Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 19 november 2010
gepubliceerd op 16 december 2010

Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op basisallocatie LB0 LB101 0100

bron
vlaamse overheid
numac
2010035943
pub.
16/12/2010
prom.
19/11/2010
ELI
eli/besluit/2010/11/19/2010035943/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBER 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op basisallocatie LB0 LB101 0100 (begrotingsjaar 2010)


De Vlaamse Regering, Gelet op de wetten op de rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 17 juli 1991, zoals herhaaldelijk gewijzigd;

Gelet op het decreet van 18 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2009 pub. 26/10/2010 numac 2010035717 bron vlaamse overheid Decreet houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010, inzonderheid artikel 75;

Gelet op het decreet van 9 juli 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2010 pub. 13/01/2011 numac 2010035903 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 sluiten houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen, gegeven op 10 november 2010;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het provisioneel gesplitste ordonnanceringskrediet ingeschreven onder de basisallocatie LB0 LB101 0100 op de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap wordt verdeeld conform onderstaande tabel. in duizend euro

Verdeling van

Verdeling naar

ENT - PR - ESR

BEDRAG

KS

ENT - PR - ESR

BEDRAG

KS

LB0 LB101 0100

1.312

GOK

LB0 LA103 1211

396

GOK

LB0 LA107 7422

200

GOK

LC0 LD201 1211

216

GOK

LD0 LD314 6142

500

GOK


Art. 2.Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving toegestuurd aan het Rekenhof, het Vlaams Parlement en het departement van het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 november 2010.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

^