Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 22 mei 2015
gepubliceerd op 30 september 2015

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie dentaaltechnisch medewerker

bron
vlaamse overheid
numac
2015035774
pub.
30/09/2015
prom.
22/05/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MEI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie dentaaltechnisch medewerker


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009035656 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwalificatiestructuur sluiten betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 7 april 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 april 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De beroepskwalificatie van dentaaltechnisch medewerker, ingeschaald op niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 mei 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS

Bijlage.

Beschrijving van de beroepskwalificatie van dentaaltechnisch medewerker (m/v) (BK0181) als vermeld in artikel 1 1. GLOBAAL a.Titel `Dentaaltechnisch medewerker (m/v)' b. Definitie `De dentaaltechnisch medewerker voert voorbereidende werkzaamheden uit teneinde de dentaaltechnici en de dentaaltechnologen te helpen bij het vervaardigen, wijzigen, onderhouden en herstellen van dentaal medische hulpmiddelen naar maat en alle andere technische hulpmiddelen die nodig zijn voor het stellen van de diagnose in de mond of bestemd zijn om tanden, delen van tanden of naburige weefsels te verplaatsen, te vervangen of te behandelen.' c. Niveau 3 d.Jaartal 2015 2. COMPETENTIES 2.1 Opsomming competenties BASISACTIVITEITEN ?Werkt in teamverband (co 01203) - Communiceert gepast met alle actoren (leidinggevende, collega's) - Werkt efficiënt samen met collega's - Wisselt informatie uit met collega's en leidinggevende(n) - Rapporteert aan de leidinggevende - Volgt aanwijzingen van leidinggevende(n) op - Stelt zich flexibel op (verandering van collega's, ...) - Werkt opdrachten zorgvuldig af ? Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 01204) - Werkt ergonomisch - Werkt economisch - Werkt ecologisch - Werkt conform standaardprocedures - Werkt conform de veiligheids- en milieuvoorschriften - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen - Meldt problemen, zowel mondeling als schriftelijk, aan de leidinggevende - Leert nieuwe technieken en past ze toe ? Bereidt de realisatie van het dentaal medisch hulpmiddel voor (Id 7728-c) - Ontsmet binnenkomende afdrukken ter voorkoming van kruisbesmetting - Vervaardigt studie-, duplicaat-, voorlopige, en definitieve modellen uit een stuk of met afneembare werkstompen en gebruikt hiervoor de correcte materialen volgens de richtlijnen van de fabrikanten - Giet het modelmateriaal uit in de afdruk - Vervaardigt individuele afdruklepels en beetplaten op de (voorlopige) modellen aangepast aan het te construeren hulpmiddel - Slijpt de modellen bij in de vorm bepaald door de bedrijfsregels en afhankelijk van het te construeren hulpmiddel - Noteert de naam van de patiënt of een herkenningsteken op het model - Positioneert modellen in het gevraagde relatieapparaat volgens de patiëntgegevens bekomen met relatiebogen, en bootst de natuurlijke beetrelatie en occlusie van kaken en gebit na - Werkt waspatronen voor prothesen af op aanwijzing van de leidinggevende - Communiceert met de leidinggevende en stelt eventuele aanpassingen voor eenvoudig concrete problemen voor ? Vervaardigt onderdelen van het dentaal medisch hulpmiddel (Id 8709-c) - Bedt waspatronen voor prothesebasissen in en stopt of injecteert ze met kunststof in een of meerdere kleuren - Bouwt prothesebasissen op volgens de kunststof-strooitechniek op aanwijzing van de leidinggevende - Polymeriseert de kunststof volgens een van de bestaande systemen (koud-, thermisch- of lichthardend) ? Werkt onderdelen van het dentaal medisch hulpmiddel af (Id 16766-c) - Werkt met de noodzakelijke werkings- en beschermingsmiddelen conform de wettelijke voorschriften - Werkt het dentaal medisch hulpmiddel af volgens de richtlijnen van de leidinggevende - Reinigt het werkstuk ultrasonisch of stoomt het af, en verpakt, het zorgvuldig, na interne controle, zodat het veilig naar de opdrachtgever kan worden verstuurd ? Voert de noodzakelijke administratieve handelingen uit aan patiëntgerelateerde documenten (Id 16766-c) - Vult de fabricagefiche en het opdrachtdossier in ? Herstelt en onderhoudt onderdelen van dentaal medische hulpmiddelen (Id 7891-c) - Herstelt breuken van kunststof en metalen prothesebasissen op aanwijzing van de leidinggevende - Past onstabiele kunststofbasissen aan door aanbrengen van een nieuw slijmvliesvlak, door vervanging van de basis of het heropstellen van de tanden op aanwijzing van de leidinggevende - Reinigt en/of onderhoudt dentale hulpmiddelen ? Desinfecteert en ordent de werkpost en het materiaal en voert het afval af en vernietigt het (Id 18074-c) - Sorteert alle afval en