Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 12 maart 2021
gepubliceerd op 25 juni 2021

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten over welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn in het kader van het geïntegreerd gezinsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 wat betreft het opstellen van het verslag van de kandidaat-adoptanten, dienstig voor het herkomstland, vermeld in artikel 15 van het Haags Adoptieverdrag

bron
vlaamse overheid
numac
2021031677
pub.
25/06/2021
prom.
12/03/2021
ELI
eli/besluit/2021/03/12/2021031677/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 MAART 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten over welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn in het kader van het geïntegreerd gezinsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 wat betreft het opstellen van het verslag van de kandidaat-adoptanten, dienstig voor het herkomstland, vermeld in artikel 15 van het Haags Adoptieverdrag


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20 gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 en artikel 87, § 1; - het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, artikel 4 vervangen bij het decreet van 1 maart 2019, artikel 5, vervangen bij het decreet van 1 maart 2019 en gewijzigd bij het decreet van 3 mei 2019 en artikel 8, § 2; - het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen, artikel 15, § 2, 10° ; - het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, artikel 3, § 1, tweede lid, gewijzigd bij het decreet van 15 maart 2019, artikel 17, vierde lid, artikel 32, tweede lid en artikel 40; - het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning, artikel 8, derde lid; - het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, artikel 7, artikel 26, § 2, artikel 52, derde lid en artikel 56, § 2; - het bestuursdecreet van 7 december 2018, artikel III.6, tweede lid; - het decreet van 1 maart 2019 tot ontbinding van het Fonds Jongerenwelzijn en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, artikel 7; - het decreet van 26 april 2019 houdende de oprichting van een afstammingscentrum en een DNA-databank, artikel 5, tweede lid.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - het schriftelijk verzoek van het agentschap Opgroeien regie aan het agentschap Vlaamse Belastingdienst, waaraan de Vlaamse Regering op 4 december 2020 haar akkoord heeft verleend; - het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 november 2020; - het advies 68.456/1 van de Raad van State, gegeven op 22 januari 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Juridisch kader Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: - het decreet van 1 maart 2019 tot ontbinding van het Fonds Jongerenwelzijn en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp; - het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003.

Initiatiefnemers Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, van de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw en de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed;

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren

Artikel 1.In artikel 1, achtste lid, van het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 en 30 november 2018, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Opgroeien regie". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden

Art. 2.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2019, wordt in punt 2° het woord "Jongerenwelzijn" vervangen door het woord "Opgroeien" en worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Opgroeien regie".

Art. 3.In artikel 5, eerste lid, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016, wordt het woord "Jongerenwelzijn" vervangen door de woorden "Opgroeien regie". HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Art. 4.In artikel 2, 6°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Opgroeien regie". HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende bevolkingsonderzoek in het kader van ziektepreventie

Art. 5.In artikel 5, eerste lid, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende bevolkingsonderzoek in het kader van ziektepreventie, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Opgroeien regie".

Art. 6.In artikel 6, 2°, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Opgroeien regie". HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2009 houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van Kind en Gezin

Art. 7.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2009 houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van Kind en Gezin worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Art. 8.In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Art. 9.In artikel 2 van hetzelfde besluit wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° agentschap Opgroeien regie: het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid dat is opgericht bij artikel 3 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien Regie.".

Art. 10.In artikel 6, § 1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie". HOOFDSTUK 6. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni 2010 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de door het agentschap Jongerenwelzijn erkende voorzieningen en vergunde diensten

Art. 11.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni 2010 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de door het agentschap Jongerenwelzijn erkende voorzieningen en vergunde diensten, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2014, wordt het woord "Jongerenwelzijn" vervangen door de woorden "Opgroeien regie". HOOFDSTUK 7. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2011 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de sector van de voorzieningen voor gezinnen met kinderen

Art. 12.In artikel 9, tweede lid, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2011 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de sector van de voorzieningen voor gezinnen met kinderen, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020, worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie". HOOFDSTUK 8. - Wijzigingen van het besluit de Vlaamse Regering van 9 november 2012 inzake erkenning en subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning

Art. 13.In artikel 1 van het besluit de Vlaamse Regering van 9 november 2012 inzake erkenning en subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 januari 2015 en 17 mei 2019, wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie dat is opgericht bij artikel 3 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien Regie;".

Art. 14.In artikel 3, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 15.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 16.In artikel 6 en 7, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 17.In artikel 18 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste en tweede lid worden de woorden "aan Kind en Gezin" vervangen door de woorden "aan het agentschap";2° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin zal" vervangen door de woorden "Het agentschap zal".

Art. 18.In artikel 19, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 19.In artikel 21 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 20.In artikel 23, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 21.In artikel 24 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin bespreekt" vervangen door de woorden "Het agentschap bespreekt", worden de woorden "Kind en Gezin kan" vervangen door de woorden "Het agentschap kan" en worden de woorden "die Kind en Gezin" vervangen door de woorden "die het agentschap".

Art. 22.In artikel 25 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 23.In artikel 26 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 24.In artikel 27, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 25.In artikel 29 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap";2° in punt 2° worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 26.In artikel 30 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 27.In artikel 31 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 28.In artikel 32 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin onderzoekt" vervangen door de woorden "Het agentschap onderzoekt" en worden de woorden "brengt Kind en Gezin" vervangen door de woorden "brengt het agentschap";2° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 29.In artikel 33 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap";2° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 30.In artikel 34 en 36, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 31.In artikel 38 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap";2° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 32.In artikel 41 en 42, eerste lid, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 33.In artikel 43 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 34.In artikel 44 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap";2° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 35.In artikel 45, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 36.In artikel 46 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap";2° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 37.In artikel 47/1, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 38.In artikel 48 en 49, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 39.In artikel 51 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "Kind en Gezin onderzoekt" worden vervangen door de woorden "Het agentschap onderzoekt";2° de woorden "brengt Kind en Gezin" worden vervangen door de woorden "brengt het agentschap".

Art. 40.In artikel 53, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "bepaalt Kind en Gezin" worden vervangen door de worden "bepaalt het agentschap";2° de woorden "Kind en Gezin houdt" worden vervangen door de woorden "Het agentschap houdt".

Art. 41.In artikel 57 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap";2° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 42.In artikel 60 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "Het agentschap";2° in paragraaf 2 worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 43.In artikel 61 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "Kind en Gezin onderzoekt" worden vervangen door de woorden "Het agentschap onderzoekt";2° de woorden "brengt Kind en Gezin" worden vervangen door de woorden "brengt het agentschap".

Art. 44.In artikel 62 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap";2° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 45.In artikel 63, § 1, en artikel 64 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 46.In artikel 70 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 47.In artikel 72 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "subsidies van Kind en Gezin" vervangen door de woorden "subsidies van het agentschap";2° in het tweede lid worden de woorden "aan Kind en Gezin teruggestort" vervangen door de woorden "aan het agentschap teruggestort".

