Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 25 januari 2019
gepubliceerd op 18 maart 2019

Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanpassing van de besluiten van de Vlaamse Regering aan de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)

bron
vlaamse overheid
numac
2019040621
pub.
18/03/2019
prom.
25/01/2019
ELI
eli/besluit/2019/01/25/2019040621/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 JANUARI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanpassing van de besluiten van de Vlaamse Regering aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, en artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, en § 3, vervangen bij de wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;

Gelet op het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs, artikel 67, § 2;

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, artikel 64, derde lid;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985, 20 juli 2005 en 28 april 2010, en artikel 23, vervangen bij de wet van 9 juli 1976 en gewijzigd bij de wetten van 29 februari 1984 en 18 juli 1990;

Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, artikel 5, § 2, gewijzigd bij de wetten van 4 mei 1995 en 22 december 2003, artikel 7, vervangen bij de wet van 22 december 2003 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2012, artikel 10, vervangen bij de wet van 4 mei 1995, artikel 13, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 mei 1995, 19 mei 2010 en 7 februari 2014, artikel 21, § 1, vervangen bij de wet van 7 februari 2014, en artikel 23, § 1, vervangen bij de wet van 4 mei 1995;

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 15, 4°, en artikel 17, eerste lid;

Gelet op het decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk beleid, artikel 62, gewijzigd bij het decreet van 7 december 2007;

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 8, vervangen bij het decreet van 29 maart 2013, artikel 59, het laatst gewijzigd bij het decreet van 14 oktober 2016, artikel 80, gewijzigd bij het decreet van 20 december 2002, artikel 81, gewijzigd bij het decreet van 8 december 2000, en artikel 82, vierde lid, ingevoegd bij het decreet van 8 december 2000 en gewijzigd bij het decreet van 15 december 2006;

Gelet op het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt, artikel 7, gewijzigd bij het decreet van 9 maart 2007;

Gelet op het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, artikel 4, § 4;

Gelet op het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, artikel 6, § 1 en § 2, artikel 7, § 1, gewijzigd bij het decreet van 8 juni 2018, artikel 9, tweede lid, gewijzigd bij de decreten van 20 april 2012 en 29 juni 2012, artikel 10, § 1, vierde lid, artikel 11 en 14;

Gelet op het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, artikel 45, § 1, gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006 en 18 juli 2008 en 8 juni 2018;

Gelet op het decreet van 19 december 2003 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004, artikel 102;

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 12;

Gelet op het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, artikel 8, § 1;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen", artikel 6bis, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 28 april 2006;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 8, 2°, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", artikel 4, gewijzigd bij het decreet van 24 april 2015;

Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 59, tweede lid, artikel 66, § 1, tweede lid;

Gelet op het op het GDI-decreet van 20 februari 2009, artikel 28, tweede lid;

Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 6, 60 en 67, gewijzigd bij het decreet van 8 juni 2018;

Gelet op het decreet van 20 maart 2009 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, artikel 29, gewijzigd bij het decreet van 8 juni 2018;

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, artikel 2.2.5, § 2, en artikel 6.1.1;

Gelet op het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk, artikel 5, tweede lid, artikel 7, § 2, tweede lid, § 3, derde lid, en § 4, derde lid, artikel 10, gewijzigd bij het decreet van 8 juni 2018, en 18, gewijzigd bij het decreet van 8 juni 2018;

Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 7.5.1, gewijzigd bij de decreten van 12 juli 2013 en 24 februari 2017, artikel 10.1.5, ingevoegd bij het decreet van 18 november 2011 en gewijzigd bij het decreet van 17 februari 2017;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, artikel 5.6.1;

Gelet op het decreet van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling, artikel 5, 15° en 24° ;

Gelet op het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen, artikel 25, § 8, ingevoegd bij het decreet van 21 juni 2013;

Gelet op het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, artikel 6, § 1, gewijzigd bij het decreet van 15 juli 2016, en artikel 12, § 3, ingevoegd bij het decreet van 15 juli 2016;

Gelet op het decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport, artikel 19;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, artikel 28;

Gelet op het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie, artikel 21;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg, artikel 46;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap, artikel 17 tot en met artikel 19;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, artikel 5;

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018, artikel III.23, III.66, III.67, III.68, III.70 en III.73, Gelet op het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1992 houdende de regeling van de samenwerking tussen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de milieu-parastatalen inzake de oprichting en de organisatie van een milieudatabank;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 juni 2003 houdende vaststelling van de normen waaraan een transplantatiecentrum moet voldoen om te worden erkend als medische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 2005 houdende vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisbloedbank moet voldoen om te worden erkend;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid;

