Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 22 mei 2015
gepubliceerd op 18 juni 2015

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van de toekenning van een subsidie voor een vernieuwend project betreffende het werknemersstatuut van de kinderbegeleider gezinsopvang aan organisatoren met een vergunning

bron
vlaamse overheid
numac
2015035741
pub.
18/06/2015
prom.
22/05/2015
ELI
eli/besluit/2015/05/22/2015035741/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 MEI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van de toekenning van een subsidie voor een vernieuwend project betreffende het werknemersstatuut van de kinderbegeleider gezinsopvang aan organisatoren met een vergunning


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 april 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/04/2012 pub. 15/06/2012 numac 2012035637 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters sluiten houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, artikel 14;

Gelet op het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 8, § 2, en artikel 6;

Gelet op het besluit 2012/21/EU van de Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 6 februari 2015;

Gelet op advies 57.202/3 van de Raad van State, gegeven op 2 april 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° Kind en Gezin : het intern verzelfstandigd agentschap Kind en Gezin, opgericht bij artikel 3 van het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin;2° kinderbegeleider : de persoon die voor de inwerkingtreding van het decreet van 20 april 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/04/2012 pub. 15/06/2012 numac 2012035637 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters sluiten houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, een samenwerkingsovereenkomst had met de organisator om in te staan om de kinderen op te voeden, bij te dragen tot hun ontwikkeling en hen te verzorgen, en die sinds de inwerkingtreding van het voormelde decreet werkt als kinderbegeleider gezinsopvang;3° organisator : een organisator met een vergunning voor gezinsopvang die voor de inwerkingtreding van het decreet van 20 april 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/04/2012 pub. 15/06/2012 numac 2012035637 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters sluiten houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, een erkenning had als dienst voor onthaalouders op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders;4° partners van de publieke sector : de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw en de drie representatieve vakorganisatie bij de sociale partners van de publieke sector, meer bepaald het Algemeen Christelijk Vakverbond Openbare diensten, de Algemene Centrale der Openbare Diensten en het Vrij Syndicaat der Openbaar Ambt. HOOFDSTUK 2. - Europa

Art. 2.Kind en Gezin kan aan de organisator subsidies toekennen voor de realisatie van de specifieke dienstverlening, vermeld in dit besluit.

De subsidies worden toegekend met inachtneming van het besluit 2012/21/EU van de Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, tweede lid, van het Verdrag betreffende de werking van de europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen.

Art. 3.Zolang de organisator voldoet aan de voorwaarden voor de realisatie van de specifieke dienstverlening, vermeld in dit besluit, geldt de subsidie voor de looptijd van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016.

Art. 4.De organisator houdt een overzicht bij van de ontvangen subsidie en de kosten met betrekking tot de specifieke dienstverlening, vermeld in dit besluit.

Art. 5.De organisator mag met de ontvangen subsidie, vermeld in dit besluit, geen reserves opbouwen. HOOFDSTUK 3. - Aanvraag en toekenning

