Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 22 november 2013
gepubliceerd op 13 januari 2014

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters

bron
vlaamse overheid
numac
2013036187
pub.
13/01/2014
prom.
22/11/2013
ELI
eli/besluit/2013/11/22/2013036187/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 NOVEMBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, artikel 6, § 1;

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 6 en 8, § 2;

Gelet op het decreet van 20 maart 2009 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, artikel 3, 2° ;

Gelet op het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, artikel 6, §§ 5, 6 en 7, artikel 36, derde en vierde lid, en artikel 37;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende de toekenning van een verzekering persoonlijke ongevallen aan opvanggezinnen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008 houdende de voorwaarden voor toestemming en subsidiëring van lokale diensten buurtgerichte kinderopvang;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008 houdende de normen van preventie van brand in de voorzieningen voor kinderopvang;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2009 houdende de regeling van de melding aan Kind en Gezin van opvang op bestendige wijze;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2009 houdende de regeling van het attest van toezicht voor zelfstandige opvangvoorzieningen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 mei 2011 tot regeling van het kwaliteitsbeleid in de erkende kinderopvangvoorzieningen;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 8 juli 2013;

Gelet op de mededeling aan de Europese Commissie, op 18 maart 2013, met toepassing van artikel 8, lid 1, van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;

Gelet op advies 53.683/3 van de Raad van State, gegeven op 4 oktober 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat dit besluit de eerste uitvoering geeft aan de voorwaarde, vermeld in artikel 6, § 1, 4°, b), van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, over het aantal kinderbegeleiders in verhouding tot het aantal tegelijk aanwezige kinderen waarbij de vraag van het Raadgevend Comité van Kind en Gezin is te streven naar een groeipad voor die verhouding;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° buitenschoolse opvang : de opvang van kinderen die naar de basisschool, vermeld in artikel 3, 6°, van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, gaan;2° contracthouder : de persoon uit het gezin waarmee de organisator een schriftelijke overeenkomst voor kinderopvang heeft;3° decreet van 20 april 2012 : het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters;4° gezin : de persoon of de personen in het thuismilieu van het opgevangen kind die verantwoordelijkheid voor dat kind dragen;5° minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen;6° 's nachts : tussen 20 uur en 6 uur;7° vergunning : een vergunning voor gezinsopvang of een vergunning voor groepsopvang als vermeld in artikel 4, eerste lid, 1° en 2°, van het decreet van 20 april 2012;8° wennen : het geleidelijk aan laten verlopen van de overgang van het thuismilieu van het kind naar de kinderopvanglocatie, bij de start van de kinderopvang of na een lange afwezigheid van het kind, waarbij er extra aandacht is voor de wisselwerking tussen de kinderen, de gezinnen en de kinderbegeleiders, voor de informatie-uitwisseling met de gezinnen en voor een verhoogd toezicht op het kind. De naleving van de startvoorwaarden, vermeld in dit besluit, heeft betrekking op het toekennen van een vergunning door Kind en Gezin, en de naleving van de werkingsvoorwaarden, vermeld in dit besluit, heeft betrekking op het behouden van een vergunning. HOOFDSTUK 2. - Startvoorwaarden Afdeling 1. - Gezinsopvang en groepsopvang

Art. 2.De organisator heeft kennisgenomen van de werkingsvoorwaarden die op hem van toepassing zijn, vermeld in artikel 14 tot en met 62, en verbindt zich ertoe om aan die voorwaarden te voldoen zodra er in de kinderopvanglocatie kinderen worden opgevangen.

De organisator heeft bovendien : 1° een risicoanalyse als vermeld in artikel 24, § 1;2° een schriftelijke overeenkomst met een pedagogische ondersteuningsorganisatie als vermeld in artikel 32, tenzij de organisator zelf erkend is als pedagogische ondersteuningsorganisatie en voor zichzelf die rol vervult;3° een bewijs van aanvraag tot advies van het lokaal bestuur van de gemeente waar de kinderopvanglocatie zich bevindt, over de uitbreiding van de kinderopvang binnen het eigen grondgebied, meer bepaald over de nog op te starten kinderopvanglocatie van de organisator. De startvoorwaarden, vermeld in het eerste en tweede lid, blijken uit een verklaring op erewoord van de organisator opgenomen in het aanvraagformulier van een vergunning voor kinderopvang van Kind en Gezin.

Art. 3.De organisator heeft de infrastructuur, vermeld in artikel 14 tot en met 19 en 21, 1° en 2°, en zorgt ervoor dat de infrastructuur een veilige en gezonde omgeving is als vermeld in artikel 24, § 1. Dat blijkt voor groepsopvang uit een verslag met een positief advies van een toezichthouder en voor gezinsopvang uit een verklaring op erewoord van de organisator.

Art. 4.De organisator heeft een verantwoordelijke als vermeld in artikel 39, eerste lid, 1° en artikel 40, § 1. Dat blijkt uit de documenten, vermeld in artikel 40, § 1.

Art. 5.De organisator heeft de maturiteit en een uittreksel uit het strafregister. Dat blijkt uit de documenten, vermeld in artikel 49.

Art. 6.De organisator heeft een ondernemingsnummer als vermeld in artikel 52. Dat blijkt uit een vermelding van het ondernemingsnummer.

Art. 7.Als de organisator georganiseerd is als feitelijke vereniging, heeft hij een samenwerkingsovereenkomst als vermeld in artikel 53. Dat blijkt uit de samenwerkingsovereenkomst.

Art. 8.De organisator van meer dan acht kinderopvangplaatsen heeft bij één persoon binnen de organisatie de kennis om een kinderopvanglocatie organisatorisch te beheren, met inbegrip van de kennis over financieel beheer en de kennis over de opmaak van een ondernemingsplan. Dat blijkt uit een attest, vastgesteld door de minister, die bepaalt wie de uitreikende instanties en wat de leerinhouden zijn. Afdeling 2. - Gezinsopvang

Art. 9.De kinderopvanglocatie voor gezinsopvang voldoet aan de voorwaarde, vermeld in artikel 22. Dat blijkt uit een verklaring op erewoord van de organisator.

Art. 10.De organisator van gezinsopvang heeft een kinderbegeleider als vermeld in artikel 42 en 43, en voldoet voor de personen die in de kinderopvanglocatie regelmatig direct contact hebben met de opgevangen kinderen, aan de voorwaarden, vermeld in artikel 45. Dat blijkt uit de volgende documenten : 1° voor de kinderbegeleider : de documenten, vermeld in artikel 43;2° voor de personen die regelmatig direct contact hebben met de opgevangen kinderen : de documenten, vermeld in artikel 45.

Art. 11.De organisator van gezinsopvang zorgt ervoor dat elke kinderbegeleider de module « kennismaken met de gezinsopvang » van twintig uur heeft gevolgd. Die module geeft inzicht in het werken binnen de specifieke context van gezinsopvang zodat de kinderbegeleider via reflectie de eigen situatie en competenties kan evalueren. Dat blijkt uit een attest, vastgesteld door de minister, die bepaalt wie de uitreikende instanties en wat de leerinhouden zijn.

Art. 12.De organisator van gezinsopvang heeft voor elke kinderbegeleider een beslissing als vermeld in artikel 6, § 2, eerste lid, van het decreet van 20 april 2012, over het maximaal aantal tegelijk aanwezige kinderen waarvoor de kinderbegeleider draagkracht heeft. Dat blijkt uit een attest draagkracht als vermeld in artikel 6, § 2, eerste lid, van het voormelde decreet, opgesteld door de pedagogische ondersteuningsorganisatie, vermeld in artikel 32 van dit besluit.

Het attest, vermeld in het eerste lid, is bij de aanvraag van de vergunning maximaal drie maanden oud. Afdeling 3. - Groepsopvang

Art. 13.De kinderopvanglocatie voor groepsopvang voldoet aan de specifieke brandveiligheidsvoorschriften, vermeld in artikel 23, eerste lid.

Dat blijkt uit een brandveiligheidsattest als vermeld in artikel 23, tweede lid. HOOFDSTUK 3. - Werkingsvoorwaarden Afdeling 1. - Infrastructuur

Onderafdeling 1. - Ruimte, bestemd voor kinderopvang

Art. 14.Op de kinderopvanglocatie zijn er de volgende afzonderlijke binnenruimtes : 1° een leefruimte per leefgroep als vermeld in artikel 55;2° een rustruimte waar elk aanwezig kind dat jonger is dan achttien maanden of dat `s nachts opgevangen wordt, kan slapen;3° een sanitaire ruimte met minstens een toilet voor volwassenen en een wasbak;4° als er meer dan 36 kinderopvangplaatsen zijn, een circulatieruimte die alle leefruimtes apart bereikbaar maakt. In het eerste lid wordt verstaan onder afzonderlijke binnenruimte : een ruimte die van andere binnenruimtes gescheiden is door wanden van vloer tot plafond.