Gelet op het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan het coördinerend gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker en het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moeten voldoen om te worden erkend;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2008 betreffende de verzekering gewaarborgd wonen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak, de actualisering en de financiering van het register van de onbebouwde percelen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 betreffende initiatieven om uitbreiding van schadelijke effecten, die veroorzaakt zijn door biotische factoren, tegen te gaan;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 tot oprichting van de kapitaalschadecommissies en tot regeling van de kapitaalschadecompensatie ter uitvoering van het decreet grond- en pandenbeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 november 2011 betreffende vervoerbare drukapparatuur;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 tot bepaling van de nadere regels voor de koppeling van geografische gegevensbronnen en geografische diensten in beheer van een derde partij aan het netwerk, vermeld in artikel 26 van het GDI-decreet, en de toegang tot en het gebruik ervan door instanties;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 maart 2013 betreffende het gebruik van vloeibaar gemaakte petroleumgassen (LPG) voor de aandrijving van auto's;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 maart 2013 betreffende het gebruik van gecomprimeerd aardgas (CNG) voor het aandrijving van auto's;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 mei 2013 betreffende de bescherming van proefdieren;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende het algemeen welzijnswerk;

Gelet op het Vergunningsbesluit van 22 november 2013;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 betreffende handhaving inzake de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en registratie van honden;

Gelet op het Procedurebesluit van 9 mei 2014;

Gelet op het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 2014 betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren;

Gelet op het procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van 19 december 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een bestaande woning of bij de realisatie van een nieuwe woning;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 betreffende de identificatie, registratie en sterilisatie van katten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2016 tot vaststelling van de voorwaarden en de regels voor de toekenning van subsidies voor activiteiten ter bevordering van het internationaal ondernemen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2017 houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 mei 2018 betreffende de organisatie van een gemeentelijke volksraadpleging en een volksraadpleging in het district, en betreffende de samenstelling en de werking van de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 13 juli 2018;

Gelet op advies nr. 88/2018 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 26 september 2018;

Gelet op het verslag van het Rekenhof, gegeven op 10 oktober 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 18 december 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn en de adviesaanvraag op 17 januari 2019 van de rol werd afgevoerd;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het koninklijk besluit van 10 juli 1990 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de initiatieven van beschut wonen en op de samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw en de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van de regelgeving van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur Afdeling 1. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5

maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant

Artikel 1.Aan artikel 7, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant wordt de zinsnede "overeenkomstig de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)" toegevoegd. Afdeling 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris

Art. 2.Aan artikel 7, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris wordt de zinsnede " overeenkomstig de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)" toegevoegd.

Art. 3.In artikel 26, § 2, van hetzelfde besluit wordt de zin "Zij beschikken voor de inzage van het dossier over een termijn van ten minste vijftien kalenderdagen nadat zij de oproepingsbrief ontvangen hebben" vervangen door de zin " Met toepassing van artikel 23, lid 1, i), van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) beschikken ze, in afwijking van artikel 12, lid 3, van de voormelde verordening, voor de inzage van het dossier over een termijn van ten minste vijftien kalenderdagen nadat ze de oproepingsbrief ontvangen hebben.". Afdeling 3. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24

december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie

Art. 4.In artikel 4, § 2, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016, wordt de zin "Die registratie verloopt conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van kansengroepen." vervangen door de zin "De registratie verloopt met toepassing van de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.". Afdeling 4. - Wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13

januari 2006

Art. 5.In artikel VIII 10, § 1 bis, van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009, wordt de zin "Zij beschikken voor de inzage van het dossier over een termijn van ten minste vijftien kalenderdagen na ontvangst van de oproepingsbrief." vervangen door de zin "Met toepassing van artikel 23, lid 1, i), van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) beschikken zij, in afwijking van artikel 12, lid 3, van de voormelde verordening, voor de inzage van het dossier over een termijn van ten minste vijftien kalenderdagen nadat ze de oproepingsbrief ontvangen hebben.". Afdeling 5. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Art. 6.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 29 november 2013 en 2 juni 2017, wordt punt 2° vervangen door wat volgt : "2° de toezichtcommissie : de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008;".

