Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 06 september 2019
gepubliceerd op 03 oktober 2019

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van een personeelslid binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra

bron
vlaamse overheid
numac
2019041992
pub.
03/10/2019
prom.
06/09/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 SEPTEMBER 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van een personeelslid binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 28 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/11/2008 pub. 14/01/2009 numac 2008204698 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid in geval van verschuiving van taken of bevoegdheden sluiten tot regeling van de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid in geval van verschuiving van taken of bevoegdheden, artikel 3, eerste lid, 2°, en tweede lid;

Gelet op het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, artikel I 5ter;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 juli 2019;

Overwegende dat de Vlaamse Regering op 19 juli 2013 heeft beslist om het aantal Managementondersteunende Diensten op het niveau van de Vlaamse overheid te verminderen;

Overwegende dat de Vlaamse Regering op 17 juli 2015 haar goedkeuring heeft gegeven aan het referentiekader voor de drie gemeenschappelijke dienstencentra en onder meer heeft beslist om akkoord te gaan met het voorgestelde basisdienstenaanbod van de drie gemeenschappelijke dienstverleners en het hr-traject;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, lnburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het volgende statutaire personeelslid van het Agentschap Overheidspersoneel wordt overgedragen aan het Agentschap Facilitair Bedrijf:

naam

voornaam

rang

graad

salarisschaal

Légassa

Victorine

B1

deskundige

B111


Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2019.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling in de Vlaamse administratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 6 september 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, lnburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS

^