Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 22 september 2006
gepubliceerd op 09 november 2006

Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke verdeling van de provisies ingeschreven onder b.a. 00.27 en b.a. 00.28 van het programma 24.60 begrotingsjaar 2006

bron
vlaamse overheid
numac
2006036647
pub.
09/11/2006
prom.
22/09/2006
ELI
eli/besluit/2006/09/22/2006036647/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 SEPTEMBER 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke verdeling van de provisies ingeschreven onder b.a. 00.27 en b.a. 00.28 van het programma 24.60 begrotingsjaar 2006


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 23 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006, inzonderheid artikel 68 en 69;

Gelet op het decreet van 30 juni 2006 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor financiën en begroting;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 13 september 2006;

Besluit :

Artikel 1.Het provisionele krediet ingeschreven onder b.a. 00.27 wordt als onderstaand verdeeld : (in duizend euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld * : "subsidie rationeel energiegebruik" ** : "Dotatie aan het Vlaams Infrastructuurfonds voor de Persoonsgebonden Aangelegenheden ter financiering van uitgaven met betrekking tot rationeel energiegebruik"

Art. 2.Het provisionele krediet ingeschreven onder b.a. 00.28 wordt als onderstaand verdeeld : (in duizend euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld * : "allerhande investeringen in het kader van de instandhouding van de Nationale Plantentuin Meise"

Art. 3.Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving toegestuurd aan het Rekenhof, het Vlaams Parlement en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 4.De leden van de Vlaamse Regering zijn, ieder wat hen betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 september 2006.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, D. VAN MECHELEN

^