Art. 7.In artikel 3, tweede lid, van hetzelfde besluit, wordt de zinsnede "de bepalingen van artikel 16, § 1, 1°, van de privacywet, het decreet van 18 juli 2008 en zijn uitvoeringsbesluiten" vervangen door de zinsnede "artikel 28, lid 3, van de algemene verordening gegevensbescherming en de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens". Afdeling 6. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14

december 2012 tot bepaling van de nadere regels voor de koppeling van geografische gegevensbronnen en geografische diensten in beheer van een derde partij aan het netwerk, vermeld in artikel 26 van het GDI-decreet, en de toegang tot en het gebruik ervan door instanties

Art. 8.In artikel 8, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 tot bepaling van de nadere regels voor de koppeling van geografische gegevensbronnen en geografische diensten in beheer van een derde partij aan het netwerk, vermeld in artikel 26 van het GDI-decreet, en de toegang tot en het gebruik ervan door instanties wordt de zinsnede "persoonsgegevens als vermeld in artikel 1, § 1, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" vervangen door de zinsnede "persoonsgegevens, vermeld in artikel 4, 1), van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)". Afdeling 7. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

18 mei 2018 betreffende de organisatie van een gemeentelijke volksraadpleging en een volksraadpleging in het district, en betreffende de samenstelling en de werking van de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen

Art. 9.In het besluit van de Vlaamse Regering van 18 mei 2018 betreffende de organisatie van een gemeentelijke volksraadpleging en een volksraadpleging in het district, en betreffende de samenstelling en de werking van de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° bijlage 1a wordt vervangen door bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd;2° bijlage 1b wordt vervangen door bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd;3° bijlage 2a wordt vervangen door bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd;4° bijlage 2b wordt vervangen door bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de regelgeving van het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen

Art. 10.In artikel 34 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2016 tot vaststelling van de voorwaarden en de regels voor de toekenning van subsidies voor activiteiten ter bevordering van het internationaal ondernemen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt : "Voor de uitvoering van de opdrachten die aan de administratie toevertrouwd zijn, vermeld in dit besluit, en met toepassing van de regelgeving inzake de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens die van toepassing is bij de mededeling van persoonsgegevens, zoals ze, in voorkomend geval, op federaal of Vlaams niveau verder is of wordt gespecificeerd, kan de administratie bij de bevoegde overheden en instellingen en bij de lokale besturen de noodzakelijke documenten of gegevens elektronisch opvragen."; 2° het vijfde lid wordt vervangen door wat volgt : "De administratie mag de gegevens, vermeld in artikel 34, ook gebruiken voor statistische verwerking en mag ze ter beschikking stellen van andere agentschappen en entiteiten binnen de Vlaamse administratie voor statistische verwerking om de bevordering van het internationaal ondernemen te ondersteunen, en voor de oprichting van een digitaal loket voor de aanvragers.". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de regelgeving van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, wat betreft het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

21 juni 2013 betreffende het algemeen welzijnswerk

Art. 11.In artikel 5, eerste lid, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende het algemeen welzijnswerk worden de woorden "wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van" vervangen door de woorden "regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij".

Art. 12.In artikel 13, eerste lid, 10° en 12°, van hetzelfde besluit, worden de woorden "wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van" telkens vervangen door het woorden "regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij".

Art. 13.In artikel 21 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "en het derde" opgeheven; 2° in het tweede lid wordt de zin "De uitwisseling van persoonsgegevens beantwoordt aan de bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens." opgeheven; 3° het derde lid wordt opgeheven. HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de regelgeving van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, wat betreft het agentschap Zorg en Gezondheid Afdeling 1. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 23 oktober

1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd

Art. 14.Punt 9° quater van rubriek "III Organisatorische normen" van de bijlage "Algemene normen die op al de inrichtingen toepasselijk zijn" bij het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen moeten worden nageleefd, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 december 1994, wordt vervangen door wat volgt : "9° quater Bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens van patiënten, in het bijzonder gegevens over gezondheid.