In elke ruimte die de kinderen in de kinderopvanglocatie gebruiken, vinden er tijdens de openingsuren geen andere activiteiten plaats dan kinderopvang.

Art. 15.Op de kinderopvanglocatie is er minimaal : 1° een zone voor de toegang;2° een zone voor de keukenactiviteit. In het eerste lid wordt verstaan onder zone : een oppervlakte met een bepaalde functie.

Art. 16.De nettovloeroppervlakte bedraagt minimaal 5 m² per kinderopvangplaats in de leefruimte en de rustruimte samen, waarvan minimaal 3 m² in de leefruimte. Als er geen aparte rustruimte is, dan is er minstens 5 m² per kinderopvangplaats in de leefruimte.

In het eerste lid wordt verstaan onder de nettovloeroppervlakte : 1° de vloeroppervlakte tussen de binnenmuren van de ruimtes;2° de vloeroppervlakte met een minimale vrije hoogte van 2,20 meter. Als het een schuin plafond betreft mag de minimale vrije hoogte 1,80 meter zijn op voorwaarde dat het hoogste punt minimaal 2,20 meter is.

Bij de ruimtes waar een tussenverdieping is, wordt de hoogte doorgerekend tot het plafond, zonder rekening te houden met de tussenverdieping; 3° voor de leefruimte : de vloeroppervlakte die gebruikt kan worden voor verzorging, spel of om te rusten;4° voor de rustruimte : de vloeroppervlakte die gebruikt kan worden om te rusten.

Art. 17.Er is voldoende, vlot en veilig bereikbare buitenspelmogelijkheid die afgestemd is op het aantal vergunde kinderopvangplaatsen en op de leeftijd van de kinderen.

Onderafdeling 2. - Uitrusting

Art. 18.De zone voor de keukenactiviteit, vermeld in artikel 15, eerste lid, 2°, is uitgerust voor de voeding die wordt aangeboden en heeft minimaal : 1° een werkoppervlak;2° een wasbak met koud en warm stromend water;3° een koelkast;4° een opwarmingstoestel. Als er verschillende zones voor de keukenactiviteit zijn, hebben de bijkomende zones minimaal een werkoppervlak en een wasbak met koud en warm stromend water.

Art. 19.Voor de verzorging is er een uitrusting die aangepast is aan het aantal vergunde kinderopvangplaatsen, met minstens : 1° een verzorgingstafel met een verzorgingskussen;2° een wasbak met koud en warm stromend water;3° een bad of kinderbad;4° een opbergsysteem voor de persoonlijke spullen van elk kind;5° kindertoiletten of potjes voor de kinderen.

Art. 20.Voor elk aanwezig kind is er een veilig bed.

Voor een kind jonger dan achttien maanden wordt onder veilig bed verstaan : een bed of wieg met minstens twee spijlenwanden, een ventilerende bodem en een stevige passende matras, en dat voldoet aan een van de volgende voorwaarden : 1° het bed is gemarkeerd met vermelding van de EN-Europese norm 716 of de wieg is gemarkeerd met vermelding van de EN-Europese norm 1130;2° het bed of de wieg voldoet aan de voorschriften, opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd. Onderafdeling 3. - Inrichting

Art. 21.In de kinderopvanglocatie is er : 1° natuurlijk daglicht in de leefruimte, vermeld in artikel 14, eerste lid, 1°.De leefruimte heeft minstens één raam in een buitenmuur. De glasoppervlakte van de buitenramen in een leefruimte bedraagt samen minstens een twaalfde van de nettovloeroppervlakte van de leefruimte; 2° ventilatie in de binnenruimtes, vermeld in artikel 14, eerste lid, 1°, 2° en 3°, waardoor de koolstofdioxideconcentratie in de lucht onder 1200 ppm blijft;3° een goed evenwicht tussen de omgevingstemperatuur, het bedmateriaal en de kleding van de kinderen;4° een zodanige plaatsing van de bedden dat er vrije circulatie mogelijk is aan minstens één lange zijde van het bed. Afdeling 2. - Veiligheid en gezondheid

Onderafdeling 1. - Brandveiligheidsvoorschriften

Art. 22.De organisator van gezinsopvang zorgt voor de mogelijkheid tot veilige evacuatie van de opgevangen kinderen en voor maatregelen betreffende brandpreventie.

Art. 23.De organisator van groepsopvang zorgt ervoor dat de infrastructuur voldoet aan de specifieke brandveiligheidsvoorschriften, opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

De mate van naleving van de specifieke brandveiligheidsvoorschriften wordt vastgesteld aan de hand van een brandveiligheidsattest A, B of C, volgens de modellen, opgenomen in bijlage 3, 4 en 5, die bij dit besluit zijn gevoegd. Het voldoen aan de specifieke brandveiligheidsvoorschriften, vermeld in het eerste lid, blijkt uit een brandveiligheidsattest A of B. Met behoud van de toepassing van het tweede lid vervalt het brandveiligheidsattest A of B van rechtswege zes maanden na de realisatie van ingrijpende wijzigingen in de kinderopvanglocatie die een weerslag kunnen hebben op de veiligheid.

Op verzoek van de organisator adviseert de bevoegde brandweer over de bouwplannen die een weerslag kunnen hebben op de veiligheid, en over de beschrijving van gebruikte materialen.

Onderafdeling 2. - Risicobeheersing

Art. 24.§ 1. De organisator zorgt voor een veilige en gezonde omgeving. Daarvoor maakt de organisator een risicoanalyse, met inbegrip van een plan van aanpak met tijdspad om de risico's te beheersen.

De risicoanalyse wordt uitgevoerd binnen een cyclus van maximaal twee jaar en gaat minimaal over : 1° de veiligheid en het voorkomen van verwondingen, ongevallen, levensbedreigende situaties en het verdwijnen van kinderen;2° de gezondheid en het voorkomen van ziekte, besmetting en verontreiniging. § 2. De volgende maatregelen worden genomen : 1° dieren worden buiten het bereik van de kinderen gehouden;2° een kind jonger dan één jaar : a) wordt op de rug te slapen gelegd.De organisator kan een uitzondering daarop toestaan op basis van een attest van een arts vanwege medische tegenindicatie of op basis van een attest van de contracthouder volgens het model, opgenomen in bijlage 6, die bij dit besluit is gevoegd; b) krijgt in bed geen kussens of dekbedden. Onderafdeling 3. - Voeding

Art. 25.De kinderen krijgen gezonde, gevarieerde en hygiënisch bereide voeding en drank.

Als er loden waterleidingen aanwezig zijn in de kinderopvanglocatie of bij twijfel daarover, wordt alleen flessenwater gebruikt voor elke bereiding van voeding of drank.

Onderafdeling 4. - Telefoontoestel

Art. 26.In de kinderopvanglocatie is er een permanent gebruiksklaar telefoontoestel, toegankelijk voor de verantwoordelijke en elke kinderbegeleider.

Onderafdeling 5. - Crisis en grensoverschrijdend gedrag

Art. 27.De organisator heeft een crisisprocedure en meldt elke crisis zo snel mogelijk aan Kind en Gezin.

In het eerste lid wordt verstaan onder crisis : een acute noodsituatie waarbij de fysieke of psychische integriteit van een kind tijdens de kinderopvang in gevaar is en waarbij acuut hulp vereist is.

De crisisprocedure legt de opeenvolgende stappen en de manier van communiceren vast die gevolgd moeten worden in geval van crisis. Er is daarbij minstens één persoon aangewezen op wie een beroep kan worden gedaan.

Art. 28.De organisator heeft een procedure grensoverschrijdend gedrag en meldt elke situatie van grensoverschrijdend gedrag zo snel mogelijk aan Kind en Gezin.

In het eerste lid wordt verstaan onder grensoverschrijdend gedrag : een situatie waarin een kind in relatie tot een persoon die aanwezig is tijdens de kinderopvang, slachtoffer is of dreigt te worden van bedreigingen of geweld.

De procedure grensoverschrijdend gedrag legt vast hoe grensoverschrijdend gedrag gedetecteerd wordt, hoe er gepast op gereageerd kan worden en hoe aan preventie kan worden gedaan.