Art. 6.De aanvraag van de subsidie, vermeld in dit besluit, wordt ingediend met het aanvraagformulier dat ter beschikking wordt gesteld van een organisator : 1° die valt onder de private sector : bij het Vlaams Welzijnsverbond vzw;2° die valt onder de publieke sector : bij de partners van de publieke sector. Het aanvraagformulier, vermeld in het eerste lid, bevat de volgende gegevens : 1° de naam, de rechtsvorm, het adres en het ondernemingsnummer van de organisator;2° de identificatiegegevens en de contactgegevens van de contactpersoon van de organisator, waaronder minstens de voor- en achternaam, het telefoonnummer en het e-mailadres van de contactpersoon;3° het totale aantal kinderopvangplaatsen met een vergunning voor gezinsopvang van de organisator;4° het dossiernummer van de kinderopvanglocaties van de kinderbegeleiders die deelnemen aan het project;5° het maximaal gewenste tewerkstellingsvolume tijdens de periode van het project, vermeld in dit besluit, uitgedrukt in een maximaal gewenst aantal vte's;6° voor de organisator die valt onder de publieke sector : de gemiddelde bezetting in de periode van 1 april 2013 tot en met 30 maart 2014;7° een verklaring op erewoord dat de organisator : a) akkoord gaat met de voorwaarden en de inhoud zoals opgenomen in de projectoproep;b) zijn medewerking verleent aan de opvolging en de evaluatie van het project, vermeld in dit besluit;c) minstens een totaalvolume van het volgende aantal vte-kinderbegeleiders tewerkstelt in het werknemersstatuut : 1) voor de organisator die valt onder de private sector : minstens vijf vte's;2) voor de organisator die valt onder de publieke sector : minstens twee vte's;d) zich desgevraagd engageert voor het volume van het maximale aantal vte's, vermeld in punt 5° ;e) in staat is om uiterlijk op 1 januari 2015 als werkgever op te treden;f) alleen kinderbegeleiders gezinsopvang voor het project, vermeld in dit besluit, aanvaardt die voor de aanvang van dit project al werkten in het sui-generisstatuut;g) die valt onder de publieke sector, alleen kinderbegeleiders gezinsopvang aanvaardt die voldoen aan de voorwaarde, vermeld in punt f), en werken in de gezinswoning waar zij gedomicilieerd zijn;h) een arbeidsovereenkomst afsluit met de geselecteerde kinderbegeleider gezinsopvang, meer bepaald een arbeidsovereenkomst als bedoeld bij titel VI van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten : 1) voor de organisator die valt onder de private sector : van onbepaalde duur;2) voor de organisator die valt onder de publieke sector : van bepaalde duur.De organisator is bereid om tegen 1 januari 2015, na onderhandeling met de representatieve vakorganisaties, in de lokale rechtspositieregeling in de mogelijkheid te voorzien om met de geselecteerde kinderbegeleiders, en beperkt tot die personen, een arbeidsovereenkomst met betrekking tot huisarbeid te sluiten, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten, titel VI; i) die valt onder de private sector, een gemiddelde bezetting van 70 % heeft in de periode van 1 april 2013 tot en met 30 maart 2014;j) die valt onder de private sector, intekent op de verhoudingsgewijs toegekende financiële middelen die in het kader van dit project door het Fonds Sociale Maribel 331 ter beschikking zullen worden gesteld en in de administratieve opvolging daarvan te voorzien;8° een verklaring op erewoord dat de persoon die de aanvraag indient, gemachtigd is om te handelen in naam van de organisator;9° de naam en een handtekening vanwege de organisator.

Art. 7.Naast het aanvraagformulier, vermeld in artikel 6, bezorgt de organisator de volgende documenten : 1° voor de organisator die valt onder de private sector : een bewijs dat de persoon die de aanvraag indient, gemachtigd is om te handelen in naam van de organisator;2° voor de organisator die valt onder de publieke sector : a) een bewijs waaruit blijkt dat de beslissing tot deelname aan het project, vermeld in dit besluit, genomen is door het bevoegde orgaan;b) een bewijs waaruit blijkt dat de deelname aan het project, vermeld in dit besluit, het onderwerp is geweest van lokale sociale onderhandelingen.

Art. 8.De aanvraag wordt uiterlijk op 30 september 2014 bezorgd : 1° voor de organisator die valt onder de private sector : aan het Vlaams Welzijnsverbond vzw;2° voor de organisator die valt onder de publieke sector : aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw.

Art. 9.Voor de organisatoren die vallen onder de private sector, beslissen de partners van de private sector over de toekenning van de subsidie. De beslissing tot toekenning wordt genomen op basis van de volgende criteria : 1° het beschikbare budget, vermeld in artikel 12, eerste lid, 1°, en tweede lid;2° de verdeling van minstens vijf vte-kinderbegeleiders per organisator;3° een zo gelijk mogelijke spreiding, zowel geografisch als in diversiteit van organisatoren.De voormelde diversiteit is diversiteit met betrekking tot : a) het totaal aantal vergunde kinderopvangplaatsen voor gezinsopvang van de organisator;b) het opvangaanbod;c) de geografische ligging. Als op basis van de diversiteitscriteria, vermeld in het eerste lid, 3°, sterk op elkaar lijkende organisatoren zich kandidaat stellen, zal voorrang gegeven worden aan de organisator die, zoals bekend bij Kind en Gezin, het langst in de gezinsopvang werkt.

