Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 maart 2019
gepubliceerd op 04 juni 2019

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2017 tot benoeming van de leden van de Raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019012855
pub.
04/06/2019
prom.
25/03/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MAART 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017012513 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs sluiten tot benoeming van de leden van de Raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 6 juni 1994 tot vaststelling van de rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs, inzonderheid op artikel 76 gewijzigd bij het decreet van 10 april 1995, aangevuld bij het decreet van 8 februari 1999 en gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juni 2002;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 1995 betreffende de raden van beroep in het officieel gesubsidieerd onderwijs, gewijzigd bij het decreet van 8 februari 1999 en bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998, 8 november 2001 en 13 september 2012;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69 aangevuld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009, 14 oktober 2010, 6 februari 2014 en 19 september 2018;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017012513 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs sluiten tot benoeming van de leden van de Raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 september 2017 en 25 juli 2018;

Overwegende dat een aftredend lid vervangen moet worden, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 2de streepje, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017012513 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs sluiten tot benoeming van de leden van de Raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 september 2017 en 25 juli 2018, worden de woorden « de heer Francis CLOSON » vervangen door de woorden « de heer Nicolas BAUGNIET ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

In afwijking van het vorige lid behouden de op deze datum al bijeengeroepen Raden van beroep de samenstelling die ze hadden op het ogenblijk bij de bijeenroeping.

Brussel, 25 maart 2019.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap: De Directeur-generaal, L. SALOMONOWICZ

^