Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 25 mei 2005
gepubliceerd op 09 juni 2005

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de benoeming van gouverneur van de provincie Limburg

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2005035657
pub.
09/06/2005
prom.
25/05/2005
ELI
eli/besluit/2005/05/25/2005035657/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

25 MEI 2005. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de benoeming van gouverneur van de provincie Limburg


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6, § 1, VIII, 1°, zoals vervangen door de bijzondere wet van 13 juli 2001;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2005 houdende opruststelling waarmede aan Mevr. Hilde Houben-Bertrand met ingang van 1 juni 2005 eervol ontslag werd verleend uit haar ambt van gouverneur van de provincie Limburg;

Gelet op het eensluidend advies van de Ministerraad van 25 mei 2005;

Overwegende dat de heer Steve Stevaert, geboren te Rijkhoven op 12 april 1954, een rijke ervaring heeft zowel op het vlak van de Vlaamse, provinciale als de lokale overheid; dat dit blijkt uit het feit dat hij volgende functies opgenomen heeft of momenteel opneemt : gemeenteraadslid en burgemeester van de stad Hasselt, provincieraadslid en bestendig afgevaardigde van de provincie Limburg, lid van het Vlaams Parlement en minister vice-president van de Vlaamse Regering;

Overwegende dat de heer Steve Stevaert voldoende antecedenten kan voorleggen inzake leiderschap;

Overwegende dat de heer Steve Stevaert voldoet aan de benoemingsvoorwaarden van gouverneur, Besluit :

Artikel 1.De heer Steve Stevaert, geboren te Rijkhoven op 12 april 1954, wordt ter vervanging van Mevr. Hilde Houben-Bertrand benoemd tot gouverneur van de provincie Limburg.

Alvorens het ambt van gouverneur te aanvaarden, legt de heer Steve Stevaert de eed af in handen van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2005.

Art. 3.De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 mei 2005.

De minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, Y. LETERME De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, M. KEULEN

^