Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 26 maart 2018
gepubliceerd op 15 mei 2018

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het vrij confessioneel onderwijs voor sociale promotie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018030951
pub.
15/05/2018
prom.
26/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MAART 2018. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het vrij confessioneel onderwijs voor sociale promotie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, inzonderheid op artikel 80 gewijzigd bij het decreet van 19 december 2002 en op artikel 81 vervangen bij het decreet van 19 december 2002 gewijzigd bij de decreten van 1 juli 2005 en 12 juli 2012;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 maart 1993 betreffende de raden van beroep in het vrij confessioneel onderwijs, gewijzigd bij het decreet van 3 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2004 pub. 06/04/2004 numac 2004029097 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het administratief statuut van de personeelsleden van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde inrichtingen die hun ambt in het onderwijs voor sociale promotie uitoefenen type decreet prom. 03/03/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004029137 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs sluiten en bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998, 7 juni 2001 en 8 november 2001 en bij het decreet van 3 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2004 pub. 06/04/2004 numac 2004029097 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het administratief statuut van de personeelsleden van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde inrichtingen die hun ambt in het onderwijs voor sociale promotie uitoefenen type decreet prom. 03/03/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004029137 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs sluiten;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69 aangevuld met het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009, 14 oktober 2010 en 6 februari 2014;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 oktober 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013029611 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het vrij confessioneel onderwijs voor sociale promotie sluiten houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep van het vrij confessioneel onderwijs voor sociale promotie, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 april 2015, 10 juni 2015 en 16 juni 2017;

Gelet op de raadpleging van de meest representatieve groeperingen van de inrichtende machten en van de groeperingen van het personeel van het vrij confessioneel onderwijs aangesloten bij een vakvereniging vertegenwoordigd op de Nationale Arbeidsraad;

Overwegende dat de mandaten van de leden van de Raad van Beroep ten einde lopen en dat ze dan ook hernieuwd moeten worden, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot lid van de Raad van Beroep van het vrij confessioneel onderwijs voor sociale promotie : - als werkend of plaatsvervangend lid dat de inrichtende machten in het vrij confessioneel onderwijs vertegenwoordigt :

WERKENDE LEDEN

PLAATSVERVANGENDE LEDEN 1

PLAATSVERVANGENDE LEDEN 2

Mevr. Catherine FRERE;

De heer Nicolas RENSONNET;

De heer David LEMAIRE;

De heer Stéphane HEUGENS;

Mevr. Bénédicte BEAUDUIN. Mevr. Monia DI GIANGREGORIO;

De heer Kristien DEPOORTERE;

Mevr. Agnès BALSACQ;

Mevr. Béatrice HENNE;

De heer Pierre JACQUES. De heer Stéphane VANOIRBECK;

De heer Etienne FLORKIN;

Mevr. Lusin CETIN;

De heer Jen-Marc DEMOUSTIER;

Mevr. Nelly MINGELS.


- als werkend of plaatsvervangend lid dat de representatieve organisaties vertegenwoordigt van de personeelsleden in het vrij confessioneel onderwijs, aangesloten bij een vakvereniging vertegenwoordigd in de Nationale arbeidsraad :

WERKENDE LEDEN

PLAATSVERVANGENDE LEDEN 1

PLAATSVERVANGENDE LEDEN 2

De heer Fabien KRUTZEN; X De heer Bernard DETIMMERMAN;

Mevr. Sophie GOLDMANN;

De heer Jean-François GHYS. Mevr. Marie LAUSBERG;

Mevr. Marie-Thérèse ANDRE;

De heer Fabrice PINNA;

De heer Joan LISMONT;

De heer Marc MANSIS. Mevr. Anne DORSELAER;

De heer Charly ROLAND;

De heer Luc DUPONT;

De heer Emmanuel FAYT;

De heer Paul TYSEBAERT.


Art. 2.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 oktober 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013029611 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het vrij confessioneel onderwijs voor sociale promotie sluiten houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep van het vrij confessioneel onderwijs voor sociale promotie, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 april 2015, 10 juni 2015 en 16 juni 2017, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

In afwijking van het vorige lid, behouden de op die datum reeds bijeengeroepen raden van beroep de samenstelling die ze hadden op het ogenblik van de bijeenroeping.

Brussel, 26 maart 2018.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Directeur-generaal, L. SALOMONOWICZ

^