In dit punt wordt verstaan onder algemene verordening gegevensbescherming : verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). a)Elk ziekenhuis moet, voor de verwerking van persoonsgegevens die betrekking hebben op patiënten, in het bijzonder gegevens over gezondheid als vermeld in artikel 4, 15), van de algemene verordening gegevensbescherming, beschikken over een reglement over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. b) De bepalingen van dat reglement worden aan de patiënten meegedeeld, samen met de gegevens, vermeld in artikel 13, lid 1 en 2, van de algemene verordening gegevensbescherming.c) Het reglement vermeldt, voor elke verwerking, minstens de volgende informatie : 1) het doel van de verwerking;2) in voorkomend geval, de wet, het decreet of de ordonnantie of de reglementaire akte waarbij de verwerking wordt ingesteld;3) de identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en van de persoon die namens de verwerkingsverantwoordelijke kan optreden;4) de naam van de arts, vermeld in d), onder de verantwoordelijkheid van wie gegevens over gezondheid worden verwerkt en die daarvoor is aangewezen door de verwerkingsverantwoordelijke;5) de naam van de functionaris voor gegevensbescherming;6) de identiteit en de contactgegevens van de verwerkers;7) de rechten en plichten van de verwerkers;8) de categorieën van de personen die toegang hebben tot of gemachtigd zijn om gegevens over gezondheid te verkrijgen;9) de categorieën van betrokkenen;10) de aard van de verwerkte gegevens en de manier waarop ze worden verkregen;11) de organisatie van het circuit van de te verwerken gegevens over gezondheid;12) de procedure om gegevens te anonimiseren als dat wenselijk of noodzakelijk is;13) de beveiligingsprocedures om toevallige of ongeoorloofde vernietiging van gegevens, toevallig verlies of ongeoorloofde toegang, wijziging of verspreiding van gegevens tegen te gaan;14) de termijn waarna, in voorkomend geval, de gegevens niet meer bewaard, gebruikt of verspreid mogen worden;15) de onderlinge verbanden, de onderlinge verbindingen of elke andere vorm van vergelijking van gegevens die worden verwerkt;16) de onderlinge verbindingen en raadplegingen;17) de gevallen waarin de gegevens worden verwijderd;18) de wijze waarop de patiënten hun rechten, vermeld in de regelgeving over de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens, kunnen uitoefenen.d) De verwerkingsverantwoordelijke wijst een erkende arts aan onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van wie de gegevens over gezondheid worden verwerkt. e) De verwerkingsverantwoordelijke wijst een functionaris voor gegevensbescherming aan als vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.". Afdeling 2. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 23 juni 2003

houdende vaststelling van de normen waaraan een transplantatiecentrum moet voldoen om te worden erkend als medische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987

Art. 15.Artikel 10/21 van het koninklijk besluit van 23 juni 2003 houdende vaststelling van de normen waaraan een transplantatiecentrum moet voldoen om te worden erkend als medische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 november 2012, wordt vervangen door wat volgt : "In dit artikel wordt verstaan onder algemene verordening gegevensbescherming : verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Gegevens over gezondheid als vermeld in artikel 4, 15), van de algemene verordening gegevensbescherming, worden binnen het transplantatiecentrum verwerkt onder de verantwoordelijkheid van een beoefenaar van een gezondheidszorgberoep die deel uitmaakt van het team van het transplantatiecentrum.

Het transplantatiecentrum is de verwerkingsverantwoordelijke, vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming.

Het transplantatiecentrum is belast met : 1° de opmaak van een nominatieve lijst van personen aan wie de toegang tot de gegevens over gezondheid is toegestaan en van een verbintenis van vertrouwelijkheid die de personen ondertekenen;2° het preciseren van modaliteiten voor de schriftelijke werkprocedures die de bescherming van de gegevens over gezondheid bepalen, waarbij de verwerking ervan beperkt is conform het beoogde doel; 3° de verdere uitwerking van organisatorische en technische maatregelen die verzekeren dat alleen de gemachtigde personen toegang krijgen tot de gegevens.". Afdeling 3. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 17 februari

2005 houdende vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisbloedbank moet voldoen om te worden erkend

Art. 16.In artikel 9 van het koninklijk besluit van 17 februari 2005 houdende vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisbloedbank moet voldoen om te worden erkend, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 oktober 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt : "De gegevens over gezondheid als vermeld in artikel 4, 15), van de algemene verordening gegevensbescherming, worden binnen de ziekenhuisbloedbank verwerkt onder de verantwoordelijkheid van een beoefenaar van een gezondheidszorgberoep die deel uitmaakt van de ziekenhuisbloedbank."; 2° er worden een derde, vierde en vijfde lid toegevoegd, die luiden als volgt : "De ziekenhuisbloedbank is de verwerkingsverantwoordelijke als vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming. De ziekenhuisbloedbank is belast met : 1° de opmaak van een nominatieve lijst van personen aan wie de toegang tot de gegevens over gezondheid is toegestaan en van een verbintenis van vertrouwelijkheid die de personen ondertekenen;2° het preciseren van de modaliteiten van de schriftelijke procedures die de bescherming van de gegevens over gezondheid bepalen, waarbij de verwerking ervan beperkt is conform het beoogde doel;3° de verdere uitwerking van organisatorische maatregelen en technische maatregelen die verzekeren dat alleen de personen, vermeld in punt 1°, toegang krijgen tot de persoonsgegevens. In dit artikel wordt verstaan onder algemene verordening gegevensbescherming : verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).". Afdeling 4. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 26 april 2007

houdende vaststelling van de normen waaraan het coördinerend gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker en het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moeten voldoen om te worden erkend

Art. 17.In artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 april 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan het coördinerend gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker en het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moeten voldoen om te worden erkend, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 juni 2012 en 15 december 2013, wordt paragraaf 5 vervangen door wat volgt : " § 5. In het ziekenhuis worden de nodige maatregelen genomen om de beveiliging van de gegevens, vermeld in paragraaf 4, te waarborgen.