In het eerste lid wordt verstaan onder partners van de private sector : de werkgevers- en werknemersorganisaties van Paritair Comité nr. 331.

Art. 10.Voor de organisatoren die vallen onder de publieke sector, beslissen de partners van de publieke sector over de toekenning van de subsidie. De beslissing tot toekenning wordt genomen op basis van de volgende criteria : 1° het beschikbare budget, vermeld in artikel 12, eerste lid, 2°, en tweede lid;2° de verdeling van minstens twee vte-kinderbegeleiders per organisator;3° een zo gelijk mogelijke geografische spreiding van de organisatoren;4° de verplichting dat de geselecteerde kinderbegeleiders werken in de gezinswoning waar zij gedomicilieerd zijn. Als op basis van de criteria, vermeld in het eerste lid, sterk op elkaar lijkende organisatoren zich kandidaat stellen, zal bij de beoordeling van de aanvragen rekening gehouden worden met de volgende aspecten : 1° de gemiddelde bezetting behaald in de periode van 1 april 2013 tot en met 30 april 2014.Een hogere bezetting geeft een hogere plaats in de rangorde; 2° de datum, zoals bekend bij Kind en Gezin, waarop de organisator als huidige rechtspersoon met gezinsopvang is gestart.Een eerdere opstartdatum geeft een hogere plaats in de rangorde.

Art. 11.De subsidie, vermeld in dit besluit, wordt toegekend voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016. HOOFDSTUK 4. - Bedrag van de subsidie

Art. 12.Het beschikbare budget bedraagt : 1° voor organisatoren die vallen onder de private sector : 1.560.000 euro per kalenderjaar, waarvan 540.000 euro uit het Fonds Sociale Maribel; 2° voor organisatoren die vallen onder de publieke sector : 270.000 euro per kalenderjaar.

De bedragen, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, met uitzondering van het aandeel uit het Fonds Sociale Maribel, worden aangepast aan de evolutie van de levensduurte met toepassing van de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. Die aanpassing gebeurt telkens twee maanden nadat het viermaandelijks voortschrijdende gemiddelde van de gezondheidsindex een bepaalde drempelwaarde overschrijdt.

Art. 13.De subsidie bedraagt per kalenderjaar per vte-kinderbegeleider : 1° voor de organisator die valt onder de private sector : 13.706,08 euro; 2° voor de organisator die valt onder de publieke sector : 22.500,00 euro.

Art. 14.Kind en Gezin betaalt de subsidie, vermeld in artikel 13, 1°, met uitzondering van het aandeel uit het Fonds Sociale Maribel, aan de organisator. De subsidie wordt betaald met voorschotten van 95 % per kwartaal en een saldoafrekening uiterlijk op 1 april van het jaar dat volgt op het kalenderjaar in kwestie. Als de gegevens die de basis vormen voor de berekening van de subsidies fout zijn, wordt dat rechtgezet.

Het bedrag, vermeld in artikel 13, 1°, met uitzondering van het aandeel uit het Fonds Sociale Maribel, wordt verhoudingsgewijs verminderd als een vte of een fractie ervan uit het project stapt en niet vervangen wordt binnen een termijn van maximaal drie maanden, gerekend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op het tijdstip waarop de gewijzigde situatie zich voordoet. Als blijkt dat binnen de voormelde periode van drie maanden geen invulling kon worden gegeven, wordt het aandeel dat betrekking heeft op de verminderde vte, hetzij verrekend met het daarop volgende kwartaal, hetzij door de organisator terugbetaald, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de gewijzigde situatie.

