Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 05 juni 2009
gepubliceerd op 17 augustus 2009

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 december 2002 betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3

bron
vlaamse overheid
numac
2009203689
pub.
17/08/2009
prom.
05/06/2009
ELI
eli/besluit/2009/06/05/2009203689/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

5 JUNI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 december 2002 betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3


De Vlaamse Regering, Gelet op wet van 6 juli 1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs, artikel 5ter, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2001, vervangen bij het decreet van 7 juli 2006 en gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009, artikel 5quinquies, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2001 en vervangen bij het decreet van 8 mei 2009 en artikel 5sexies, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2001;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 december 2002 betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 maart 2009;

Gelet op advies 46.564/1 van de Raad van State, gegeven op 19 mei 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 4, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 december 2002 betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 worden de woorden "opleidingsvorm drie" vervangen door de woorden "de opleiding".

Art. 2.In artikel 13, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "de toelating van een leerling tot een leerjaar van een opleiding" worden vervangen door de woorden "de toelating van een leerling tot een leerjaar van een opleiding, rekening houdend met het feit dat als bijzondere toelatingsvoorwaarde tot de opleiding grootkeukenmedewerker, bakkersgast en slagersgast, geldt dat de leerling medisch geschikt moet zijn bevonden.Die geschiktheidsverklaring is eenmalig en geldt voor de duur van de opleiding, tenzij er een aanleiding is om de geschiktheid te herevalueren. Een ongeschiktheidsverklaring in de loop van het schooljaar impliceert de beslissing van de betrokken personen om de leerling uiterlijk op het einde van dat schooljaar de opleiding te laten stopzetten"; 2° de woorden "de toelating tot het volgen van de alternerende beroepsopleiding van een leerling die geen getuigschrift van opleidingsvorm drie heeft behaald" worden vervangen door de woorden "de toelating tot het volgen van de alternerende beroepsopleiding van een leerling die een getuigschrift van verworven competenties of een attest van verworven bekwaamheden heeft behaald".

Art. 3.In artikel 14 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 september 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan paragraaf 1 wordt een bepaling toegevoegd, die luidt als volgt : "- of het toekennen van een attest van verworven bekwaamheden, voor de leerlingen die niet in aanmerking komen voor de bovenstaande getuigschriften.De verworven bekwaamheden worden afgeleid uit het opleidingsprofiel."; 2° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt : "§ 2.Aan de leerling die niet in aanmerking komt voor de getuigschriften of het attest, vermeld in paragraaf 1, wordt een attest beroepsonderwijs uitgereikt."; 3° in paragraaf 5 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : "De leerling die hiervoor slaagt, ontvangt het getuigschrift van de opleiding of het getuigschrift van verworven competenties of het kwalificatiegetuigschrift personenzorg waarvoor hij reeds een attest heeft verkregen."

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2009.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 juni 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE

^