Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 07 april 2011
gepubliceerd op 02 mei 2011

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 maart 2008 betreffende het beheer van de afval uit de gebruikelijke activiteit van de gezinnen en de dekking van de desbetreffende kosten

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011202042
pub.
02/05/2011
prom.
07/04/2011
ELI
eli/besluit/2011/04/07/2011202042/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 APRIL 2011. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 maart 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 05/03/2008 pub. 17/04/2008 numac 2008027050 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het beheer van de afval uit de gebruikelijke activiteit van de gezinnen en de dekking van de desbetreffende kosten sluiten betreffende het beheer van de afval uit de gebruikelijke activiteit van de gezinnen en de dekking van de desbetreffende kosten


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, inzonderheid op artikel 21;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 5 maart 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 05/03/2008 pub. 17/04/2008 numac 2008027050 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het beheer van de afval uit de gebruikelijke activiteit van de gezinnen en de dekking van de desbetreffende kosten sluiten betreffende het beheer van de afval uit de gebruikelijke activiteit van de gezinnen en de dekking van de desbetreffende kosten;

Gelet op het advies van de "Commission régionale des déchets" (Gewestelijke afvalcommissie), gegeven op 19 november 2010;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne" (Hoge Raad van de Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest), gegeven op 18 januari 2011;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 september 2010;

Gelet op het advies nr. 49.152/4 van de Raad van State, gegeven op 26 januari 2011, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 5 van het besluit van de Waalse Regering van 5 maart 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 05/03/2008 pub. 17/04/2008 numac 2008027050 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het beheer van de afval uit de gebruikelijke activiteit van de gezinnen en de dekking van de desbetreffende kosten sluiten betreffende het beheer van de afval uit de gebruikelijke activiteit van de gezinnen en de dekking van de desbetreffende kosten wordt aangevuld met volgend lid : "Dat reglement moet er overigens voor zorgen dat bruto huishoudafval niet meer gemengd wordt met afval waarvoor een selectieve inzameling aan huis op haar grondgebied georganiseerd wordt."

Art. 2.In artikel 11, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt de datum "1 oktober" vervangen door de datum "uiterlijk 15 november" en worden de woorden "betreffende de minimale en aanvullende diensten" ingevoegd tussen de woorden "voor het komende boekjaar" en de woorden "om het dekkingspercentage van de kosten voor het aanslagjaar vast te leggen"; 2° het derde lid wordt aangevuld met de volgende zin : "De Dienst houdt een boordtabel bij om de conformiteit van de gemeentelijke aangiften t.o.v. dit besluit te analyseren."

Art. 3.In artikel 14, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de datum "1 januari 2011" vervangen door de datum "1 januari 2012".

Art. 4.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 7 april 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY

^