Onderafdeling 6. - Verzekering

Art. 29.De organisator heeft een verzekering voor : 1° de burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade die veroorzaakt wordt bij de uitbating van de kinderopvang.Voor de dekking van lichamelijke schade worden de kinderen onderling als derden beschouwd.

De volgende personen worden minstens verzekerd : a) de organisator en de personen die in de kinderopvanglocatie werken;b) de onbezoldigde medewerkers en de personen die in nood bijspringen;c) in geval van kinderopvang in de gezinswoning, de personen, vermeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privé-leven;2° lichamelijke ongevallen van de opgevangen kinderen, met minimaal de volgende dekking : a) 7500 euro voor medische kosten;b) 2500 euro in geval van overlijden, tenzij voor kinderen jonger dan vijf jaar in welk geval alleen een dekking van 1000 euro geldt voor begrafeniskosten; c) 12.500 euro in geval van blijvende ongeschiktheid. Afdeling 3. - Omgang met de kinderen en de gezinnen

Onderafdeling 1. - Respect voor integriteit en niet-discriminatie

Art. 30.Overeenkomstig artikel 6, § 1, 3°, a) en b), van het decreet van 20 april 2012, voldoet de organisator voor zijn kinderopvanglocatie minstens aan alle voorwaarden met betrekking tot de omgang met de kinderen en de gezinnen, waaronder minstens het respecteren van de fysieke en psychische integriteit van elk kind en het niet discrimineren van kinderen en gezinnen.

Onderafdeling 2. - Pedagogisch beleid en pedagogische ondersteuning

Art. 31.§ 1. De organisator realiseert een pedagogisch beleid met het oog op : 1° het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen op lichamelijk, cognitief, sociaal-emotioneel, communicatief, creatief en moreel vlak;2° het bevorderen van het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen. In het eerste lid wordt verstaan onder welbevinden : kunnen genieten, spontaan en zichzelf kunnen zijn, ontspannen zijn, zich open opstellen, levenslust uitstralen, zelfvertrouwen hebben, weerbaar en assertief zijn en in contact zijn met zijn gevoelens.

In het eerste lid wordt verstaan onder betrokkenheid : geconcentreerd en tijdvergeten bezig zijn, gemotiveerd bezig zijn, een open houding hebben voor wat de omgeving te bieden heeft, intens mentaal actief zijn, exploratiedrang hebben en zich bewegen aan de grens van de eigen mogelijkheden.

De organisator houdt bij de realisatie van het pedagogisch beleid, vermeld in het eerste lid, rekening met het aantal, het ontwikkelingsniveau, het ritme, de interesses, de behoeften en de eigenheid van de kinderen. § 2. Het pedagogisch beleid, vermeld in paragraaf 1, bevat minstens de volgende aspecten : 1° het wennen;2° een gevarieerd aanbod aan spelmateriaal, bewegings- en andere activiteiten, zowel voor binnen als voor buiten;3° regelmaat in de dagindeling;4° een methode om het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen na te gaan;5° een taalbeleid dat de Nederlandse taalverwerving van elk kind stimuleert, met daarnaast positieve aandacht voor de taal die het kind in zijn thuismilieu spreekt;6° het bevorderen van een onderling respectvolle houding;7° de continuïteit in de begeleiding van de kinderen, zodat een relatie opgebouwd kan worden tussen de kinderen en de kinderbegeleiders;8° een actief, auditief en visueel toezicht, ook tijdens de slaapsituatie, en een permanente begeleiding van de kinderen. § 3. De organisator zorgt ervoor dat de pedagogische kwaliteit voldoet aan een norm die met betrekking tot het welbevinden en de betrokkenheid van het kind, de aanpak van het kind, het pedagogisch handelen en de pedagogische condities, een kader oplegt. De minister stelt de nadere regels vast.

Art. 32.De organisator zorgt voor pedagogische ondersteuning bij het pedagogisch beleid, vermeld in artikel 31. De pedagogische ondersteuning wordt gegeven door een pedagogische ondersteuningsorganisatie die erkend is door Kind en Gezin.

De organisator van gezinsopvang zorgt ervoor dat de draagkracht door de pedagogische ondersteuningsorganisatie periodiek geëvalueerd wordt en dat zo nodig het attest draagkracht, vermeld in artikel 12, aangepast wordt en informeert Kind en Gezin daarover.

Onderafdeling 3. - Betrokkenheid en participatie van de gezinnen

Art. 33.De organisator zorgt voor betrokkenheid en participatie van de gezinnen door : 1° minstens de werking en tevredenheid te laten evalueren door elk gezin in de periode dat hun kind opgevangen wordt;2° regelmatig overleg te plegen en te communiceren met het gezin, minimaal over de pedagogische aanpak en omgang met het kind en als er problemen zijn met het kind;3° de vergunningsbeslissing, en op verzoek van Kind en Gezin, de eventuele schriftelijke aanmaningen kenbaar te maken aan het gezin binnen dertig kalenderdagen na de beslissing, en een beslissing van Kind en Gezin tot schorsing of opheffing van de vergunning kenbaar te maken binnen vijf kalenderdagen na de beslissing;4° het gezin toegang te geven tot alle ruimtes waar het kind wordt opgevangen. Onderafdeling 4. - Huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst

Art. 34.De organisator heeft een huishoudelijk reglement dat door de contracthouder voor ontvangst en kennisneming wordt ondertekend, uiterlijk op het ogenblik van de ondertekening van de schriftelijke overeenkomst, vermeld in artikel 36.

Elke wijziging van het huishoudelijk reglement in het nadeel van de contracthouder, waaronder een wijziging in het beleid over de prijs voor de kinderopvang of de waarborg, wordt minstens twee maanden voor de wijziging ingaat, schriftelijk meegedeeld en wordt voor ontvangst en kennisneming ondertekend door de contracthouder. De contracthouder heeft het recht om binnen twee maanden na kennisname van de wijziging, de schriftelijke overeenkomst, vermeld in artikel 36, op te zeggen zonder enige schade- of opzeggingsvergoeding verschuldigd te zijn.

Het huishoudelijk reglement vermeldt minimaal : 1° informatie over : a) de organisator van de kinderopvanglocatie, waaronder de naam, het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer, de rechtsvorm en het ondernemingsnummer;b) de kinderopvanglocatie, waaronder de naam, het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer, de openingsdagen, de openingsuren en de sluitingsdagen, alsook de contactgegevens van de kinderopvanglocatie in noodgevallen;c) Kind en Gezin, waaronder het adres, het e-mailadres en het telefoonnummer;2° het beleid op het vlak van : a) de aangeboden kinderopvang en de belangrijkste kenmerken daarvan;b) de prijs voor kinderopvang, waaronder wat die prijs omvat, hoe die prijs bepaald wordt, of er een prijs gevraagd wordt voor het wennen, voor het laattijdig afhalen van het kind of voor de afwezigheid van het kind;c) de terugbetaling of inhouding van de inschrijvingsprijs, waarborg of elke som geld, ongeacht de benaming;d) de inschrijving en opname, waaronder de eventuele voorrangsregels;e) het brengen en het afhalen van het kind, waaronder de eventuele maatregelen bij niet-naleving van de afspraken;f) ziekte of ongeval van een kind;g) het gebruik van medicatie;h) de veiligheid en begeleiding bij eventuele verplaatsingen;i) de afwezigheid van een kind;3° het recht van het gezin : a) op wennen;b) op toegang tot alle ruimtes waar het kind wordt opgevangen;c) om klachten te uiten, bij voorkeur eerst bij de organisator via de procedure voor klachtenbehandeling, vermeld in artikel 58, en bij Kind en Gezin via de Klachtendienst van Kind en Gezin.Het adres, e-mailadres en het telefoonnummer van de Klachtendienst van Kind en Gezin worden daarbij vermeld; d) op respect voor de privacy, meer bepaald met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens als vermeld in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.Daarbij zijn de volgende bepalingen opgenomen : 1) een bepaling over kennisgeving, meer bepaald dat de persoonsgegevens van de kinderen en de gezinnen alleen gebruikt worden in het kader van kinderopvang, en dat die gegevens op elk moment kunnen worden ingekeken en verbeterd door de betrokkenen, en dat die gegevens worden vernietigd wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn in functie van de naleving van toepasselijke regelgeving;2) een vertrouwelijkheidsverklaring, meer bepaald dat de organisator zich ertoe verbindt om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen;4° de verwijzing naar : a) de verzekeringen, vermeld in artikel 29, met de naam en het adres van de verzekeringsmaatschappij en het polisnummer;b) de inlichtingenfiche, vermeld in artikel 37, en het aanwezigheidsregister, vermeld in artikel 38;c) indien van toepassing, het kwaliteitshandboek, vermeld in artikel 57, en de manier waarop dat kan worden geraadpleegd;5° de modaliteiten bij wijziging van het huishoudelijk reglement als vermeld in het tweede lid.

