelijk is;

Overwegende dat er geen mijnbouwwerken beveiligd dienen te worden;

Overwegende dat de Directie Risico's inzake Industrie Geologie Mijnbouw een gunstig advies uitbrengt over de intrekking van de mijnconcessie Micheroux;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De steenkoolmijnconcessie Micheroux (nr. 210) wordt ingetrokken.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 10 juni 2021.

Voor de Regering : De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER

^