Art. 48.In artikel 75, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 49.In artikel 79, § 2, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap". HOOFDSTUK 9. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie

Art. 50.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie wordt voor punt 1°, dat punt 1° /1 wordt, een nieuw punt 1° ingevoegd, dat luidt als volgt: "1° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, dat is opgericht bij artikel 3 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien Regie.".

Art. 51.In hetzelfde besluit, wordt een artikel 16/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 16/1.Het rapport, vermeld in artikel 361-2/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek, wordt overeenkomstig artikel 15, § 2, 10° van het decreet van 20 januari 2012, opgesteld door de adoptiedienst. Het is inhoudelijk gebaseerd op het verslag, vermeld in artikel 1231-1/4, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

Het Vlaams Centrum voor Adoptie superviseert de opmaak van het rapport door de adoptiedienst vermeld in het eerste lid. Als dit rapport op geen enkel punt afwijkt van het verslag, vermeld in artikel 1231-1/4, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, wordt het geacht te zijn goedgekeurd door het Vlaams Centrum voor Adoptie.

Als de adoptiedienst en het Vlaams Centrum voor Adoptie bij de opmaak van dit rapport, van oordeel zijn dat inhoudelijk moet worden afgeweken van het verslag, vermeld in artikel 1231-1/4, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, omdat dat belangrijk kan zijn bij de indiening van het ouderdossier in het herkomstland, overlegt de adoptiedienst daarover met de dienst voor maatschappelijk onderzoek, vermeld in artikel 11 van het decreet van 20 januari 2012. In voorkomend geval kan het rapport pas worden ingediend bij het herkomstland nadat het Vlaams Centrum voor Adoptie daarvoor zijn goedkeuring heeft gegeven.

De medische toestand van de kandidaat-adoptant wordt beschreven door een arts naar keuze en is inhoudelijk gebaseerd op de bevindingen van de arts in de medische checklist, waarvan het Vlaams Centrum voor Adoptie een model ter beschikking stelt van de adoptiedienst.

Het Vlaams centrum voor Adoptie stelt een model van rapport ter beschikking van de adoptiedienst.

Art. 52.In artikel 30 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 2017, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 53.In artikel 37, § 1 en § 3, artikel 38, en 39, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 54.In artikel 44 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap";2° in het derde lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 55.In artikel 46, eerste lid, en artikel 48, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 56.In artikel 50 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 en paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap";2° in paragraaf 2, eerste lid, 1°, worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 57.In artikel 52 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019, worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 58.In artikel 53 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin onderzoekt" vervangen door de woorden "Het agentschap onderzoekt" en worden de woorden "brengt Kind en Gezin" vervangen door de woorden "brengt het agentschap";2° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 59.In artikel 54 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap";2° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 60.In artikel 55 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017, worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 61.In artikel 57 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 62.In artikel 59, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 63.In artikel 61 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap";2° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 64.In artikel 64 en 65, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 65.In artikel 67 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "Kind en Gezin onderzoekt" worden vervangen door de woorden "Het agentschap onderzoekt";2° de woorden "brengt Kind en Gezin" worden vervangen door de woorden "brengt het agentschap".

Art. 66.In artikel 75, § 1, tweede lid, van het hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "aan Kind en Gezin" worden vervangen door de woorden "aan het agentschap";2° de woorden "Kind en Gezin onderzoekt" worden vervangen door de woorden "Het agentschap onderzoekt". HOOFDSTUK 1 0. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang

Art. 67.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, dat is opgericht bij artikel 3 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien Regie;".

Art. 68.In artikel 2, 3°, en artikel 7, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap". HOOFDSTUK 1 1. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 houdende de organisatie van pleegzorg

Art. 69.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 houdende de organisatie van pleegzorg wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, dat is opgericht bij artikel 3 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien Regie;". HOOFDSTUK 1 2. - Wijzigingen van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013

Art. 70.In artikel 1, tweede lid, artikel 2, derde lid, artikel 27, eerste lid, en artikel 28, eerste lid, van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 71.In artikel 32 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018, worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 72.In artikel 33, 3°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 73.In artikel 34, derde lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019, worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 74.In artikel 36, tweede lid, 8°, b), en artikel 37, tweede lid, 5°, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 75.In artikel 39 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015, worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 76.In artikel 40, § 2, eerste lid, 2°, b), en derde lid, en artikel 43, § 2, eerste lid, 2°, b), en derde lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 77.In artikel 45 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015, worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 78.In artikel 49, § 2, derde en vierde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 79.In hoofdstuk 3, afdeling 6, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015, worden in het opschrift van onderafdeling 1 de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 80.In artikel 60 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015, worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 81.In artikel 63 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, inleidende zin, eerste lid, 1° en 3°, en tweede lid, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap";2° in het eerste lid, 4°, de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 82.In artikel 64 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste en tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap";2° in het derde lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 83.In artikel 65 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 84.In artikel 66 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 85.In artikel 66/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015, worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 86.In artikel 67,5°, artikel 68 en 69 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 87.In artikel 70 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 4 april 2014, 9 oktober 2015 en 21 oktober 2016, worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap". HOOFDSTUK 1 3. - Wijzigingen van het Subsidiebesluit van 22 november 2013

Art. 88.In artikel 1 van het Subsidiebesluit 22 november 2013 wordt voor punt 1°, dat punt 1° /1 wordt, een nieuw punt 1° ingevoegd, dat luidt als volgt: "1° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, dat is opgericht bij artikel 3 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien Regie.".

Art. 89.In artikel 1, 4°, 16°, 19°, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 90.In artikel 2, eerste lid, en artikel 3, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 91.In artikel 5, eerste lid, 4°, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 92.In artikel 9, derde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2017, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 93.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 94.In artikel 27/1, vierde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2017 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2019, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 95.In artikel 32 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 juni 2017 en 22 februari 2019, worden de woorden "Kind en Gezin" worden telkens vervangen door de woorden "het agentschap";

Art. 96.In artikel 34/1, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2017, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 97.In artikel 35, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 98.In artikel 36 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2014 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "van Kind en Gezin" vervangen door de woorden "van het agentschap" en worden de woorden "Kind en Gezin kan" vervangen door de woorden "Het agentschap kan";2° in het tweede lid worden de woorden "kan Kind en Gezin" vervangen door de woorden "kan het agentschap", worden de woorden "Kind en Gezin zal" vervangen door de woorden "Het agentschap zal" en worden de woorden "door Kind en Gezin" vervangen door de woorden "door het agentschap";3° in het derde lid worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 99.In artikel 36/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2017 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap";2° in het tweede en derde lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 100.In artikel 50/2, eerste lid, 3°, en artikel 50/5 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 101.In artikel 53, artikel 54, eerste lid, en artikel 55 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 102.In artikel 56 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 103.In artikel 56/1, eerste lid en derde lid, en artikel 56/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014, worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 104.In artikel 56/3, eerste lid en tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 105.In artikel 61 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 106.In artikel 61/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 107.In artikel 62 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 108.In artikel 65, 3°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 109.In artikel 66 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap". HOOFDSTUK 1 4. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 februari 2014 betreffende het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek

Art. 110.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 februari 2014 betreffende het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek wordt punt 5° vervangen door wat volgt: "5° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Opgroeien, dat is opgericht bij artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Opgroeien;".

