Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 02 april 2015
gepubliceerd op 28 april 2015

Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de criteria die bij het onderzoek van de handelsvestigingsprojecten in overweging genomen moeten worden

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015201974
pub.
28/04/2015
prom.
02/04/2015
ELI
eli/besluit/2015/04/02/2015201974/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 APRIL 2015. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de criteria die bij het onderzoek van de handelsvestigingsprojecten in overweging genomen moeten worden


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 5 februari 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/02/2015 pub. 18/02/2015 numac 2015200758 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de handelsvestigingen sluiten betreffende de handelsvestigingen, artikel 44, lid 2;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 december 2013;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 9 januari 2014;

Gelet op het evaluatierapport waarin vastgesteld wordt dat dit besluit geen weerslag heeft op de respectievelijke toestand van mannen en vrouwen, overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies nr. 57.092/2 van de Raad van State, gegeven op 9 maart 2015, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies van de "Conseil économique et social de Wallonie" (Sociaal-economische Raad van Wallonië), gegeven op 10 februari 2014;

Gelet op het advies van de "Union des Villes et Communes de Wallonie" (Unie van de steden en gemeenten van Wallonië) van 11 februari 2014;

Gelet op het advies van de « Commission régionale de l'Aménagement du Territoire » (Gewestelijke commissie ruimtelijke ordening), gegeven op 14 februari 2014;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne" (Hoge raad van de steden, gemeenten en provincies van het Waalse Gewest) van 17 februari 2014;

Op de voordracht van de Minister van Economie;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Begripsomschrijving

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder « decreet » het decreet van 5 februari 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/02/2015 pub. 18/02/2015 numac 2015200758 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de handelsvestigingen sluiten betreffende de handelsvestigingen. HOOFDSTUK II. - Subcriteria inzake afgifte Afdeling 1. - Bescherming van de consument

Art. 2.Het criterium betreffende de bescherming van de consument, zoals bedoeld in artikel 44, lid 1, 1°, van het decreet, wordt bepaald door de twee volgende subcriteria : 1° de commerciële gemengdheid bevorderen;2° het risico van buurtbevoorradingsonderbreking voorkomen. Afdeling 2 - Bescherming van het stedelijk leefmilieu

Art. 3.Het criterium betreffende de bescherming van het stedelijk leefmilieu, zoals bedoeld in artikel 44, lid 1, 2°, van het decreet, wordt bepaald door de twee volgende subcriteria : 1° nagaan of er geen onderbreking is van het evenwicht tussen de verschillende stedelijke functies, wat nadelig zou zijn voor het het levenskader van de bestaande of toekomstige wijken;2° de opneming van de handelsvestiging in de plaatselijke ontwikkelingsprojecten en in de eigen dynamiek van het stedelijk model, rekening houdend met haar omvang en met het type verkooppunt. Afdeling 3. - Sociaal beleid

Art. 4.Het criterium betreffende het sociaal beleid, zoals bedoeld in artikel 44, lid 1, 3°, van het decreet, wordt bepaald door de twee volgende subcriteria : 1° de werkgelegenheidsdichtheid;2° de kwaliteit en de duurzaamheid van de werkgelegenheid. Afdeling 4. - Bijdrage tot een duurzamere mobiliteit

Art. 5.Het criterium betreffende de bijdrage tot een duurzamere mobiliteit, zoals bedoeld in artikel 44, lid 1, 4°, van het decreet, wordt bepaald door de twee volgende subcriteria : 1° de duurzame mobiliteit;2° de toegankelijkheid zonder specifieke lasten voor de collectiviteit. HOOFDSTUK III. - Hulpmiddelen bij de besluitvorming

Art. 6.De software « LOGIC » is het hulpmiddel bij de besluitvorming, zoals bedoeld in artikel 44, lid 2, van het decreet. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2015.

Art. 8.De Minister van Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 2 april 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO

^