Art. 35.De organisator zorgt ervoor dat de bepalingen van het huishoudelijk reglement raadpleegbaar zijn voor elke geïnteresseerde.

Art. 36.De organisator heeft een schriftelijke overeenkomst met de contracthouder.

De schriftelijke overeenkomst vermeldt minimaal : 1° de gegevens over de contracterende partijen, zijnde de organisator enerzijds en de contracthouder anderzijds, waaronder de naam en het adres;2° de gegevens over de kinderopvanglocatie, waaronder het adres;3° de begindatum en de vermoedelijke einddatum van de kinderopvang;4° het opvangplan, waaronder de gereserveerde kinderopvangdagen, meer bepaald hoeveel dagdelen en nachten het kind naar de kinderopvanglocatie komt, en de modaliteiten om het opvangplan te wijzigen;5° de prijs voor de kinderopvang, waaronder de betalingswijze en de wettelijk toegestane modaliteiten tot wijziging van de prijs voor de kinderopvang;6° de eventuele inschrijvingsprijs, de eventuele waarborg of elke som geld, ongeacht de benaming, met inbegrip van de betalingswijze, de bewaring en terugbetaling, waarbij vermeld moet worden dat een deel of het geheel van de som geld in verhouding tot de aangetoonde schade van beide partijen ingehouden zal worden;7° de identificatiegegevens van het kind en de contactgegevens van het gezin in noodgevallen;8° gelijkwaardige opzegmodaliteiten, zowel voor de contracthouder als voor de organisator, waaronder : a) de bepaling dat een eventuele opzeggingsvergoeding niet kan worden gevraagd als een opzegtermijn wordt gerespecteerd;b) de bepaling dat een opzegtermijn en opzeggingsvergoeding niet gevraagd kan worden door de organisator of de contracthouder die een zware fout heeft begaan, of door de organisator in geval van een beslissing tot opheffing van een vergunning door Kind en Gezin;c) het ogenblik waarop een eventuele opzegtermijn ingaat;9° de regeling bij het niet-naleven van de contractuele bepalingen, zowel door de contracthouder als door de organisator, waaronder de eventuele schadevergoeding die verschuldigd is, en waarbij wordt bepaald dat de schadevergoeding in verhouding moet staan tot de geleden schade en dat schadevergoeding niet gevraagd kan worden in geval van overmacht bij een van beide partijen;10° de verwijzing naar het huishoudelijk reglement, dat als bijlage wordt meegedeeld. Onderafdeling 5. - Inlichtingenfiche en aanwezigheidsregister

Art. 37.De organisator heeft, met het oog op de veiligheid van de kinderen, voor elk opgevangen kind een actuele inlichtingenfiche waarin de volgende bepalingen zijn opgenomen, waarvoor de contracthouder toestemming geeft om ze te verwerken in het kader van de naleving van de voorwaarden van dit besluit : 1° de identificatiegegevens van het kind en het gezin;2° de bereikbaarheidsgegevens van het gezin en de behandelende arts;3° de specifieke aandachtspunten, onder meer over de gezondheid of de manier van omgaan met het kind;4° de personen die het kind mogen ophalen. De inlichtingenfiche kan alleen, en op elk moment, geraadpleegd worden door : 1° de organisator, in geval van aantoonbare noodzakelijkheid;2° de verantwoordelijke;3° elke kinderbegeleider, voor elk kind dat hij begeleidt;4° de toezichthouders;5° Kind en Gezin;6° de gezinnen, voor hun eigen kind.

Art. 38.De organisator zorgt voor een aanwezigheidsregister dat aanwezig is in de kinderopvanglocatie en dat per kinderopvangdag de aankomst- en vertrektijd van elk opgevangen kind van de afgelopen twaalf maanden vermeldt. De gezinnen bevestigen schriftelijk of elektronisch de geregistreerde aanwezigheden van hun kind. Afdeling 4. - Personen werkzaam in de kinderopvanglocatie

Onderafdeling 1. - De verantwoordelijke

Art. 39.De organisator heeft : 1° een verantwoordelijke als vermeld in artikel 2, eerste lid, 5°, van het decreet van 20 april 2012;2° een persoon werkzaam in de kinderopvanglocatie die bij afwezigheid van de verantwoordelijke op de kinderopvanglocatie de taak van de verantwoordelijke als aanspreekpersoon voor de toezichthouders, Kind en Gezin en de gezinnen, overneemt. De verantwoordelijke stuurt de werking aan en treedt op als aanspreekpersoon voor de toezichthouders, Kind en Gezin en de gezinnen. De verantwoordelijke is daarvoor effectief beschikbaar.

Als de verantwoordelijke wijzigt, deelt de organisator dat onmiddellijk elektronisch mee aan Kind en Gezin en bezorgt hij de documenten, vermeld in artikel 40, § 1, van dit besluit.

Art. 40.§ 1. De organisator heeft de volgende documenten over de verantwoordelijke : 1° een identiteitsbewijs, waarop alleen de naam en de geboortedatum zichtbaar zijn en waaruit blijkt dat de verantwoordelijke minstens 21 jaar oud is;2° een uittreksel uit het strafregister, model 2, of een gelijkwaardig attest, uitgereikt door de bevoegde buitenlandse instantie, voor wie niet in België gedomicilieerd is, waaruit blijkt dat de persoon van onberispelijk gedrag is om met kinderen om te gaan;3° een attest van medische geschiktheid waaruit blijkt dat de persoon geen fysieke en psychische beperking of aandoening heeft die de opgevangen kinderen in gevaar kan brengen, meer bepaald : a) een attest A van medische geschiktheid, opgemaakt door de verantwoordelijke, volgens het model, opgenomen in bijlage 7, die bij dit besluit is gevoegd;b) een attest B van medische geschiktheid, opgemaakt door een huisarts, volgens het model, opgenomen in bijlage 8, die bij dit besluit is gevoegd, als blijkt uit het attest, vermeld in punt a), dat de betrokkene in onderzoek of behandeling is voor een bepaalde fysieke of psychische beperking of aandoening, of als er een gegronde indicatie is en Kind en Gezin gemotiveerd erom verzoekt;4° een attest van actieve kennis van het Nederlands waaruit blijkt dat het behaalde taalvaardigheidsniveau voor luisteren en gesprekken voeren het ERK-niveau B2, voor lezen en schrijven het ERK-niveau B1 is, vastgesteld door de minister, die bepaalt wie de uitreikende instanties zijn;5° een attest van kennis van levensreddend handelen bij kinderen, vastgesteld door de minister, die bepaalt wie de uitreikende instanties en wat de leerinhouden zijn.6° een kwalificatiebewijs, vastgesteld door de minister. Het document, vermeld in het eerste lid, 2° en 3°, is bij de aanvraag van de vergunning of bij de start van de tewerkstelling maximaal drie maanden oud en het document, vermeld in het eerste lid, 2°, 3° en 5°, wordt om de drie jaar hernieuwd, tenzij er een gegronde indicatie is en de organisator of Kind en Gezin gemotiveerd verzoekt om sneller een nieuw document te geven, of tenzij, wat het document, vermeld in het eerste lid, 2°, betreft, er een aanvulling op het uittreksel is, in welk geval die aanvulling direct wordt doorgegeven. § 2. De organisator heeft voor de persoon, vermeld in artikel 39, eerste lid, 2°, het document, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 4°.

Art. 41.De organisator zorgt voor een jaarlijkse analyse van de vormingsbehoeften van de verantwoordelijke en voorziet in een aanbod aan vorming dat tegemoetkomt aan de behoeften.

Onderafdeling 2. - De kinderbegeleider

Art. 42.De organisator zorgt ervoor dat er niet meer dan het volgende aantal tegelijk aanwezige kinderen wordt opgevangen per aanwezige kinderbegeleider : 1° acht kinderen : als een kinderbegeleider alleen in de kinderopvanglocatie aanwezig is;2° negen kinderen : als er minstens twee kinderbegeleiders in de kinderopvanglocatie aanwezig zijn;3° veertien kinderen : op het moment dat de kinderen rusten, op voorwaarde dat er minstens twee kinderbegeleiders in de kinderopvanglocatie aanwezig zijn, gedurende maximaal twee aaneensluitende uren. De organisator van gezinsopvang levert een inspanning om gemiddeld maximaal vier kinderen tegelijk op te vangen per aanwezige kinderbegeleider per kwartaal. De organisator van groepsopvang levert een inspanning om maximaal zeven kinderen tegelijk op te vangen per aanwezige kinderbegeleider. Die inspanning wordt geleverd binnen het budget dat een organisator ter beschikking heeft.

