Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 28 oktober 2022
gepubliceerd op 24 januari 2023

Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het koninklijk besluit van 26 augustus 1980 tot instelling van een controlemerk voor de melk

bron
vlaamse overheid
numac
2022034427
pub.
24/01/2023
prom.
28/10/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 OKTOBER 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het koninklijk besluit van 26 augustus 1980 tot instelling van een controlemerk voor de melk


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 2°, a) en b).

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 4 augustus 2022; - De adviesaanvraag is op 13 september 2022 bij de Raad van State ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is geen advies verstrekt binnen de gestelde termijn. Daarom wordt artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toegepast.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.Het koninklijk besluit van 26 augustus 1980 tot instelling van een controlemerk voor de melk, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 september 2021, wordt opgeheven.

Art. 2.Toelatingen die zijn verleend conform het koninklijk besluit van 26 augustus 1980 tot instelling van een controlemerk voor de melk, zoals van kracht op de dag voor de datum van de inwerkingtreding van dit besluit, worden opgeheven vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2023.

Brussel, 28 oktober 2022.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, J. BROUNS

^