Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 09 februari 2017
gepubliceerd op 20 februari 2017

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Hoge Raad voor de studietoelagen en -leningen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2017010717
pub.
20/02/2017
prom.
09/02/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 FEBRUARI 2017. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Hoge Raad voor de studietoelagen en -leningen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet tot regeling, voor de Franse Gemeenschap, van de toekenning van de studietoelagen en studieleningen, gecoördineerd op 7 november 1983, inzonderheid op de artikelen 21, 22 en 23;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten, zoals gewijzigd, houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/04/2016 pub. 20/04/2016 numac 2016029191 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 augustus 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/08/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016029499 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de franse Gemeenschap van 25 mei 2016 waarbij de organisatie wordt toegelaten van masters in de Engelse taal type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/08/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016029471 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de aanvraag om toelating tot de subsidies van schoolinrichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/08/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016029502 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 april 2005 tot vaststelling van de wijze waarop de aanvragen voor studietoelagen voor het secundair onderwijs moeten worden ingediend en van de voorwaarden voor de toekenning van die toelagen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/08/2016 pub. 15/09/2016 numac 2016029353 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het aantal toegangsattesten die als gevolg van het programma van de cyclus in dierwetenschappen per universiteit uitgereikt zullen worden voor het academiejaar 2016 - 2017 sluiten tot benoeming van de leden en de voorzitter van de hoge raad voor de studietoelagen en -leningen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid ten vroegste de samenstelling van de hoge raad voor de studietoelagen en -leningen te regulariseren, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Tot lid van de hoge raad voor studietoelagen en -leningen worden benoemd : A. Werkende leden : 1. Vier werkende leden van het officieel onderwijs : - De heer Georges SIRONVAL, Directeur-Voorzitter van de « Haute Ecole Albert JACQUART »; - De heer Philippe REMY, Meester-Assistent bij de « Haute Ecole Paul Henri Spaak »; - Mevr. Patricia HOSSELET, Meester-Assistente bij de « Haute Ecole Provinciale du Hainaut - Condorcet », voor C.P.E.O.N.S.; - De heer Jean-Yves PIRENNE, Attaché aan het Kabinet van de Minister Jean-Claude MARCOURT. 2. a) Drie werkende leden van het confessioneel vrij onderwijs : - Mevr.Françoise SAPPIA ARNOULD, vertegenwoordiger van de Se.G.E.C. - Mevr. Nadia MULLER, Maatschappelijk assistent bij de « Haute Ecole ICHEC », vertegenwoordiger van Se.G.E.C. - De heer Fabrice GLOGOWSKI, Pedagogisch adviseur van de « Fédération de l'Enseignement secondaire catholique », vertegenwoordiger van Se.G.E.C. b) Een werkend lid van het niet-confessioneel vrij onderwijs : - De heer Jean-Michel DE WAELE, Vice-rector voor studentenzaken, het maatschappelijk beleid en de institutionele betrekkingen bij U.L.B., voor F.E.L.S.I. 3. Twee werkende leden voor de oudersverenigingen van de leerlingen van het officieel secundair onderwijs en het officieel kunstsecundair onderwijs : - De heer David LECOMTE, Opdrachthouder, vertegenwoordiger van F.A.P.E.O. - Mevr. Joëlle LACROIX, Secretaris-generaal, vertegenwoordiger van F.A.P.E.O. 4. Twee werkende leden voor de oudersverenigingen van de leerlingen van het vrij secundair onderwijs en het vrij kunstsecundair onderwijs : - De heer Charles LOISEAU, vertegenwoordiger van U.F.A.P.E.C. - N. 5. Twee werkende leden voor de oudersverenigingen van de studenten van het officieel hoger onderwijs en het officieel kunsthoger onderwijs : - De heer Tanguy MASSIN, vertegenwoordiger van FEF - De heer Alessandro SCELFO, vertegenwoordiger van U.N.E.C.O.F. 6. Twee werkende leden voor de oudersverenigingen van de studenten van het vrij hoger onderwijs en het vrij kunsthoger onderwijs : - Mevr.Coralie SAMPAOLI, vertegenwoordiger van FEF - De heer Aurélien FONTEYN, vertegenwoordiger van U.N.E.C.O.F. 7. Twee werkende leden voor de beroepsverenigingen waarvan de activiteit zich tot het geheel van de economische sectoren uitstrekt : - Mevr.Christiane CORNET, vertegenwoordiger van C.G.S.P. - Mevr. Johanna LUMUMBA, vertegenwoordiger van C.S.C. 8. Twee werkende leden voor de werkgeversverenigingen waarvan de activiteit zich tot het geheel van de economische sectoren uitstrekt : - De heer Jean DE LAME, voor U.W.E. - N. B. Plaatsvervangende leden : 1. Vier plaatsvervangende leden voor het officieel onderwijs : - De heer Alfred PIRAUX, erestudieprefect van het AR te BERGEN, zonecoördinator. - De heer Dany VINCE, Opdrachthouder bij de « Université de MONS ». - De heer Roberto GALLUCCIO, Afgevaardigde Administrateur, voor C.P.E.O.N.S. - De heer Philippe DEMIESSE, Opdrachthouder, voor C.P.E.O.N.S. 2.a) Drie plaatsvervangende leden voor het confessioneel vrij onderwijs : - Mevr. Vinciane DE KEYSER, Secretaris-generaal van de « Fédération de l'Enseignement supérieur catholique », voor Se.G.E.C. - De heer Philippe VALENTIN, Haute Ecole ICHEC, voor Se.G.E.C. - De heer Dany BILLE, Juridisch Adviseur van de « Fédération de l'Enseignement secondaire catholique », voor Se.G.E.C. b) Een plaatsvervangend lid voor het niet-confessioneel vrij onderwijs : - Mevr.Sandrine ANACLERIO, vertegenwoordiger van F.E.L.S.I. 3. Twee plaatsvervangende leden voor de oudersverenigingen van de leerlingen van het officieel secundair onderwijs en het officieel kunstsecundair onderwijs : - Mevr.Daphné RENDERS, Opdrachthouder, voor F.A.P.E.O. - Mevr. Véronique DETHIER, Opdrachthouder, voor F.A.P.E.O. 4. Twee plaatsvervangende leden voor de oudersverenigingen van de leerlingen van het vrij secundair onderwijs en het vrij kunstsecundair onderwijs : - De heer Bernard HUBIEN, Secretaris-generaal, voor de U.F.A.P.E.C. - N. 5. Twee plaatsvervangende leden voor de oudersverenigingen van de studenten van het officieel hoger onderwijs en het officieel kunsthoger onderwijs : - De heer Alexis PRICKARTZ, vertegenwoordiger van FEF - De heer Lionel PAHULYCZ, vertegenwoordiger van U.N.E.C.O.F. 6. Twee plaatsvervangende leden voor de oudersverenigingen van de studenten van het vrij hoger onderwijs en het vrij kunsthoger onderwijs : - De heer Merlin GEVERS, vertegenwoordiger van FEF - De heer Alexandre TULIPPE-HECQ, vertegenwoordiger van U.N.E.C.O.F. 7. Twee plaatsvervangende leden voor de beroepsverenigingen waarvan de activiteit zich tot het geheel van de economische sectoren uitstrekt : - De heer Marc MANSIS, vertegenwoordiger van C.G.S.L.B. - Mevr. Ingrid BRABANT, vertegenwoordiger van C.G.S.P. 8. Twee plaatsvervangende leden voor de werkgeversverenigingen waarvan de activiteit zich tot het geheel van de economische sectoren uitstrekt : - Mevr.Lila JORIS, Adviseur bij het « Département Emploi et Formation » van U.W.E. - N.