Art. 43.§ 1. De organisator heeft de volgende documenten over de kinderbegeleider : 1° een identiteitsbewijs, waarop alleen de naam en de geboortedatum zichtbaar zijn en waaruit blijkt dat de kinderbegeleider minstens achttien jaar oud is;2° een uittreksel uit het strafregister, model 2, of een gelijkwaardig attest, uitgereikt door de bevoegde buitenlandse instantie, voor wie niet in België gedomicilieerd is, waaruit blijkt dat de persoon van onberispelijk gedrag is om met kinderen om te gaan;3° een attest van medische geschiktheid waaruit blijkt dat de persoon geen fysieke en psychische beperking of aandoening heeft die de opgevangen kinderen in gevaar kan brengen, meer bepaald : a) een attest A van medische geschiktheid, opgemaakt door de kinderbegeleider, volgens het model, opgenomen in bijlage 7, die bij dit besluit is gevoegd;b) een attest B van medische geschiktheid, opgemaakt door een huisarts, volgens het model, opgenomen in bijlage 8, die bij dit besluit is gevoegd, als blijkt uit het attest, vermeld in punt a), dat de betrokkene in onderzoek of behandeling is voor een bepaalde fysieke of psychische beperking of aandoening, of als er een gegronde indicatie is en Kind en Gezin gemotiveerd erom verzoekt;4° een attest van kennis van levensreddend handelen bij kinderen, vastgesteld door de minister, die bepaalt wie de uitreikende instanties en wat de leerinhouden zijn;5° een van de volgende bewijzen van kwalificatie : a) een kwalificatiebewijs, vastgesteld door de minister.b) voor groepsopvang, als voldaan wordt aan de voorwaarden, vermeld in het derde lid, een bewijs van een kwalificerend traject, vastgesteld door de minister. Het document, vermeld in het eerste lid, 2° en 3°, is bij de aanvraag van de vergunning of bij de start van de tewerkstelling maximaal drie maanden oud en het document, vermeld in het eerste lid, 2°, 3° en 4°, wordt om de drie jaar hernieuwd, tenzij er een gegronde indicatie is en de organisator of Kind en Gezin gemotiveerd verzoekt om sneller een nieuw document te geven, of tenzij, wat het document, vermeld in het eerste lid, 2°, betreft, er een aanvulling op het uittreksel is in welk geval die aanvulling direct wordt doorgegeven.

De voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 5°, b), zijn : 1° per kinderbegeleider in een kwalificerend traject werken er drie voltijds equivalenten kinderbegeleiders met een kwalificatiebewijs als vermeld in het eerste lid, 5°, a), op het niveau van de organisator;2° per kinderbegeleider in een kwalificerend traject is er altijd een kinderbegeleider met een kwalificatiebewijs als vermeld in het eerste lid, 5°, a), aanwezig in de kinderopvanglocatie;3° de kinderbegeleider in een kwalificerend traject behaalt het kwalificatiebewijs, vermeld in het eerste lid, 5°, a), maximaal zes jaar na het starten met werken als kinderbegeleider bij de organisator. § 2. De organisator heeft voor minstens één kinderbegeleider een attest van actieve kennis van het Nederlands, vastgesteld door de minister, die bepaalt wie de uitreikende instanties zijn, waaruit blijkt dat het behaalde taalvaardigheidsniveau voor luisteren en gesprekken voeren het ERK-niveau B1, voor lezen en schrijven het ERK-niveau A2 is. § 3. Uit het kwalificatiebewijs, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 5°, a), blijkt dat de kinderbegeleider de competenties, opgenomen in bijlage 9, die bij dit besluit is gevoegd, heeft. Die competenties zijn gebundeld onder de volgende clusters : 1° kunnen opvoeden en verzorgen van kinderen, zowel individuele kinderen als een groep kinderen, en hun ontwikkeling kunnen ondersteunen;2° kunnen samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding;3° kunnen samenwerken met externen voor de kinderopvang van het kind;4° kunnen samenwerken met collega's en de pedagogische ondersteuner;5° kunnen reflecteren over het pedagogische handelen en op basis van die reflectie het handelen kunnen verbeteren;6° kunnen omgaan met diversiteit van kinderen, gezinnen, externen en collega's.

Art. 44.De organisator zorgt voor een jaarlijkse analyse van de vormingsbehoeften voor de kinderbegeleiders en voorziet in een aanbod aan vorming dat tegemoetkomt aan de behoeften.

Onderafdeling 3. - Andere personen met regelmatig direct contact

Art. 45.De organisator heeft de volgende documenten over de andere personen die in de kinderopvanglocatie regelmatig direct contact hebben met de opgevangen kinderen : 1° een uittreksel uit het strafregister, model 2, of een gelijkwaardig attest, uitgereikt door de bevoegde buitenlandse instantie, voor wie niet in België gedomicilieerd is, waaruit blijkt dat de meerderjarige persoon van onberispelijk gedrag is om met kinderen om te gaan;2° een attest van medische geschiktheid waaruit blijkt dat de meerderjarige persoon met regelmatig direct contact en de minderjarige persoon die werkt in de kinderopvang of er stage loopt, geen fysieke en psychische beperking of aandoening heeft die de opgevangen kinderen in gevaar kan brengen, meer bepaald : a) een attest A van medische geschiktheid, opgemaakt door de betrokken persoon, volgens het model, opgenomen in bijlage 7, die bij dit besluit is gevoegd;b) een attest B van medische geschiktheid, opgemaakt door een huisarts, volgens het model, opgenomen in bijlage 8, die bij dit besluit is gevoegd, als blijkt uit het attest, vermeld in punt a), dat de betrokkene in onderzoek of behandeling is voor een bepaalde fysieke of psychische beperking of aandoening, of als er een gegronde indicatie is en Kind en Gezin gemotiveerd erom verzoekt. Het document, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, is bij de aanvraag van de vergunning maximaal drie maanden oud en wordt om de drie jaar hernieuwd, tenzij er een gegronde indicatie is en de organisator of Kind en Gezin gemotiveerd verzoekt om sneller een nieuw document te geven, of tenzij, wat het document, vermeld in het eerste lid, 1°, betreft, er een aanvulling op het uittreksel is in welk geval die aanvulling direct wordt doorgegeven. Afdeling 5. - Organisatorisch management

Onderafdeling 1. - Verantwoordelijkheidstoedeling, aanwezigheden en inwerking

Art. 46.De organisator met meer dan achttien vergunde kinderopvangplaatsen zorgt voor een organisatorische structuur waarbij de bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden toebedeeld voor de voorwaarden, vermeld in dit besluit.

De organisatorische structuur wordt duidelijk gecommuniceerd aan alle personen werkzaam in de kinderopvanglocatie en aan de gezinnen van de opgevangen kinderen.

Art. 47.De organisator zorgt voor een planning en registratie van de aanwezigheid van de kinderbegeleiders, minimaal voor de toepassing van artikel 42.

Art. 48.De organisator zorgt voor de inwerking van nieuwe personen werkzaam in de kinderopvanglocatie.

Onderafdeling 2. - Algemene werking en financiële werking

Art. 49.De organisator heeft de volgende documenten : 1° een identiteitsbewijs, waarop alleen de naam en de geboortedatum zichtbaar zijn en waaruit blijkt dat de organisator, hetzij de natuurlijke persoon, hetzij een of meer personen die handelingsbekwaam zijn om de rechtspersoon te vertegenwoordigen, minstens 21 jaar oud is;2° het volgende uittreksel : a) voor de organisator die een natuurlijke persoon is, met inbegrip van de persoon of personen, vermeld in artikel 53, 2° : een uittreksel uit het strafregister, model 2, of een gelijkwaardig attest, uitgereikt door de bevoegde buitenlandse instantie, voor wie niet in België gedomicilieerd is, waaruit blijkt dat de organisator van onberispelijk gedrag is om met kinderen om te gaan, waaronder voor de organisator ook verstaan wordt dat hij in staat is om een kinderopvanglocatie organisatorisch te beheren;b) voor de organisator die een rechtspersoon is : een uittreksel uit het centraal strafregister op naam van de rechtspersoon, of een gelijkwaardig attest, uitgereikt door de bevoegde buitenlandse instantie, voor wie niet in België gedomicilieerd is, waaruit blijkt dat de organisator van onberispelijk gedrag is om met kinderen om te gaan, waaronder voor de organisator ook verstaan wordt dat hij in staat is om een kinderopvanglocatie organisatorisch te beheren. Het document, vermeld in het eerste lid, 2°, is bij de aanvraag van de vergunning maximaal drie maanden oud en wordt om de drie jaar hernieuwd, tenzij er een gegronde indicatie is en Kind en Gezin gemotiveerd verzoekt om sneller een nieuw document te geven, of tenzij er een aanvulling op het uittreksel is, in welk geval die aanvulling direct wordt doorgegeven.