Met het oog op de toepassing van het eerste lid, met behoud van de toepassing van de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, neemt de verwerkingsverantwoordelijke ten minste de volgende maatregelen : 1° de opmaak van een nominatieve lijst van personen aan wie de toegang tot de gegevens over gezondheid, vermeld in artikel 4, 15), van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), is toegestaan en van een verbintenis van vertrouwelijkheid die de personen ondertekenen;2° het preciseren van de modaliteiten van de schriftelijke procedures die de bescherming van de vermelde gegevens over gezondheid bepalen, waarbij de verwerking ervan beperkt is conform het beoogde doel; 3° de verdere uitwerking van organisatorische en technische maatregelen die verzekeren dat alleen de gemachtigde personen toegang krijgen tot de persoonsgegevens.". Afdeling 5. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

19 juni 2009 betreffende initiatieven om uitbreiding van schadelijke effecten, die veroorzaakt zijn door biotische factoren, tegen te gaan

Art. 18.In artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 betreffende initiatieven om uitbreiding van schadelijke effecten, die veroorzaakt worden door biotische factoren, tegen te gaan, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 3 wordt de zinsnede "Die anonimisering gebeurt overeenkomstig het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens," vervangen door de zinsnede "De gegevens worden geanonimiseerd overeenkomstig de regels die de federale wetgever uitvaardigt ter uitvoering van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming),";2° in paragraaf 4 worden de woorden "De verantwoordelijke voor de verwerking" vervangen door de woorden "De verwerkingsverantwoordelijke". Afdeling 6. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

Art. 19.In artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 september 2012, 5 oktober 2012 en 10 oktober 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zin "Ze leeft daarbij de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na." vervangen door de zin "Ze leeft daarbij de regelgeving na over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens."; 2° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer" vervangen door de zinsnede "Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer"; 3° in paragraaf 1, tweede lid, wordt de zin "Voor de mededeling van persoonsgegevens betreffende de gezondheid is bovendien de schriftelijke instemming van de betrokken gebruiker vereist." vervangen door de zin "Dat geldt in het bijzonder voor de mededeling van gegevens over gezondheid van de betrokken gebruikers."; 4° in paragraaf 2 worden de woorden "de verantwoordelijke voor de verwerking" vervangen door het woord "verwerkingsverantwoordelijke";5° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt : " § 3.De voorziening of de vereniging informeert de gebruikers over de verwerking van hun persoonsgegevens, en garandeert de gebruikers het recht op inzage, overeenkomstig de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

De voorziening of de vereniging zorgt voor de beveiliging van de verwerking van de persoonsgegevens over de gebruikers, overeenkomstig de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens."; 6° paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt : " § 4.Op de verwerking van persoonsgegevens door het agentschap zijn paragraaf 1, vierde lid, paragraaf 2 en paragraaf 3 van overeenkomstige toepassing. De persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Het agentschap is de verwerkingsverantwoordelijke.".

Art. 20.In hoofdstuk IV van de bijlage I bij hetzelfde besluit wordt het opschrift van afdeling III vervangen door wat volgt : "Subsidiëring van een functionaris voor gegevensbescherming voor Vesta".

Art. 21.In bijlage I bij hetzelfde besluit worden in artikel 35/1, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 december 2011 en 5 oktober 2012, de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord `veiligheidsconsulent' wordt telkens vervangen door de woorden `functionaris voor gegevensbescherming';2° paragraaf 1, eerste lid, wordt vervangen door wat volgt : "Binnen de beschikbare begrotingskredieten kan de administrateur-generaal een subsidie toekennen aan de VVDG voor de vergoeding van de kosten van een functionaris voor gegevensbescherming, als vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, hierna functionaris voor gegevensbescherming te noemen.Die subsidie bedraagt maximaal 50.000 euro per kalenderjaar." 3° in paragraaf 1, derde lid, wordt de zin "De veiligheidsconsulent en de diensten, vermeld in het tweede lid, moeten de bepalingen van beraadslaging nr.36/2008, nr. 01/2009 en nr. 01/2012 van het Sectoraal comité van het Rijksregister, gegeven op 30 juli 2008, 21 januari 2009 en 11 januari 2012, naleven." vervangen door de zin "De functionaris voor gegevensbescherming en de diensten, vermeld in het tweede lid, moeten de regelgeving naleven inzake de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, die van toepassing is bij de mededeling van persoonsgegevens, zoals ze, in voorkomend geval, op federaal of Vlaams niveau verder is of wordt gespecificeerd." HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van de regelgeving van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, wat betreft het agentschap Kind en Gezin Afdeling 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

22 maart 2013 betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie

Art. 22.Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt : "7° algemene verordening gegevensbescherming : verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).".

