Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 28 augustus 2000
gepubliceerd op 22 september 2000

Besluit van de Vlaamse regering houdende de financiering van Projecten Hoger Kunstonderwijs - 2000

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2000035928
pub.
22/09/2000
prom.
28/08/2000
ELI
eli/besluit/2000/08/28/2000035928/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AUGUSTUS 2000. - Besluit van de Vlaamse regering houdende de financiering van Projecten Hoger Kunstonderwijs - 2000


De Vlaamse regering, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op het decreet betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap van 13 juli 1994, inzonderheid op titel VII, hoofdstuk IIbis. - Projecten voor het Hoger Kunstonderwijs, zoals gewijzigd bij het decreet van 22 december 1999 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2000 en het decreet van juni 2000 houdende bepalingen tot begeleiding van de begrotingscontrole 2000;

Gelet op het decreet van 22 december 1999 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000;

Gelet op decreet van 30 juni 2000 houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 januari 2000 houdende samenstelling en werking van de adviescommissie projecten en instituten hoger kunstonderwijs;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 28 augustus 2000;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Ten laste van het krediet ingeschreven onder basisallocatie 33.01, programma 33.10, Hogescholen, van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000, ontvangen de projecten in het kader van het hoger kunstonderwijs een totale bijdrage van maximaal éénenveertig miljoen frank (41.000.000 BEF).

Art. 2.Het project P.A.R.T.S, Van Volxemlaan 164, 1190 Brussel, ontvangt een toelage van maximaal vierentwintig miljoen frank (24.000.000 BEF). Het project betreft de organisatie van de internationaal geprofileerde dansopleiding. Dit bedrag wordt gestort op het rekeningnummer 523-0800243-68 van P.A.R.T.S., Van Volxemlaan 164, 1190 Brussel.

Art. 3.Het project Labo 19, Ballaertstraat 95, 2018 Antwerpen, ontvangt een toelage van maximaal vier miljoen frank (4.000.000 BEF).

Het betreft het stimuleren, organiseren en coördineren van onderzoek van het muzikale patrimonium van de 19e eeuw, op basis van historisch bronnenmateriaal en met aanwending van de evidente historische instrumenten. Dit bedrag wordt gestort op het rekeningnummer 068-2282635-58 van Labo 19, Ballaertstraat 95, 2018 Antwerpen.

Art. 4.Het project ASK!, p.a. Universiteit Gent, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, J. Platteaustraat 22, 9000 Gent, ontvangt een toelage van maximaal vijf miljoen frank (5.000.000 BEF). Het betreft de organisatie van een posthogeschoolvorming voor de departementen kunst van de hogescholen. De essentie van het project is het onderzoek naar de positie van de kunst binnen hedendaagse stedelijke condities en verloopt parallel met een gelijkaardig onderzoek binnen de verwante disciplines stedenbouw en architectuur.

De voorwaarde voor het toekennen van de toelage is het toevoegen van een duidelijke strategie aan het project. Het bedrag wordt gestort op het rekeningnummer 431-0742051-68 van ASK!, p.a. Universiteit Gent, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, J. Platteaustraat 22, 9000 Gent.

Art. 5.Het project Behoudsmedewerker/Patrimonium Consulting Agent, J. Kluyskensstraat 2, 9000 Gent, ontvangt een toelage van maximaal acht miljoen frank (8.000.000 BEF). De finaliteit van dit project is het uitbouwen van een Patrimonium Consulting Agentschap. Het project start vanuit een posthogeschoolvorming `Behoudsmedewerker actuele kunst` om via vervolgprojecten tot de beoogde PCA te komen. De voorwaarde voor het toekennen van de toelage is het voorleggen van een volledige begroting (inkomsten en uitgaven). Het bedrag wordt gestort op het rekeningnummer 068-2198621-46 van het project Behoudsmedewerker/ Patrimonium Consulting Agent, J. Kluyskensstraat 2, 9000 Gent.

Art. 6.De uitbetaling van deze toelagen zal als volgt gebeuren.

Voor PARTS : 50 % van het totale bedrag zal onmiddellijk gestort worden, 45 % van het totale bedrag zal gestort worden tegen 01/10/2000 en het saldo van 5 % van het totale bedrag zal gestort worden na indiening van de eindafrekening.

Voor ASK! en Behoudsmedewerker/Patrimonium Consulting Agent : 50 % van het totale bedrag zal onmiddellijk gestort worden, 45 % van het totale bedrag zal gestort worden na het vervullen van de voorwaarden vermeld in de artikelen 4 en 5 en ten vroegste op 01/10/2000 en het saldo van 5 % van het totale bedrag zal gestort worden na indiening van de eindafrekening.

Voor Labo 19 : 50 % van het totale bedrag zal onmiddellijk gestort worden, het saldo van 50 % van het totale bedrag zal gestort worden na indiening van de eindafrekening.

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2000.

Art. 8.De Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 augustus 2000.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, Mevr. M. VANDERPOORTEN

^