Art. 50.De organisator met meer dan achttien vergunde kinderopvangplaatsen zorgt, binnen een cyclus van vijf jaar, voor een evaluatie door de personen die in de kinderopvanglocatie werken.

Art. 51.De organisator zorgt, binnen een cyclus van vijf jaar, voor een zelfevaluatie van de werking en de evaluatie van de klachtenbehandeling, vermeld in artikel 58. Hij past de werking indien nodig aan.

De organisator met meer dan achttien vergunde kinderopvangplaatsen evalueert hiervoor minstens het kwaliteitsbeleid, vermeld in artikel 57, 1°, en het kwaliteitsmanagementsysteem, vermeld in artikel 57, 2°.

Indien nodig past hij naast de werking ook het kwaliteitshandboek, vermeld in artikel 57, aan.

Art. 52.De organisator heeft een ondernemingsnummer. Als de organisator georganiseerd is als feitelijke vereniging, heeft het ondernemingsnummer betrekking op de feitelijke vereniging zelf.

Art. 53.De organisator die georganiseerd is als feitelijke vereniging, heeft een samenwerkingsovereenkomst waarin minstens de volgende aspecten zijn opgenomen : 1° de exacte samenstelling van de feitelijke vereniging;2° de persoon of personen die handelingsbekwaam zijn om de feitelijke vereniging te vertegenwoordigen;3° de persoon die de verantwoordelijke, vermeld in artikel 39, eerste lid, 1°, is;4° de verdeelsleutel tussen de personen die deel uitmaken van de feitelijke vereniging;5° werkregime van alle personen die deel uitmaken van de feitelijke vereniging.

Art. 54.De organisator volgt de financiële werking van de kinderopvanglocatie.

Onderafdeling 3. - Leefgroepindeling en gebruik ruimtes

Art. 55.De organisator zorgt ervoor dat de kinderen worden opgevangen in een leefgroep van maximaal achttien kinderen.

In het eerste lid wordt verstaan onder leefgroep : een groep kinderen, gekoppeld aan een of meer bepaalde kinderbegeleiders en aan een of meer bepaalde ruimtes.

Art. 56.De organisator zorgt ervoor dat hij de nettovloeroppervlakte per kinderopvangplaats, vermeld in artikel 16, ook effectief gebruikt voor alle aanwezige kinderen.

Onderafdeling 4. - Kwaliteitsbeleid en klachtenbehandeling

Art. 57.Een organisator met meer dan achttien vergunde kinderopvangplaatsen heeft een kwaliteitshandboek als vermeld in artikel 5 van het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen. Het kwaliteitshandboek van de organisator bevat : 1° het kwaliteitsbeleid, dat minstens de missie, visie, doelstellingen en strategie van de organisator bevat over het pedagogisch beleid, vermeld in artikel 31, en over de betrokkenheid en participatie van de gezinnen, vermeld in artikel 33;2° het kwaliteitsmanagementsysteem, dat minstens de organisatorische structuur, de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden, vermeld in artikel 46, bevat, alsook de procedures voor en de processen over : a) de crisis en het grensoverschrijdend gedrag, vermeld in artikel 27 en 28;b) het pedagogisch beleid, vermeld in artikel 31;c) de betrokkenheid en participatie van gezinnen, vermeld in artikel 33, 1° en 2° ;d) de vormingsanalyse en het vormingsaanbod, vermeld in artikel 41 en 44;e) de evaluaties, vermeld in artikel 50;3° de resultaten van de evaluatie en zelfevaluatie, vermeld in artikel 51, en de realisatie van de norm voor de pedagogische kwaliteit, vermeld in artikel 31, § 3. De voorwaarde, vermeld in het eerste lid, 2°, b), c), d) en e), en 3°, geldt uiterlijk twee jaar na de toekenning van de vergunning.

Art. 58.De organisator heeft een procedure voor klachtenbehandeling waarin minstens een ontvangstmelding, een onderzoek en een schriftelijke mededeling van het resultaat aan de klager is opgenomen, alsook binnen welke termijnen dat gebeurt. Daarnaast registreert de organisator de klachten waarbij minstens de volgende gegevens worden opgenomen : 1° een omschrijving of samenvatting van de klacht;2° het resultaat van de klachtenbehandeling in termen van gegrond, ongegrond of onduidelijk. Afdeling 6. - Samenwerking

Onderafdeling 1. - Samenwerking met Kind en Gezin

Art. 59.De organisator vangt alleen baby's en peuters op van wie de vraag naar kinderopvang is geregistreerd in de Kinderopvangzoeker. Bij de start van de kinderopvang koppelt de organisator die vraag aan de unieke identificatiegegevens van het kind.

De organisator bevestigt de startdatum en de unieke identificatiegegevens van het kind in de Kinderopvangzoeker binnen de zeven werkdagen die volgen op de dag waarop de kinderopvang van het kind start.

In het eerste lid wordt verstaan onder Kinderopvangzoeker : het informatie- en registratiesysteem van Kind en Gezin, vermeld in artikel 6, § 1, van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, om de vraag naar kinderopvang af te stemmen op het beschikbare aanbod aan kinderopvanglocaties en om de registratiegegevens over de vraag, het aanbod, het gebruik en de subsidiëring van kinderopvang te verzamelen en te beheren.

Art. 60.De organisator bezorgt de volgende gegevens elektronisch aan Kind en Gezin volgens de administratieve richtlijnen van Kind en Gezin : 1° de exacte startdatum van de kinderopvanglocatie;2° maximaal maandelijks de gegevens over het dagelijkse gebruik van kinderopvang per kinderopvanglocatie, op basis van de unieke identificatiegegevens van de baby of peuter;3° jaarlijks de volgende gegevens over de verantwoordelijke en de kinderbegeleider : a) het aantal kinderbegeleiders werkzaam in de kinderopvanglocatie, op basis van het rijksregisternummer of vreemdelingennummer van de kinderbegeleider;b) het aantal verantwoordelijken werkzaam voor de organisator, op basis van het rijksregisternummer of vreemdelingennummer van de verantwoordelijke;c) de geboortedatum, het geslacht, de functie, het werkregime, de kennis van de Nederlandse taal en de kwalificaties van elke persoon, vermeld in punt a) en b);4° de gegevens in het kader van ad-hocbevragingen door Kind en Gezin over de werking, de personen werkzaam in de kinderopvanglocatie, het gebruik van de kinderopvang en de ontvangen subsidies;5° als het aanbod in de kinderopvanglocatie wijzigt, de volgende gegevens : a) of er exclusief baby's en peuters worden opgevangen;b) of er buitenschoolse opvang is;c) of er kinderopvang 's nachts is en voor welke groep kinderen. De organisator bezorgt de gegevens of de informatie, vermeld in het eerste lid, aan Kind en Gezin met het oog op beleidsdoeleinden, zoals het in kaart brengen van het gebruik van en het aanbod aan kinderopvang, en het in kaart brengen van de personen werkzaam in de kinderopvang, met het oog op de opvolging van de vergunning of met het oog op handhaving.

De organisator bezorgt op verzoek van Kind en Gezin, in het kader van handhaving van het decreet en de uitvoeringsbesluiten, de adresgegevens van de contracthouders elektronisch aan Kind en Gezin.

