Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 24 april 2020
gepubliceerd op 29 april 2020

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de einddatum van de noodmaatregelen voor het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 houdende de noodmaatregelen inzake het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen

bron
vlaamse overheid
numac
2020030834
pub.
29/04/2020
prom.
24/04/2020
ELI
eli/besluit/2020/04/24/2020030834/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de einddatum van de noodmaatregelen voor het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 16/04/2020 numac 2020030632 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen sluiten houdende de noodmaatregelen inzake het decreet van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/05/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013704 bron vlaamse overheid Decreet houdende de gemeentewegen sluiten houdende de gemeentewegen


Rechtsgrond Dit besluit is gebaseerd op : -de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20.

Vormvereiste De volgende vormvereiste is vervuld : - De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 22 april 2020.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven : - Gelet op de dringende noodzakelijkheid; - Overwegende dat op grond van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 16/04/2020 numac 2020030632 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen sluiten houdende de noodmaatregelen inzake het decreet van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/05/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013704 bron vlaamse overheid Decreet houdende de gemeentewegen sluiten houdende de gemeentewegen maatregelen werden genomen in het licht van het COVID-19 virus; - Overwegende dat het COVID-19 virus enerzijds verhinderde om openbare onderzoeken te organiseren en anderzijds was het voor burgers moeilijk om tijdig een administratief beroep in te dienen tegen definitieve beslissingen van de gemeenteraad tot aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg die werden genomen in de periode van noodmaatregelen; - Overwegende dat gemeentebesturen ondertussen voldoende zijn georganiseerd om openbare onderzoeken opnieuw op te starten; - Overwegende dat hierdoor ook burgers opnieuw de mogelijkheid hebben om binnen de in het decreet van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/05/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013704 bron vlaamse overheid Decreet houdende de gemeentewegen sluiten houdende de gemeentewegen bepaalde termijn administratief beroep in te stellen tegen beslissingen tot aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen; - Overwegende dat artikel 1, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 16/04/2020 numac 2020030632 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen sluiten houdende de noodmaatregelen inzake het decreet van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/05/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013704 bron vlaamse overheid Decreet houdende de gemeentewegen sluiten houdende de gemeentewegen voorschrijft dat de einddatum van de noodmaatregelen in een afzonderlijk besluit moet worden vastgesteld.

Juridisch kader Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving : - het decreet van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/05/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013704 bron vlaamse overheid Decreet houdende de gemeentewegen sluiten houdende de gemeentewegen.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT :

Artikel 1.De einddatum van de periode van noodmaatregelen, vermeld in artikel 1, 3° van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 16/04/2020 numac 2020030632 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen sluiten houdende de noodmaatregelen inzake het decreet van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/05/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013704 bron vlaamse overheid Decreet houdende de gemeentewegen sluiten houdende de gemeentewegen, wordt vastgesteld op 27 april 2020.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 24 april 2020.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor de weginfrastructuur en het wegenbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 april 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, L. PEETERS

^