Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 24 mei 2002
gepubliceerd op 18 september 2002

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van Bijlage II gevoegd bij het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2002036126
pub.
18/09/2002
prom.
24/05/2002
ELI
eli/besluit/2002/05/24/2002036126/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

24 MEI 2002. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van Bijlage II gevoegd bij het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 13, § 1, gewijzigd bij het decreet van 14 juli 1998;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 juni 2001;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op 13 juli 2001, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van State binnen een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 7 maart 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Bijlage II gevoegd bij het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap wordt vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.Het besluit van de Vlaamse regering van 18 mei 1999 tot wijziging van Bijlage II gevoegd bij het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2000.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 mei 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering P. DEWAEL De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, Mevr. M. VANDERPOORTEN

Bijlage Bijlage II bij het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap PROVINCIE ANTWERPEN Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Basisopleidingen van 1 cyclus ONDERWIJS i.l.o. secundair onderwijs - groep 1 Basisopleidingen van 2 cycli, 1e cyclus MUZIEK EN DRAMATISCHE KUNST dramatische kunst woordkunst muziek instrument - zang jazz en lichte muziek muziektheorie - schriftuur Basisopleidingen van 2 cycli, 2de cyclus MUZIEK EN DRAMATISCHE KUNST dramatische kunst woordkunst muziek instrument - zang jazz en lichte muziek muziektheorie - schriftuur Vestiging : Gent Basisopleidingen van 2 cycli, 1e cyclus ARCHITECTUUR architectuur AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST beeldende kunst driedimensionale vormgeving grafische en reclamevormgeving mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen vrije kunsten Basisopleidingen van 2 cycli, 2de cyclus ARCHITECTUUR architectuur interieurarchitectuur AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST beeldende kunst driedimensionale vormgeving grafische en reclamevormgeving mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen vrije kunsten IRIS Hogeschool Brussel Poststraat 111, 1030 Brussel Vestiging : Brussel Basisopleidingen van 1 cyclus GEZONDHEIDSZORG ergotherapie optiek en optometrie ONDERWIJS i.l.o. secundair onderwijs - groep 1 SOCIAAL-AGOGISCH WERK orthopedagogie sociaal werk maatschappelijk werk personeelswerk sociaal-cultureel werk Basisopleidingen van 2 cycli, 1e cyclus GEZONDHEIDSZORG arbeidsorganisatie en gezondheid Basisopleidingen van 2 cycli, 2de cyclus GEZONDHEIDSZORG arbeidsorganisatie en gezondheid Katholieke Hogeschool Brussel Nieuwland 198, 1000 Brussel Vestiging : Brussel Basisopleidingen van 1 cyclus GEZONDHEIDSZORG fysische behandelingen kinesitherapie medische beeldvorming verpleegkunde geriatrische verpleegkunde kinderverpleegkunde psychiatrische verpleegkunde ziekenhuisverpleegkunde ONDERWIJS i.l.o. kleuteronderwijs i.l.o. lager onderwijs i.l.o. secundair onderwijs - groep 1 PROVINCIE LIMBURG Hogeschool Limburg Universitaire Campus-gebouw H, 3590 Hasselt Vestiging : Hasselt Basisopleidingen van 1 cyclus HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE bedrijfsbeheer accountancy - fiscaliteit financie- en verzekeringswezen beheer, toerisme en recreatie communicatiebeheer bedrijfscommunicatie pers en voorlichting public relations secretariaatsbeheer secretariaat - talen zakelijk vertalen en tolken toegepaste informatica Industriële wetenschappen en technologie chemie chemie elektriciteit elektronica elektromechanica klimatisatie onderhoudstechnieken ONDERWIJS i.l.o. kleuteronderwijs i.l.o. lager onderwijs i.l.o. secundair onderwijs - groep 1 SOCIAAL-AGOGISCH WERK sociaal werk maatschappelijk werk personeelswerk Basisopleidingen van 2 cycli, 1e cyclus Industriële wetenschappen en technologie industriële wetenschappen