Art. 23.In artikel 69, § 1, punt 4°, van hetzelfde besluit worden de woorden "de medische gegevens" vervangen door de zinsnede "de gegevens over de gezondheid, vermeld in artikel 4, 15), van de algemene verordening gegevensbescherming".

Art. 24.In artikel 70, eerste lid, van het hetzelfde besluit, wordt de zinsnede "wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van persoonsgegevens" vervangen door de woorden "algemene verordening gegevensbescherming". Afdeling 2. - Wijziging van het Vergunningsbesluit van 22 november

2013

Art. 25.In artikel 34, derde lid, punt 3°, d), van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 wordt de zinsnede ", meer bepaald met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens als vermeld in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van persoonsgegevens" vervangen door de zinsnede "en de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van hun gegevens, meer bepaald met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens als vermeld in verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)". Afdeling 3. - Wijziging van het Procedurebesluit van 9 mei 2014

Art. 26.In artikel 92, punt 8°, van het Procedurebesluit van 9 mei 2014 worden de woorden "en de toestemming daarvoor" geschrapt. Afdeling 4. - Wijzigingen van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse

Opvang van 16 mei 2014

Art. 27.In artikel 25, derde lid, punt 3°, d), van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 26 mei 2014 wordt de zinsnede ", meer bepaald met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens als vermeld in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van persoonsgegevens" vervangen door de zinsnede "en de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van hun gegevens, meer bepaald met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens als vermeld in verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)".

Art. 28.In artikel 28 van hetzelfde besluit worden de woorden "en waarvoor de contracthouder de toestemming geeft om ze te verwerken in het kader van de naleving van de voorwaarden van dit besluit" geschrapt. Afdeling 5. - Wijziging van het procedurebesluit Buitenschoolse Opvang

van 19 december 2014

Art. 29.In artikel 99, eerste lid, punt 7°, van het Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van 19 december 2014 worden de woorden "en de toestemming daarvoor" geschrapt. HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van de regelgeving van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, wat betreft het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Afdeling 1. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17

maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap

Art. 30.In artikel 9, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2011, wordt de zinsnede "met behoud van de toepassing van de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" vervangen door de woorden "met behoud van de toepassing van de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens". Afdeling 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap

Art. 31.In artikel 23, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap worden de woorden "die voortvloeien uit de wetgeving over de verwerking van persoonsgegevens" vervangen door de woorden "die voortvloeien uit de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens".

Art. 32.In artikel 24 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" vervangen door de woorden "de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens". HOOFDSTUK 7. - Wijzigingen van de regelgeving van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie Afdeling 1. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23

september 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid

Art. 33.In punt 5.3 van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid worden tussen de woorden "persoonlijke levenssfeer" en de woorden "moet handelen" de woorden "en de regels over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens" ingevoegd. Afdeling 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding

Art. 34.In het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding worden een artikel 45/1 en 45/2 ingevoegd, die luiden als volgt : "

Art. 45/1.De VDAB en partnerorganisaties kunnen van een werkgever feedback krijgen over de sollicitatie van een werkzoekende.

Art. 45/2.Werkgevers, de VDAB en partnerorganisaties wisselen persoonsgegevens uit over werkzoekenden en werknemers als dat noodzakelijk is om arbeidsbemiddeling, begeleiding en opleiding aan te bieden." Afdeling 3. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

10 december 2010 tot uitvoering van het decreet van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling

Art. 35.In bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 15° worden de woorden "persoonlijke gegevens" telkens vervangen door het woord "persoonsgegevens";2° in punt 16° worden de woorden "medische gegevens" vervangen door de zinsnede "gegevens over gezondheid als vermeld in artikel 4, 15), van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming),".

Art. 36.In bijlage 3 bij hetzelfde besluit wordt punt 12° vervangen door wat volgt : "12° Iedere kandidaat heeft recht op de bescherming van zijn persoonsgegevens conform de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.".

Art. 37.In bijlage 4 bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 15° worden de woorden "persoonlijke gegevens" telkens vervangen door het woord "persoonsgegevens";2° in punt 15°, f, wordt de zinsnede "gegevens die tot de persoonlijke levenssfeer behoren," vervangen door het woord "persoonsgegevens";3° in punt 18° worden de woorden "medische gegevens" vervangen door de zinsnede "gegevens over gezondheid als vermeld in artikel 4, 15), van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)".

