Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap
gepubliceerd op 10 april 2002

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 31 maart 1999 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de vaste bevorderings- en selectiecommissie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029153
pub.
10/04/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 FEBRUARI 2002. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 31 maart 1999 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de vaste bevorderings- en selectiecommissie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het koninklijk besluit van 22 maart 1969 houdende vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter- , en lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunstonderwijs en onderwijs voor sociale promotie van de Staat, van de internaten die van deze inrichting afhangen en van de personeelsleden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van 4 januari 1999 betreffende de bevorderingsambten en de selectieambten, inzonderheid op artikel 22, § 3 en § 4, lid 2 en 3, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van 31 maart 1999 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de vaste bevorderings- en selectiecommissie, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, lid twaalf van het besluit van 31 maart 1999 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de vaste bevorderings- en selectiecommissie worden de woorden « de heer Jacques Giot » vervangen door de woorden « de heer Yves Delbecq ».

Art. 2.In artikel 1 laatste lid van hetzelfde besluit worden de woorden « de heer Gérard Bultot » vervangen door de woorden « de heer Michel Aubry ».

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2001, behalve artikel 1 dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2001.

Brussel, 1 februari 2002.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap, De Minister van Cultuur, Begroting, Ambtenarenzaken, Jeugdzaken en Sport, R. DEMOTTE De Minister van Kinderwelzijn, belast met het basisonderwijs, de opvang en de Opdrachten toegewezen aan de "O.N.E.", J.-M. NOLLET De Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs, P. HAZETTE De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. F. DUPUIS

^