Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 13 oktober 1998
gepubliceerd op 20 november 1998

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de personeelsformatie van de griffie van het Vlaams Commissariaat voor de Media

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1998036252
pub.
20/11/1998
prom.
13/10/1998
ELI
eli/besluit/1998/10/13/1998036252/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 OKTOBER 1998. - Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de personeelsformatie van de griffie van het Vlaams Commissariaat voor de Media


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 17 december 1997 betreffende het Vlaams Commissariaat voor de Media en de Vlaamse Mediaraad, inzonderheid op artikel 116sexies;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 juli 1998;

Gelet op het met redenen omklede advies van het Hoog Overlegcomité Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest, gegeven op 29 juli 1998;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken en de Vlaamse minister van Economie, KMO, Landbouw en Media;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De ambtenaren die door de Vlaamse regering ter beschikking worden gesteld via een verlof voor opdracht aan het Vlaams Commissariaat voor de Media, vormen de Griffie van het Vlaams Commissariaat voor de Media.

Art. 2.De personeelsformatie van de Griffie van het Vlaams Commissariaat voor de Media wordt als volgt vastgesteld : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld * 3 als er geen directeur is

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 1998.

Art. 4.De Vlaamse minister bevoegd voor de ambtenarenzaken en de Vlaamse minister bevoegd voor de media zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit Brussel, 13 oktober 1998.

De minister-president van de Vlaamse regering, L. VAN DEN BRANDE De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, E. BALDEWIJNS De Vlaamse minister van Economie, KMO, Landbouw en Media, E. VAN ROMPUY

^