Het bedrag, vermeld in artikel 13, 1°, met uitzondering van het aandeel uit het Fonds Sociale Maribel, wordt aangepast aan de evolutie van de levensduurte met toepassing van de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. Die aanpassing gebeurt telkens twee maanden nadat het viermaandelijks voortschrijdende gemiddelde van de gezondheidsindex een bepaalde drempelwaarde overschrijdt.

Kind en Gezin bewaart de ontvangen gegevens gedurende een termijn van 10 jaar.

Deze termijn neemt een aanvang vanaf de einddatum zoals bepaald in artikel 17.

Art. 15.GSD-V betaalt de subsidie, vermeld in artikel 13, 2°, aan de organisator. De subsidie wordt betaald met voorschotten van 95 % per kwartaal en een saldoafrekening uiterlijk op 1 april van het jaar dat volgt op het kalenderjaar in kwestie. Als de gegevens die de basis vormen voor de berekening van de subsidies fout zijn, wordt dat rechtgezet.

In het eerste lid wordt verstaan onder GSD-V : de Vzw Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen, met maatschappelijke zetel gevestigd in de Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel.

Het bedrag, vermeld in artikel 13, 2°, wordt verhoudingsgewijs verminderd als een vte of een fractie ervan uit het project stapt en niet vervangen wordt binnen een termijn van maximaal drie maanden, gerekend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op het tijdstip waarop de gewijzigde situatie zich voordoet. Als blijkt dat binnen de voormelde periode van drie maanden geen invulling kon worden gegeven, wordt het aandeel dat betrekking heeft op de verminderde vte, hetzij verrekend met het daarop volgende kwartaal, hetzij door de organisator terugbetaald, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de gewijzigde situatie.

Het bedrag, vermeld in artikel 13, 2°, wordt aangepast aan de evolutie van de levensduurte met toepassing van de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. Die aanpassing gebeurt telkens twee maanden nadat het viermaandelijks voortschrijdende gemiddelde van de gezondheidsindex een bepaalde drempelwaarde overschrijdt. HOOFDSTUK 5. - Specifieke dienstverlening

Art. 16.De organisator voldoet aan de volgende voorwaarden : 1° de organisator werkt mee aan de uitbouw van het vernieuwende project betreffende het werknemersstatuut in het kader van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten, titel 6, met betrekking tot de overeenkomst voor tewerkstelling van huisarbeiders, voor het aantal toegekende aantal vte;2° de organisator werkt mee aan een periodieke evaluatie;3° de organisator bezorgt in het kader van de evaluatie, vermeld in punt 2°, aan Kind en Gezin en aan de sector waartoe hij behoort, minstens de volgende gegevens over de werkbaarheid en de leefbaarheid van de organisatie : a) de pro's en de contra's met betrekking tot de werkbaarheid van de organisatie, onder meer met betrekking tot het gezag van de organisator, zowel voor de kinderbegeleiders als voor de organisatoren;b) de ervaren impact van het werken in dit systeem als kinderbegeleider-werknemer op het vlak van de dienstverlening aan de gezinnen, onder meer met betrekking tot de continuïteit van de dienstverlening;c) de algemene tevredenheidsgraad van de kinderbegeleider bij de nieuwe werksituatie;d) een evaluatie van de geraamde kostprijs zowel intern als in relatie met andere vormen van kinderopvang;4° de organisator sluit met de kinderbegeleiders die geselecteerd zijn voor het vernieuwende project, een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur voor wat betreft de private sector en een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur voor wat betreft de publieke sector;5° de organisator die onder de private sector valt, meldt aan Kind en Gezin de effectieve vermindering van het toegekende contingent vte, en dit uiterlijk drie maanden na de eerste dag van de maand die volgt op de vermindering van het toegekende contingent vte;6° de organisator die onder de private sector valt, volgt alle administratieve verplichtingen op die eigen zijn aan het systeem van de sociale Maribel;7° de organisator die onder de private sector valt behaalde een minimumbezetting van gemiddeld 70 % in de periode van 1 april 2013 tot en met 30 maart 2014. HOOFDSTUK 6. - Slotbepalingen

Art. 17.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2014 en houdt op uitwerking te hebben op 31 december 2016.

Art. 18.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 mei 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

^