Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 24 april 2009
gepubliceerd op 28 mei 2009

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM

bron
vlaamse overheid
numac
2009202268
pub.
28/05/2009
prom.
24/04/2009
ELI
eli/besluit/2009/04/24/2009202268/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 APRIL 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij-De Lijn, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, inzonderheid op artikel 15 en 16, gewijzigd bij het decreet van 13 februari 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM, inzonderheid op artikel 75, 8°;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 oktober 2008;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 46018/3, gegeven op 24 februari 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 75, 8° van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM worden de woorden "van de Europese Unie of de Belgische nationaliteit hebben" vervangen door de woorden "van het Vlaamse Gewest".

Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor het Mobiliteitsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 april 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, Mevr. K. VAN BREMPT

^