Basisopleidingen van 2 cycli, 2de cyclus Industriële wetenschappen en technologie bouwkunde bouwkunde elektromechanica automatisering elektronica informatie- en communicatietechnieken kernenergie verpakking en conditionering Katholieke Hogeschool Limburg Universitaire campus gebouw B1, Diepenbeek Vestiging : 3500 Hasselt Basisopleidingen van 1 cyclus GEZONDHEIDSZORG laboratorium- en voedingstechnologie medische laboratoriumtechnologie verpleegkunde geriatrische verpleegkunde kinderverpleegkunde psychiatrische verpleegkunde sociale verpleegkunde ziekenhuisverpleegkunde vroedkunde HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE bedrijfsbeheer accountancy - fiscaliteit expeditie, distributie en transport financie- en verzekeringswezen marketing milieu-administratie rechtspraktijk secretariaatsbeheer secretariaat - talen zakelijk vertalen en tolken Industriële wetenschappen en technologie chemie biochemie chemie milieuzorg procestechnieken elektriciteit elektriciteit elektronica elektromechanica bedrijfsmechanisatie klimatisatie meet- en regeltechniek onderhoudstechnieken ONDERWIJS i.l.o. kleuteronderwijs i.l.o. lager onderwijs i.l.o. secundair onderwijs - groep 1 SOCIAAL-AGOGISCH WERK orthopedagogie Basisopleidingen van 2 cycli, 1e cyclus AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST audiovisuele kunst animatie medium beeldende kunst fotografie grafische en reclamevormgeving produktdesign Industriële wetenschappen en technologie industriële wetenschappen Basisopleidingen van 2 cycli, 2de cyclus AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST audiovisuele kunst animatie medium beeldende kunst fotografie grafische en reclamevormgeving productdesign Industriële wetenschappen en technologie chemie biochemie chemie elektromechanica automatisering elektromechanica elektrotechniek elektronica informatie- en communicatietechnieken ontwerptechnieken Provinciale Hogeschool Limburg Elfde Liniestraat 24, 3500 Hasselt Vestiging : Hasselt Basisopleidingen van 1 cyclus BIOTECHNIEK landbouw en biotechnologie GEZONDHEIDSZORG ergotherapie fysische behandelingen kinesitherapie verpleegkunde kinderverpleegkunde psychiatrische verpleegkunde sociale verpleegkunde ziekenhuisverpleegkunde vroedkunde HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE bedrijfsbeheer accountancy - fiscaliteit expeditie, distributie en transport financie- en verzekeringswezen marketing milieu-administratie rechtspraktijk secretariaatsbeheer medisch secretariaat secretariaat - talen zakelijk vertalen en tolken toegepaste informatica ONDERWIJS i.l.o. secundair onderwijs-groep 1 Basisopleidingen van 2 cycli, 1e cyclus ARCHITECTUUR architectuur AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST beeldende kunst driedimensionale vormgeving grafische en reclamevormgeving vrije kunsten GEZONDHEIDSZORG kinesitherapie Basisopleidingen van 2 cycli, 2de cyclus ARCHITECTUUR architectuur interieurarchitectuur AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST beeldende kunst driedimensionale vormgeving grafische en reclamevormgeving vrije kunsten GEZONDHEIDSZORG kinesitherapie Vestiging : Tongeren Basisopleidingen van 1 cyclus BIOTECHNIEK landbouw en biotechnologie PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Hogeschool Gent Jozef Kluyskensstraat 2, 9000 Gent Vestiging : Gent Basisopleidingen van 1 cyclus ARCHITECTUUR interieurvormgeving landschaps- en tuinarchitectuur BIOTECHNIEK landbouw en biotechnologie GEZONDHEIDSZORG ergotherapie fysische behandelingen kinesitherapie laboratorium- en voedingstechnologie medische laboratoriumtechnologie voedings- en dieetkunde logopedie en audiologie audiologie logopedie verpleegkunde geriatrische verpleegkunde kinderverpleegkunde psychiatrische verpleegkunde sociale verpleegkunde ziekenhuisverpleegkunde HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE bedrijfsbeheer accountancy - fiscaliteit expeditie, distributie en transport financie- en verzekeringswezen marketing rechtspraktijk secretariaatsbeheer medisch secretariaat secretariaat-talen zakelijk vertalen en tolken toegepaste informatica Industriële wetenschappen en technologie bouw vastgoed chemie biochemie chemie milieuzorg procestechnieken confectie elektromechanica elektromechanica hout textiel ONDERWIJS i.l.o. kleuteronderwijs