Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 17 juli 2019
gepubliceerd op 22 augustus 2019

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van het Coördinatiecomité

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019014056
pub.
22/08/2019
prom.
17/07/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JULI 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van het Coördinatiecomité


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 11 oktober 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/10/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018032027 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de verwezenlijking van stelsels voor de differentiatie en de persoonlijke begeleiding in het basis- en secundair onderwijs sluiten betreffende de verwezenlijking van stelsels voor de differentiatie en de persoonlijke begeleiding in het basis- en secundair onderwijs, inzonderheid op artikel 4bis;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2019 pub. 11/02/2019 numac 2019040229 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 11 oktober 2018 betreffende de verwezenlijking van stelsels voor de differentiatie en de persoonlijke begeleiding in het basis- en secundair onderwijs sluiten tot uitvoering van het decreet van 11 oktober 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/10/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018032027 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de verwezenlijking van stelsels voor de differentiatie en de persoonlijke begeleiding in het basis- en secundair onderwijs sluiten betreffende de verwezenlijking van stelsels voor de differentiatie en de persoonlijke begeleiding in het basis- en secundair onderwijs, inzonderheid op artikel 3;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De samenstelling van het Coördinatiecomité is als volgt: 1° de directeur-generaal van de Algemene directie voor de Sturing van het onderwijssysteem, of zijn vertegenwoordiger, die het voorzitterschap waarneemt: Quentin DAVID, werkend lid, en Michèle BARCELLA, plaatsvervangster;a) een pedagogisch adviseur voor WBE: Dominique Oblinger, werkend lid, en Géry Decafmeyer, plaatsvervanger;b) een pedagogisch adviseur voor de Raad van de inrichtende machten van het gesubsidieerd neutraal officieel onderwijs: Anne JONGEN, werkend lid, en Roberto GALLUCCIO, plaatsvervanger;c) twee pedagogische adviseurs van het secretariaat-generaal van het katholiek onderwijs: Philippe Van Geel en Caroline Belle, werkende leden, en Frédéric Dewez en Melissa Johnen, plaatsvervangers;d) een pedagogisch adviseur voor de Federatie van Onafhankelijke Gesubsidieerde Vrije Scholen: Catherine LACAVE, werkend lid, en X, plaatsvervanger (-ster);3° twee vertegenwoordigers van de Algemene directie voor de Sturing van het onderwijssysteem, voortkomend uit de in punt 12 bedoelde ondersteunende cel: a) Geoffroy LE CLERCQ, werkend lid;Dominique Gervasoni, plaatsvervangster; b) Maria Bouras, werkend lid;Katenda Bukumbabu, plaatsvervangster; 4° een vertegenwoordiger van de Algemene directie van het Leerplichtonderwijs: Sylvain DUBUCQ, werkend lid, en Vincent WINKIN, plaatsvervanger;5° een vertegenwoordiger van het "Institut de la formation en cours de carrière": Alexandra SCHMIDT, werkend lid, en Fabienne DORBOLO, plaatsvervangster;6° twee vertegenwoordigers van universiteiten en hogescholen: a) X, werkend lid;X, plaatsvervanger (-ster); b) X, werkend lid;X, plaatsvervanger (-ster); 7° een vertegenwoordiger van de Minister bevoegd voor het hoger onderwijs: X, werkend lid en X, plaatsvervanger (ster); 8 een vertegenwoordiger van de Minister bevoegd voor het Leerplichtonderwijs: X, werkend lid en X, plaatsvervanger (ster).

Art. 2.De Minister bevoegd voor het Leerplichtonderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 17 juli 2019.

De Minister-President, belast met Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS

^