Art. 111.In artikel 2 en 3 van hetzelfde besluit wordt het woord "Jongerenwelzijn" opgeheven. HOOFDSTUK 1 5. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014betreffende de integrale jeugdhulp

Art. 112.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 4° wordt vervangen door wat volgt: "4° agentschap Opgroeien: het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid dat is opgericht bij artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Opgroeien;"; 2° er wordt een punt 4/1° ingevoegd, dat luidt als volgt: "4/1° agentschap Opgroeien regie: het intern verzelfstandigd agentschap dat is opgericht bij artikel 3 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien Regie;".

Art. 113.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Opgroeien regie";2° in punt 1° worden de woorden "personeelsleden van Kind en Gezin" vervangen door de woorden "personeelsleden van het agentschap Opgroeien regie";3° in punt 1° worden de woorden "rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin" vervangen door de woorden "rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie"; 4° punt 2° wordt vervangen door wat volgt: "2° inloopteams, erkend en gesubsidieerd door het agentschap Opgroeien regie op basis van het ministerieel besluit van 6 april 2014 betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van inloopteams;"; 5° in punt 4° wordt de zinsnede "artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2002 betreffende erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling" vervangen door de zinsnede "artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2017 betreffende de erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling en de partnerorganisatie".

Art. 114.In artikel 12, 1°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2019, wordt het woord "agentschap" vervangen door de woorden "agentschap Opgroeien regie".

Art. 115.In artikel 14 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2019, wordt het woord "agentschap" telkens vervangen door de woorden "agentschap Opgroeien regie".

Art. 116.In artikel 15, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2019, wordt het woord "agentschap" vervangen door de woorden "agentschap Opgroeien regie".

Art. 117.In artikel 17, vierde lid, en artikel 19, derde lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "agentschap" vervangen door de woorden "agentschap Opgroeien".

Art. 118.In artikel 21 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "agentschap" vervangen door de woorden "agentschap Opgroeien";2° het vierde lid wordt opgeheven.

Art. 119.In artikel 26, achtste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2019, wordt het woord "agentschap" vervangen door de woorden "agentschap Opgroeien regie".

Art. 120.In artikel 35, § 2, vierde lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "Jongerenwelzijn" vervangen door de woorden "Opgroeien regie".

Art. 121.In artikel 39, § 3, en artikel 40, § 2, vierde lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2019, wordt het woord "agentschap" vervangen door de woorden "agentschap Opgroeien".

Art. 122.In artikel 49 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 6 februari 2015, 23 februari 2018 en 22 maart 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, eerste lid, wordt het woord "agentschap" vervangen door de woorden "agentschap Opgroeien regie";2° in paragraaf 3, vijfde lid, wordt het woord "agentschap" vervangen door de woorden "agentschap Opgroeien regie".

Art. 123.In artikel 51/1, § 1, tweede lid, en artikel 51/3, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2019, wordt het woord "agentschap" vervangen door de woorden "agentschap Opgroeien regie".

Art. 124.In artikel 52 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin wordt het woord "agentschap" vervangen door de woorden "agentschap Opgroeien";2° in punt 2° worden de woorden "het agentschap Kind en Gezin en van het agentschap Jongerenwelzijn" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie en van het agentschap Opgroeien".

Art. 125.In artikel 53, 2°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2019, wordt het woord "agentschap" vervangen door de woorden "agentschap Opgroeien regie".

Art. 126.In artikel 55, 56, tweede lid, artikel 57, eerste lid, en artikel 60, derde lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "agentschap" vervangen door de woorden "agentschap Opgroeien".

Art. 127.In artikel 62 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "agentschap" vervangen door de woorden "agentschap Opgroeien";2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 128.In artikel 72 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "agentschap" vervangen door de woorden "agentschap Opgroeien";2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 129.In artikel 73, tweede lid, en artikel 74, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2019, wordt het woord "agentschap" telkens vervangen door de woorden "agentschap Opgroeien regie".

Art. 130.In artikel 74/1, vijfde lid, en artikel 74/2, vijfde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2019, wordt het woord "agentschap" telkens vervangen door de woorden "agentschap Opgroeien regie".

Art. 131.In artikel 75 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2019, wordt het woord "agentschap" vervangen door de woorden "agentschap Opgroeien regie".

Art. 132.In artikel 77, tweede en derde lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "agentschap" vervangen door de woorden "agentschap Opgroeien".

Art. 133.In artikel 98, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2019, wordt het woord "agentschap" telkens vervangen door de woorden "agentschap Opgroeien regie".

Art. 134.In artikel 100, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 22 maart 2019 en 20 maart 2020, wordt het woord "agentschap" telkens vervangen door de woorden "agentschap Opgroeien regie". HOOFDSTUK 1 6. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2014 met betrekking tot de erkenning en de subsidiëring van ondersteuningsteams

Art. 135.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2014 met betrekking tot de erkenning en de subsidiëring van ondersteuningsteams wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, dat is opgericht bij artikel 3 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien Regie;". HOOFDSTUK 1 7. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014 tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning

Art. 136.In artikel 1, eerste lid, 2°, en artikel 22, § 1, derde lid, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014 tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Opgroeien regie".

Art. 137.In artikel 61, § 1/1 van hetzelfde besluit, vernummerd en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt punt 3° vervangen door wat volgt: "3° de anciënniteit van alle personeelsleden per organisator met een erkenning voor de uitvoering van een aanbodsvorm, vermeld in artikel 25."; 2° in het derde lid, 1°, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Opgroeien regie";3° het vierde lid wordt vervangen door wat volgt: "Bij de berekening van de subsidie, vermeld in artikel 51, wordt de component, vermeld in het eerste lid, 3°, berekend op basis van de volgende elementen: 1° het theoretische aantal voltijdsequivalenten van de organisator, dat het agentschap heeft bepaald; 2° de gemiddelde geldelijke anciënniteit van de personeelsleden van die organisator."; 4° er worden een vijfde en een zesde lid toegevoegd, die luiden als volgt: "Het agentschap bepaalt de gemiddelde geldelijke anciënniteit, vermeld in het vierde lid, 2°, aan de hand van de volgende gegevens: 1° de geldelijke anciënniteit per personeelslid;2° de prestaties per personeelslid. De gemiddelde geldelijke anciënniteit wordt berekend voor dat bepaalde jaar op basis van de situatie op 1 oktober van het jaar dat eraan voorafgaat.