Onderafdeling 2. - Samenwerking met het lokaal loket kinderopvang

Art. 61.De organisator werkt samen met het lokaal loket kinderopvang van de gemeente waar de kinderopvanglocatie zich bevindt, op de volgende manier : 1° onderzoeken of openstaande kinderopvangvragen, aangegeven door het lokaal loket kinderopvang, beantwoord kunnen worden, en het lokaal loket kinderopvang daarover informeren;2° op verzoek van het lokaal loket kinderopvang, alle relevante informatie over de kinderopvang bezorgen die het lokaal loket kinderopvang opvraagt in het kader van zijn opdrachten, vermeld in artikel 13 van het decreet van 20 april 2012. Onderafdeling 3. - Samenwerking met het lokaal bestuur

Art. 62.De organisator informeert zich over het lokaal beleid kinderopvang, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang, van de gemeente waar de kinderopvanglocatie zich bevindt. HOOFDSTUK 4. - Afwijkingsbepalingen

Art. 63.Op aanvraag van een organisator kan Kind en Gezin de volgende afwijkingen toekennen : 1° een afwijking van de voorwaarden over de infrastructuur, vermeld in artikel 14, eerste lid, 4°, 16 en 21, 1°, en van de voorwaarde over de leefgroepindeling, vermeld in artikel 55, voor de kinderopvanglocaties die op de datum van de inwerkingtreding van het decreet van 20 april 2012 hetzij een erkenning, een toestemming of een attest van toezicht hebben van Kind en Gezin.Kind en Gezin neemt een beslissing na advies van de commissie voor afwijkingen kinderopvang; 2° een afwijking van de voorwaarden over de infrastructuur, vermeld in artikel 16, tweede lid 2, 2°, in geval er een verhoogd vloerdeel is. Kind en Gezin neemt een beslissing na advies van de commissie voor afwijkingen kinderopvang; 3° een tijdelijke afwijking van de voorwaarden over de infrastructuur, vermeld in artikel 14, eerste lid, 1° en 4°, 16 en 21, 1°, en van de voorwaarde over de leefgroepindeling, vermeld in artikel 55.Kind en Gezin neemt een beslissing na advies van de commissie voor afwijkingen kinderopvang; 4° een tijdelijke afwijking van de voorwaarde over de infrastructuur, vermeld in artikel 14, derde lid, voor de kinderopvanglocaties waarin op de datum van de inwerkingtreding van het decreet van 20 april 2012 een door Kind en Gezin erkend consultatiebureau als vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 tot bepaling van de voorwaarden en de procedureregels inzake erkenning en subsidiëring van de consultatiebureaus voor het jonge kind, aanwezig is.Kind en Gezin neemt een beslissing na advies van de commissie voor afwijkingen kinderopvang; 5° een afwijking van de brandveiligheidsvoorschriften, vermeld in artikel 23.Kind en Gezin neemt een beslissing na advies van de technische commissie voor de brandveiligheid, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Voor de beoordeling van de afwijkingen, vermeld in het eerste lid, 1°, 2°, 3° en 4°, houden Kind en Gezin en de commissie voor afwijkingen kinderopvang rekening met de context, met de maatregelen die de organisator neemt en met de volgende elementen : 1° er worden bijkomende kinderbegeleiders ingezet;2° er wordt in bijkomende pedagogische ondersteuning voorzien;3° er wordt in bijkomende ruimte of een bijkomende zone voorzien;4° er is bijkomende aandacht voor de inrichting van de ruimtes;5° er is bijkomende aandacht voor beweging of voor veilig slapen. De afwijking, vermeld in het eerste lid, 1°, vervalt definitief wanneer een organisator een verhoging aanvraagt en krijgt van het aantal vergunde kinderopvangplaatsen in die kinderopvanglocatie.

De tijdelijke afwijking, vermeld in het eerste lid, 3°, wordt alleen toegekend naar aanleiding van een overmachtsituatie of in het kader van geplande verbouwingen, en geldt slechts voor de duur die noodzakelijk is voor het herstel van de schade of voor de verbouwing.

De tijdelijke afwijking, vermeld in het eerste lid, 4°, geldt slechts zolang er een erkend consultatiebureau aanwezig is.

Art. 64.De personen die binnen de vijf jaar die voorafgaan aan de datum van de inwerkingtreding van het decreet van 20 april 2012, minstens drie jaar tewerkgesteld zijn als verantwoordelijke of kinderbegeleider in een kinderopvanglocatie die hetzij een erkenning, hetzij een toestemming, hetzij een attest van toezicht heeft van Kind en Gezin, kunnen afwijken van de voorwaarden over de kwalificatie, vermeld in artikel 40, § 1, eerste lid, 6°, en artikel 43, § 1, eerste lid, 5°, als ze dezelfde functie opnemen of als de verantwoordelijke de functie van kinderbegeleider opneemt. Kind en Gezin geeft daarvoor een attest op aanvraag.

Art. 65.De kinderbegeleiders die voor de datum van inwerkingtreding van het decreet van 20 april 2012 al gewerkt hebben binnen de gezinsopvang als gemelde onthaalouder, als onthaalouder met een attest van toezicht of als aangesloten onthaalouder, kunnen afwijken van de voorwaarde over de module « kennismaken met de gezinsopvang », vermeld in artikel 11. Kind en Gezin geeft daarvoor een attest op aanvraag.

Art. 66.De organisator van kinderopvanglocaties, vermeld in artikel 68, kan afwijken van de voorwaarde over de kennis om een kinderopvanglocatie organisatorisch te beheren, vermeld in artikel 8.

Kind en Gezin geeft daarvoor een attest op aanvraag. HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen Afdeling 1. - Opheffingsbepalingen

Art. 67.De volgende regelingen worden opgeheven : 1° het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2011;2° het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende de toekenning van een verzekering persoonlijke ongevallen aan opvanggezinnen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2003;3° het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008 houdende de voorwaarden voor toestemming voor en subsidiëring van lokale diensten buurtgerichte kinderopvang, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2010 en de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 maart 2009, 15 mei 2009, 24 september 2010 en 14 december 2012;4° het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008 houdende de normen van preventie van brand in de voorzieningen voor kinderopvang, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009;5° het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2009 houdende de regeling van de melding aan Kind en Gezin van opvang op bestendige wijze, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2010;6° het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2009 houdende de regeling van het attest van toezicht voor zelfstandige opvangvoorzieningen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009, 24 september 2010 en 21 oktober 2011;7° het besluit van de Vlaamse Regering van 6 mei 2011 tot regeling van het kwaliteitsbeleid in de erkende kinderopvangvoorzieningen. Afdeling 2. - Overgangsbepalingen

Onderafdeling 1. - Bestaande kinderopvanglocaties

Art. 68.Overeenkomstig artikel 36 van het decreet van 20 april 2012, wordt voor de kinderopvanglocaties die op de datum van de inwerkingtreding van het decreet van 20 april 2012 een erkenning, een toestemming of een attest van toezicht hebben van Kind en Gezin, die erkenning, die toestemming of dat attest van toezicht omgezet in een vergunning van Kind en Gezin. Meer bepaald wordt de erkenning, de toestemming of het attest van toezicht van Kind en Gezin voor kinderopvang van baby's en peuters op basis van de besluiten, vermeld in artikel 67, 1°, 3° en 6°, omgezet in een vergunning van Kind en Gezin, toegekend aan de organisator. De omzetting heeft betrekking op hetzelfde aantal kinderopvangplaatsen.

Voor erkende diensten voor onthaalouders zal de erkenning omgezet worden in een vergunning per kinderopvanglocatie waar de aangesloten onthaalouder werkzaam is. Voor de bij hen aangesloten alleenwerkende onthaalouders is het aantal vergunde kinderopvangplaatsen maximum acht. Voor de bij hen aangesloten samenwerkende onthaalouders is het aantal vergunde kinderopvangplaatsen maximum achttien. De organisator bepaalt het aantal vergunde kinderopvangplaatsen onder meer rekening houdend met de draagkracht en de infrastructuur en deelt dit mee aan Kind en Gezin volgens de administratieve richtlijnen van Kind en Gezin.

Art. 69.Voor de kinderopvanglocaties die op de datum van de inwerkingtreding van het decreet van 20 april 2012 gemeld zijn bij Kind en Gezin voor kinderopvang van baby's en peuters op basis van het besluit, vermeld in artikel 67, 5°, geldt de volgende overgangsregeling : 1° de organisator vraagt een vergunning aan bij Kind en Gezin binnen negen maanden vanaf de inwerkingtreding van het decreet van 20 april 2012;2° tijdens de periode, vermeld in punt 1°, en tot aan de beslissing over de vergunning kan de gemelde kinderopvanglocatie haar kinderopvangactiviteit voortzetten;3° bij de aanvraag van de vergunning hoeft niet voldaan te zijn aan de startvoorwaarden die verwijzen naar de werkingsvoorwaarden waarvoor een overgangsperiode als vermeld in artikel 70, geldt.

