Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 17 juli 2019
gepubliceerd op 22 augustus 2019

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 januari 2017 houdende aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep voor het bestuurs- en onderwijzend personeel ter uitvoering van de artikelen 136 en volgende van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 houdende het statuut van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019014053
pub.
22/08/2019
prom.
17/07/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JULI 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 januari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/01/2017 pub. 20/02/2017 numac 2017010653 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep voor het bestuurs- en onderwijzend personeel ter uitvoering van de artikelen 136 en volgende van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 houdende het statuut van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen sluiten houdende aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep voor het bestuurs- en onderwijzend personeel ter uitvoering van de artikelen 136 en volgende van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 houdende het statuut van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 22 juni 1964 betreffende het statuut der personeelsleden van het Rijksonderwijs, zoals gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, inzonderheid op artikel 137;

Gelet op het decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 januari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/01/2017 pub. 20/02/2017 numac 2017010653 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep voor het bestuurs- en onderwijzend personeel ter uitvoering van de artikelen 136 en volgende van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 houdende het statuut van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen sluiten houdende aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep voor het bestuurs- en onderwijzend personeel ter uitvoering van de artikelen 136 en volgende van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 houdende het statuut van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, worden de woorden "de heer Christian NOIRET, adjunct-directeur-generaal van de Algemene dienst Statuten Loopbaan van het door de Franse Gemeenschap georganiseerd onderwijs - Federatie Wallonië-Brussel" vervangen door de woorden "Mevrouw Colette DUPONT, adjunct-directeur-generaal bij de Directie Personeelsleden van het door de Franse Gemeenschap georganiseerd onderwijs - Federatie Wallonië-Brussel".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 juli 2019.

De Minister-President, bevoegd voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, R. DEMOTTE De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS

^