Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 19 september 2008
gepubliceerd op 03 oktober 2008

Besluit van de Vlaamse Regering houdende opruststelling van de secretaris-generaal van het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

bron
vlaamse overheid
numac
2008036187
pub.
03/10/2008
prom.
19/09/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBER 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende opruststelling van de secretaris-generaal van het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid


De Vlaamse Regering, Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, inzonderheid op artikel XI 9 en XI 10;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008 betreffende het in dienst houden van de heer Eric Stroobants boven de leeftijd van 65 jaar;

Overwegende dat betrokkene geboren is op 29 september 1943;

Overwegende dat betrokkene met ingang van zijn 65ste verjaardag voor een bijkomende periode van zes maanden wordt in dienst gehouden;

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De heer Eric Stroobants, personeelsnummer 200781, wordt met ingang van 29 maart 2009, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van secretaris-generaal.

Art. 2.De betrokkene wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Art. 3.Dit besluit zal aan de belanghebbende worden meegedeeld.

Art. 4.De minister-president van de Vlaamse Regering is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 september 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS

^