Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 21 juni 2002
gepubliceerd op 08 augustus 2002

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2001 tot regeling van de subsidiëring van de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2002035942
pub.
08/08/2002
prom.
21/06/2002
ELI
eli/besluit/2002/06/21/2002035942/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JUNI 2002. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2001 tot regeling van de subsidiëring van de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg


De Vlaamse regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, § 1, II, 1°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2001 tot regeling van de subsidiëring van de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2001;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 24 april 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat een aantal diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg met overtal in de omkadering, die een tekort aan subsidies hebben ontvangen, moeten worden gesubsidieerd vanaf 1 januari 2001.

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2001 tot regeling van de subsidiëring van de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg wordt een 11° toegevoegd, die luidt als volgt : « 11° Overtal : het aantal VTE omkaderingspersoneel (administratief, begeleidend en leidinggevend) in een dienst voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg boven op het aantal VTE omkaderingspersoneel (administratief, begeleidend en leidinggevend) dat opgenomen is in de formules van de artikels 7, § 1, punten 2, 3 en 4 en 8, § 1, punten 2, 3 en 4. »

Art. 2.Aan artikel 7, § 1, van hetzelfde besluit wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Als het resultaat van de punten 2, 3 en/ of 4 negatief is, zal hiermee geen rekening gehouden worden bij de berekening van de totale subsidie-enveloppe. »

Art. 3.Aan hetzelfde besluit wordt een artikel 7bis toegevoegd, dat luidt als volgt : « Art. 7bis § 1. Voor de periode van 1 juli 2001 tot en met 31 december 2001 bestaat de subsidie voor de VTE in overtal uit de som van volgende formules : 1. aantal VTE aan administratief personeel in overtal * 635 454 (Belgische frank);2. aantal VTE aan begeleidend personeel in overtal * 763 432 (Belgische frank);3. aantal VTE aan leidinggevend personeel in overtal * 1 001 897 (Belgische frank). § 2. De minister bepaalt hiertoe per dienst voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg het aantal VTE administratief, begeleidend en leidinggevend personeel in overtal. »

Art. 4.Aan artikel 8, § 1, van hetzelfde besluit wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Als het resultaat van de punten 2, 3 en/ of 4 negatief is, zal hiermee geen rekening gehouden worden bij de berekening van de totale subsidie-enveloppe. »

Art. 5.Aan het hetzelfde besluit wordt een artikel 8bis toegevoegd, dat luidt als volgt : « Art. 8bis , § 1. Voor de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2005 bestaat de subsidie voor het overtal uit de som van de volgende formules : 1. aantal VTE aan administratief personeel in overtal * brutojaarloon administratief personeel na 10 jaar anciënniteit * 1,53;2. aantal VTE aan begeleidend personeel in overtal * brutojaarloon begeleidend personeel na 10 jaar anciënniteit * 1,53;3. aantal VTE aan leidinggevend personeel in overtal * brutojaarloon leidinggevend personeel na 10 jaar anciënniteit * 1,53. § 2. Vanaf 2002 tot en met 2005 bepaalt de minister per dienst voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg het aantal VTE administratief, begeleidend en leidinggevend personeel in overtal dat voor subsidiëring in aanmerking komt. § 3. VTE in overtal mogen bij uitdiensttreding niet worden vervangen.

De uitdiensttreding moet worden meegedeeld aan de administratie.

Wanneer een VTE in overtal uit dienst treedt voor het einde van het jaar, dan wordt het subsidiebedrag evenredig bepaald op basis van het door een VTE in overtal gepresteerde maanden. »

Art. 6.In artikel 9 van het hetzelfde besluit worden na de woorden « vermeld in artikel 8, § 1 », de woorden « en artikel 8bis , § 1 » ingevoegd.

Art. 7.In artikel 12 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door wat volgt : « De bedragen, vermeld in artikel 6, 7, 7bis , 8, 8bis , 9, 10, 11 en 11bis zijn uitgedrukt tegen 100 % op basis van de spilindex die van toepassing is op 1 januari 2001. »

Art. 8.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001.

Art. 9.De Vlaamse minister, bevoegd voor de Bijstand aan Personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 juni 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, M. VOGELS

^