Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 29 september 2022
gepubliceerd op 06 december 2022

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juli 2021 houdende aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de uitwerking van de gemeenschappelijke externe proef voor het behalen van het getuigschrift basisstudies aan het einde van het lager onderwijs voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2022042234
pub.
06/12/2022
prom.
29/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBER 2022. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juli 2021 houdende aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de uitwerking van de gemeenschappelijke externe proef voor het behalen van het getuigschrift basisstudies aan het einde van het lager onderwijs voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 2 juni 2006 betreffende de externe evaluatie van de leerresultaten van leerlingen in het leerplichtonderwijs en betreffende het getuigschrift basisstudies aan het einde van het lager onderwijs, titel III;

Overwegende het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 april 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/04/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012014 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de detachering van de leerkrachten die deelnemen aan de werkgroepen belast met de externe proeven die met een getuigschrift bekrachtigd worden bedoeld in de artikelen 22, 36/4 en 36/12 van het decreet van 2 juni 2006 betreffende de externe evaluatie van de verworven kennis van leerlingen van het leerplichtonderwijs en het getuigschrift van basisonderwijs na het lager onderwijs sluiten tot vaststelling van de nadere regels voor de detachering van de leerkrachten die deelnemen aan de werkgroepen belast met de externe proeven die met een getuigschrift bekrachtigd worden bedoeld in de artikelen 22, 36/4 en 36/12 van het decreet van 2 juni 2006 betreffende de externe evaluatie van de verworven kennis van leerlingen van het leerplichtonderwijs en het getuigschrift van basisonderwijs na het lager onderwijs;

Overwegende de voorstellen van de Administrateur-generaal d.d. van het Onderwijs, van de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten en van Wallonie-Bruxelles Enseignement ;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs ;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juli 2021 houdende aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de uitwerking van de gemeenschappelijke externe proef voor het behalen van het getuigschrift basisstudies aan het einde van het lager onderwijs voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 2, b), worden de woorden « Christelle POLSON » vervangen door de woorden « Jefferson YANS » ;2° in 3, b), worden de woorden « Véronique CAMBIER » vervangen door de woorden « Séverine DUHAYON ».

Art. 2.De Minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 29 september 2022.

De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Minister van Onderwijs, C. DESIR

^