Art. 38.In punt 3 van bijlage 5 bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "gegevens die tot de persoonlijke levenssfeer behoren" worden vervangen door het woord "persoonsgegevens";2° de woorden "de regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens en het vrij verkeer van die gegevens" worden vervangen door de woorden "de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens". Afdeling 4. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding

Art. 39.In artikel 6, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding wordt de zinsnede "wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;" vervangen door de zinsnede "verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming );".

Art. 40.In de bijlage bij hetzelfde besluit wordt punt 1, a), vervangen door wat volgt : "a) de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);".

Art. 41.In de bijlage bij hetzelfde besluit wordt punt 9 vervangen door wat volgt : "9. De gemandateerde organisatie ondertekent een overeenkomst met afspraken over de verwerking van persoonsgegevens die de VDAB voorlegt.".

Art. 42.In de bijlage bij hetzelfde besluit worden punt 10 tot en met 12 opgeheven. Afdeling 5. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19

december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie

Art. 43.In artikel 32, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie wordt de zinsnede "de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" vervangen door de woorden "de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens". Afdeling 6. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17

februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling

Art. 44.In artikel 74, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling wordt de zinsnede "de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" vervangen door de woorden "de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens". Afdeling 7. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2

februari 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten

Art. 45.In artikel 3, § 1, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten wordt punt 5° opgeheven. HOOFDSTUK 8. - Wijzigingen van de regelgeving van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken Afdeling 1. - Wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004

betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

Art. 46.In artikel 23, § 8, van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 maart 2005, wordt het tweede lid opgeheven. Afdeling 2. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20

december 2013 betreffende handhaving inzake de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport

Art. 47.In artikel 10, vijfde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 betreffende handhaving inzake de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport wordt de zin "Een afschrift kan verkregen worden tegen een vergoeding die overeenstemt met de kostprijs." vervangen door de zin "De overtreder kan verzoeken om een elektronisch afschrift.". HOOFDSTUK 9. - Wijzigingen van de regelgeving van het beleidsdomein Omgeving Afdeling 1. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31

juli 1992 houdende de regeling van de samenwerking tussen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de milieu-parastatalen inzake de oprichting en de organisatie van een milieudatabank

Art. 48.In artikel 8, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1992 houdende de regeling van de samenwerking tussen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de milieu-parastatalen inzake de oprichting en de organisatie van een milieudatabank worden de woorden "wetgeving inzake privacy" vervangen door de woorden "regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens". Afdeling 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders

Art. 49.In artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt : " § 3. Het agentschap verkrijgt bij de bevoegde diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën, bij het Rijksregister, bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en bij de lokale besturen digitaal toegang tot de noodzakelijke gegevens over het inkomen, de gezinssamenstelling en de patrimoniale voorwaarde, vermeld in paragraaf 2, met toepassing van de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens die van toepassing is bij de mededeling van persoonsgegevens, zoals ze, in voorkomend geval, op federaal of Vlaams niveau verder is of wordt gespecificeerd.". Afdeling 3. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 27 april 2007

houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren

Art. 50.In artikel 6, § 2, van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren wordt het woord "tenminste" opgeheven.

Art. 51.In artikel 18, § 3, artikel 21, § 7, en artikel 24, § 1, van hetzelfde besluit wordt het woord "ten minste" telkens opgeheven.

Art. 52.In artikel 19/3, § 3, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 18 maart 2009, wordt het woord "minstens" opgeheven.

Art. 53.In artikel 30, § 1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 18 maart 2009, wordt het woord "ten minste" opgeheven. Afdeling 4. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

13 juni 2008 betreffende de verzekering gewaarborgd wonen

Art. 54.In artikel 6, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2008 betreffende de verzekering gewaarborgd wonen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "De aanvrager geeft door de aanvraag in te dienen de toestemming aan het agentschap om" worden vervangen door de woorden "Het agentschap verkrijgt";2° de woorden "te verkrijgen" worden opgeheven. Afdeling 5. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

10 juli 2008 houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak, de actualisering en de financiering van het register van de onbebouwde percelen

Art. 55.In artikel 17, vijfde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak, de actualisering en de financiering van het register van de onbebouwde percelen worden de woorden "de wetgeving die betrekking heeft op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer" vervangen worden door de woorden "de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens". Afdeling 6. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3

juli 2009 tot oprichting van de kapitaalschadecommissies en tot regeling van de kapitaalschadecompensatie ter uitvoering van het decreet grond- en pandenbeleid

Art. 56.In artikel 6, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 tot oprichting van de kapitaalschadecommissies en tot regeling van de kapitaalschadecompensatie ter uitvoering van het decreet grond- en pandenbeleid wordt het woord "privacy" vervangen door de zinsnede "persoonlijke levenssfeer, alsook van de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens". Afdeling 7. - Wijzigingen van het Energiebesluit van 19 november 2010

Art. 57.In artikel 6.4.1/8, zevende lid, en artikel 6.4.1/9, achtste lid, van het Energiebesluit van 19 november 2010, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013, wordt de zinsnede "Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" telkens vervangen door de woorden "de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens".

