Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 31 mei 2002
gepubliceerd op 13 augustus 2002

Besluit van de Vlaamse regering tot verdeling van de trekkingsrechten uit het Sociaal Impulsfonds voor het jaar 2002 onder de gemeenten van het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2002035982
pub.
13/08/2002
prom.
31/05/2002
ELI
eli/besluit/2002/05/31/2002035982/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 MEI 2002. - Besluit van de Vlaamse regering tot verdeling van de trekkingsrechten uit het Sociaal Impulsfonds voor het jaar 2002 onder de gemeenten van het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschapscommissie


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 14 mei 1996 tot vaststelling van de regelen inzake de werking en de verdeling van het Sociaal Impulsfonds, inzonderheid op de artikelen 6 tot en met 9;

Gelet op het decreet van 21 december 2001 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 1996 tot uitvoering van het decreet van mei 1996 tot vaststelling van de regelen inzake de werking en de verdeling van het Sociaal Impulsfonds;

Overwegende dat zes gemeenten, meer bepaald Aartselaar, Beveren, Knokke-Heist, Koksijde, Sint-Martens-Latem en Zwijndrecht beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 9 van het decreet van 14 mei 1996; dat die gemeenten slechts 90 % krijgen van het trekkingsrecht van 2001; dat reeds met 10 % lager is dan het trekkingsrecht van 2000; dat reeds verminderd werd met 10 % t.o.v. trekkingsrecht van 1999; dat reeds met 10 % verminderd t.o.v. het trekkingsrecht 1998, dat reeds met 10 % t.o.v. trekkingsrecht van 1997 en met 10 % verminderd werd t.o.v. het trekkingsrecht van 1996; dat zij voor 2002 bijgevolg 53,14 % bekomen van het gewaarborgd trekkingsrecht;

Overwegende dat het vastleggingskrediet 191.939.000 euro bedraagt; dat 8.325.840 euro vooraf genomen wordt voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie; dat niet vastgelegde krediet uit de begroting 2001 van het programma 53.2, basisallocatie 12.03, zijnde 323.538,44 euro wordt bijgevoegd ter uitvoering van artikel 5, tweede lid van het decreet; dat in toepassing van artikel 7 van het decreet van 14 mei 1996 tot vaststelling van de regelen inzake de werking van het Sociaal Impulsfonds het niet vastgelegde trekkingsrecht van Drogenbos en Herstappe van het jaar 2000, zijnde 155.856,04 euro, verdeeld wordt overeenkomstig de bepalingen van artikel 6; dat 590.896 euro herverdeeld wordt tussen de sif-plusgemeenten conform art. 9; dat bijgevolg 184.092.554 euro verdeeld wordt onder de gemeenten van het Vlaamse Gewest;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De trekkingsrechten uit het Sociaal Impulsfonds voor het jaar 2002 worden onder de gemeenten van het Vlaamse Gewest verdeeld zoals vermeld in de tabel, als bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.Overeenkomstig de bepalingen in artikel 4, § 1, van het decreet van 14 mei 1996, tot vaststelling van de regelen inzake de werking en de verdeling van het Sociaal Impulsfonds, gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999, inzonderheid artikel 3, § 1, wordt aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie een trekkingsrecht toegekend van 8.325.840 euro.

Art. 3.De niet-vastgelegde delen van de trekkingsrechten uit het Sociaal Impulsfonds van 2001, vermeld in de bijlage, gevoegd bij dit besluit, worden overgedragen naar 2002.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor het Stedelijk Beleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 31 mei 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, P. VAN GREMBERGEN De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, B. ANCIAUX Bijlage bij het besluit van de Vlaamse regering van 31 mei 2002 tot verdeling van de trekkingsrechten uit het Sociaal Impulsfonds voor het jaar 2002 onder de gemeenten van het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschapscommissie Trekkingsrechten 2002 in euro Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 31 mei 2002 tot verdeling van de trekkingsrechten uit het Sociaal Impulsfonds voor het jaar 2002 onder de gemeenten van het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Brussel, 31 mei 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, P. VAN GREMBERGEN De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, B. ANCIAUX

^