i.l.o. lager onderwijs i.l.o. secundair onderwijs - groep 1 SOCIAAL-AGOGISCH WERK orthopedagogie sociaal werk maatschappelijk werk maatschappelijke advisering personeelswerk sociaal-cultureel werk Basisopleidingen van 2 cycli, 1e cyclus AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST audiovisuele kunst animatie medium beeldende kunst driedimensionale vormgeving fotografie grafische en reclamevormgeving mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen vrije kunsten BIOTECHNIEK industriële wetenschappen - landbouw en biotechnologie HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE bestuurskunde handelswetenschappen Industriële wetenschappen en technologie industriële wetenschappen MUZIEK EN DRAMATISCHE KUNST dramatische kunst toneel muziek instrument - zang jazz en lichte muziek muziektheorie - schriftuur Basisopleidingen van 2 cycli, 2de cyclus AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST audiovisuele kunst animatie medium beeldende kunst driedimensionale vormgeving fotografie grafische en reclamevormgeving mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen vrije kunsten BIOTECHNIEK landbouw en biotechnologie landbouw landbouw- en voedingsindustrieën tuinbouw HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE bestuurskunde handelswetenschappen Industriële wetenschappen en technologie bouwkunde bouwkunde landmeten chemie biochemie chemie elektromechanica automatisering elektromechanica elektrotechniek elektronica informatie- en communicatietechnieken ontwerptechnieken informatica textiel MUZIEK EN DRAMATISCHE KUNST dramatische kunst toneel woordkunst muziek instrument - zang jazz en lichte muziek muziektheorie - schriftuur Vestiging : Aalst Basisopleidingen van 1 cyclus HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE bedrijfsbeheer accountancy - fiscaliteit expeditie, distributie en transport financie- en verzekeringswezen secretariaatsbeheer secretariaat - talen zakelijk vertalen en tolken toegepaste informatica Industriële wetenschappen en technologie elektromechanica bedrijfsmechanisatie klimatisatie Basisopleidingen van 2 cycli, 1e cyclus BIOTECHNIEK industriële wetenschappen - landbouw en biotechnologie Industriële wetenschappen en technologie industriële wetenschappen Vestiging : Ronse Basisopleidingen van 1 cyclus GEZONDHEIDSZORG verpleegkunde ziekenhuisverpleegkunde Arteveldehogeschool Sint-Annaplein 31, 9000 Gent Vestiging : Gent Basisopleidingen van 1 cyclus HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE bedrijfsbeheer accountancy - fiscaliteit financie- en verzekeringswezen marketing rechtspraktijk communicatiebeheer bedrijfscommunicatie pers en voorlichting public relations secretariaatsbeheer secretariaat - talen Industriële wetenschappen en technologie grafische bedrijven grafische bedrijven GEZONDHEIDSZORG ergotherapie fysische behandelingen kinesitherapie logopedie en audiologie audiologie logopedie podologie verpleegkunde kinderverpleegkunde psychiatrische verpleegkunde sociale verpleegkunde ziekenhuisverpleegkunde vroedkunde ONDERWIJS kleuterleid(st)er i.l.o. kleuteronderwijs onderwijzer(es) i.l.o. lager onderwijs algemene vakken Engels Frans Nederlands wetenschappen-aardrijkskunde wiskunde handel schoonheidszorgen technisch-technologische opvoeding huishoudkunde kleding i.l.o. secundair onderwijs - groep 1 SOCIAAL-AGOGISCH WERK sociaal werk maatschappelijk werk maatschappelijke advisering personeelswerk sociaal-cultureel werk syndicaal werk Basisopleidingen van 2 cycli, 1e cyclus GEZONDHEIDSZORG kinesitherapie Basisopleidingen van 2 cycli, 2de cyclus GEZONDHEIDSZORG kinesitherapie Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Gebroeders Desmetstraat 1, 9000 Gent Vestiging : Gent Basisopleidingen van 1 cyclus GEZONDHEIDSZORG laboratorium- en voedingstechnologie farmaceutische en biologische technieken medische laboratoriumtechnologie voedings- en dieetkunde Industriële wetenschappen en technologie chemie biochemie chemie milieuzorg elektriciteit elektriciteit elektronica mechanica mechanica Basisopleidingen van 2 cycli, 1e cyclus Industriële wetenschappen en technologie industriële wetenschappen Basisopleidingen van 2 cycli, 2de cyclus Industriële wetenschappen en technologie bouwkunde bouwkunde landmeten chemie biochemie chemie