Het agentschap kan nadere regels bepalen over de rapportage.". HOOFDSTUK 1 8. - Wijzigingen van het Procedurebesluit van 9 mei 2014

Art. 138.In artikel 1 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014 wordt voor punt 1°, dat punt 1° /1 wordt, een nieuw punt 1° ingevoegd, dat luidt als volgt: "1° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie dat is opgericht bij artikel 3 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien Regie.".

Art. 139.In artikel 2, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 140.In artikel 3, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 141.In artikel 4 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap";2° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 142.In artikel 6 en 7 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 143.In artikel 8, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2019, worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 144.In artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015 en 8 september 2017, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 145.In artikel 12 en 13, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 146.In artikel 15 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 147.In artikel 16 en 17, 6° en 7°, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 148.In artikel 18 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 149.In artikel 19 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 150.In artikel 20 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 151.In artikel 21 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017, worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 152.In artikel 22, 5°, d), en 7°, en artikel 23, 5°, van hetzelfde besluit, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 153.In artikel 24 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap";2° in het derde lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 154.In artikel 25 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 155.In artikel 26 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste en tweede lid worden de woorden "aan Kind en Gezin" vervangen door de woorden "aan het agentschap";2° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin bezorgt" vervangen door de woorden "Het agentschap bezorgt".

Art. 156.In artikel 27 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 157.In artikel 28 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap";2° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 158.In artikel 29 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap";2° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "Het agentschap";3° in het derde lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 159.In artikel 30 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 160.In artikel 31 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 161.In artikel 32 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 162.In artikel 33 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "Het agentschap";2° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 163.In artikel 37, tweede lid, en artikel 40, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 164.In artikel 44, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015 en 8 september 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap";2° in het derde en vierde lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 165.In artikel 46 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin beslist" vervangen door de woorden "Het agentschap beslist" en worden de woorden "Als Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Als het agentschap";2° in het tweede en derde lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 166.In artikel 47 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 167.In artikel 48 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015 en 8 september 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste en tweede lid, 3°, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap";2° in het derde en vierde lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 168.In artikel 49 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 169.In artikel 50 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 170.In artikel 51 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 171.In artikel 52 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015, worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 172.In artikel 53, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap";2° in punt 2° worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 173.In artikel 54 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap";2° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 174.In artikel 55 en 56, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 175.In artikel 57 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2015 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 8 september 2017 en 14 september 2018, worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 176.In artikel 58 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 177.In artikel 59, 60 en 62 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 178.In artikel 64 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 179.In artikel 65 en 66, 4° en 5°, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 180.In artikel 67 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 181.In artikel 68 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 182.In artikel 69 en 70 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 183.In artikel 71 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin kan" vervangen door de woorden "Het agentschap kan" en worden de woorden "door Kind en Gezin" vervangen door de woorden "door het agentschap".

Art. 184.In artikel 72, 6°, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 185.In artikel 73 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 186.In artikel 74 van hetzelfde besluit worden de woorden "Als Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Als het agentschap" en worden de woorden "Kind en Gezin kan" vervangen door de woorden "Het agentschap kan".

Art. 187.In artikel 75 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste en derde lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap";2° in het tweede lid worden de woorden "bij Kind en Gezin" vervangen door de woorden "bij het agentschap" en worden de woorden "Kind en Gezin zal" vervangen door de woorden "Het agentschap zal".

Art. 188.In artikel 76 en 77 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 189.In artikel 78 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 190.In artikel 79 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 191.In artikel 80, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 192.In artikel 81, 83, 84, 85, 86 en 87 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 193.In artikel 88 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015 en 14 september 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, inleidende zin, worden de woorden "Kind en Gezin kan" vervangen door de woorden "Het agentschap kan";2° in het eerste lid, 6° en 7°, en het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 194.In artikel 89 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2018, worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 195.In artikel 90, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 196.In artikel 91 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 197.In artikel 92 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015, 14 september 2018 en 25 januari 2019, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 198.In artikel 93 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 199.In artikel 94 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 200.In artikel 95 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 201.In artikel 96 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 202.In artikel 97, 2°, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 203.In artikel 98, 4° en 5°, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 204.In artikel 99 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 205.In artikel 100 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 206.In artikel 101 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 207.In artikel 103, 7°, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 208.In artikel 104 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 209.In artikel 105 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 210.In artikel 106, tweede lid, derde lid, 1°, en vierde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 211.In artikel 107 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste, derde en vierde lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap";2° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 212.In het opschrift van titel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 213.In artikel 108 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 214.In artikel 109 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 215.In artikel 110, 1°, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 216.In het opschrift van titel 4/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 217.In artikel 112/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap";2° in punt 1° en 4° worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap";3° in punt 5° worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 218.In artikel 112/2, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017, worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 219.In artikel 112/3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 220.In artikel 112/4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste en vierde lid worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap";2° in het tweede en derde lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 221.In artikel 112/5 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap";2° in het derde lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 222.In artikel 112/6 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap";2° in punt 2° en 3° worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 223.In artikel 112/7 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2018 en gewijzigd bij het besluit van 21 december 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "zet Kind en Gezin" vervangen door de woorden "zet het agentschap" en worden de woorden "Kind en Gezin kent" vervangen door de woorden "Het agentschap kent";2° in het tweede en vierde lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 224.In artikel 112/8 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2018 en gewijzigd bij het besluit van 21 december 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "past Kind en Gezin" vervangen door de woorden "past het agentschap" en worden de woorden "Kind en Gezin kent" vervangen door de woorden "Het agentschap kent";2° in het tweede, derde en zesde lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap";3° in het vierde lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 225.In artikel 113 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap";2° in het derde lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 226.In artikel 114, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 227.In artikel 115, tweede lid, en artikel 116, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 228.In artikel 118 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 229.In artikel 119, 122, eerste lid, en artikel 124 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap". HOOFDSTUK 1 9. - Wijzigingen van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014

Art. 230.In artikel 1 van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 wordt voor punt 1°, dat punt 1° /1 wordt, een nieuw punt 1° ingevoegd, dat luidt als volgt: "1° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, dat is opgericht bij artikel 3 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien Regie.".

Art. 231.In artikel 16, tweede lid, en artikel 17, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 232.In artikel 24, 4°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2016, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 233.In artikel 25, derde lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019, worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 234.In artikel 29, 5°, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 235.In artikel 32 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2016, worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 236.In artikel 33, § 1, eerste en derde lid, en artikel 38, § 1, eerste en derde lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2016, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 237.In titel 2, hoofdstuk 6, afdeling 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2016, worden in het opschrift van onderafdeling 1 de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 238.In artikel 52 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2016, worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 239.In artikel 55 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 240.In artikel 56 van hetzelfde besluit worden de woorden "op verzoek van Kind en Gezin" vervangen door de woorden "op verzoek van het agentschap", worden de woorden "richtlijnen van Kind en Gezin" vervangen door de woorden "richtlijnen van het agentschap" en worden de woorden "Kind en Gezin stelt" vervangen door de woorden "Het agentschap stelt".

