Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 30 november 2023
gepubliceerd op 06 februari 2024

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de ambtenaren van de Directie van het cultureel erfgoed die de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie hebben

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2023048175
pub.
06/02/2024
prom.
30/11/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 NOVEMBER 2023. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de ambtenaren van de Directie van het cultureel erfgoed die de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie hebben


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 17 maart 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2022 pub. 27/04/2022 numac 2022040592 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de bescherming van het roerend cultureel erfgoed sluiten betreffende de bescherming van het roerend cultureel erfgoed, artikel 27 ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 2022Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/12/2022 pub. 24/02/2023 numac 2023030240 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de uitvoering van het decreet van 17 maart 2022 betreffende de bescherming van het roerend cultureel erfgoed sluiten tot vaststelling van de nadere regels voor de uitvoering van het decreet van 17 maart 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2022 pub. 27/04/2022 numac 2022040592 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de bescherming van het roerend cultureel erfgoed sluiten betreffende de bescherming van het roerend cultureel erfgoed, artikel 1, tweede lid;

Overwegende dat de ambtenaren van de Franse Gemeenschap aangesteld moeten worden die de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie hebben bij de uitoefening van de opdrachten bedoeld in artikel 27 van voornoemd decreet;

Overwegende dat de hierna vermelde ambtenaren van de Directie van het cultureel erfgoed de aanstellingsvoorwaarden vervullen, zoals bedoeld in artikel 27 van voornoemd decreet en artikel 1, tweede lid, van voornoemd besluit ;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Worden aangesteld tot officier van de gerechtelijke politie met toepassing van artikel 27 van het decreet van 17 maart 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/03/2022 pub. 27/04/2022 numac 2022040592 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de bescherming van het roerend cultureel erfgoed sluiten betreffende de bescherming van het roerend cultureel erfgoed : 1° Géraldine JAFFRE ;2° Caroline MARCHANT ;3° Claude VANDEWATTYNE. Het lid van de Regering dat bevoegd is met het cultureel erfgoed kan de lijst van de ambtenaren bedoeld in het eerste lid wijzigen of aanvullen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 30 november 2023.

Brussel, 30 november 2023.

De Minister-President, belast met Internationale Betrekkingen, Sport en Onderwijs voor sociale promotie, P.-Y. JEHOLET De Minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten, B. LINARD

^