Art. 58.In artikel 8.8.1, § 2, vijfde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2017, wordt het woord "privacywetgeving" vervangen door de woorden "regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens". Afdeling 8. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8

april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement

Art. 59.In artikel 21, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 december 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het derde lid worden de woorden "de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer" vervangen door de woorden "de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens";2° het vierde lid wordt opgeheven. Afdeling 9. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders

Art. 60.In artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt : "Het agentschap, de sociale huisvestingsmaatschappij en de VMSW verkrijgen bij de bevoegde diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën, bij het Rijksregister, bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en bij de lokale besturen digitaal toegang tot de gegevens over de kandidaat-huurder en de inwonende gezinsleden, die betrekking hebben op de voorwaarden, vermeld in dit besluit, en op de voorwaarden om kandidaat-huurder te zijn, met toepassing van de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens die van toepassing is bij de mededeling van persoonsgegevens, zoals ze in voorkomend geval, op federaal of Vlaams niveau verder is of wordt gespecificeerd."; 2° in het tweede lid wordt de zinsnede "Het aangevulde invulformulier bevat, naast de toestemming, vermeld in het eerste lid, die ondertekend wordt door alle meerderjarige gezinsleden waarvan de persoonsgegevens ingezien moeten kunnen worden, het rekeningnummer van de kandidaat-huurder, de identiteit en het adres van de verhuurder van de woning die het gezin bewoont, de huurprijs die maandelijks betaald wordt en de volgende verklaringen, die gedateerd en ondertekend worden door de potentieel rechthebbende" vervangen door de zinsnede "Het aangevulde invulformulier, dat ondertekend wordt door alle meerderjarige gezinsleden van wie de persoonsgegevens ingekeken moeten kunnen worden, bevat het rekeningnummer van de kandidaat-huurder, de identiteit en het adres van de verhuurder van de woning die het gezin bewoont, de huurprijs die maandelijks betaald wordt, en de volgende verklaringen, die de potentieel rechthebbende dateert en ondertekent";3° het vierde lid wordt opgeheven. Afdeling 10. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 29 mei 2013

betreffende de bescherming van proefdieren

Art. 61.In artikel 10, § 2, van het koninklijk besluit van 29 mei 2013 betreffende de bescherming van proefdieren, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017, wordt het woord "minstens" opgeheven.

Art. 62.In artikel 14, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017, wordt het woord "tenminste" opgeheven.

Art. 63.In artikel 18, § 4, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "ten minste" opgeheven. Afdeling 11. - Wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014

betreffende de identificatie en registratie van honden

Art. 64.Aan artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en registratie van honden wordt de zinsnede "dat dan optreedt als verwerker als vermeld in artikel 4, 8), van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)" toegevoegd. Afdeling 12. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 10 juni 2014

betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren

Art. 65.In artikel 36, § 3, artikel 44, § 1, en artikel 55, § 1, van het koninklijk besluit van 10 juni 2014 betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren wordt het woord "minimum" opgeheven. Afdeling 13. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

30 oktober 2015 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een bestaande woning of bij de realisatie van een nieuwe woning

Art. 66.In artikel 6, § 1, vijfde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een bestaande woning of bij de realisatie van een nieuwe woning worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "Door de aanvraag in te dienen geeft de aanvrager toestemming aan het agentschap om" worden vervangen door de woorden "Het agentschap verkrijgt";2° de woorden "te verkrijgen" worden opgeheven. Afdeling 14. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5

februari 2016 betreffende de identificatie, registratie en sterilisatie van katten

Art. 67.Aan artikel 6, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 betreffende de identificatie, registratie en sterilisatie van katten wordt de zinsnede "dat dan optreedt als verwerker, als vermeld in artikel 4, 8), van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)" toegevoegd. HOOFDSTUK 1 0. - Opheffingsbepaling

Art. 68.Het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 tot samenstelling van de toezichtcommissie in het kader van het gezondheidsinformatiesysteem en tot bepaling van de presentiegelden en vergoedingen wordt opgeheven. HOOFDSTUK 1 1. - Inwerkingtreding

Art. 69.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 25 mei 2018 met uitzondering van : 1° artikel 44, dat in werking treedt op 1 januari 2019;2° artikel 6 en artikel 19, 2°, die in werking treden op de datum van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de samenstelling van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.

Art. 70.De Vlaamse minister, bevoegd voor het e-government, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 januari 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, L. PEETERS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^