Art. 241.In artikel 57 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap";2° in punt 2° worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 242.In artikel 58, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin ziet" vervangen door de woorden "Het agentschap ziet" en worden de woorden "door Kind en Gezin" vervangen door de woorden "door het agentschap".

Art. 243.In artikel 59 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 244.In artikel 60 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 245.In artikel 61 en 62 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap". HOOFDSTUK 2 0. - Wijzigingen van het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014

Art. 246.In artikel 1 van het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 wordt voor punt 1°, dat punt 1° /1 wordt, een nieuw punt 1° ingevoegd, dat luidt als volgt: "1° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, dat is opgericht bij artikel 3 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien Regie.".

Art. 247.In artikel 1, 2°, 4°, 6°, 8°, 12°, 18°, a), 19°, 22°, 23° en 24° van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 248.In artikel 3, eerste lid, en artikel 5, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 249.In artikel 7, eerste lid, 4°, en artikel 10, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 250.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 251.In artikel 85, eerste lid, 3°, en artikel 89 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 252.In artikel 89/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 2017, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 253.In artikel 95, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin ziet" vervangen door de woorden "Het agentschap ziet" en worden de woorden "door Kind en Gezin" vervangen door de woorden "door het agentschap".

Art. 254.In artikel 96, 97 en 99 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap". HOOFDSTUK 2 1. - Wijzigingen van het Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van 19 december 2014

Art. 255.In artikel 1 van het Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van 19 december 2014 wordt voor punt 1°, dat punt 1° /1 wordt, een nieuw punt 1° ingevoegd, dat luidt als volgt: "1° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, dat is opgericht bij artikel 3 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien Regie.".

Art. 256.In artikel 1, 5° en 14°, en artikel 3, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 257.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 258.In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2016 en 14 september 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap";2° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 259.In artikel 7, 8, 9 en 10 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 260.In artikel 11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2016 en 14 september 2018, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 261.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 262.In artikel 16 en 17 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 263.In artikel 18 en 19, 5° en 6°, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 264.In artikel 20 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 265.In artikel 21 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 266.In artikel 22, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 267.In artikel 23 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 268.In artikel 24, tweede lid, en artikel 25, 7°, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 269.In artikel 26 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 270.In artikel 27 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 271.In artikel 28, eerste lid, en artikel 30, eerste en tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 272.In artikel 31 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 273.In artikel 32 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2016, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 274.In artikel 33 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 275.In artikel 34 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 276.In artikel 35 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 277.In artikel 36, 7°, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 278.In artikel 37 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 279.In artikel 38 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 280.In artikel 39 en 40 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 281.In artikel 44, tweede lid, en artikel 47, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 282.In artikel 48 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap";2° in het derde en vierde lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 283.In artikel 50 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 284.In artikel 51 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 285.In artikel 52, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap";2° in punt 2° worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 286.In artikel 53 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap";2° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 287.In artikel 54 en 55, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 288.In artikel 56, tweede lid, 5°, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 289.In artikel 57 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 290.In artikel 58, 59 en 61 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 291.In artikel 63 en 64 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 292.In artikel 65 en 66, 3° en 4°, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 293.In artikel 67 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 294.In artikel 68 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 295.In artikel 69 en 70 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 296.In artikel 71 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin kan" vervangen door de woorden "Het agentschap kan" en worden de woorden "door Kind en Gezin" vervangen door de woorden "door het agentschap".

Art. 297.In artikel 72, 6°, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 298.In artikel 73 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 299.In artikel 74 van hetzelfde besluit worden de woorden "Als Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Als het agentschap" en worden de woorden "Kind en Gezin kan" vervangen door de woorden "Het agentschap kan".

Art. 300.In artikel 75, eerste lid, artikel 76 en 77 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 301.In artikel 78 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 302.In artikel 79 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin kan" vervangen door de woorden "Het agentschap kan" en worden de woorden "als Kind en Gezin" vervangen door de woorden "als het agentschap".

Art. 303.In artikel 80 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 304.In artikel 81, derde lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2016, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 305.In artikel 82, 84, 85, 86, 87 en 88 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 306.In artikel 89, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 307.In artikel 90 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 308.In artikel 91, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 309.In artikel 92, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 310.In artikel 93 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 311.In artikel 94, tweede en derde lid, en artikel 96 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 312.In artikel 99 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 september 2018 en 25 januari 2019, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 313.In artikel 100 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 314.In artikel 101 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 315.In artikel 101/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 2017, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 316.In artikel 102 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 317.In artikel 103 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 2017, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 318.In artikel 104 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 319.In artikel 105, 2°, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 320.In artikel 106, 3° en 4°, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 321.In artikel 107 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 322.In artikel 108 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 323.In artikel 109 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 324.In artikel 111, 6°, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 325.In artikel 112 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 326.In artikel 113 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 327.In artikel 114, tweede, derde lid, 1°, en vierde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 328.In artikel 115 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste, derde en vierde lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap";2° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 329.In artikel 116 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 330.In artikel 117, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 331.In artikel 118 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 332.In artikel 119, 7°, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 333.In artikel 120 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 334.In artikel 121 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 335.In artikel 122 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 336.In het opschrift van titel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 337.In artikel 123 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 338.In artikel 124 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 339.In artikel 125, 1°, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 340.In artikel 127/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2018 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "zet Kind en Gezin" vervangen door de woorden "zet het agentschap" en worden de woorden "Kind en Gezin kent" vervangen door de woorden "Het agentschap kent";2° in het derde en zesde lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap";3° in het vijfde lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 341.In artikel 127/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2018 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap";2° in het tweede en derde lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 342.In artikel 134 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 343.In artikel 135 en 137 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap". HOOFDSTUK 2 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 houdende de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van gemandateerde voorzieningen, coördinatiepunten en flexibele opvangpools van doelgroepwerknemers, de voorwaarden voor de toestemming en de subsidiëring van lokale diensten buurtgerichte buitenschoolse opvang, en de voorwaarden voor een aanvullende subsidie voor organisatoren met een vergunning groepsopvang en een plussubsidie

Art. 344.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 houdende de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van gemandateerde voorzieningen, coördinatiepunten en flexibele opvangpools van doelgroepwerknemers, de voorwaarden voor de toestemming en de subsidiëring van lokale diensten buurtgerichte buitenschoolse opvang, en de voorwaarden voor een aanvullende subsidie voor organisatoren met een vergunning groepsopvang en een plussubsidie, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 januari 2018 en 14 december 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 7°, 10°, 15° en 24°, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap"; 2° punt 12° wordt vervangen als volgt: "12° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, dat is opgericht bij artikel 3 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien Regie.".