wegwerpmaterialen in de daartoe bestemde recipiënten - Volgt de voorschriften en bedrijfsspecifieke procedures bij het hanteren van schadelijke of toxische stoffen ? Controleert de werking van de apparaten, voert het basisonderhoud uit en signaleert tekortkomingen (Id 17895-c) - Gebruikt apparaten en instrumenten volgens de veiligheidsvoorschriften - Onderhoudt werkmateriaal en apparaten volgens de gemaakte afspraken - Merkt afwijkingen en storingen of de nood aan preventief onderhoud op en brengt de leidinggevende of de onderhoudsdienst hiervan op de hoogte 2.2 Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen 2.2.1 Kennis - Basiskennis van elektriciteit - Basiskennis van scheikunde - Basiskennis van eenvoudige afneembare prothesen : partiële prothese in kunststof, partiële prothese in metaal-kunststof, totale prothese, hybridische prothese op natuurlijke en/of implantaten, ... - Basiskennis van eenvoudige vaste prothese : unitaire en samengestelde restauraties, spalken, constructies op implantaten in verschillende materialen, ... - Basiskennis van apparaten voor orthodontie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie - Kennis van tandheelkundige terminologie - Kennis van de nomenclatuur van de tanden (blijvend gebit) - Kennis van hygiëne, ontsmettingsregels en beroepsveiligheid - Kennis van bedrijfsuitrusting en eigenschappen van de gebruikte apparatuur - Kennis van de eigenschappen en samenstelling van bepaalde dentaaltechnische materialen (metalen en niet-metalen) - Kennis van boor-, slijp- en polijstmiddelen - Kennis van verwerkingsmogelijkheden van de materialen - Kennis van technieken en werkmethodes - Kennis van sculptuur- en modelleertechnieken - Kennis van soldeertechnieken - Kennis van ergonomische principes 2.2.2 Vaardigheden Cognitieve vaardigheden - Het gepast kunnen communiceren met actoren (leidinggevende, collega's, klanten, ...) - Het efficiënt kunnen samenwerken met collega's - Het kunnen uitwisselen van informatie met collega's en leidinggevende - Het kunnen rapporteren aan de leidinggevende - Het kunnen opvolgen van de aanwijzingen van de leidinggevende - Het zich flexibel kunnen opstellen - Het kunnen toepassen van ergonomische technieken - Het kunnen toepassen van economische principes - Het kunnen toepassen van ecologische principes - Het kunnen werken conform standaardprocedures - Het kunnen toepassen van veiligheids- en milieuvoorschriften - Het kunnen gebruik maken van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen - Het kunnen leren en het toepassen van nieuwe technieken om onderdelen van een dentaal medisch hulpmiddel te vervaardigen, te onderhouden en/of te herstellen - Het zorgvuldig kunnen afwerken van door de leidinggevende gegeven opdrachten - Het kunnen invullen van de fabricagefiche en het opdrachtdossier voor het onderdeel dat hij/zij vervaardigt heeft - Het kunnen positioneren van de modellen in het gevraagde relatieapparaat volgens de patiëntgegevens bekomen met relatiebogen, waardoor de natuurlijke beetrelatie en occlusie van kaken en gebit wordt overgedragen van de patiënt naar het relatieapparaat - Het kunnen werken met de noodzakelijke werkings- en beschermingsmiddelen conform de wettelijke voorschriften - Het kunnen volgen van de voorschriften en bedrijfsspecifieke procedures bij het hanteren van schadelijke of toxische stoffen - Het kunnen gebruiken van apparaten en instrumenten volgens de veiligheidsvoorschriften voor het vervaardigen van onderdelen van dentaal medische hulpmiddelen - Het kunnen sorteren van alle afval en wegwerpmaterialen in de daartoe bestemde recipiënten - Het kunnen opmerken van afwijkingen, het kunnen uitvoeren van basisonderhoud en het kunnen signaleren van tekortkomingen Probleemoplossende vaardigheden - Het mondeling en schriftelijk kunnen melden van problemen aan de leidinggevende - Het kunnen communiceren over zijn/haar werkzaamheden met de leidinggevende waarbij mogelijke aanpassingen kunnen voorgesteld worden bij concrete problemen Motorische vaardigheden - Het zorgvuldig kunnen afwerken van de opdrachten - Het kunnen ontsmetten van binnenkomende afdrukken ter voorkoming van kruisbesmetting - Het kunnen vervaardigen van studie-, duplicaat-, voorlopige, en definitieve modellen uit een stuk of met afneembare werkstompen waarbij volgens de richtlijnen van de fabrikant gebruik wordt gemaakt van de correcte materialen - Het kunnen uitgieten van het modelmateriaal in de afdruk - Het kunnen vervaardigen van individuele afdruklepels en beetplaten op de (voorlopige) modellen aangepast aan het te construeren hulpmiddel - Het kunnen bijslijpen van de modellen in de vorm bepaald door de bedrijfsregels en de leidinggevende afhankelijk van het te construeren hulpmiddel - Het kunnen noteren van de naam van de patiënt of een herkenningsteken op het model - Het kunnen afwerken van waspatronen voor prothesen op aanwijzing van de leidinggevende - Het kunnen inbedden van waspatronen voor