Art. 2.De heer Jean-Yves PIRENNE, werkend lid van de Raad, wordt tot voorzitter benoemd; de heer Georges SIRONVAL en de heer Fabrice GLOGOWSKI, werkende leden, worden tot Vice-Voorzitter benoemd.

Art. 3.Het hoofd van de Dienst Studietoelagen en -leningen of zijn afgevaardigde zorgt voor het secretariaat van de Raad.

Art. 4.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 augustus 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/08/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016029499 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de franse Gemeenschap van 25 mei 2016 waarbij de organisatie wordt toegelaten van masters in de Engelse taal type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/08/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016029471 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de aanvraag om toelating tot de subsidies van schoolinrichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/08/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016029502 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 april 2005 tot vaststelling van de wijze waarop de aanvragen voor studietoelagen voor het secundair onderwijs moeten worden ingediend en van de voorwaarden voor de toekenning van die toelagen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/08/2016 pub. 15/09/2016 numac 2016029353 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het aantal toegangsattesten die als gevolg van het programma van de cyclus in dierwetenschappen per universiteit uitgereikt zullen worden voor het academiejaar 2016 - 2017 sluiten tot benoeming van de leden en de voorzitter van de hoge raad voor de studietoelagen en -leningen, wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2017.

Brussel, 9 februari 2017.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Administrateur-generaal, Jean-Pierre HUBIN.

^