Art. 345.In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 346.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 347.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap";2° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 348.In artikel 5, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 349.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 350.In artikel 8, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 351.In artikel 33, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 352.In artikel 35 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018, worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 353.In artikel 36 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 354.In artikel 36/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 355.In artikel 40, tweede lid, en artikel 46 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 356.In artikel 56 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 357.In artikel 58, tweede lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 358.In artikel 60, derde lid, en artikel 62, derde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 359.In artikel 63, eerste lid, artikel 64, eerste lid, en artikel 66, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 360.In artikel 70, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018, worden de woorden "Kind en Gezin ziet" vervangen door de woorden "Het agentschap ziet" en worden de woorden "door Kind en Gezin" vervangen door de woorden "door het agentschap".

Art. 361.In artikel 71, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 362.In artikel 72 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 363.In artikel 74, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 364.In artikel 75, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 365.In artikel 76 en 77 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 366.In artikel 78 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "Het agentschap";2° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 367.In artikel 79, derde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin deelt" vervangen door de woorden "Het agentschap deelt" en worden de woorden "de leidend ambtenaar van Kind en Gezin" vervangen door de woorden "de leidend ambtenaar van het agentschap".

Art. 368.In artikel 80 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 369.In artikel 82, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 370.In artikel 83 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 371.In artikel 84 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap";2° in het derde lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap". HOOFDSTUK 2 3. - Wijzigingen van het Handhavingsbesluit Baby's en Peuters van 11 december 2015

Art. 372.In artikel 1 van het Handhavingsbesluit Baby's en Peuters van 11 december 2015 wordt voor punt 1°, dat punt 1° /1 wordt, een nieuw punt 1° ingevoegd, dat luidt als volgt: "1° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, dat is opgericht bij artikel 3 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien Regie.".

Art. 373.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap";2° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 374.In artikel 4, 5 en 6 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 375.In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 376.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap";2° in punt 2° worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 377.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap";2° in punt 3° worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 378.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap";2° in punt 3° worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 379.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap";2° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 380.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 381.In het opschrift van hoofdstuk 5 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 382.In artikel 14 en 15 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 383.In artikel 16, 3°, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 384.In het opschrift van hoofdstuk 6 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 385.In artikel 18 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap";2° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 386.In artikel 19 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 387.In artikel 20 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 388.In het opschrift van hoofdstuk 7 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 389.In artikel 21, eerste en tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 390.In artikel 22 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 391.In artikel 23 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 392.In artikel 24 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 393.In artikel 27 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap". HOOFDSTUK 2 4. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 januari 2016 betreffende de Meldpunten Geweld, Misbruik en Kindermishandeling

Art. 394.In artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 januari 2016 betreffende de Meldpunten Geweld, Misbruik en Kindermishandeling worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "Opgroeien regie". HOOFDSTUK 2 5. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016betreffende de voorbereiding bij adoptie

Art. 395.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016 betreffende de voorbereiding bij adoptie wordt voor punt 1°, dat punt 1° /1 wordt, een nieuw punt 1° ingevoegd, dat luidt als volgt: "1° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, dat is opgericht bij artikel 3 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien Regie.".

Art. 396.In artikel 13, eerste lid, artikel 20, tweede lid, en artikel 21, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 397.In artikel 25 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, tweede lid, en paragraaf 3 worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap";2° in paragraaf 2 worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 398.In artikel 27, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 november 2016, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 399.In artikel 31, § 3, en artikel 32, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 400.In artikel 35 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, tweede lid, en paragraaf 3 worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap";2° in paragraaf 2 worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 401.In artikel 41, eerste en tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 402.In artikel 42 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin onderzoekt" vervangen door de woorden "Het agentschap onderzoekt" en worden de woorden "deelt Kind en Gezin" vervangen door de woorden "deelt het agentschap";2° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 403.In artikel 43 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap";2° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 404.In artikel 44 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin neemt" vervangen door de woorden "Het agentschap neemt" en worden de woorden "neemt Kind en Gezin" vervangen door de woorden "neemt het agentschap";2° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 405.In artikel 46 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 406.In artikel 48, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 407.In artikel 50, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap";2° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 408.In artikel 52 en 53, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 409.In artikel 55 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin onderzoekt" vervangen door de woorden "Het agentschap onderzoekt" en worden de woorden "deelt Kind en Gezin" vervangen door de woorden "deelt het agentschap";2° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap". HOOFDSTUK 2 6. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016betreffende de bemiddeling, nazorg en inzage bij binnenlandse adoptie

Art. 410.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016 betreffende de bemiddeling, nazorg en inzage bij binnenlandse adoptie wordt voor punt 1°, dat punt 1° /1 wordt, een nieuw punt 1° ingevoegd, dat luidt als volgt: "1° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, dat is opgericht bij artikel 3 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien Regie.".

Art. 411.In artikel 8, 11, § 1, eerste lid, en § 2, eerste en tweede lid, van het hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 412.In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, tweede lid, en paragraaf 3 worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap";2° in paragraaf 2 worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 413.In artikel 16, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 414.In artikel 23, § 1, eerste en tweede lid, en § 2, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 415.In artikel 24 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "Kind en Gezin onderzoekt" vervangen door de woorden "Het agentschap onderzoekt" en worden de woorden "brengt Kind en Gezin" vervangen door de woorden "brengt het agentschap";2° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap";3° in paragraaf 2 worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 416.In artikel 25 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap";2° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 417.In artikel 26, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 418.In artikel 27 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, en paragraaf 2 worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap";2° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 419.In artikel 28 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 420.In artikel 30, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 421.In artikel 32 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap";2° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 422.In artikel 34 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 423.In artikel 35, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 424.In artikel 37 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin onderzoekt" vervangen door de woorden "Het agentschap onderzoekt" en worden de woorden "brengt Kind en Gezin" vervangen door de woorden "brengt het agentschap";2° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap". HOOFDSTUK 2 7. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 betreffende subsidiëring van projecten vanuit het vroegere Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten en voor personeelsleden met een gewezen gescostatuut

Art. 425.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 betreffende subsidiëring van projecten vanuit het vroegere Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten en voor personeelsleden met een gewezen gescostatuut wordt voor punt 1°, dat punt 1° /1 wordt, een nieuw punt 1° ingevoegd, dat luidt als volgt: "1° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, dat is opgericht bij artikel 3 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien Regie.".

Art. 426.In artikel 2, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 december 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap";2° in punt 3°, c), worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 427.In artikel 3, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap";2° in punt 3°, b), worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 428.In artikel 8, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "Het agentschap". HOOFDSTUK 2 8. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 betreffende de subsidiëring van de organisatoren kinderopvang en buitenschoolse opvang ter uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord

Art. 429.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 betreffende de subsidiëring van de organisatoren kinderopvang en buitenschoolse opvang ter uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord wordt voor punt 1°, dat punt 1° /1 wordt, een nieuw punt 1° ingevoegd, dat luidt als volgt: "1° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, dat is opgericht bij artikel 3 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien Regie.".