elektromechanica automatisering elektromechanica elektrotechniek elektronica informatie- en communicatietechnieken ontwerptechnieken Vestiging : Sint-Niklaas Basisopleidingen van 1 cyclus BIOTECHNIEK landbouw en biotechnologie GEZONDHEIDSZORG verpleegkunde psychiatrische verpleegkunde sociale verpleegkunde ziekenhuisverpleegkunde vroedkunde Industriële wetenschappen en technologie facilitaire dienstverlening ONDERWIJS i.l.o. lager onderwijs i.l.o. secundair onderwijs - groep 1 Vestiging : Aalst Basisopleidingen van 1 cyclus GEZONDHEIDSZORG verpleegkunde geriatrische verpleegkunde ziekenhuisverpleegkunde HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE bedrijfsbeheer accountancy - fiscaliteit marketing secretariaatsbeheer medisch secretariaat secretariaat - talen Industriële wetenschappen en technologie bouw bouw vastgoed elektromechanica bedrijfsmechanisatie klimatisatie medische instrumentatie meet- en regeltechniek ONDERWIJS i.l.o. kleuteronderwijs i.l.o. lager onderwijs Basisopleidingen van 2 cycli, 1e cyclus Industriële wetenschappen en technologie industriële wetenschappen Mercator, Hogeschool Provincie Oost-Vlaanderen Abdisstraat, 9000 Gent Vestiging : Gent Basisopleidingen van 1 cyclus GEZONDHEIDSZORG verpleegkunde geriatrische verpleegkunde kinderverpleegkunde psychiatrische verpleegkunde sociale verpleegkunde ziekenhuisverpleegkunde HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE bedrijfsbeheer accountancy - fiscaliteit expeditie, distributie en transport financie- en verzekeringswezen marketing milieu-administratie rechtspraktijk secretariaatsbeheer medisch secretariaat secretariaat - talen zakelijk vertalen en tolken Basisopleidingen van 2 cycli, 1e cyclus TOEGEPASTE tAALKUNDE vertaalkunde Basisopleidingen van 2 cycli, 2de cyclus TOEGEPASTE TAALKUNDE vertaalkunde tolk vertaler PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Groep T-Hogeschool Leuven Vesaliusstraat 13, 3000 Leuven Vestiging : Leuven Basisopleidingen van 1 cyclus ONDERWIJS i.l.o. kleuteronderwijs i.l.o. lager onderwijs i.l.o. secundair onderwijs - groep 1 Basisopleidingen van 2 cycli, 1e cyclus Industriële wetenschappen en technologie industriële wetenschappen Basisopleidingen van 2 cycli, 2de cyclus Industriële wetenschappen en technologie chemie biochemie chemie elektromechanica automatisering elektromechanica elektronica informatie- en communicatietechnieken ontwerptechnieken Katholieke Hogeschool Leuven Abdij van Park 9, 3001 Leuven Vestiging : Leuven Basisopleidingen van 1 cyclus GEZONDHEIDSZORG laboratorium- en voedingstechnologie farmaceutische en biologische technieken medische laboratoriumtechnologie voedings- en dieetkunde verpleegkunde geriatrische verpleegkunde kinderverpleegkunde psychiatrische verpleegkunde sociale verpleegkunde ziekenhuisverpleegkunde vroedkunde HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE bedrijfsbeheer accountancy - fiscaliteit financie- en verzekeringswezen marketing secretariaatsbeheer medisch secretariaat secretariaat - talen zakelijk vertalen en tolken toegepaste informatica Industriële wetenschappen en technologie chemie biochemie chemie milieuzorg procestechnieken ONDERWIJS i.l.o. kleuteronderwijs i.l.o. lager onderwijs i.l.o. secundair onderwijs - groep 1 SOCIAAL-AGOGISCH WERK sociaal werk maatschappelijk werk maatschappelijke advisering personeelswerk sociaal-cultureel werk Vestiging : Diest Basisopleidingen van 1 cyclus ONDERWIJS i.l.o. kleuteronderwijs i.l.o. lager onderwijs PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Hogeschool West-Vlaanderen Sint-Martens-Latemlaan 2A, 8500 Kortrijk Vestiging : Brugge Basisopleidingen van 1 cyclus ARCHITECTUUR architect-assistentie GEZONDHEIDSZORG laboratorium- en voedingstechnologie farmaceutische en biologische technieken medische laboratoriumtechnologie HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE bedrijfsbeheer accountancy - fiscaliteit expeditie, distributie en transport financie- en verzekeringswezen marketing rechtspraktijk secretariaatsbeheer medisch secretariaat secretariaat - talen toegepaste informatica ONDERWIJS kleuterleid(st)er i.l.o. kleuteronderwijs onderwijzer(es) i.l.o. lager onderwijs i.l.o. secundair onderwijs - groep 1 Vestiging : Oostende Basisopleidingen van 1 cyclus GEZONDHEIDSZORG