prothesebasissen en het kunnen stoppen of injecteren met kunststof in een of meerdere kleuren op aanwijzing van de leidinggevende - Het kunnen opbouwen van prothesebasissen volgens de kunststof-strooitechniek op aanwijzing van de leidinggevende - Het kunnen polymeriseren van de kunststof volgens een van de bestaande systemen (koud-, thermisch- of lichthardend) - Het kunnen afwerken van het dentaal medisch hulpmiddel volgens de richtlijnen van de leidinggevende - Het kunnen ultrasonisch reinigen of afstomen van het werkstuk, en het zorgvuldig kunnen verpakken zodat het veilig naar de opdrachtgever kan worden verstuurd - Het kunnen herstellen van breuken van kunststof en metalen prothesebasissen op aanwijzing van de leidinggevende - Het kunnen reinigen en/of onderhouden van dentaal medische hulpmiddelen - Het kunnen onderhouden van werkmateriaal en apparaten volgens de gemaakte afspraken - Het kunnen aanpassen van onstabiele kunststofbasissen door aanbrengen van een nieuw slijmvliesvlak, door vervanging van de basis of het heropstellen van de tanden op aanwijzing van de leidinggevende 2.2.3 Context Omgevingscontext - Dit beroep wordt uitgeoefend in het atelier - Dit beroep wordt meestal in teamverband uitgeoefend, meestal in een bedrijf waar de nodige flexibiliteit belangrijk is - De werkopdrachten worden vaak strikt afgebakend in de tijd en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid en doorzettingsvermogen vraagt - Deze sector kent reglementeringen, normen, aanbevelingen en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu, waarbij verspilling en de rijzende afvalberg dwingen tot een economische en ecologische omgang met en hergebruik van grondstoffen en materialen - Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen bij een aantal handelingen is verplicht - De dentaaltechnisch medewerker komt in contact met verschillende actoren (leidinggevende, collega's, ...) - De dentaaltechnisch medewerker krijgt wisselende deelopdrachten en werkt onder supervisie Handelingscontext - De dentaaltechnisch medewerker moet oog hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg, toewijding en zin voor esthetiek te werken - De dentaaltechnisch medewerker moet op constructieve en transparante wijze informatie uitwisselen met collega's en derden - De dentaaltechnisch medewerker moet omzichtig omgaan met grondstoffen en producten, rekening houdend met veiligheidsvoorschriften - De dentaaltechnisch medewerker moet zorgvuldig en nauwkeurig omgaan met machines, gereedschappen en materialen conform de veiligheidsvoorschriften. Het werken met elektrisch gereedschap kan gevaar inhouden voor het oplopen van snijwonden, het klem raken van de machine, de terugslag van het werkstuk en/of van de machine, het stoten tegen voorwerpen, ... . - De dentaaltechnisch medewerker stelt afhankelijk van de bedrijfscontext, repetitieve handelingen - De dentaaltechnisch medewerker moet steeds de veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften respecteren - De dentaaltechnisch medewerker moet bijblijven met de ontwikkelingen binnen de sector, dit vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen 2.2.4 Autonomie Is zelfstandig in : - Het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van eigen werkzaamheden - Het veilig en ordelijk organiseren van zijn werkplaats - Het volgens opdracht vervaardigen van bepaalde onderdelen van de verschillende soorten dentaal medische hulpmiddelen - Het controleren van de werking van de apparaten Is gebonden aan : - De werkopdracht en tijdsplanning - Instructies van en werkafspraken met de leidinggevende - Veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften en procedures Doet beroep op : - De leidinggevende voor de werkopdracht, verkrijgen van bijkomende gegevens, melden van problemen, hulp bij gevaarlijke situaties en bijkomende instructies - Collega's voor hulp bij de vervaardiging van delen van de dentaal medische hulpmiddelen - De opdracht voor het vervaardigen van onderdelen van het dentaal medisch hulpmiddel 2.2.5 Verantwoordelijkheid - Het efficiënt functioneren in de onderneming - Het milieubewust, kwalitatief en veilig uitvoeren van het werk - Het voorbereiden van de realisatie van het dentaal medisch hulpmiddel - Het meewerken aan de vervaardiging van het dentaal medisch hulpmiddel - Het meewerken aan de afwerking van het dentaal medisch hulpmiddel - Het meewerken aan de herstelling van het dentaal medisch hulpmiddel - Het desinfecteren en ordenen van de werkpost - Het afvoeren en vernietigen van het afval volgens de richtlijnen - Het controleren van de werking van de apparaten - Het uitvoeren van basisonderhoud - Het verwittigen van leidinggevende indien nodig 2.3 Vereiste attesten Geen wettelijke of vereiste attesten.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 2015 tot erkenning van de beroepskwalificatie dentaaltechnisch medewerker.

Brussel, 22 mei 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS

^