Art. 430.In artikel 4, § 2, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 431.In artikel 6 en 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 februari 2020, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 432.In artikel 8 van hetzelfde besluit, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 433.In artikel 9, 10 en 11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 februari 2020, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 434.In artikel 12 van hetzelfde besluit, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 435.In artikel 13 en artikel 15 tot en met 17 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 februari 2020, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 436.In artikel 19 van hetzelfde besluit, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 437.In artikel 20 tot en met 22 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 februari 2020, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 438.In artikel 24 van hetzelfde besluit, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 439.In artikel 25 en 26 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 februari 2020, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 440.In artikel 27 van hetzelfde besluit, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 441.In artikel 28, 29 en 30 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 februari 2020, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 442.In artikel 31 van hetzelfde besluit, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 443.In artikel 32 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 februari 2020, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 444.In artikel 32/1, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 2017, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 445.In artikel 33 tot en met 37 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 februari 2020, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap". HOOFDSTUK 2 9. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2017 betreffende de subsidiëring van een vernieuwend en verbreed laagdrempelig initiatief inzake gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen met het oog op de bestrijding van kinderarmoede

Art. 446.In artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2017 betreffende de subsidiëring van een vernieuwend en verbreed laagdrempelig initiatief inzake gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen met het oog op de bestrijding van kinderarmoede worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "Opgroeien regie". HOOFDSTUK 3 0. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot vaststelling van de procedure tot toekenning of weigering van de vergunning als private uitbetalingsactor voor de uitbetaling van toelagen in het kader van het gezinsbeleid en de procedure bij vrijwillige stopzetting van activiteiten door een vergunde private uitbetalingsactor

Art. 447.In artikel 3, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin doet" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie doet" en worden de woorden "van Kind en Gezin" vervangen door de woorden "van het agentschap Opgroeien regie".

Art. 448.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Art. 449.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "Kind en Gezin bezorgt" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie bezorgt" en worden de woorden "deelt Kind en Gezin" vervangen door de woorden "deelt het agentschap Opgroeien regie";2° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie";3° in paragraaf 2 worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Art. 450.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie";2° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Art. 451.In artikel 7, § 2, tweede lid, en § 3, artikel 9, 1°, en artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie". HOOFDSTUK 3 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2017 betreffende de erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling en de partnerorganisatie

Art. 452.In artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2017 betreffende de erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling en de partnerorganisatie worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "Opgroeien regie". HOOFDSTUK 3 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 houdende toekenning van een subsidie aan het ondersteuningsnetwerk kinderopvang

Art. 453.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 houdende toekenning van een subsidie aan het ondersteuningsnetwerk kinderopvang wordt punt 1° vervangen als volgt: "1° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, dat is opgericht bij artikel 3 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien Regie.".

Art. 454.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 455.In artikel 3, tweede lid, 3°, f), en artikel 5, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 456.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap";2° in het derde lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 457.In artikel 9, 4°, artikel 12, derde lid, en artikel 13, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 458.In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "Het agentschap". HOOFDSTUK 3 3. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018 houdende nadere regels betreffende de aanwijzing van de begunstigden van de gezinsbijslagen en de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid

Art. 459.In artikel 4, § 1, tweede lid, en § 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018 houdende nadere regels betreffende de aanwijzing van de begunstigden van de gezinsbijslagen en de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Art. 460.In artikel 8, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Agentschap Jongerenwelzijn" vervangen door de woorden "agentschap Opgroeien regie". HOOFDSTUK 3 4. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018 betreffende de oprichting van een commissie van beroep tegen de beslissing van de uitbetalingsactor over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan

Art. 461.In artikel 21, eerste, tweede en derde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie". HOOFDSTUK 3 5. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 tot vaststelling van de nadere regels over de rechten en plichten van begunstigden in hun contacten met uitbetalingsactoren en tot vaststelling van de regels voor de ambtshalve en gedwongen herziening van een beslissing tot toekenning van toelagen in het kader van het gezinsbeleid

Art. 462.In artikel 6, eerste lid, 1°, en tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 tot vaststelling van de nadere regels over de rechten en plichten van begunstigden in hun contacten met uitbetalingsactoren en tot vaststelling van de regels voor de ambtshalve en gedwongen herziening van een beslissing tot toekenning van toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Opgroeien regie". HOOFDSTUK 3 6. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 houdende de nadere regels over het toezicht, de nalevingsondersteuning en de handhaving ten aanzien van de burgers en de private uitbetalingsactoren, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid

Art. 463.In artikel 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 houdende de nadere regels over het toezicht, de nalevingsondersteuning en de handhaving ten aanzien van de burgers en de private uitbetalingsactoren, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Art. 464.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, paragraaf 2, eerste lid, en paragraaf 3 worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie";2° in paragraaf 2, derde lid, en paragraaf 4, tweede lid, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie". HOOFDSTUK 3 7. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen

Art. 465.In artikel 20, § 2, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie".

Art. 466.In artikel 26, § 2, eerste lid, en § 5, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie". HOOFDSTUK 3 8. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 houdende de nadere regels voor de toekenning van subsidies aan de private uitbetalingsactoren voor de uitbetaling van toelagen in het kader van het gezinsbeleid en voor werkingskosten

Art. 467.In artikel 2, eerste en tweede lid, en artikel 3 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Art. 468.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie";2° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie".

Art. 469.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Art. 470.In artikel 6, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Art. 471.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie";2° in paragraaf 2, vierde lid, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie";3° in paragraaf 3, eerste lid, 3°, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie". HOOFDSTUK 3 9. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2018 houdende de erkenning en de subsidiëring van consultatiebureaus en de erkenning van consultatiebureauartsen

Art. 472.In artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2018 houdende de erkenning en de subsidiëring van consultatiebureaus en de erkenning van consultatiebureauartsen worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "Opgroeien regie".

Art. 473.In artikel 67, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Opgroeien regie". HOOFDSTUK 4 0. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag

Art. 474.In artikel 1, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Art. 475.In artikel 10, tweede en vierde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie".

Art. 476.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Art. 477.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie";2° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Art. 478.In artikel 13, § 2, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie";2° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Art. 479.In artikel 14, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "aan Kind en Gezin" vervangen door de woorden "aan het agentschap Opgroeien regie" en worden de woorden "Kind en Gezin bezorgt" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie bezorgt".

Art. 480.In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie".

Art. 481.In artikel 17, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "aan Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "aan het agentschap Opgroeien regie" en worden de woorden "Kind en Gezin bezorgt" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie bezorgt".

Art. 482.In artikel 18, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Art. 483.In artikel 19 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie";2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "aan Kind en Gezin" vervangen door de woorden "aan het agentschap Opgroeien regie" en worden de woorden "Kind en Gezin bezorgt" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie bezorgt";3° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Art. 484.In artikel 20, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Art. 485.In artikel 21, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "bij Kind en Gezin" vervangen door de woorden "bij het agentschap Opgroeien regie" en worden de woorden "Kind en Gezin beslist" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie beslist".

