Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 21 oktober 2005
gepubliceerd op 25 november 2005

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de jacht in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2003 tot 30 juni 2008

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2005036435
pub.
25/11/2005
prom.
21/10/2005
ELI
eli/besluit/2005/10/21/2005036435/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 OKTOBER 2005. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de jacht in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2003 tot 30 juni 2008


De Vlaamse Regering, Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 4, 12, 21 en 22, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2001;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de jacht in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2003 tot 30 juni 2008;

Gelet op het overleg, gepleegd tussen de betrokken regeringen op 7 juli 2005, overeenkomstig artikel 6, § 2, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

Gelet op het overleg gepleegd tussen de ambtenaren van de drie regeringen van de Benelux Economische Unie via de schriftelijke procedure, overeenkomstig artikel 2 van de Benelux-overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming, ondertekend in Brussel op 10 juni 1970;

Gelet op het advies van de Vlaamse Hoge Jachtraad, gegeven op 18 mei 2005;

Gelet op het advies van de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud, gegeven op 6 juni 2005;

Gelet op het advies van de gewestelijke sectie van de Nationale Landbouwraad, gegeven op 7 juni 2005;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 juli 2005;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 16 september 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, § 1, 7°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de jacht in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2003 tot 30 juni 2008 wordt het onderdeel c) opgeheven.

Art. 2.In artikel 4, § 4, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt tussen de woorden "niet van toepassing op de" en het woord "wildbeheereenheden", het woord "erkende" ingevoegd.

Art. 3.In artikel 8, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "en op uitdrukkelijk verzoek van de jachtrechthouder zijn beëdigde jachtwachter die geslaagd is voor een officieel jachtexamen" geschrapt.

Art. 4.In artikel 9, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "door de jachtrechthouder, zijn genodigden en op uitdrukkelijk verzoek van de jachtrechthouder de beëdigde jachtwachters die geslaagd zijn voor een officieel jachtexamen" worden geschrapt; 2° punt 3° wordt vervangen door wat volgt : "3° op houtduiven : van 15 september tot en met 28 februari;"."

Art. 5.In artikel 10, § 1, van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door wat volgt : "Om belangrijke schade aan gewassen te voorkomen en op plaatsen waar geen andere bevredigende oplossing bestaat, mogen de volgende wildsoorten onder de volgende strikt bepaalde voorwaarden worden bejaagd met het geweer of met roofvogels, door de houder van het jachtrecht en zijn genodigden : 1° houtduiven : van 1 maart tot en met 14 september; 2° konijnen : van 16 januari tot en met 14 september."

Art. 6.In artikel 12, § 2, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt : "De bijzondere veldwachters die geslaagd zijn voor een officieel jachtexamen mogen de stand van houtduiven, wilde konijnen, vossen en verwilderde katten ten behoeve van het natuurbeheer met het geweer reguleren op het jachtterrein van hun aanstellers."; 2° tussen het eerste en het tweede lid wordt een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt : "De bijzondere veldwachters die vóór 1 juli 1992 zijn aangesteld om de stand van houtduiven, wilde konijnen, vossen en verwilderde katten ten behoeve van het natuurbeheer met het geweer te reguleren op het jachtterrein van hun aanstellers, mogen deze regulering blijven voortzetten zolang zij in dienst blijven op het jachtterrein van hun huidige aanstellers."; 3° er wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "De bijzondere veldwachters en de grondgebruiker en de jachtrechthouder mogen voor de regulering van de stand van de vossen en verwilderde katten ook gebruikmaken van kastvallen met een maximumvolume van 100 dm3, waarin de gevangen dieren zich vrij kunnen bewegen en die in gesloten toestand minstens één vrije opening hebben waarbinnen een cirkel met een diameter van tenminste 5 cm kan worden beschreven."

Art. 7.Artikel 12, § 4, van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : "§ 4. De personen vermeld in § 3, mogen, na voorafgaande schriftelijke melding aan de woudmeester, de grauwe gans en de Canadese gans ten behoeve van het natuurbeheer doden of laten doden : 1° met vuurwapens door personen in het bezit van een geldig jachtverlof;2° door afvangen met behulp van netten tijdens de periode van 1 juni tot en met 15 juli;de gevangen aantallen, tijdstip en locatie van de vangst worden gerapporteerd aan de woudmeester."

Art. 8.In artikel 12, § 7, van hetzelfde besluit worden de woorden " houtduif en konijn" vervangen door de woorden "grauwe ganzen, Canadese ganzen, konijnen en houtduiven".

Art. 9.In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 6° worden de woorden « en voor de andere bejaagbare soorten op minder dan 50 meter" geschrapt; 2° er wordt een punt 9° toegevoegd dat luidt als volgt : " 9° voederplaatsen aan te leggen op minder dan 100 meter van de grens van een jachtterrein, zoals aangeduid op het neergelegd jachtplan."

Art. 10.In de bijlage I van hetzelfde besluit worden onder punt 5 de woorden "De wilde eend, de grauwe gans en de Canadese gans mag worden bejaagd van 10 juli tot 1 september; op de houtduif en het konijn mag het hele jaar worden gejaagd" vervangen door de woorden "De wilde eend, de grauwe gans en de Canadese gans mogen worden bejaagd van 10 juli tot en met 31 augustus; de houtduif mag worden bejaagd van 1 maart tot en met 14 september; het konijn mag worden bejaagd van 16 januari tot en met 14 september.".

Art. 11.De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 oktober 2005.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, K. PEETERS

^