Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 19 november 2010
gepubliceerd op 23 december 2010

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren voor de diensten voor logistieke hulp voor het jaar 2010

bron
vlaamse overheid
numac
2010206397
pub.
23/12/2010
prom.
19/11/2010
ELI
eli/besluit/2010/11/19/2010206397/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 NOVEMBER 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren voor de diensten voor logistieke hulp voor het jaar 2010


De Vlaamse Regering, Gelet op het Woonzorg decreet van 13 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/03/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009202091 bron vlaamse overheid Woonzorgdecreet sluiten;

Gelet op het decreet van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2009 pub. 26/10/2010 numac 2010035717 bron vlaamse overheid Decreet houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010;

Gelet op bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, artikel 4;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 september 2010;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, van bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers wordt het totale aantal subsidiabele uren voor de diensten voor logistieke hulp (exclusief het toegewezen logistiek gescopersoneel) voor het jaar 2010 vastgesteld op 59.215 uren.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 november 2010.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

^