Art. 486.In artikel 22 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, en paragraaf 3, 4°, worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie";2° in paragraaf 2 en paragraaf 3, 2°, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie";3° in paragraaf 3, 1° en 5°, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie".

Art. 487.In artikel 23, 1°, 3°, 5° en 7°, en artikel 24 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Art. 488.In artikel 25 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie"; 2° aan het derde lid wordt de volgende zin toegevoegd: "De minister kan het agentschap Opgroeien regie belasten met de evaluatie van de regels over de vergoedingen van de evaluerende artsen.".

Art. 489.In artikel 26 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie".

Art. 490.In artikel 27 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Art. 491.In artikel 28 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Art. 492.In artikel 29 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie";2° in paragraaf 2 worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie";3° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie";4° in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden "Kind en Gezin kan" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie kan" en worden de woorden "aan Kind en Gezin" vervangen door de woorden "aan het agentschap Opgroeien regie".

Art. 493.In artikel 30 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie";2° in het vierde lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Art. 494.In artikel 32 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie";2° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie";3° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie";4° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie".

Art. 495.In artikel 33 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie".

Art. 496.In artikel 34 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie";2° in het tweede en derde lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie".

Art. 497.In artikel 35 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie".

Art. 498.In artikel 36 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie";2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Art. 499.In artikel 37 en 38 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Art. 500.In artikel 40 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie".

Art. 501.In artikel 41, tweede en derde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Art. 502.In artikel 43 van hetzelfde besluit worden de woorden "aan Kind en Gezin" vervangen door de woorden "aan het agentschap Opgroeien regie" en worden de woorden "Kind en Gezin zet" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie zet".

Art. 503.In artikel 49, § 1, vierde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Art. 504.In artikel 50, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie". HOOFDSTUK 4 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende de kinderopvangtoeslag en kleutertoeslag

Art. 505.In artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende de kinderopvangtoeslag en kleutertoeslag worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie";2° in het derde lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie";3° in het vierde lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie".

Art. 506.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie";2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt: "Als een organisator van kinderopvang door overmacht de gegevens, vermeld in artikel 4, eerste lid, niet kan bezorgen binnen de termijn, vermeld in artikel 4, tweede lid, 1°, brengt de organisator van kinderopvang het agentschap Opgroeien regie daarvan onmiddellijk op de hoogte.Het agentschap Opgroeien regie kan in dat geval een nieuwe termijn bepalen."; 3° in het derde lid worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Art. 507.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap Opgroeien regie";2° in het derde lid worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Art. 508.In artikel 7, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Art. 509.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap Opgroeien regie".

Art. 510.Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 11.Het agentschap Opgroeien regie bezorgt de gegevens, vermeld in artikel 10, elektronisch aan de uitbetalingsactoren zodra het agentschap Opgroeien regie die gegevens ontvangen heeft.". HOOFDSTUK 4 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 houdende toekenning van een subsidie aan het lokaal loket kinderopvang

Art. 511.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 houdende toekenning van een subsidie aan het lokaal loket kinderopvang wordt voor punt 1°, dat punt 1° /1 wordt, een nieuw punt 1° ingevoegd, dat luidt als volgt: "1° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, dat is opgericht bij artikel 3 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien Regie.".

Art. 512.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap";2° in punt 1° worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 513.In artikel 3, eerste lid, 4°, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 514.In artikel 6, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 515.In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 516.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 517.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 518.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, inleidende zin, en derde lid, 1°, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap";2° in het derde lid, inleidende zin, en vierde lid, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 519.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 520.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 521.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 522.In artikel 14, tweede lid, 1°, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap". HOOFDSTUK 4 3. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2019 houdende de toekenning van een subsidie voor een vernieuwend project werknemersstatuut van de kinderbegeleider gezinsopvang

Art. 523.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2019 houdende de toekenning van een subsidie voor een vernieuwend project werknemersstatuut van de kinderbegeleider gezinsopvang wordt voor punt 1°, dat punt 1° /1 wordt, een nieuw punt 1° ingevoegd, dat luidt als volgt: "1° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie dat is opgericht bij artikel 3 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien Regie.".

Art. 524.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 525.In artikel 6 en 12 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 526.In artikel 13, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 527.In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 528.In artikel 15 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid en vijfde lid, inleidende zin, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap";2° in het tweede lid, 2°, en vijfde lid, 1° en 2°, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 529.In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 530.In artikel 17 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap". HOOFDSTUK 4 4. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2019 houdende de toekenning van een subsidie aan pools gezinsopvang

Art. 531.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2019 houdende de toekenning van een subsidie aan pools gezinsopvang wordt punt 2° vervangen als volgt: "2° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, dat is opgericht bij artikel 3 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien Regie.".

Art. 532.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap";2° in het tweede lid, 3°, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 533.In artikel 4, vierde lid, en artikel 5 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 534.In artikel 8, 2°, artikel 9, 4°, artikel 11 en 12, eerste lid, worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 535.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".

Art. 536.In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" vervangen door de woorden "Het agentschap".

Art. 537.In artikel 15 van hetzelfde besluit worden de woorden "Kind en Gezin" telkens vervangen door de woorden "Het agentschap". HOOFDSTUK 4 5. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019 betreffende de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen in de jeugdhulp

Art. 538.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019 betreffende de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen in de jeugdhulp, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020, wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° administratie: het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, dat is opgericht bij artikel 3 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie;". HOOFDSTUK 4 6. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2020 tot uitvoering van het decreet van 26 april 2019 houdende de oprichting van een afstammingscentrum en een DNA-databank

Art. 539.In artikel 17, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2020 tot uitvoering van het decreet van 26 april 2019 houdende de oprichting van een afstammingscentrum en een DNA-databank wordt de zinsnede ", vermeld in artikel 17, tweede lid" opgeheven. HOOFDSTUK 4 7. - Slotbepalingen

Art. 540.Artikel 1 tot en met 50, artikel 52 tot en met artikel 136, artikel 137, 2°, artikel 138 tot en met 538 hebben uitwerking met ingang van 18 april 2019.

Artikel 51 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020. De rapporten, bedoeld in 361-2/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek die in de periode tussen 1 januari 2020 en de datum van inwerkingtreding van de laatste akte tot instemming met het samenwerkingsakkoord van 18 februari 2020 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 12 december 2005 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake de tenuitvoerlegging van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie worden opgemaakt door het Vlaams Centrum voor Adoptie, worden gelijkgesteld met de rapporten die door de adoptiedienst overeenkomstig artikel 15, § 2, 10° van decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen worden opgemaakt;

Artikel 137, 1°, 3° en 4°, heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021.

Art. 541.De Vlaamse minister, bevoegd voor de sociale economie, de Vlaamse minister, bevoegd voor opgroeien, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 maart 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, H. CREVITS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, W. BEKE De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, M. DIEPENDAELE

^