Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 19 november 2010
gepubliceerd op 03 februari 2011

Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0 CB005 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

bron
vlaamse overheid
numac
2011035075
pub.
03/02/2011
prom.
19/11/2010
ELI
eli/besluit/2010/11/19/2011035075/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBER 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0 CB005 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2009 pub. 26/10/2010 numac 2010035717 bron vlaamse overheid Decreet houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010, inzonderheid artikel 55;

Gelet op het decreet van 9 juli 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2010 pub. 13/01/2011 numac 2010035903 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 sluiten houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 28 oktober 2010;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor financiën en begroting van 16 november 2010, Besluit :

Artikel 1.Het krediet ingeschreven op basisallocatie CB0 CB005 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 wordt herverdeeld overeenkomstig onderstaande tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving toegestuurd aan het Rekenhof, het Vlaams Parlement en het Departement van het Vlaams Ministerie van Financiën en Begroting.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 november 2010.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS

^