Art. 70.Vanaf de inwerkingtreding van het decreet van 20 april 2012 gelden de volgende overgangsperiodes voor de kinderopvanglocaties, vermeld in artikel 68 en 69 : 1° één jaar om te voldoen aan de werkingsvoorwaarden over het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst, vermeld in artikel 34, 35 en 36;2° twee jaar om te voldoen aan de werkingsvoorwaarden over : a) de pedagogische ondersteuning en het attest draagkracht, vermeld in artikel 32;b) het kwaliteitshandboek, vermeld in artikel 57;3° drie jaar om te voldoen aan de werkingsvoorwaarden over : a) de circulatieruimte, vermeld in artikel 14, eerste lid, 4° ;b) de minimaal te behalen nettovloeroppervlakte van 3 m² in de leefruimte, en de hoogte van de plafonds, vermeld in artikel 16;c) het natuurlijke daglicht, vermeld in artikel 21, 1° ;d) de evacuatie en de maatregelen betreffende brandpreventie, vermeld in artikel 22;e) de leefgroepindeling, vermeld in artikel 55;4° drie jaar voor de organisator van gezinsopvang en één jaar voor de organisator van groepsopvang, om te voldoen aan de werkingsvoorwaarde over de kennis van de Nederlandse taal voor de kinderbegeleider, vermeld in artikel 43, § 2;5° zes jaar om te voldoen aan de werkingsvoorwaarde over de kwalificatie voor de verantwoordelijke, vermeld in artikel 40, § 1, eerste lid, 6°, die gestart is met werken in de kinderopvanglocatie voor 1 april 2015;6° acht jaar om te beschikken over een brandveiligheidsattest A of B als vermeld in artikel 23, als ze al beschikken over een geldig brandweerverslag.Als het brandweerverslag minder lang geldig is dan acht jaar, moeten ze zodra het brandweerverslag niet meer geldig is, beschikken over een brandveiligheidsattest als vermeld in artikel 23; 7° tien jaar om te voldoen aan de werkingsvoorwaarde over de kwalificatie voor de kinderbegeleider, vermeld in artikel 43, § 1, eerste lid, 5°. Voor de kinderopvanglocaties die op de datum van de inwerkingtreding van het decreet van 20 april 2012 een erkenning hebben van Kind en Gezin, geldt geen overgangsperiode als vermeld in het eerste lid, 5°.

Voor de kinderopvanglocaties die op de datum van de inwerkingtreding van het decreet van 20 april 2012 een erkenning als kinderdagverblijf hebben van Kind en Gezin, geldt geen overgangsperiode als vermeld in het eerste lid, 7°.

Voor de kinderopvanglocaties die op de datum van de inwerkingtreding van het decreet van 20 april 2012 gemeld zijn bij Kind en Gezin, geldt geen overgangsperiode als vermeld in het eerste lid, 3°, b), en d).

Voor de kinderopvanglocaties die op de datum van de inwerkingtreding van het decreet van 20 april 2012 een erkenning hebben als peutertuin van Kind en Gezin, geldt een overgangsperiode van zes jaar om te voldoen aan de werkingsvoorwaarde over het aantal tegelijk aanwezige kinderen per aanwezige kinderbegeleider, vermeld in artikel 42.

Voor de aangesloten onthaalouders, vermeld in artikel 68, tweede lid, geldt een overgangsperiode van vijf jaar om te voldoen aan de werkingsvoorwaarde over de kennis van de Nederlandse taal, vermeld in artikel 40, § 2, voor de persoon, vermeld in artikel 39, eerste lid, 2°.

Als de verantwoordelijke of de kinderbegeleider bij de inwerkingtreding van het decreet al een attest van medische geschiktheid heeft, hoeft dat attest pas hernieuwd te worden volgens het model, opgenomen in bijlage 7 en 8, die bij dit besluit zijn gevoegd, zodra het bestaande attest niet meer geldig is of drie jaar oud is.

Art. 71.De organisator die na de inwerkingtreding van het decreet, met betrekking tot een kinderopvanglocatie, vermeld in artikel 68 of 69, hetzij een verhoging van het aantal vergunde kinderopvangplaatsen aanvraagt, hetzij deze kinderopvanglocatie verhuist, kan zich voor die kinderopvanglocatie niet meer beroepen op de volgende overgangsbepalingen : 1° in geval van een verhoging van het aantal vergunde kinderopvangplaatsen : de overgangsbepalingen, vermeld in artikel 70, eerste lid, 3° en 6°, en artikel 70, vijfde lid;2° in geval van een verhuis : de overgangsbepalingen, vermeld in artikel 70, eerste lid, 3° en 6°. De organisator die na de inwerkingtreding van het decreet de ondernemingsvorm wijzigt, kan zich voor de kinderopvanglocaties, vermeld in artikel 68 en 69, blijven beroepen op alle overgangsbepalingen, vermeld in dit besluit die op hem van toepassing waren.

De organisator die de vergunning verliest voor een kinderopvanglocatie, vermeld in artikel 68 of 69, kan zich bij de toekenning van een nieuwe vergunning niet langer beroepen op de overgangsbepalingen, vermeld in artikel 70.

Art. 72.Voor de kinderopvanglocaties, vermeld in artikel 68 en 69, geldt dat voor de kinderen die al ingeschreven zijn op de datum van de inwerkingtreding van het decreet van 20 april 2012, de organisator niet moet voldoen aan : 1° de voorwaarde over de schriftelijke overeenkomst, vermeld in artikel 36;2° de voorwaarde over de Kinderopvangzoeker, vermeld in artikel 59. Onderafdeling 2. - Nieuwe kinderopvanglocaties

Art. 73.Vanaf de inwerkingtreding van het decreet van 20 april 2012 gelden de volgende overgangsperiodes voor de kinderopvanglocaties die starten met kinderopvang van baby's en peuters na de inwerkingtreding van het decreet van 20 april 2012 : 1° één jaar om te voldoen aan de werkingsvoorwaarden over het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst, vermeld in artikel 34, 35 en 36;2° twee jaar om te voldoen aan de startvoorwaarde en de werkingsvoorwaarde over de pedagogische ondersteuning en het attest draagkracht, vermeld in artikel 2, tweede lid, 2°, 12 en 32;3° zes jaar om te voldoen aan de startvoorwaarde en aan de werkingsvoorwaarde over de kwalificatie voor de verantwoordelijke, vermeld in artikel 4 en 40, § 1, eerste lid, 6°, die gestart is met werken in de kinderopvanglocatie voor 1 april 2015;4° tien jaar om te voldoen aan de startvoorwaarde en aan de werkingsvoorwaarde over de kwalificatie voor de kinderbegeleider, vermeld in artikel 10 en 43, § 1, eerste lid, 5°. De organisator van gezinsopvang die gebruikmaakt van de overgangsregeling voor de kinderbegeleider, vermeld in het eerste lid, 4°, moet als startvoorwaarde wel beschikken over een attest, vastgesteld door de minister, die bepaalt wie de uitreikende instanties en wat de leerinhouden zijn, waaruit blijkt dat de kinderbegeleider de module « werken in de kinderopvang » van twintig uur gevolgd heeft. Die module geeft inzicht in veiligheidsaspecten, pedagogische aspecten en samenwerkingsaspecten, zodat het professionele handelen van de kinderbegeleider versterkt wordt.

De organisator van groepsopvang met kinderbegeleiders die werken in het specifiek sociaal statuut voor onthaalouders, kan, zolang de kinderbegeleiders werken in dit statuut, geen vergunning krijgen voor meer dan achttien kinderopvangplaatsen voor die kinderopvanglocatie.

Onderafdeling 3. - Bestaande en nieuwe kinderopvanglocaties

Art. 74.Voor de kinderopvanglocaties, vermeld in artikel 68, 69 en 73, geldt een overgangsperiode van drie jaar, vanaf de inwerkingtreding van het decreet van 20 april 2012, om te voldoen aan de werkingsvoorwaarde, vermeld in artikel 60, eerste lid, 2°.

Gedurende die periode worden de gegevens over het gebruik van kinderopvang op basis van de unieke identificatiegegevens van de baby of de peuter slechts één maal per jaar bezorgd gedurende een week die Kind en Gezin bepaalt. Afdeling 3. - Inwerkingtredingsbepaling en uitvoeringsbepaling

Art. 75.De volgende regelgevende teksten treden in werking op 1 april 2014 : 1° artikel 1, 2, 5, artikel 7 tot en met 10, en artikel 25 tot en met 36, van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters;2° artikel 3, 4, 6, artikel 11 tot en met 24, en artikel 37, van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, behalve voor wat betreft de vergunning voor opvang aan huis;3° dit besluit.

Art. 76.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 november 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters.

Brussel, 22 november 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

^