verpleegkunde psychiatrische verpleegkunde sociale verpleegkunde ziekenhuisverpleegkunde SOCIAAL-AGOGISCH WERK sociaal werk assistent in de psychologie maatschappelijk werk Vestiging : De Haan Basisopleidingen van 1 cyclus SOCIAAL-AGOGISCH WERK sociaal werk maatschappelijk werk Vestiging : Kortrijk Basisopleidingen van 1 cyclus GEZONDHEIDSZORG ergotherapie fysische behandelingen kinesitherapie HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE beheer, toerisme en recreatie communicatiebeheer bedrijfscommunicatie pers en voorlichting public relations secretariaatsbeheer medisch secretariaat secretariaat - talen zakelijk vertalen en tolken Industriële wetenschappen en technologie multimedia en communicatietechnologie SOCIAAL-AGOGISCH WERK sociaal werk maatschappelijk werk maatschappelijke advisering sociaal-cultureel werk Basisopleidingen van 2 cycli, 1e cyclus Industriële wetenschappen en technologie industriële wetenschappen Basisopleidingen van 2 cycli, 2de cyclus Industriële wetenschappen en technologie chemie biochemie chemie elektromechanica automatisering elektrotechniek elektronica informatie- en communicatietechnieken ontwerptechnieken industrieel ontwerpen milieukunde Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende Oostmeers 27, 8000 Brugge Vestiging : Brugge Basisopleidingen van 1 cyclus GEZONDHEIDSZORG ergotherapie fysische behandelingen kinesitherapie laboratorium- en voedingstechnologie medische laboratoriumtechnologie voedings- en dieetkunde logopedie en audiologie audiologie logopedie verpleegkunde geriatrische verpleegkunde kinderverpleegkunde psychiatrische verpleegkunde sociale verpleegkunde ziekenhuisverpleegkunde vroedkunde HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE bedrijfsbeheer accountancy - fiscaliteit financie- en verzekeringswezen rechtspraktijk beheer, toerisme en recreatie hotelbeheer secretariaatsbeheer secretariaat - talen zakelijk vertalen en tolken ONDERWIJS i.l.o. kleuteronderwijs i.l.o. lager onderwijs i.l.o. secundair onderwijs - groep 1 Basisopleidingen van 2 cycli, 1e cyclus GEZONDHEIDSZORG kinesitherapie Basisopleidingen van 2 cycli, 2de cyclus GEZONDHEIDSZORG kinesitherapie Vestiging : Oostende Basisopleidingen van 1 cyclus Industriële wetenschappen en technologie chemie chemie milieuzorg elektriciteit elektronica elektromechanica bedrijfsmechanisatie elektromechanica meet- en regeltechniek luchtvaart Basisopleidingen van 2 cycli, 1e cyclus Industriële wetenschappen en technologie Industriële wetenschappen Basisopleidingen van 2 cycli, 2de cyclus Industriële wetenschappen en technologie bouwkunde bouwkunde landmeten chemie biochemie chemie elektromechanica automatisering elektromechanica elektrotechniek elektronica informatie- en communicatietechnieken ontwerptechnieken Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk Vestiging : Kortrijk Basisopleidingen van 1 cyclus GEZONDHEIDSZORG verpleegkunde kinderverpleegkunde psychiatrische verpleegkunde sociale verpleegkunde ziekenhuisverpleegkunde vroedkunde HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE bedrijfsbeheer accountancy - fiscaliteit expeditie, distributie en transport financie- en verzekeringswezen marketing secretariaatsbeheer secretariaat - talen toegepaste informatica Industriële wetenschappen en technologie elektriciteit elektriciteit elektronica elektromechanica bedrijfsmechanisatie elektromechanica klimatisatie mechanica automechanica mechanica SOCIAAL-AGOGISCH WERK orthopedagogie sociaal werk assistent in de psychologie maatschappelijk werk maatschappelijke advisering personeelswerk sociaal-cultureel werk Vestiging : Tielt Basisopleidingen van 1 cyclus ONDERWIJS i.l.o. kleuteronderwijs i.l.o. lager onderwijs Vestiging : Roeselare Basisopleidingen van 1 cyclus BIOTECHNIEK landbouw en biotechnologie GEZONDHEIDSZORG verpleegkunde geriatrische verpleegkunde kinderverpleegkunde psychiatrische verpleegkunde ziekenhuisverpleegkunde Vestiging : Torhout Basisopleidingen van 1 cyclus ONDERWIJS i.l.o. lager onderwijs i.l.o. secundair onderwijs-groep 1

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2002 tot wijziging van Bijlage II bij het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap.

Brussel, 24 mei 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, Mevr. M. VANDERPOORTEN

^